Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.10.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään maininnat niiden vieraiden valtioiden kansalaisuudesta, jotka rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 10 §:ää sovellettaessa voidaan rinnastaa Suomen kansalaisuuteen. Asetukseen lisättäviä maita ovat Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Kanada, Sveitsi, Uusi Seelanti ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Asetus tulee voimaan 1.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008. Valtioneuvoston asetus korvaa 20.9.2007 annetun samannimisen asetuksen (860/2007). Valtiovarainministeriö on 3.10.2007 tarkistanut arviotaan vuosien 2008-2012 indeksimuutoksesta, minkä vuoksi keskimääräiset yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan. Keskimääräiset yksikköhinnat lasketaan muutoin samalla tavoin kuin aikaisemmin annetussa asetuksessa, mutta vuodesta 2007 vuoteen 2008 arvioituna kustannustason muutoksena on käytetty 4,7 prosentin sijaan 5,2 prosenttia. Muutos lisää valtionosuuksia noin 14 miljoonaa euroa mainittuun aikaisemmin annettuun valtioneuvoston asetukseen verrattuna. Kustannusvaikutukset on tarkoitus ottaa huomioon täydentävässä talousarvioesityksessä vuodelle 2008. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 tai, jos eduskunta hyväksyy vuoden 2008 valtion talousarvion mainittua päivää myöhemmin, talousarvion hyväksymisestä. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77466)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen huvialuksiin soveltamisen edellytyksenä oleva konetehoraja 500 kW poistetaan ja asetuksen soveltamisen perusteena on jatkossa vain huvialuksen pituus. Sen mukaisesti asetusta sovelletaan huvialuksiin, jotka ovat yli 24 metriä pitkiä. Lisäksi poistetaan säännöksessä Merenkulkulaitokselle annettu määräyksenantovalta. Asetus tulee voimaan 1.11.2007. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa tarkistetaan. Tämä arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Tätä laskennallista arvoa tarkistetaan nyt vastaamaan vuosien 2004-2006 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 461 euroa. Uusi arvo on 426 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2007. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 020 490 7107)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.10.2007 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös hallituksen kehityspoliittiseksi ohjelmaksi. Suomen kehitysmaapolitiikkaa ovat ohjanneet vuoden 1996 kehitysyhteistyön periaatepäätös, vuoden 1998 kehitysmaapolitiikan linjaus, vuoden 2001 periaatepäätös hallituksen kehitysmaapolitiikan toiminnallistamiseksi Suomen kehitysyhteistyössä sekä vuoden 2004 kehityspoliittinen ohjelma. Uusi kehityspoliittinen ohjelma konkretisoi hallitusohjelmassa esitetyt kehityspoliittiset linjaukset ja siinä otetaan huomioon kansainvälisessä kehityskeskustelussa esiin nousseet teemat. Uuden kehityspolitiikan keskeiset periaatteet ovat sitoutuminen köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen YK:n vuosituhatjulistuksen mukaisesti; ilmasto- ympäristöpolitiikan painottaminen sekä luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen kaikinpuolinen edistäminen; kriisien ennalta ehkäiseminen ja rauhanprosessien tukeminen; johdonmukaisuus kaikilla politiikan lohkoilla; ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen kehityspolitiikan lähtökohtana; kehitysmaiden oman päätösvallan ja vastuun kunnioittaminen sekä pitkäaikainen sitoutuminen ja avoimuus. Periaatepäätös on osoitteessa: www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (UM osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde 160 56490)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön vanhempi finanssisihteeri, valtiotieteen maisteri Markku Puumalainen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, diplomiinsinööri Aimo Aalto valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 160 63554)

Päätös asettaa tartuntatautien neuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2007-31.10.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Merja Saarinen (neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: tutkimusprofessori Petri Ruutu (ylilääkäri Terhi Kilpi Kansanterveyslaitos); jäsenet: eläinlääkintöylitarkastaja Terhi Laaksonen maa- ja metsätalousministeriö (osastonjohtaja Tuula Honkanen-Buzalski Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (apulaisylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollinen sairaala), infektiolääkäri Pirkko Kotilainen Turun yliopistollinen keskussairaala (landskapsläkare Birger Sandell Ålands landskapsstyrelse), professori Annamari Ranki (professori Ville Valtonen) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, infektiolääkäri Jukka Lumio (ylilääkäri, professori Timo Reunala) Tampereen yliopistollinen sairaala, lasteninfektiolääkäri Marjo Renko Oulun yliopistollinen sairaala (dosentti Simo Nikkari Sotilaslääketieteen Keskus) ja ylilääkäri Lars Rosenberg Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus (mikrobiologiylilääkäri Hannu Sarkkinen Päijät-Hämeen keskussairaala). (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Päätös asettaa merimiesasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 19.10.2007-18.10.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Esa Lonka työministeriö; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger työministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Matti Lamberg (ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitussihteeri Tuula Andersin (yli-insinööri Harri Halme) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Aila Salminen liikenne- ja viestintäministeriö (lakimies Maarit Mikkonen Merenkulkulaitos), osastopäällikkö Jukka Kantola (asiamies Tero Jokilehto) Suomen Varustamoyhdistys ry., asiamies Kimo Kostiainen (toimitusjohtaja Hans Ahlström) Ålands Redarförening rf., merikapteeni Timo Salminen (merikapteeni Pekka Partanen) Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry., asiamies Ritva Lähdesmäki (asiamies Päivi Saarinen) Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry., puheenjohtaja Simo Zitting (sopimussihteeri Klaus Lust) Suomen Merimies-Unioni SM-U ry. - Finlands Sjömans-Union FS-U rf. ja toimitusjohtaja Olof Widén Rahtialusyhdistys ry. (henkilöstöpäällikkö Bengt Björkholm Rettig Group Ltd Bore). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.10.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2007) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (kiireellinen ennakkoratkaisumenettely). Päätöksessä ehdotetaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöön ja työjärjestykseen muutoksia kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn käyttöön ottamiseksi asioissa, jotka koskevat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta. (UM lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski 160 55709)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuorma- ja linja-autoliikenteen liikennelupa-asetus). Liikenneluvan saamisen ehtoina säilyisivät vakavaraisuus, ammattitaito ja hyvä maine. Yrityksen liikenteestä vastaavalle henkilölle edellytetään tiiviimpää yhteyttä yritykseen vaatimalla joko yrittäjyyttä tai työsopimusta. Valvonnan parantamiseksi yritykseltä vaadittaisiin kiinteä toimipaikka kaluston ja kirjanpidon säilyttämiseksi. Tarkoituksena on estää niin sanotut postilaatikkoyritykset. Valvonnan parantamiseksi esitetään luotavaksi sähköinen rekisteri liikenneluvista ja muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille ehdotetaan rekisterin käyttöoikeutta. Yrittäjän ja liikenteestä vastaavan henkilön ammattitaitovaatimuksia kiristettäisiin niin, että ammattitaitokokeeseen ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta pääsisi käymättä ensin kurssia. Suomessa on nykyisinkin pakollinen kurssi. Myös vakavaraisuusvaatimusta kiristettäisiin. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tavaraliikenteen yhteisölupa-asetus). Kabotaasikuljetuksia saisi suorittaa enintään kolme viikon sisällä ajoneuvon maahan saapumisesta. Saapumispäivämäärän valvonta tapahtuisi sen asiakirjan perusteella, jolla ajoneuvo tuli kansainvälisessä liikenteessä maahan. Tämä olisi pääsääntöisesti kansainvälisissä maantiekuljetuksissa pakollinen CMR-rahtikirja. Lisäksi valtioiden valvontaviranomaisten yhteistyötä rikkomusten selvittelyssä ja seuraamusten määräämisessä lisättäisiin ja muun muassa viranomaisten väliselle tiedonvaihdolle asetettaisiin määräajat. Hallinnollisen seuraamuksen määräämisessä olisi otettava huomioon muissa jäsenvaltioissa mahdollisesti tuomitut seuraamukset, niin että seuraamus kokonaisuutena olisi kohtuullinen. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.10.2007 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien/Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Hattulassa Parolan varuskunnassa sijaitsevan muonituskeskusrakennuksen peruskorjaus-, perusparannus- ja laajennushankkeen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2010 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 6 780 000 euroa (hintataso 1/2007). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Vuoden 2007 talousarvion momentin 29.01.62 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta) arviomäärärahan ylittäminen 11 miljoonalla eurolla. Ylitystarve aiheutuu rakennerahastohankkeiden maksatusten nopeutumisesta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Tampereen yliopiston oikeuttaminen tekemään Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiön kanssa vuokrasopimuksen Kaupin kampukselle rakennettavan uudisrakennuksen noin 7 000 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 25 vuotta, pääomavuosivuokran on ilman hoitokustannuksia arvioitu olevan enintään 1,2 miljoonaa euroa (alv 0 %), kuitenkin siten, että vuokran maksimimäärä vuokrakauden alkaessa on 13,5 euroa/m2/kk. Rakennuksen on tarkoitus valmistua yliopiston käyttöön 1.8.2009. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2006 valtion osuuden lopullisen määrän vahvistaminen 46 740 069 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 16.10.2007

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa osallistumista Finnairin suunnittelemaan osakeantiin

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään tiistaina 16. lokakuuta puoltanut sitä, että hallitus antaisi eduskunnalle lisätalousarvioehdotuksen, jossa varattaisiin määräraha valtion osallistumiseksi Finnair Oyj:n suunnittelemaan osakeantiin yhtiön osakepääoman korottamiseksi. Valtio voisi merkitä Finnairin osakeannin osakkeita enintään 139,5 miljoonalla eurolla.

Finnair suunnittelee enintään 250 miljoonan euron suuruista osakkeenomistajille suunnattua osakeantia rahoittaakseen aiemmin julkistamaansa kaukoliikennelaivaston uudistusohjelmaa. Tarkoituksena on, että Finnairin ylimääräinen yhtiökokous päättäisi osakeannista.

Valtio omistaa tällä hetkellä 55,78 prosenttia Finnair Oyj:n osakkeista. Mikäli valtio päättää osallistua täysimääräisesti omistusosuutensa mukaisesti osakeantiin, tulee hallituksen saada valtion osakemerkinnälle yllä mainitut määrärahavaltuudet lisätalousarvion kautta. Valtioneuvosto tekee myöhemmin lopullisen päätöksen osakeantiin osallistumisesta tarkempien osakeantiehtojen perusteella.

Hallitus ei voi voimassa olevien eduskuntavaltuuksien puitteissa vähentää valtion omistusosuutta yhtiössä alle 50,1 prosentin.

Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Timonen, p. (09) 160 23000 tai finanssineuvos Jarmo Väisänen, p. (09) 160 23015, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 16.10.2007

Hallitus sopi kolmannesta ja neljännestä lisätalousarviosta

Hallitus sopi tiistaina 16. lokakuuta kuluvan vuoden kolmannen ja neljännen lisätalousarvioesityksen sisällöstä.

Neljäs lisätalousarvioesitys on 1 468 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että ylijäämällä lyhennetään valtionvelkaa. Ohjaamalla ennakoitua parempien verotulojen synnyttämä ylijäämä valtion velan maksuun, hallitus varautuu suurten ikäluokkien eläköitymisen synnyttämiin menopaineisiin sekä terveydenhuollon tulevaisuudessa kasvaviin menoihin.

Velkaa lyhentämällä hallitus varautuu myös mahdolliseen hitaamman talouskasvun aikaan. Samalla korkomenojen pienentyminen luo liikkumatilaa valtiontalouteen.

Vuonna 2007 valtionvelkaa lyhennetään yhteensä noin 2,7 mrd. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 56 mrd. euroa, joka on 31 1/2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Työttömyyden alentuminen vähentää menoja

Työttömyyden alenemisesta johtuen määrärahatarve vähenee noin 120 miljoonaa euroa. Valtion osuus sairausvakuutus- ja eräisiin eläkemenoihin vähenee noin 70 miljoonalla eurolla etuusmenoarvioiden tarkentumisen johdosta. Lisäksi valtion eläkemenot vähenevät 25 miljoonalla euroa.

Ennakoitua vahvempi talouskasvu lisää verotuloja

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 1 405 miljoonalla eurolla. Tämä perustuu suurelta osin toteutuneisiin osakemyynteihin ja syyskuussa päivitettyjen kokonaistaloudellisten oletusten muutoksiin.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi aiemmin budjetoidusta netto-määräisesti 812 miljoonalla eurolla. Koska talouskasvu on vahvempaa kuin keväällä arvioitiin, veropohjat kasvavat aiemmin arvioitua nopeammin. Tuloveron tuottoarviota korotetaan 710 miljoonalla eurolla toteutuneiden kertymätietojen ja vuoden 2006 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Kesällä tehtyjen palkankorotusratkaisujen sekä työllisyyden paranemisen perusteella vuoden 2007 palkkatulojen kasvuarvio on nostettu keväällä arvioidusta 3,7 prosentista 5,7 prosenttiin. Myös pääomatulojen kasvuarviota on nostettu 8 prosentista 16 1/2 prosenttiin muun muassa puukaupan suotuisan kehityksen seurauksena. Yritysten hyvä tuloskehitys jatkuu kuluvana vuonna, ja yhteisöveron veropohjan kasvuarvio on nostettu 5 1/2 prosentista 7 prosenttiin.

Toteutuneiden kertymätietojen perusteella varainsiirtoveron tuloarviota korotetaan 140 miljoonalla eurolla ja korkotulojen lähdeveron tuloarviota 70 miljoonalla eurolla. Perintö- ja lahjaveron tuotto-arviota puolestaan alennetaan 100 miljoonalla eurolla. Uusien henkilöautojen myynti jäänee viime vuotta alemmalle tasolle, ja tästä johtuen autoveron tuloarviota on alennettu 60 miljoonalla eurolla.

Arviota osakemyyntituloista korotetaan 470 miljoonalla eurolla 890 miljoonaan euroon toteutuneiden osakemyyntien perusteella.

Influenssapandemiaan varaudutaan

Koko väestölle suunnattavan rokotteen hankkimiseksi influenssapandemiaan varautumista varten esitetään 37 miljoonan euron määrärahaa. Tarkoitus on saada käyttövalmis rokote Suomeen vuoden kuluessa. Hallitus esittää, että Kansaneläkelaitokselle maksetaan 21 miljoonaa euroa korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikeskuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen.

Viranomaisverkolle ja liikenneturvallisuuden parantamiseen lisämäärärahaa

Viranomaisradioverkon (VIRVE) ennakoitua suuremman hinta- ja alijäämätuen tarpeen johdosta esitetään tukea lisättäväksi 2,5 miljoonalla eurolla. Liikenneturvallisuuden parantamiseen koulu-matkoilla ja tasoristeyksissä varataan yhteensä 5 miljoonaa euroa, josta perustienpidon osuus on 2,5 miljoonaa euroa ja perusradanpidon osuus 2,5 miljoonaa euroa. Poliisille varataan liikenneturvallisuuden parantamiseen 1 miljoonaa euroa ja Schengen-tietojärjestelmämenoihin 1,4 miljoonaa euroa. Poliisin menoista 1,5 miljoonaa euroa katetaan sisäisenä siirtona.

Väylästön kehittämisen määrärahoja tarkistetaan

Merentutkimuslaitoksen laitehankintojen määrärahoja lisätään 350 000 eurolla. Helsingin kaupungin maksuosuutta Vuosaaren liikennehankkeisiin vähennettäisiin EU:n TEN-tukea vastaavalla 2,3 miljoonan euron osuudella. Kerava - Lahti -oikoradan maa-alueiden lunastuskorvauksiin suunnataan 3,1 miljoonaa euroa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan

Sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon varaudutaan ja maanpuolustusta vahvistetaan

Suomi varautuu osallistumaan suunnitteilla olevaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Operaation rahoitus vuonna 2007, yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, hoidetaan sisäisin siirroin ilman uutta lisärahoitusta.

Hawk Mk 66 -koneiden hankintaan esitetään 10 miljoonan euron lisämäärärahaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Hallitus esittää puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksiin menojen ajoitusten muutoksia ja menojen maksatusaikojen pidennyksiä. Lisäksi tilausvaltuuksien enimmäismäärää lisättäisiin 18,2 miljoonalla eurolla. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin esitetään lisäystä 12 miljoonaa euroa. Nämä muutokset otetaan huomioon tilausvaltuuksien ja muiden puolustusmateriaalihankintojen määrärahojen vähennyksenä vuosina 2008-2011. Tilausvaltuusmuutokset eivät lisää määrärahatarvetta. Puolustusvoimien toiminnassaan käyttämien polttoaineiden hinnannoususta johtuen ehdotetaan 5 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Yrityspolitiikalla uusia työpaikkoja

Finnvera Oyj:n alueellisen korkotuen piiriin kuluvien lainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 20 miljoonalla eurolla muun muassa rakennemuutosalueiden uusien yritysten investointien ja kehittämisen tukemiseksi. Lisäksi myönnetään 5 miljoonaa euroa Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korottamista varten. Samaan tarkoitukseen käytetään myös Finnveran kassavaroja. Rahasto vastaa siihen pääomien kysyntään, jota esiintyy tuotekehityksen rahoittamisen jälkeen ennen yksityistä pääoman tarjontaa.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle myönnetään 15 miljoonaa euroa sen osakepääoman korottamiseen. Teollisuussijoituksen toimintamahdollisuuksia parannetaan samalla sen rahoitussääntöjä väljentämällä. Korotus käytettäisiin työeläkeyhtiöiden kanssa perustettavaan rahastojen rahastoon. Rahaston tavoitteena on varmistaa riskisijoituspääoman tarjonta pääomasijoitusrahastoihin, jotka keskittyvät varhaisessa kasvun vaiheessa olevien ja kansainvälistyvien yritysten rahoittamiseen.

Itämeren suojelua vahvistetaan

Hallitus esittää öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun kertaluonteista 1,2 miljoonan euron korotusta. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta-aluksen hankintaan varattua tilausvaltuutta ja määrärahoja lisättäisiin 13 miljoonalla eurolla aluksen kustannusarvion kohoamisen johdosta.

Suomen ensimmäisen UNESCO:n luontoperintökohteen, Merenkurkun maankohoamissaariston, toiminnan kehittämiseen hallitus esittää Metsähallitukselle yhteensä 0,6 miljoonan euron määrärahaa.

Eräitä muita menotarkistuksia

Kuntien harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia lisätään 3,5 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2008 Ranskassa vietettävän Suomen kulttuurikauden tarpeisiin osoitetaan 1 miljoona euroa.

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävään taustaselvitykseen esitetään 0,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

EU:n rakennerahastoista maksettaviin ja valtion maksamiin ohjelmakauden 2000-2006 menoihin esitetään kaikkiaan noin 37 miljoonan euron lisäystä. Vastaavasti ohjelmakauden 2007-2013 menoihin vähennettäisiin kaikkiaan 14,5 miljoonalla eurolla. Muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten ajoittumista koskevien arvioiden täsmentymisestä. Ohjelmakauden 2000-2006 maksatukset painottuvat ennalta arvioitua enemmän ohjelmakauden viimeisiin toimintavuosiin. Ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden alkaminen on puolestaan viivästynyt aiemmin arvioidusta.

Suomen maksuosuuksia Euroopan unionille vähennettäisiin 98 miljoonalla eurolla. Vähennys perustuu mm. vuoden 2006 ylijäämän tuloutuksiin ja vuoden 2007 tuloarvioiden muutoksiin.

Ahvenanmaan maakunnalle maksettavaan tasoitusmaksuun esitetään 6,6 miljoonan euron lisäystä, mikä aiheutuu pääosin valtion kasvaneista tuloista. Arpajaisveron tuoton palauttamista Ahvenanmaan maakunnalle lisättäisiin 1,9 miljoonalla eurolla, koska Ålands Penningautomatförening on maksanut vuonna 2006 ennakoitua enemmän arpajaisveroa.

Petoeläinvahinkojen korvaamiseen suunnataan 800 000 euroa.

Valtioneuvoston vuosiksi 2007-2009 asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean menojen kattamiseksi vuonna 2007 esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä.

Lopulliseen lisätalousarvioesitykseen lisätään valtion virka- ja työehtosopimuksista aiheutuvat menolisäykset, joiden vuonna 2007 arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa.

Valtionhallinnon palkkakilpailukykyä ja palkkatasa-arvoa parantaviin toimenpiteisiin esitetään 13 miljoonan euron määrärahaa.

Alun perin kolmantena lisätalousarviona valmisteltu ehdotus muuttui neljänneksi hallituksen sovittua kolmannesta lisätalousarvioesityksestä, jossa varaudutaan Finnair Oyj:n osakemerkintään.

Lisätietoja: valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. 050 506 5588 ja budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. (09) 160 33036, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Biopankkityöryhmä luovutti 12.10.2007 raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän raportissa ehdotetaan että Suomeen olisi perustettava biopankkeja, joiden tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisperäisiä biologisia näytteitä ja tietoja niistä tulevaa tutkimusta varten. Biopankkien näytteitä voisi sopimukseen perustuen käyttää myös kansanterveyttä edistävien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä esimerkiksi akateemisen tutkimuksen ja yritystoiminnan välisenä yhteistyönä. Näytekokoelmien organisointi biopankeiksi tehostaa tutkimusta ja kansanterveydelle tärkeiden uusien innovaatioiden kehittämistä. Se myös luo uusia yhteistyömahdollisuuksia toimijoiden välille, vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja selkeyttää kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen edellytyksiä. Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysministeriöstä apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, p. (09) 160 73804 ja neuvotteleva virkamies Kimmo Pitkänen, p. (09) 160 74112. Työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2007/10/pr1191577965530/passthru.pdf.

Ympäristöministeriön asettama Neljän viisaan ryhmä luovutti 17.10.2007 ehdotuksensa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Neljän viisaan ryhmän muodostivat piispa Eero Huovinen, sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen, toimitusjohtaja Hannu Puttonen ja lääketieteen tohtori Ilkka Taipale. Neljän viisaan ryhmä esittää pitkäaikaisasunnottomuudelle nollatoleranssia. Oma koti on löydyttävä jokaiselle pitkään asunnottomana olleelle. Ryhmän mukaan tavoitteeksi on asetettava pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Nykyinen asuntolajärjestelmä on purettava, ja tilalle on luotava riittävän yksityisyyden ja yhteisöllisyyden takaavia asumisratkaisuja. Vuosina 2008-2011 toteutettava pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma tulee perustumaan viisaiden ryhmän ehdotukseen. Lisätietoja antavat ympäristöministeriöstä erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@ymparisto.fi ja ylitarkastaja Peter Fredriksson, p. 050 369 8437, peter.fredriksson@ymparisto.fi. Neljän viisaan ryhmän ehdotus on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75197&lan=fi.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja rikosten ja häiriöiden ennaltaehkäisyä kehittävä työryhmä luovutti 18.10.2007 raporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Raportissa todetaan että viranomaisten välisessä yhteistyössä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemisen ongelmaksi muodostuvat usein tietojen vaihtoa ohjaavat säädökset. Käytännön yhteistyö edellyttää, että tietoa voidaan vaihtaa viranomaisten kesken silloin, kun lapsen tai nuoren etu sitä vaatii. Selvityksessään työryhmä pohti keinoja tehostaa viranomaisten välistä yhteistyötä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi. Erityisesti lasten ja nuorten ongelmiin tulisi puuttua varhain ennen ongelmien syvenemistä. Lisätietoja antavat sisäasiainministeriöstä yksikön päällikkö Tarja Mankkinen, p.(09) 160 42211 ja ylitarkastaja Johan Pawli, p. (09) 160 42940. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/452007.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.