Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 41/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.10.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 103/2007 vp) rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi. Rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevat säännökset lisätään osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin sekä rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin. Suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskeva direktiivi (2005/56/EY) saatetaan voimaan Suomessa. Direktiivissä sallittuja sääntelymahdollisuuksia käytetään siten, että rajat ylittävän sulautumisen ja jakautumisen sääntely vastaa mahdollisimman pitkälti vastaavien kansallisten rakennejärjestelyiden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Esitys (HE 104/2007 vp) laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Lailla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta säädetään tutkimuslaitoksen tehtävistä ja johtamisesta. Taustalla on suunnitelma tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamisesta ja organisaation uudistamisesta. Laitosta johtaa ylijohtaja. Johtokunnasta luovutaan ja se korvataan neuvottelukunnalla. Tutkimuslaitoksen yksiköistä ei enää säädetä laissa, vaan niistä ja toiminnan muusta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään työjärjestyksessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Håkan Stoor 160 67712)

Esitys (HE 105/2007 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta. Vaalilakia muutetaan siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Samassa yhteydessä vaalilakiin tehdään joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

Esitys (HE 106/2007 vp) laiksi väestötietolain muuttamisesta. Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja ja tietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä koskevia säännöksiä muutetaan. Säännöksiin tehdään muun lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. Väestötietojärjestelmään talletetaan uutta edunvalvontavaltuutusta koskevat perustiedot. Maistraatin oikeutta päättää väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta laajennetaan. Maistraattien lisäksi osoitepalvelutehtävän hoitamiseen voivat osallistua sopimukseen perustuen myös muut viranomaiset ja yhteisöt. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Esitys (HE 107/2007 vp) verontilityslain 13 §:n muuttamisesta. Yhteisöveron kuntien metsävero-osuuden määrittelyn lähtökohta on verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty metsävero-osuuden euromäärä, jota tarkistetaan vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti. Verontilityslain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Esitys (HE 108/2007 vp) laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussäännöksen voimassaoloaikaa jatketaan hallitusohjelmassa mainitun mukaisesti. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverolain muutos on väliaikainen, ja lakia sovellettaisiin vuosina 2008-2012 tapahtuviin luovutuksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008 ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Esitys (HE 109/2007 vp) laiksi valtion eläkelain muuttamisesta. Valtion eläkelakiin otetaan ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Esitys (HE 110/2007 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti käypää arvoa alempaa vastiketta vastaan tapahtuvat tavaran tai palvelun luovutukset verotetaan myyntinä eikä omana käyttönä. Veron perusteena pidetään vastikkeen sijasta käypää markkina-arvoa, jos myyjän ja ostajan välillä on etuyhteys. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM ylitarkastaja Marja Niiranen 160 34733)

Esitys (HE 111/2007 vp) laiksi yhteismetsälain muuttamisesta. Yhteismetsälakiin otetaan säännökset osakaskunnan omistuksessa olevan kiinteistöön kuuluvan alueen liittämisestä yhteismetsään ja hoitokunnan päätöstä koskevasta moiteoikeudesta. Lisäksi lakiin otetaan säännökset maanomistajien sopimukseen perustuvan yhteismetsän jakamisesta osakkaiden kesken. Osakkaan oikeuksien käyttämistä, yhteismetsän eri toimielinten toimivaltaa ja ohjesäännönvaraista luovutusrajoitusta koskevia yhteismetsälain säännöksiä tarkistetaan. Muutoksen tarkoituksena on parantaa yhteismetsien toimintaedellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamismuotona, edistää uusien yhteismetsien perustamista, ehkäistä yhteismetsäosuuksien pirstoutumista ja parantaa osakkaan oikeusturvaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Esitys (HE 112/2007 vp) laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin tehdään vastaava hakijan enimmäisikärajan alennus kuin lakiehdotuksessa maatalouden rakennetuista. Korkotukilainoista maksettava vähimmäiskorko alennetaan kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vastaavalla tavalla. Lisäksi sama muutos tehdään valtionlainoihin, joita edelleen myönnetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain nojalla. Samalla tehdään myös eräitä tukimenettelyä koskevia ja muita teknisiä muutoksia. Muutokset mahdollistavat sekä osarahoitettujen tukien että kansallisesti rahoitettujen tukien myöntöjen jatkamisen vuoden 2008 jälkeenkin. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus annettaisiin sen jälkeen, kun muutosten yhteensopivuus yhteisön valtiontukisääntöjen kanssa on varmistettu. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Esitys (HE 113/2007 vp) laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta. Maatalouden rakennetukia koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat maatalouden rakenteen parantamiseksi myönnettävät maatilan investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet. Lakia sovelletaan Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013 sisältyviin tukiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Tarkoituksena on toteuttaa maatalouden rakennetukia koskevan yhteisön lainsäädännön uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevaan lakiehdotukseen liittyvät sekä eräitä muita ohjelmakaudella 2007-2013 myönnettäviä maaseudun kehittämistukia koskevien säädösten antamisesta aiheutuvat muutokset. Laissa säädetään edelleen maatilan perinneympäristön säilyttämiseen ja asunto-olojen parantamiseen myönnettävistä investointituista. Valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoitusta koskevassa laissa säädetään rahoituksen kohteena olevasta toiminnasta sekä maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä ja toimivallasta. Rahoituksen myöntämiseen, maksamiseen, tarkastukseen ja takaisinperintään sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain sijaan valtionavustuslain säännöksiä. Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että tuen saajien joukkoa laajennetaan. Jatkossa yritystukea voidaan myöntää myös sellaiselle yhteisölle, joka tarjoaa palveluja yritysten toiminnan kehittämiseen. Hanketukea puolestaan voidaan myöntää jatkossa myös yritykselle. Tarkoituksena on monipuolistaa maaseudun kehittämisen keinovalikoimaa. Lisäksi lakiin tehdään lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Maatilatalouden kehittämisrahastosta annettuun lakiin tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka aiheutuvat kuluvalla ohjelmakaudella myönnettäviä maaseudun kehittämisen tukia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Lisäksi varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan lain antamisesta ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain eräiden säännösten kumoamisesta aiheutuvat muutokset. Muutoksen tarkoituksena jatkaa nykyistä järjestelmää, jossa sellainen kiinteistön tai sen osan hankinta, johon on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen laina, on varainsiirtoverosta vapaa. Vastaavasti verosta vapaa on ollut sellainen kiinteistön tai sen osan hankinta, johon liittyen luovutuksen saajalle on siirretty edellä tarkoitetun lain tai aikaisemman lainsäädännön mukainen laina. Tällöin on lisäksi edellytetty, että siirron saajalle olisi siirron sijasta voitu myöntää maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen laina. Lakiehdotukseen sisältyvät siirtymäsäännökset, joiden tarkoituksena on toteuttaa hallitusti maatalouden rakennetukilainsäädännön uudistamisesta aiheutuvat verovapauden edellytyksiin kohdistuvat seuraukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Varainsiirtoverolain muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tukijärjestelmä edellyttää Euroopan yhteisöjen komission valtiontukisääntöjen mukaista hyväksyntää. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 160 52331)

Esitys (HE 114/2007 vp) laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta. Rautatielakia muutetaan siten, että valtion rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus järjestää jatkossa itse liikenteenohjaustoimintojen valtakunnallisen valvonnan, koordinoi alueellista liikenteenohjaustyötä ja ratkaisee liikenteen häiriötilanteita. Muut liikenteenohjauspalvelut Ratahallintokeskus voi edelleen joko järjestää itse tai hankkia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. VR Osakeyhtiöstä Ratahallintokeskuksen palvelukseen nimitettävän henkilöstön aseman turvaamiseksi lakiin otetaan tätä koskeva säännös. Lakia muutetaan lisäksi siten, että rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava Rautatievirasto oikeutetaan erityisen painavasta syystä poikkeamaan rautatielain valtuutussäännöksen nojalla antamistaan määräyksistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Esitys (HE 115/2007 vp) laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laissa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta tarkoitettua suoraa tukea myönnetään sellaisille lasti- ja matkustaja-aluksille, jotka ovat pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. Lastialuksia koskeva tuki säilyy pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. Matkustaja-alusten miehistökustannusten tuki vakinaistetaan täysimääräisenä ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikainen maksuvapautus päättyy ja maksuvapauden piiriin kuuluneet erät sisältyvät jatkossa suoraan tukeen. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettu laki ja eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annettu laki kumotaan. Viiteen muuhun lakiin tehdään vähäisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kun komissio on hyväksynyt tuen. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 160 28491)

Esitys (HE 116/2007 vp) laiksi sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta. Sähkömarkkinalain 3 §:n pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmää muutetaan. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto rajataan laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2008. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

Esitys (HE 117/2007 vp) laiksi ydinenergialain muuttamisesta. Ydinenergialain valtuutussäännökset muutetaan perustuslain mukaisiksi. Lisäksi eräät lakia alemmalla tasolla säädetyt ydinturvallisuutta koskevat säännökset, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla, nostetaan lakiin. Lakiin lisätään myös voimakeinojen käyttöä koskevat säännökset ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta. Ydinaineiden ja muiden ydinalan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta poistetaan ydinenergialain soveltamisalasta, jolloin siihen automaattisesti sovelletaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia. Vientivalvonta- ja lupaviranomainen on ulkoasiainministeriö. Ydinenergian käyttöä koskevien lupien ratkaisuvaltaa siirretään kauppa- ja teollisuusministeriöltä Säteilyturvakeskukselle. Ratkaisuvalta siirretään siltä osin, kuin se vielä kuuluu ministeriölle liittyen ydinaineiden ja muiden ydinalan kaksikäyttötuotteiden tuontiin, uraania tai toriumia sisältävän malmin vientiin ja tuontiin sekä ydinjätteiden vientiin ja tuontiin. Lisäksi säädetään, että ydinjätehuollon suunnitelmien päivittämis- ja tarkastusmenettely toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Samalla ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskeva ministeriön päätöksenteko kuulemismenettelyineen toimeenpannaan jatkossa kolmen vuoden välein nykyisen vuosittaisen menettelyn sijaan. Laki on pääosin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

Esitys (HE 118/2007 vp) laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 2004/108/EY pannaan täytäntöön. Direktiivi koskee laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Lain tavoitteena on varmistaa, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä. Direktiivin edellyttämien lainmuutosten lisäksi eräitä sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia täsmennetään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (KTM hallitussihteeri Sari Rapinoja 160 63202)

Esitys (HE 119/2007 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta. Toimeentulotuesta annettuun lakiin kirjataan määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saisi ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös olisi tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös olisi myös pantava täytäntöön viivytyksettä. Asiakkaan tulisi päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistusraja alennetaan nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Esitys (HE 120/2007 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan kuntien elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät siirretään valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi. Siirron on tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2009 alussa, josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa Kansaneläkelaitos. Elatusturvaa koskevia asiakastietoja tarvitaan elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi. Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon elatustuen toimeenpanossa tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Eeva Mäenpää 160 74352)

Esitys (HE 121/2007 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että julkisia terveyspalveluja antaville terveyskeskuksille ja sairaaloille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta silloin, kun hoito on annettu EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Julkisia terveyspalveluita antaville yksiköille korvataan kustannukset, jotka ovat syntyneet 1.1.2008 tai sen jälkeen. (STM hallitussihteeri Outi Luoma-aho 160 73174)

Esitys (HE 122/2007 vp) laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että sovitellun työttömyysetuuden enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Esitys (HE 123/2007 vp) laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta. Työttömyyskassalakia muutetaan siten, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Esitys (HE 124/2007 vp) laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta. Pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista annetun direktiivin (2005/56/EY) kansallinen täytäntöönpano henkilöstön hallintoedustuksen osalta tehdään muuttamalla lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2007. (TM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 010 60 48934)

Esitys (HE 125/2007 vp) laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta. Työnantajalle säädetyn työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen tulee rangaistavaksi. Lisäksi työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen sen varmistamiseksi, että työnantaja täyttää velvollisuutensa antaa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Tarkoituksena on parantaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja ehkäistä sellaisten määräaikaisten työsopimusten käyttöä, joille ei ole olemassa lain mukaista perustetta. Tavoitteena on myös tehostaa työnantajan velvollisuutta antaa selvitys keskeisistä työsuhteen ehdoista. (TM lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger 010 60 48932)

Esitys (HE 126/2007 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta. Osana nuorten työllistymistä tukevaa toimenpidekokonaisuutta julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia muutetaan niin, että työmarkkinatukeen oikeutetun nuoren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea voidaan rahoittaa työmarkkinatukimäärärahoista kuuden työttömyyskuukauden sijasta jo kolmen työttömyyskuukauden jälkeen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.10.2007 seuraavat lait:

Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 40/2007 vp). Kirkkolakiin lisätään säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voidaan siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta. Laki tulee voimaan 1.11.2007. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Laki sosiaalihuoltolain 29 b §:n muuttamisesta ja laki kansanterveyslain muuttamisesta (HE 34/2007 vp). Lakeja muutetaan siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin on voitu käyttää sosiaalihuollon kotipalveluissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Tasavallan presidentti hyväksyi pöytäkirjan Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista sekä vahvisti lain Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 35/2007 vp). Pöytäkirja täydentää Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräyksiä Kansainvälisestä merenpohjajärjestöstä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti hyväksyi pöytäkirjan kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta mukaan lukien siihen sisältyvän konsolidoidun toisinnon kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevasta yleissopimuksesta ja vahvisti lain Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 36/2007 vp). Yleissopimuksen uudistamisen tavoitteena on muuttaa järjestö uudenaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi sekä uudistaa sen hallintoa ja päätöksentekomenettelyä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti määräsi, että eduskunnan päätös siitä, että Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymä työsuhdetta koskeva suositus otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä (HE 29/2007 vp). 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen tarkoituksena on työsuhteen olemassaoloon ja määrittelyyn sekä työntekijöiden suojeluun liittyvän lainsäädännön kehittäminen. (TM vanhempi hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.10.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta. Laki (88/2004) tulee voimaan 25.7.2008. Asetus tulee voimaan 25.7.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 25.10.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.10.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tai hänen estyneenä ollessaan poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.10.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 11 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen määrääminen valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan varajäseneksi. (VM lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg 160 34963)

Akateemikon arvonimen myöntäminen tekstiili- ja muotitaiteilija Vuokko Eskolin-Nurmesniemelle. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.10.2007 seuraavat nimitysasiat:

Brasiilian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Ilpo Mannisen sivuakkreditointi Surinamiin. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Eversti Jarmo Kalevi Pekkalalle Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.1.2008 lukien ja eversti Vesa Kullervo Kangasmäen määrääminen tähän tehtävään 1.1.2008 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Pasi Lankinen 160 88114)

Insinöörieverstiluutnantti Kari Juhani Rengon määrääminen apulaissotilasasiamieheksi Yhdysvaltoihin 13.10.2007 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.10.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen myönnettävän valtionavustuksen määrän perusteet sekä valtionapuviranomainen. Asetus tulee voimaan 15.10.2007. (OPM opetusneuvos Jorma Ahola 160 77393)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä. Asetukseen otetaan lakia yksityiskohtaisemmat säännökset ajoneuvojen rekisteröinnistä, ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väliaikaisesta käytöstä liikenteessä sekä ajoneuvon ennakkoilmoituksesta ja rekisteröinnistä autokiinnitystä varten. Säännökset vastaavat asiallisesti pitkälti voimassa olevaa asetusta. Asetuksen rakennetta on kuitenkin muutettu. Asetuksessa on myös otettu huomioon ajoneuvolakiin hyväksytyt muutokset. Uusina asioina säädetään ajoneuvolakia tarkemmin ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja lopullisesta poistosta sekä niihin liittyvistä menettelyistä. Lisäksi voimassa oleviin säännöksiin tehdään vähäisiä sisällöllisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 2.11.2007 siirtymäsäännöksin. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Tyyppihyväksynnän hakemista ja myöntämistä sekä tyyppitietojen talletuksesta rekisteriin koskevia säännöksiä tarkennetaan. Tyyppirekisteriotetta koskevat maininnat asetuksesta poistetaan. Lisäksi rekisteröintikatsastusvelvollisuutta, ajoneuvon rekisteröintikatsastukseen ilmoittamista sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen suorittamista koskevia säännöksiä tarkennetaan. Muutokset liittyvät ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 2.11.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään ajoneuvon katsastusta koskevia muutoksia. Määräaikaiskatsastuksessa katsastusasiakkaalle annetaan uusi rekisteröintitodistuksen I osa, johon tulee katsastukseen liittyviä merkintöjä. Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jossa on edelleen kiinnitettyinä rekisterikilvet, voi viedä katsastukseen ja sieltä tarvittaessa edelleen korjaamolle ottamatta ajoneuvoa uudelleen liikennekäyttöön. Muutokset liittyvät ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 2.11.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että rekisteriin talletettavia tietoja lisätään. Uudet tiedot liittyvät ajoneuvon liikennekäytöstä poistoon, liikennekäyttöön ottoon ja lopulliseen poistoon sekä vakuutuksenottajatietoihin. Lisäksi ajoneuvoveroon liittyviä tietoja lisätään. Muutokset liittyvät pääosin ajoneuvolakiin hyväksyttyihin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 2.11.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.10.2007 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa tapaamisessa sekä hallitusten välisessä konferenssissa Lissabonissa 18.-19.10.2007. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös myöntää Marine Alutech Oy Ab:lle maastavientilupa Malesiaan. Maastavientiluvan perusteella Marine Alutech Oy Ab saa viedä maasta 31.12.2010 mennessä Malesiaan 15 kappaleen (10 kpl+5 kpl:n optio) M14 maihinnousuveneen suunnittelu- ja valmistusmateriaalin. (PLM esittelijä Marita Väänänen 160 88217)

Päätös hyväksyä Lissabon strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi - Suomen kansallisen toimenpideohjelman 2005-2008 väliarvio. Suomen kansallinen Lissabon-toimenpideohjelma vuosille 2005-2008 perustuu hallitusohjelmaan, valtiontalouden kehyksiin, hallituksen strategia-asiakirjaan sekä muiden hallituksen talouspoliittisten päätösten mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Väliarvio tarkastelee kansallisen toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista ja nykyisen hallituksen ohjelman vaikutuksia kansalliseen Lissabon-ohjelmaan. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 5.11.-9.11.2007 kansliapäällikkö Harri Skog ja varaedustajiksi hallintojohtaja Håkan Mattlin sekä vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Päätös asettaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta toimikaudeksi 1.11.2007-31.10.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja hallintojohtaja Håkan Mattlin opetusministeriö; jäsenet: rikospoliisi Kari Honkanen Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (turvallisuuskysymykset), vahinkotarkastaja Ilkka Joronen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (kuljetuskysymykset), hallitusneuvos Veikko Kantola valtiovarainministeriö, konservaattori Tuulikki Kilpinen Valtion taidemuseo (konservointi), museonjohtaja Taina Lammassaari Hämeenlinnan taidemuseo (museotoimi), suunnitteluinsinööri Marja-Liisa Paananen Helsingin pelastuslaitos (paloturvallisuus), vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan keskusliitto (vakuutusasiat) ja johtaja Marketta Seppälä Näyttelyvaihtokeskus Frame (taide- ja kulttuurielämä). (OPM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 160 77483)

Päätös myöntää ohjelmajohtaja Rauno Vanhaselle ero Kuluttajaviraston johtokunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen johtaja Antti Neimala 31.10.2008 päättyväksi toimikaudeksi. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.10.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2007) eduskunnalle luonnoksesta komission asetukseksi (vastaavuusmekanismiasetus). Euroopan yhteisöjen komissio antoi heinäkuussa 2007 asetusluonnoksen Euroopan arvopaperikomitealle komission asetukseksi yhteisön ulkopuolisesta maasta olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden käyttämien yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.10.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Mika-Markus Leinoselle palkatonta virkavapautta 1.11.2007-31.10.2012 Euroopan unionin ministerineuvoston sihteeristössä työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Hallitussihteeri Eeva Mäenpää sisäasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2007-15.1.2009. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Agronomi Marjo-Riitta Bruun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtajan virkaan 1.11.2007-31.10.2012. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Varatuomari Anne Kumpula sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen virkaan 15.10.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtiotieteen kandidaatti Riitta Martikainen sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoneuvoksen virkaan 15.10.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.10.2007 seuraavia asioita:

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Tapiola Pankille osoitetaan valtuutta 3 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 talousarvion momentin 35.30.60 (Siirto Valtion asuntorahastoon) mukaan valtiontakausten yhteismäärä saa olla vuoden lopussa 2 600 000 000 euroa. Elokuun loppuun mennessä takausvaltuutta oli käytetty noin 2 047 000 000 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 020 490 7608)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 5.10.2007

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa käsiteltiin perjantaina 5. lokakuuta Suomen osallistumista mahdolliseen EU:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa sekä Suomen osallistumista EU:n taisteluosastoihin vuonna 2011. Lisäksi keskusteltiin vuoden 2008 turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta sekä valmistautumisesta vuoden 2008 Etyj-puheenjohtajuuteen.

Suomi varautuu osallistumaan suunnitteilla olevaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Operaatio perustuu YK:n turvallisuusneuvoston 25.9.2007 hyväksymään päätöslauselmaan, jossa unionia pyydetään avustamaan alueen turvallisuustilanteen parantamisessa, edistämään humanitaarisen avun perillepääsyä ja tukemaan YK:n poliisien ja tshadilaispoliisien toimintaa. EU:n neuvoston odotetaan päättävän operaation käynnistämisestä lokakuun aikana. Suomi varautuu lähettämään suojausjoukkueen tai erikoisjääkäriosaston (30-40 henkeä), esikuntaupseereita sekä tarvittavat huolto- ja tukielementit. Operaatiosta annetaan selonteko eduskunnalle.

Kokouksessa päätettiin myös ilmoittaa Suomen valmiudesta osallistua kahteen EU:n taisteluosastoon vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Suomi osallistuu samanaikaisesti sekä Alankomaiden ja Saksan muodostamaan taisteluosastoon että ns. pohjoismaiseen taisteluosastoon Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan kanssa. Suomi on jo aiemmin päättänyt osallistua pohjoismaiseen taisteluosastoon, jonka valmiusvuoro alkaa 1.1.2008. Määrästä ja muodosta päätetään erikseen.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (SELKO2008) lähtökohdista sekä selonteon alustavasta rakenteesta ja valmisteluaikataulusta. Selontekoa valmisteleva työryhmä on aloittanut toimintansa ja parlamentaarinen turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä on muodostettu selonteon valmistelun tueksi. Selonteko laaditaan laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta, ja siinä arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia Suomen asemaan ja Suomen harjoittamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämän pohjalta määritellään puolustuksen kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä aikavälillä. Selonteko on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2008.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Suomen vuoden 2008 Etyj-puheenjohtajuuden valmistelutilannetta ja keskusteltiin puheenjohtajuuden painopisteistä.

Lisätietoja:

- Tshad/KAT sekä EU:n taisteluosastot: yksikön päällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55480 ja yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135

- SELKO2008: alivaltiosihteeri Esko Hamilo, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22068

- Etyj-puheenjohtajuus: puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Aleksi Härkönen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55496

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 12.10.2007

Hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa perjantaina 12. lokakuuta käsiteltiin valmistavasti luonnosta hallituksen uudeksi kehityspoliittiseksi ohjelmaksi. Luonnoksessa on otettu huomioon laajan lausuntokierroksen yhteydessä ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien esittämiä näkemyksiä.

Uusi ohjelma annetaan myöhemmin valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Lisätietoja: erityisavustaja Ossi Martikainen, p. (09) 160 56306 ja osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde, p. (09) 160 56490, ulkoasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 9.10.2007 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Opetusministeriön työryhmä on valmistellut esityksen valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen toimenpideohjelmaksi. Työryhmä esittää koulutukseen muun muassa lisää voimavaroja, vahvempaa strategista ohjausta sekä toteutusmuotojen monipuolistamista. Ehdotusten tavoitteena on vastata paremmin yhteiskunnan ja työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin sekä lisätä opetushenkilöstön tasaarvoisia mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen. Työryhmän mukaan työnantaja olisi jatkossakin ensisijaisesti vastuussa opetustoimen henkilöstön koulutusmahdollisuuksista. Työryhmä ehdottaa, että valtiorahoitteisen opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahaa korotetaan. Lisätietoja antavat johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315, opetusministeriö ja kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, p. (09) 160 77264, opetusministeriö. Työryhmän esitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Valtion_rahoittaman_opetustoimen.html.

Valmismatkatyöryhmä luovutti 9.10.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Valmismatkoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä uudistaa. Uudistuksen piiriin kuuluisivat valmismatkalaki, joka koskee matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimussuhdetta ja laki valmismatkaliikkeistä, joka koskee matkanjärjestäjien rekisteröintiä ja velvollisuutta asettaa vakuus. Vakuus turvaa matkustajien paluukuljetukset ja ennakkomaksujen palautukset konkurssitilanteessa. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2008 aikana. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, p. (09) 160 67672, marjo.lahelma@om.fi, oikeusministeriö. Työryhmämietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2007/1189657256407.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.