Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.10.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 96/2007 vp) Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Slovakian tasavalta allekirjoittivat 14.5.2007 sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Slovakian välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen vaihtoon, jotka koskevat ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioita. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Sopimusneuvottelut käytiin vuoden 2006 aikana. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 97/2007 vp) laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sallitaan tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen järjestäminen muille kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Tilauskoulutusta voidaan järjestää ryhmälle, mutta ei yksittäiselle opiskelijalle. Koulutuksen tilaajana voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Esitys (HE 98/2007 vp) laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Rautatievirastossa työskentelevät rautatieliikenteen lipuntarkastajat siirretään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan viranhaltijoiksi muuttamalla joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettua lakia. Joukkoliikenteen tarkastusmaksujen periminen ei kuulu Rautatieviraston ydintoimintoihin. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Esitys (HE 99/2007 vp) alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2005 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 -yleissopimus) VI liitteen muutokset. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. VI liitteen muutokset koskevat katsastuksia ja todistuskirjan myöntämistä. Lisäksi muutetun VI liitteen määräyksillä Pohjanmeren alue määritellään rikin oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 22.11.2006. Suomi on ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. (LVM merenkulkuneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Esitys (HE 100/2007 vp) laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Säännöksiä kaapelitelevisioverkoissa verkkopalvelua tarjoavien teleyritysten velvoitteesta siirtää verkoissaan tietyt radio- ja televisio-ohjelmistot niihin liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen muutetaan. Muutos perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja - palvelujen alalla annettuun direktiivin. Siirtovelvoitetta rajoitetaan nykyisestä siten, että maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuulu sen piiriin. Velvoitteen piiriin kuuluvat Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisio- ja radio-ohjelmistot. Jälkimmäisiä koskeva lain säännös ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi määräaikaiseksi siten, että sitä sovellettaisiin 31.8.2010 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Esitys (HE 101/2007 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden muuttamiseksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on jatkossa 82 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara nousee samalla 10 eurolla vähintään 90 euroon. Muutokset perustuvat kansaneläkelain muutokseen, jolla kansaneläkkeen maksamiseen liittynyt laitoshoitorajoitus poistetaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, kuten lasten päivähoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, metsätulo otetaan huomioon muista tuloista poiketen laskennallisesti. Varallisuusverotuksen poistuttua metsätulon perusteena on jatkossa verohallituksen vahvistama metsän keskimääräinen tuotto. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 102/2007 vp) laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta. Sotilasvammalakia muutetaan siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Korvauskäsittelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi sotilasvammalakia muutetaan lisäksi siten, että sotilasvammalain mukainen hautausapu voidaan maksaa sotainvalidin kuolinpesälle ilman erillistä hakemusta ja selvitystä suoritetuista hautauskustannuksista. Pykälästä poistetaan tarpeettomana maininta hautausavun suorittamisesta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson 160 74355)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.10.2007 seuraavat lait:

Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 21/2007 vp). Lakeja muutetaan siten, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset voivat 21.12.2007 jälkeenkin käyttää sukupuolta vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä. Lait tulevat voimaan 15.10.2007. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Tasavallan presidentti hyväksyi Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 32/2007 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 31/2007 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.10.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

Pääministeri Matti Vanhasen sekä ministereiden Ilkka Kanerva, Mari Kiviniemi, Paavo Väyrynen, Sari Sarkomaa, Stefan Wallin, Paula Risikko, Kimmo Tiilikainen, Liisa Hyssälä, Jan Vapaavuori määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 59. istuntoon Oslossa 29.10.-1.11.2007. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

Oikeusministeri Tuija Braxin tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Pekka Nurmen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista väkivaltaa vastaan. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 160 67723)

Ulkoministeri Ilkka Kanervan tai hänen estyneenä ollessaan kiertävä suurlähettiläs Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Georgian hallituksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.10.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi Ahvenanmaan maakuntalain lannoitevalmistelain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 2 §:n 1 momentin b-kohdan raukeamaan ja päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin muilta osin, joka näin ollen tulee voimaan. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Päätös vapauttaa oikeuskansleri Paavo Nikula valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen puheenjohtajaksi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Samalla Jonkka vapautetaan puheenjohtajan varajäsenen tehtävästä. (VM lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg 160 34963)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.10.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeusneuvos Kaarlo Olavi Mikael Krogerus Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virkaan 1.12.2007 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.10.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Kasvihuonetuen yksikkötuen tasoa alennetaan lyhyessä viljelyssä 0,2 euroa neliömetriltä. Yksikkötuen alentaminen on tarpeen tuen enimmäismäärärajoitteen vuoksi. Asetus tulee voimaan 10.10.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään kansainvälisten vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevien ICAO-TI määräysten mukaisesti lähettäjän velvollisuudesta varmistua pakkausten soveltuvuudesta vaarallisille aineille, eräistä kuljetuksen suorittajan ohjeistusvelvollisuuksista sekä säteilyn raja-arvojen ylityksistä annettavista ilmoituksista ja raja-arvojen ylityksistä johtuvista muista toimenpiteistä. Asetuksessa säädetään lisäksi ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämien vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen oikeuttavien lupien ja muunlaisten kuljetusoikeuksien tunnustamisesta Suomessa, määräaikaiskoulutuksen jaksottelun joustavuuden lisäämisestä sekä viitataan yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annettuihin Euroopan Yhteisöjen säädöksiin. Asetus tulee voimaan 1.11.2007. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.10.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n yleiskokouksen 34. istuntoon Pariisissa 16.10.-3.11.2007 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja jäsenet ovat opetusministeri Sari Sarkomaa, kansliapäällikkö Harri Skog, globaaliasioiden osaston osastopäällikkö Anneli Vuorinen, Suomen pysyvä edustaja UNESCO:ssa ulkoasiainneuvos Pertti Majanen, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, johtaja Jukka Liedes, kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja professori Tapio Markkanen ja Suomen pysyvän UNESCO-edustajan sijainen ministerineuvos Pia Hillo. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 160 56330)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 59. istuntoon. Valtioneuvoston kanslia: ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo, protokollakoordinaattori Anja Vilo, EU-asioiden neuvonantaja Riina Nevamäki, apulaistiedotuspäällikkö Sanna Kangasharju; ulkoasiainministeriö: pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Harri Mäki-Reinikka, yksikön päällikkö Harri Salmi, lähetystöneuvos Hans Ottelin, lähetystöneuvos Caj Söderlund, virkamiessihteeri Mikko Hautala, virkamiessihteeri Juha Pyykkö, ma. avustaja Ville Andersson; valtiovarainministeriö: finanssineuvos Antero Toivainen, finanssineuvos Rauno Niinimäki, finanssineuvos Kristina Sarjo; opetusministeriö: opetusneuvos Juha Arhinmäki, opetusneuvos Armi Mikkola, erityisavustaja Laura Rissanen, erityisavustaja Carl Haglund, neuvotteleva virkamies Risto Kivelä, ylitarkastaja Laura Mäkelä; sosiaali- ja terveysministeriö: hallitusneuvos Pekka Järvinen, johtaja Kari Paaso, neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, ylitarkastaja Maria Waltari, projektisuunnittelija Mikaela Dahlblom; ympäristöministeriö: ylijohtaja Pekka Jalkanen, ylitarkastaja Sami Järvinen, erityisavustaja Helena Pakarinen, neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen; Suomen ympäristökeskus: ylitarkastaja Magnus Nyström; eduskunta: eduskunta-avustaja Yamina Guerfi; Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman; Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus: johtaja Gunvor Kronman. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 160 55784)

Päätös asettaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 1.11.2007 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: pääsihteeri Jukka Pekkala Suomen liikunta ja urheilu ry; varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Erja Tikka (yksikön päällikkö Leo Olasvirta) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Tiina Astola (lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen) oikeusministeriö, kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala (opetusneuvos Armi Mikkola) opetusministeriö, viestintäjohtaja Kaija Uusisilta (erityisasiantuntija Kalle Kekomäki) sisäasiainministeriö, hallitusneuvos Eija Koivuranta (ylitarkastaja Markus Seppelin) sosiaali- ja terveysministeriö, finanssineuvos Marja Granlund (neuvotteleva virkamies Mika Rossi) valtiovarainministeriö, yliarkkitehti Katri Tulkki (hallitussihteeri Marja Mäntynen) ympäristöministeriö, yhdistysrekisterijohtaja Kari-Pekka Helminen (apulaisjohtaja, jaoston esimies Riitta Lae) Patentti- ja rekisterihallitus, apulaisjohtaja Anneli Kukkonen (ylitarkastaja Mia Keskinen) Verohallitus, yhteysjohtaja Juha Viertola Suomen liikunta ja urheilu ry (pääsihteeri Esko Ranto Työväen Urheiluliitto TUL ry), puheenjohtaja Ossi Heinänen (pääsihteeri Jukka Tahvanainen) Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, puheenjohtaja Heikki Vaisto Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (toiminnanjohtaja Hilkka Nousiainen Kuurojen palvelusäätiö), puheenjohtaja Heikki Kukkonen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaisjärjestöteemaryhmä (Leo Stranius Suomen Luonnonsuojeluliitto ry), pääsihteeri Kristiina Kouros Ihmisoikeusliitto ry (Atanas Aleksovski Tampereen maahanmuuttajayhdistykset), rehtori Björn Wallén Svenska Studiecentralen (toiminnanjohtaja Virpi Häyrinen SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry) asiantuntija Hans Grahn (asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen) Elinkeinoelämän keskusliitto, osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamari (kehittämispäällikkö Ismo Partanen Suomen Yrittäjät) ja professori Esa Konttinen Jyväskylän yliopisto (rehtori Eeva-Liisa Antikainen Humanistinen ammattikorkeakoulu). Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi oikeusministeriöstä. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Päätös Ylikiimingin kunnan liittämisestä Oulun kaupunkiin. Kuntajaon muutoksella on hallinnollinen vaikutus seutukuntajakoon sekä kihlakuntajaotukseen. Uusi Oulun kaupunki kuuluu kokonaisuudessaan Oulun seutukuntaan sekä Oulun kihlakuntaan. Ylikiimingin kunnan liittyminen Oulun kaupunkiin perustuu kuntien yhteiseen valtioneuvostolle 30.3.2006 tekemään esitykseen. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM neuvotteleva virkamies Mika Rossi 160 42286)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalin johdosta (EK 17/2007 vp) pöytäkirjaan. Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi kansanedustaja Ilkka Viljanen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Rovaniemen kaupungissa ja Kittilän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 220 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Petäjäskoski-Isoniemi). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös vuoden 2007 talousarviossa äkillisen rakennemuutoksen alueille varatun momentin 34.06.51 määrärahan alueellisesta jaosta. Määrärahasta kiintiöidään yhteensä 1 658 000 euroa Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Vuoden 2007 talousarviossa on kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä sisäasianministeriön pääluokissa yhteensä 30 miljoonan euron määräraha tai valtuus käytettäväksi valtioneuvoston päättämin perustein talouden rakennemuutosten työllisyydelle ja tuotantotoiminnalle aiheuttamien ennalta arvaamattomien häiriöiden lieventämisen edellyttämiin avustuksiin. Työministeriön momentilla 34.06.51 (Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet) tarkoitukseen oli äkillisen rakennemuutoksen alueille tarkoitettua määrärahaa 8 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto nimesi 1.2.2007 tekemällään päätöksellä rakennemuutosalueet ja kiintiöi näille mainitusta määrärahasta yhteensä 1 975 000 euroa työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.10.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Reijo Erik Aarnio tietosuojavaltuutetun virkaan 1.11.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi eli 31.10.2012 saakka. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Valtiotieteen maisteri Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.10.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Oikeustieteen maisteri, varatuomari Kirsi Hannele Martinkauppi ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosastoon rakentamisen tulosalueelle sijoitettuun hallitussihteerin virkaan 1.1.2008 lukien. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.10.2007 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös polttoainevero- ja huoltovarmuusmaksuvapautuksesta. Neste Oil Oyj:lle myönnetään verovapaus NExBTL-biodieselistä kannettavasta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta siten, että biodiesel vapautetaan kokonaan verosta ja huoltovarmuusmaksusta (yhteensä 31,94 snt/l). Kokeiluhankkeessa on tarkoitus testata uudentyyppistä polttoainetta kaupunkiliikenteen busseissa ja jätteenkuljetusautoissa kolmen ja puolen vuoden ajan. Kyseessä on uusi, toisen sukupolven biodiesel, jonka tuotanto on juuri käynnistynyt, eikä sitä ole vielä testattu laajamittaisesti liikennekäytössä. Kokeiluhankkeessa yhtiön on tarkoitus saada kokemuksia tuotteen valmistuksesta, jakelusta sekä pitkäaikaiskäytöstä, jotta voidaan varmistua tuotteen päästöistä, laadusta, käyttökelpoisuudesta ja normienmukaisuudesta. Veronalennuksen tarkoituksena on mahdollistaa kokeiluhankkeeseen osallistuville bussiliikenteenharjoittajille polttoaineen hankkiminen ilman lisäkustannuksia. Polttoaineen testaamisen lisäksi hankkeella tavoitellaan kaupunkiliikenteen haitallisten päästöjen kuten hiukkaspäästöjen ja typenoksidipäästöjen merkittävää vähentämistä. Osaltaan tavoitellaan hiilidioksiditaseeltaan nykyisiä polttoaineita parempien biopolttoaineiden käytön lisäämistä. Veronalennus myönnetään 1.7.2007-31.12.2010 kulutukseen luovutetulle polttoaineelle. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 160 33148)

Kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten opintotoiminnan yksikköhinnat vuodelle 2008. Yksikköhinnat lasketaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti vuonna 2005 toteutuneiden käyttökustannusten pohjalta. Toteutuneista käyttökustannuksista on vähennetty asianomaisia toimintoja varten myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä. Kustannustasoa on korotettu täysimääräisesti hintaindeksin avulla. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, joista kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 46 691 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 14 765 000 euroa, kesäyliopistoissa 4 522 000 euroa ja opintokeskusten opintotoiminnassa 10 628 000 euroa. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tieliikenteen turvallisuuden parantamista pohtinut neljän ministerin ryhmä esitti 4.10.2007 tiukennettua puuttumista rattijuopumukseen. Liikenneministeri Anu Vehviläinen, oikeusministeri Tuija Brax, sisäasiainministeri Anne Holmlund ja peruspalveluministeri Paula Risikko ovat yhdessä hakeneet ratkaisuja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Taustalla on huoli tämän vuoden synkistä liikenneonnettomuusluvuista. Alkolukko on tulossa ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumuksen uusijoille. Automaattista liikennevalvontaa on tarkoitus lisätä ja kehittää. Toimenpidepakettiin kuuluu myös kunnille mahdollisesti annettava oikeus osallistua liikennevalvontaan ja rikesakkojen lähettämiseen. Välitöntä puuttumista kiinnijääneiden rattijuoppojen päihdeongelmaan kokeillaan. Lisätietoja antavat erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. (09) 160 28325, liikenne- ja viestintäministeriö, erityisavustaja Ari Heikkinen, p.(09) 160 67520, oikeusministeriö, poliisitarkastaja Timo Ajaste, p.(09) 160 42304, sisäasiainministeriö, erityisavustaja Anna Manner-Raappana, p. (09) 160 74157, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.