Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 28.9.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Tasavallan presidentti vapautti 28.9.2007 kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä sekä määräsi metsänhoitaja, luomuyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikaisen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.9.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 88/2007 vp) Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kemikaaliviraston toimipaikkasopimus sisältää Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan soveltamista ja täydentämistä koskevia määräyksiä. EY:n erioikeuspöytäkirjasta välittömästi johtuvien erioikeuksien ja vapauksien lisäksi toimipaikkasopimus sisältää kahden vuoden siirtymäaikana viraston henkilöstön kotitaloushankintoja koskevan arvonlisäverohelpotuksen, vapautuksen autoverosta sekä pääjohtajan ja johtajien diplomaattistatukseen sisältyvät erioikeudet ja vapaudet. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 89/2007 vp) laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään oikeusministeriön alaisuudesta Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Rikosseuraamusvirasto vahvistaa jatkossa työjärjestyksensä itse oikeusministeriön sijasta. Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoitteluperusteista säädetään valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen. Työtoiminnan suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, mutta hintoja voidaan vankeinhoitoon liittyvistä syistä alentaa siten, että hinnat vastaavat käypää hintatasoa. Vastaavasti voidaan alentaa laitosmyymälöiden tuotteista perittävää käypää hintaa kuitenkin siten, että hinta kattaa vähintään tuotteen hankintakustannukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Esitys (HE 90/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi. Sisäasiainministeriöön muodostetaan maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa Ulkomaalaisvirasto. Työministeriöstä sisäasiainministeriöön siirretään työministeriön politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimin ja toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimin tehtävät samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja syrjintälautakunta. Samalla Ulkomaalaisviraston nimi muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Esitys (HE 91/2007 vp) maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta. Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaan maatalousyrittäjä voi luopua ennen vanhuuseläkeikää maataloudesta toteuttamalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen tai luovuttamalla peltonsa alle 55-vuotiaalle viljelijälle. EY:n valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi lakia muutetaan siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajan tulee olla alle 50-vuotias. Lisäksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin tehdään muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Esitys (HE 92/2007 vp) laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa olevat omaisuusoikeudet ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Esitys (HE 93/2007 vp) laiksi väylämaksulain muuttamisesta. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennetaan keskimäärin kymmenellä prosentilla. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille painottaen lievästi kahteen parhaimpaan jääluokkaan kuuluvia aluksia. Lakiin lisätään alusyhdistelmän määritelmä ja tarkentavat säännökset alusyhdistelmän väylämaksun määräytymisestä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

Esitys (HE 94/2007 vp) laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta. Uuden työ- ja elinkeinoministeriön erittelyvirat perustetaan. Virkoihin sovelletaan niiden perustamisen jälkeen valtion virkamieslakia. Lailla säädetään valtakunnansovittelijan virkojen ja valtakunnansovittelijan virkaa hoitavan virkamiehen siirtymisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön erittelyvirat sekä sisäasiainministeriön yksi erittelyvirka lakkautetaan. Perustettavien virkojen täyttämiseen voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Esitys (HE 95/2007 vp) kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kansaneläkkeeseen tehdään tammikuun alusta 2008 tasokorotus, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen korotus tehdään myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 20 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 9 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavan vuositulon huomattavan muutoksen rajaa nostetaan väliaikaisesti 1 100 euroon kuukaudessa, jotta tasokorotus ja kansaneläkkeeseen aiemmin tehdyt korotukset eivät aiheuta asumistuen ylimääräistä tarkistusta. Lisäksi kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovutaan. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousee samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset ovat lähinnä teknisiä korjauksia, jotka pääasiallisesti johtuvat kansaneläkelainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.9.2007 seuraavat lait:

Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 50/2007 vp). Porin käräjäoikeus tulee toimivaltaiseksi käsittelemään ne Säkylän kunnassa sijaitsevassa Porin prikaatissa palvelevien tai palvelleiden tai niiden, joilla oli siellä velvollisuus palvella, vastaajien sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluvat 1.10.2007 lakkautettavan Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Laki tulee voimaan 1.10.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67678)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.9.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Diplomaattisten suhteiden solmimisen hyväksyminen Suomen tasavallan ja Saint Vincent ja Grenadiinien välille. (UM lähetystöneuvos Jukka Pietikäinen 160 56360)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.9.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Nils Helmer Wirtaselle apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtävään annetun määräyksen peruuttaminen 1.10.2007 lukien ja oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston päällikön, esittelijäneuvos Risto Ensio Hiekkataipaleen määrääminen tähän tehtävään 1.10.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Valtiotieteen tohtori, professori Seppo Mikko Sakari Honkapohja Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virkaan 1.1.2008 alkavaksi viiden vuoden toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen 160 33040)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.9.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä. Asetuksella säädetään, mistä kihlakunnista ulosottovirastot muodostuvat (toimialueet) ja mikä on kunkin ulosottoviraston nimi. Kaikkiaan maahan tulee 22 ulosottovirastoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM ulosottojohtaja Juhani Toukola 160 67773)

Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta. Oikeusapumaksu korotetaan 35 eurosta 70 euroon. Oikeusavun myöntämisen perusteita tarkistetaan elinkustannusten kohoamista vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (1212/2006) tulevat voimaan 15.10.2007. Asetus tulee voimaan 15.10.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1213/2006) tulee voimaan 15.10.2007. Asetus tulee voimaan 15.10.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun asetuksen muuttamisesta. Maaseutuverkostoyksikön juridista asemaa muutetaan siten, että se on maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksikkö. Asetus tulee voimaan 3.10.2007. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 52901)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.9.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa kehityspoliittinen toimikunta toimikaudeksi 1.10.2007-31.5.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: VTM Nina Suomalainen Kansallinen Kokoomus; varapuheenjohtajat: myyntisihteeri Riikka Moilanen-Savolainen Suomen Keskusta, johtaja Gunvor Kronman Ruotsalainen kansanpuolue; jäsenet: kansanedustaja Timo Kaunisto Suomen Keskusta, puheenjohtaja (Tuhatkunta ry) Jussi Salonranta Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Krista Kiuru Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Johanna Sumuvuori Vihreä liitto, fil.yo Katja Syvärinen Vasemmistoliitto, FM Heini Röyskö Kristillisdemokraatit, Perussuomalaisten Oulun seudun aluejärjestön puheenjohtaja Vaili K. Jämsä Perussuomalaiset, toiminnanjohtaja Timo Lappalainen Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, pääsihteeri, YTM Rilli Lappalainen Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen Kirkon Ulkomaanapu, toiminnanjohtaja Hannu Ohvo Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, asiantuntija Leena Sandström Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kansainvälisten asioiden asiamies Thomas Palmgren Suomen Yrittäjät, kansainvälisten asioiden asiantuntija Pekka Ristelä (SAK) palkansaajakeskusjärjestöt, johtaja Seppo Kallio Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, professori Juhani Koponen Helsingin yliopiston Kehitysmaatutkimuksen laitos ja professori Liisa Laakso Ulkopoliittinen Instituutti. (UM osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde 160 56490)

Päätös vapauttaa osastopäällikkö Anneli Vuorinen Suomen varaedustajan tehtävistä Aasian kehityspankin (AsDB), Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) sekä Afrikan kehityspankin (AfDB) hallintoneuvostoissa ja nimittää hänen tilalleen apulaisosastopäällikkö Ilkka Heiskanen. Osastopäällikkö Hannu Kyröläinen vapautetaan Suomen edustajan tehtävästä Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) hallintoneuvostossa ja hänen tilalleen nimitetään osastopäällikkö Anneli Vuorinen. (UM lähetystöneuvos Pekka Hukka 160 56323)

Päätös määrätä työmarkkinalakimies Miia Kannisto ja työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi sivutoimisiksi jäseniksi vakuutusoikeuteen 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Maaria Rubanin 160 69381)

Päätös myöntää hallinto-oikeustuomari Markku Latva-Teikarille ero tuomarinvalintalautakunnan hallinto-oikeustuomareiden keskuudesta tulevan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen hallinto-oikeustuomari Marja Irmeli Lampi 1.10.2007 lukien 14.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 160 67943)

Päätös muuttaa Fintoto Oy:lle totopelien toimeenpanemiseen 1.1.2007-31.12.2011 annettua rahapelilupaa. Voittaja- ja Sija-pelin pelaajien osuutta nostetaan nykyisestä 80 prosentista 85 prosenttiin. V4-pelin pelaajien osuutta nostetaan nykyisestä 63 prosentista 65 prosenttiin. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2007. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevan valtion maaomaisuuden vuokraamisesta Finnair Facilities Management Oy:lle. Alue on suuruudeltaan 84 473 m2. Vuokrasopimus on tarkoitus solmia 50 vuodeksi. Vuokran suuruus määräytyy elinkustannusindeksiin sidottavalla ja 13 e/m2/vuosi perusteen mukaan. Maanvuokrasopimus tehdään muutoin tavanomaisin, lentoasemalla yleisesti noudatettavin ehdoin lukuun ottamatta erityisiä rakentamiseen liittyviä ehtoja. Finnair Facilities Management Oy:n on tarkoitus rakennuttaa alueelle Finnair Cargon tarpeisiin rahtiterminaali. (LVM yli-insinööri Juha Parantainen 160 28383)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.9.2007 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten välinen työnjako ympäristöministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako on ympäristöministeriössä seuraava:
Asuntoministeri Jan Vapaavuori käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen lukuun ottamatta asumistukiin liittyviä asioita. Ministeri Paula Risikko käsittelee asumistukiin liittyvät asiat. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, työministeri Tarja Cronberg ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen ilmoitus sidonnaisuuksiinsa. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.9.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pitkään oleskelleita koskeva direktiivimuutos). Ehdotuksen päätarkoituksena on taata kansainvälistä suojelua saaville henkilöille heidän oleskeluaan tietyssä EU-valtiossa koskeva oikeusvarmuus sekä viiden vuoden laillisen oleskelun jälkeen EU:n kansalaisen oikeuksia vastaavat oikeudet. Tavoite toteutetaan poistamalla pitkään oleskelleita koskevan direktiivin soveltamisalaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden osalta tehdyt poikkeukset ottamalla kuitenkin tarvittaessa huomioon heidän erityisasemansa verrattuna muihin kolmansien maiden kansalaisiin. (SM neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri 160 42913)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (lainvalvontaviranomaisten erityisyksiköiden yhteistyö). Ehdotuksen tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, joissa jäsenvaltiot sopivat avun pyytämisestä ja antamisesta sekä vahvistaa vastuuta koskevia yleissääntöjä. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 160 42231)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (viinialan uudistaminen). Uudistuksella pyritään parantamaan EU:n viinintuotannon kilpailukykyä ja yksinkertaistamaan viinialan lainsäädäntöä. Suurin muutos on luopuminen nykyiseen järjestelmään sisältyvistä tehottomista markkinatoimenpiteistä, joiden sijaan jäsenmaille myönnetään kansallisia rahoituskirjekuoria. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 160 54240)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.9.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Harri Sallinen, Lasse Keisalo, Pekka Kosonen, Claus Jerker Lindroos, Stefan Lindström, Kai Sauer, Pirjo Suomela-Chowdhury ja Theresa Zitting ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkoihin 1.10.2007 lukien. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 160 55410)

Johtaja, filosofian kandidaatti Anita Lehikoinen opetusministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2007-31.5.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka johtaja Sakari Karjalainen on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Vihtori Virranta Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan virkaan 1.12.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Varatuomari, eMBA Pekka Tapio Sundman Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan virkaan 1.12.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.9.2007 seuraavia asioita:

Toimikunnan asettaminen hallintolainkäytön kehittämistä varten toimikaudeksi 1.10.2007-31.12.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Olli Mäenpää Helsingin yliopisto; jäsenet: puheenjohtaja Outi Antila työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, erityisasiantuntija Liisa Heikkilä oikeusministeriö, professori Eija Mäkinen Vaasan yliopisto, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusministeriö, hallintoneuvos Matti Pellonpää korkein hallinto-oikeus, lakiasiainpäällikkö Kari Prättälä Suomen K<%-2>untaliitto, ylituomari Hannu Renv<%0>all Turun hallinto-oikeus, oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas Helsingin oikeusaputoimisto; pysyvät asiantuntijat: hallintoneuvos Anne Niemi korkein hallinto-oikeus, lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne oikeusministeriö, hallinto-oikeustuomari Veijo Tarukannel Hämeenlinnan hallinto-oikeus (1.12.2007 alkaen ylituomari, Kuopion hallinto-oikeus). Toimikunnan sihteereinä toimivat lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne ja lainsäädäntöneuvos Arja Manner (1.10.2008 alkaen). (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukainen monipuolistamistukiohjelma. Suomen ilmoitus komissiolle tehdään sokerin monipuolistamistuesta osana Suomen sokerin rakenneuudistusohjelmaa. EU:n sokeriuudistuksesta päätettiin vuoden 2005 lopulla. Uudistuksessa päätettiin sokerin hinnan asteittaisesta alentamisesta. Lisäksi Suomi sai oikeuden maksaa tukea sokerin viljelijöille kansallisista varoista. Uudistukseen sisältyi myös sokerialan rakenneuudistus, joka koostuu rahastomaksujen keräämisestä, rakenneuudistustuesta, puhdistamotuesta sekä monipuolistamistuesta. Suomen tulee toimittaa ilmoitus Euroopan yhteisön komissiolle 30.09.2007 mennessä, jonka jälkeen vastuuviranomainen voi ryhtyä ohjelman edellyttämiin toimeenpanotehtäviin ohjelman toteuttamiseksi. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin kunnille maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärän vahvistaminen vuonna 2008 14 045 000 euroksi. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 26.9.2007

Alueellistamista jatketaan

Hallitus laati iltakoulussa keskiviikkona 26. syyskuuta kannanoton alueellistamisen jatkamisesta. Alueellistamista jatketaan kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Alueellistamisen tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä.

Alueellistamislainsäädännön mukaisesti valtion toimintojen sijoittamisella pääkaupunkiseudun ulkopuolelle turvataan valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin, edistetään maan tasapainoista alueellista kehitystä ja tuetaan työllisyyttä maan eri osissa. Toimenpiteiden kohdentamisessa otetaan erityisesti huomioon alueiden olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit. Toimenpiteitä kohdennetaan aiempaa tasaisemmin maan eri osiin.

Alueellistamisesta laaditaan kokonaissuunnitelma. Sitä varten ministeriöt selvittävät yhteistyössä alueellistamisen koordinaatioryhmän kanssa toimintojensa alueellistamismahdollisuudet.

Kokonaisuudessaan hallituksen kannanotto on seuraava:

1. Valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista jatketaan hallitusohjelman (19.4.2007) mukaisesti aiempaa tasaisemmin maan eri osiin. Siirtymäkauden järjestelyjä tuetaan taloudellisesti.

2. Hallitusohjelman mukaisesti keskushallintoa uudistetaan mm. siirtämällä ministeriöistä siirrettävissä olevia toimeenpanotehtäviä ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle sekä huolehtimalla ministeriöiden toimialajakojen ajanmukaisuudesta. Tämä edellyttää, että esimerkiksi ministeriötehtävät ja keskusvirastotehtävät erotetaan toisistaan ja keskusvirastotehtävät arvioidaan uudelleen.

Keskushallintoa uudistettaessa otetaan huomioon alueellistamismahdollisuudet.

3. Alueellistamista jatketaan kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Alueellistamisen tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä.

Alueellistamistoimia on tällä hetkellä työpaikkasiirtoina pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin noin 3 200 henkilötyövuotta (nettoluku). Lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella alueiden välisenä työpaikkasiirtymänä sijoituspaikkakunnille on siirtynyt noin 1 000 henkilötyövuotta. Alueellistamistoimet ovat siten koskeneet noin 4 200 henkilötyövuotta (bruttoluku). Alueellistamistavoitteen alarajan (netto) saavuttaminen edellyttää vielä jo olemassa olevien suunnitelmien lisäksi uusina toimenpiteinä noin 800 henkilötyövuoden siirtämistä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin.

4. Alueellistamisen koordinaatioryhmä laatii kokonaissuunnitelman alueellistamisesta. Sitä varten ministeriöt selvittävät yhteistyössä alueellistamisen koordinaatioryhmän kanssa toimintojensa alueellistamismahdollisuudet.

Tässä yhteydessä otetaan huomioon mahdollisuudet työn siirtoon ja tasaamiseen, erikoistuminen valtakunnallisissa tehtävissä alue- ja paikallishallinnossa sekä asiakaspalveluiden kokoaminen yhteispalvelupisteisiin. Samoin huomioidaan aluehallinnon uudistamishankkeessa tehtävät muutokset keskushallinnon ja aluehallinnon työnjaoissa sekä aluehallinnon tuleva rakenne.

Selvityksiin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan myös ei-virastomuodossa hoidettavia valtion toimintoja.

Edellä mainitut selvitykset alueellistettavista toiminnoista tehdään vuoden 2008 maaliskuun loppuun mennessä. Näitä toimintoja koskevat sijoittamisselvitykset tehdään vuoden 2008 loppuun mennessä. Sijoittamisselvityksissä esitetään kunkin vaihtoehdon toiminnalliset, taloudelliset, alueelliset ja henkilöstöpoliittiset vaikutukset.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä ohjaa ja seuraa alueellistamisen kokonaissuunnitelman ja alueellistamistavoitteen toteutumista. Se antaa lausuntonsa vaihtoehtoisista sijaintipaikkakunnista ja alueellistamissäädösten mukaisesti ministeriöiden sijoittamisehdotuksista.

Hallinnonaloittaisia selvityksiä ohjaa tarvittaessa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä. Alueellistamisen koordinaatioryhmä voi tarvittaessa pyytää ministeriöiden ehdotuksista hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän lausunnon.

5. Alueellistamismahdollisuuksia selvittäessään ja sijoitusvaihtoehtoja laatiessaan ministeriöt käsittelevät alueiden alueellistamisaloitteet. Alueellistamisen koordinaatioryhmä pyytää maakuntien liittoja tekemään ehdotuksensa alueille sopivista valtion toiminnoista ja toimittaa ne ministeriöiden käyttöön.

6. Toimenpiteiden kohdentamisessa otetaan erityisesti huomioon olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit, alueiden palvelurakenteet sekä valtioneuvoston hyväksymät alueiden kehittämisen tavoitteet.

7. Aiemmat alueellistamistoimet ovat painottuneet Etelä- ja Länsi-Suomeen. Hallitusohjelman mukaisesti uusia toimenpiteitä kohdennetaan aikaisempaa tasaisemmin maan eri osiin. Myös tuottavuusohjelman alueelliset vaikutukset otetaan huomioon alueellistamistoimenpiteitä kohdennettaessa.

8. Valtiontalouden vuosia 2008-2011 koskevan kehyspäätöksen mukaisesti alueellistamisen siirtymäkauden järjestelyjä tuetaan tarvittaessa taloudellisesti. Lisäksi niiden alueellistamishankkeiden käynnistämiseen, jotka toteuttavat valtion tuottavuusohjelman tavoitteita, osoitetaan tuottavuushankkeisiin tarkoitettua rahoitusta. Myös muissa alueellistamishankkeissa otetaan huomioon tuottavuusohjelman tavoitteet.

9. Alueellistamislainsäädännön, muiden normien sekä menettelytapojen ja linjausten uudistamistarve arvioidaan vuoden 2007 aikana.

10. Valtionhallinnon henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä kehitetään kokonaisuudessaan. Alueellistamisselvitykset tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Siirtymisastetta alueellistamispaikkakunnille pyritään nostamaan ja päällekkäistä henkilöstöä välttämään muun muassa hallinnonalojen yhteistyötä lisäämällä. Alueellistamispaikkakunnalle siirtymättömien henkilöiden koulutusta ja uudelleen sijoittamista tehostetaan. Alueellistamisen muutosjohtamista parannetaan jo käynnistyneellä koulutusohjelmalla. Turvataan henkilöstön hyvinvointi muutoksen yhteydessä muun muassa läpinäkyvällä ja vuorovaikutteisella informoinnilla. Ministeriöiden ja virastojen tulee selvityksiä tehdessään huolehtia asianmukaisesta yhteistoimintamenettelystä.

11. Alueellistamisen vaikutusarviointia ja vaikutusten seurantaa kehitetään.

Lisätietoja: valtiosihteeri Timo Reina, valtiovarainministeriö, p. 160 34856 ja projektipäällikkö Ilpo Takanen, sisäasiainministeriö, p. 160 44514

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.