Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 38/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.9.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 80/2007 vp) laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettavalla lailla kumotaan nykyinen laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991). Lailla määritellään eduskunnan ja valtioneuvoston toimivallanjako ja menettelytavat valtion yhtiöomistusta ja omistajaohjausta koskevissa päätöstilanteissa. Laki on nykyistä selkeämpi ja täsmällisempi. Laki parantaa omistajaohjauksesta vastaavan viranomaisen toimintamahdollisuuksia sekä lisää valtioneuvoston ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön vaihtoehtoja päätöstilanteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VNK ylijohtaja Pekka Timonen 160 23000)

Esitys (HE 81/2007 vp) terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta. Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa määrätään rangaistaviksi tiettyjä valmistelevia tekoja, jotka voivat johtaa terrorismirikoksiin. Sopimuksessa kriminalisoidaan kolme uutta tekomuotoa: julkinen yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin. Sopimuksessa määrätään myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin muista toimista terrorismin ehkäisemiseksi. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Esitys (HE 82/2007 vp) laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta. Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia muutetaan siten, että kihlakunnanvirastojärjestelmästä luovutaan vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanvirastot lakkautetaan ja virastojen yhteinen henkilöstö siirtyy poliisilaitosten, ulosotto- ja syyttäjänvirastojen tai maistraattien palvelukseen. Kihlakuntajako säilyy kuitenkin toistaiseksi valtion paikallishallintoviranomaisten toimialajakojen perustana. Lisäksi rekisterihallintolakiin tehdään kihlakuntajärjestelmän purkamisen aiheuttamat muutokset. Samalla valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettuun lakiin ja rekisterihallintolakiin tehdään muutokset, jotka liittyvät eräiden tehtävien siirtämiseen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM hallitusneuvos Tarja Hyvönen 160 42835)

Esitys (HE 83/2007 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta. Laeilla säädetään valtionosuusprosenteista, jotka määrittelevät valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon koko maan tasolla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa ja kirjastossa vuosina 2008-2011. Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako säilyy nykyisellään. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentin suuruuteen vaikuttavat myös hallitusohjelmaan perustuvat palveluiden kehittämiseen liittyvät määrärahalisäykset sekä eräät kustannustenjaon tarkistukseen kuulumattomat valtion ja kuntien väliset rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät asiakasmaksu-uudistukseen ja avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistamiseen. Lisäksi vuonna 2008 toteutettavien veromuutosten vaikutus kuntien verotuloihin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia. Museota, teatteria tai orkesteria ylläpitävien arvonlisäverovelvollisten yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden yksikköhintaa ei enää koroteta valtionosuuslaskennassa. Kunnille vuosina 2008-2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Esitys (HE 84/2007 vp) laiksi päästökauppalain muuttamisesta. Lailla pannaan täytäntöön EY:n komission päästökauppakauden 2008-2012 kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskeva päätös siltä osin kuin se edellyttää muutoksia laissa säädettyihin päästöoikeuksien jakoperusteisiin ja muihin säännöksiin. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 160 64833)

Esitys (HE 85/2007 vp) laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Apteekkimaksusta annetun lain 2 § muutetaan siten, että apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2004 vuoteen 2006. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on arviolta noin 6,4 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 86/2007 vp) laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa olevat palkkasummarajat, joiden perusteella suurtyönantajan omavastuumaksu ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät yhdenmukaistetaan. Samalla palkkasummarajoja korotetaan ja niitä tarkistetaan vuosittain työeläkelain mukaisella palkkakertoimella. Palkkasummanrajan korottamisen johdosta työttömyysvakuutusmaksut määritellään uudelleen. Alempi työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia ja sitä maksetaan vuonna 2008 palkkasumman ensimmäisestä 1 681 500 eurosta. Tämän ylittävästä palkkasummasta maksu on 2,9 prosenttia. Tämän vuoksi työnantajan keskimääräinen maksu alenee 0,24 prosenttiyksiköllä, minkä vuoksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavasti alennetaan 0,58 prosentista 0,34 prosenttiin. Vuonna 2009 aletaan periä työnantajan omavastuumaksua. Maksuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin tehdään vähäisiä muutoksia, jotka helpottavat omavastuumaksun toimeenpanoa. Lisäksi toimeenpanoon liittyviä tietojen saantia ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että työttömyysvakuutusrahaston oikeus saada tietoja sekä työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen velvollisuus niiden luovuttamiseen laajenevat. Työnantajan lisäpäiväpäivämaksun käyttöönottoa siirretään vuodesta 2009 vuoteen 2012. Tämän vuoksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta vuonna 2002 annettua lakia muutetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 87/2007 vp) laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa. Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,74 prosenttia vuonna 2008. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.9.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (763/2007) tulevat voimaan 29.9.2007. Asetus tulee voimaan 29.9.2007. (UM lähetystöneuvos Pasi Tuominen 160 55739)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.9.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen ja Egyptin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanominen. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, sopimuksen tarkoitus on vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Egyptin ulkoasiainministeriö on vastaanottanut irtisanomista koskevan nootin. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Suomen tasavallan hallituksen ja Marokon kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn, suosituimmuuslauseketta koskevan pöytäkirjan irtisanominen. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, sopimuksen tarkoitus on vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Irtisanominen tulee voimaan 26.8.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Suomen ja Slovenian välisen, Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen federatiivisen tasavallan välillä taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen irtisanominen. Suomen ja Slovenian liityttyä Euroopan unioniin on sopimuksen tarkoitus vanhentunut unionin omien järjestelyjen korvattua jäsenvaltioiden aikanaan tehdyt sitoumukset. Irtisanominen tulee voimaan 10.6.2008. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Oikeusministeri Tuija Braxin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Tiina Astolan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välinen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva sopimus. (OM hallitussihteeri Juhani Korhonen 160 67586)

Pääkonsuli Timo Rajakankaan tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välinen sopimus ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.9.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 18 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.9.2007 seuraavat nimitysasiat:

Johtava lakimies Heikki Harjula ja esittelijäneuvos Hannu Ranta korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkoihin ajaksi 1.10.2007-31.12.2007. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Hallinto-oikeustuomari Maila Helena Siivonen Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Sirkka Liisa Helena Asikainen Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, vakuutusoikeustuomari Erkki Tapio Mellais vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Leena Tuulikki Virtanen-Salonen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2007 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Leo Tapio Alkula Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2007 lukien ja määräaikaisen käräjätuomari, viskaali Maarit Helena Tukiainen toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2008 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Petri Sahi Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, käräjätuomari Minna Helena Leikas Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2008 lukien, käräjätuomari Heikki Tapio Kainulainen Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2007 lukien, käräjätuomari Arto Viljo Kalevi Toukosalo Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2007 lukien, suunnittelujohtaja Timo Tapani Pirttijärvi Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2008 lukien, kihlakunnansyyttäjä Seppo Juhani Kujala Kotkan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, käräjätuomari Petri Ismo Kullervo Honka Lahden käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, asessori Hanna Maria Anneli Paronen toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.9.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008. Keskimääräisten yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on käytetty vuoden 2005 toteutuneita käyttökustannuksia. Vuoden 2005 toteutuneista käyttökustannuksista on vähennetty opetustoimen ja kirjaston toimintaa varten myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä. Keskimääräisten yksikköhintojen laskelmassa on kustannustasoa korotettu hintaindeksin avulla täysimääräisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2008 tai, jos eduskunta hyväksyy vuoden 2008 valtion talousarvion mainittua päivää myöhemmin, talousarvion hyväksymisestä. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.9.2007 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää yksikönpäällikkö Laura Kansikas-Debraiselle ja ulkoasiainsihteeri Anne Kemppaiselle ero tehtävistään Suomen valtion edustajan sijaisina Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvostossa ja määrätä heidän tilalleen lähetystöneuvos Outi Holopainen ja ulkoasiainsihteeri Jani Raappana Suomen hallintoneuvostokauden loppuun saakka. (UM osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 160 55032)

Päätös myöntää yksikönpäällikkö Laura Kansikas-Debraiselle, ulkoasiainsihteeri Mari Linnapuomille ja avustaja Anna Eskolle ero tehtävistään Suomen valtion edustajan sijaisina Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) hallintoneuvostossa ja määrätä heidän tilalleen lähetystöneuvos Outi Holopainen, ulkoasiainsihteeri Nina Nordström ja avustaja Arto Haapea Suomen hallintoneuvostokauden loppuun 11.5.2008 saakka. (UM osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 160 55032)

Päätös myöntää vanhempi hallitussihteeri Sami Paaterolle ero Bulgarian kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevien kahdenvälisten sopimusneuvottelujen sekä Slovenian kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevien kahdenvälisten sopimusneuvottelujen valtuuskunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen puolustushallinnon turvallisuusjohtaja Juha Pekkola. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös vahvistaa vuodeksi 2008 kuntien valtionosuuslain nojalla kuntien yleisen valtionosuuden perusteena oleva asukaskohtainen euromäärä 28,98 euroksi. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Päätös vapauttaa Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsen Marianne Stenius tehtävästään. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Päätös määrätä Suomen edustajiksi Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostoon professori Kalevi Mattila ja johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Päätös asettaa kuntoutusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 2.10.2007-1.10.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki (lääkintöneuvos Matti Lamberg) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Anja Kairisalo (pääsihteeri Lauri Pelkonen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Hanna Nyfors (vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Elise Virnes (suunnittelija Kari Koivumäki) opetusministeriö, ylitarkastaja Patrik Kuusinen (ylitarkastaja Teija Felt) työministeriö, ylijohtaja Matti Heikkilä (erikoistutkija Vappu Karjalainen) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ylilääkäri Anne Lamminpää Valtiokonttori (lakimies Jarmo Pätäri Akateemisten alojen keskusjärjestö, AKAVA ry), kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko (etuuspäällikkö Helena Ahponen) Kansaneläkelaitos, toimitusjohtaja Veijo Notkola (ylilääkäri Pirjo Juvonen-Posti) Kuntoutussäätiö, pääsihteeri Pirkko Mahlamäki (kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen) Vammaisfoorumi ry, toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen (säätiönjohtaja Eija Sorvari) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, johtaja Riitta Korpiluoma (osastopäällikkö Mikko Pellinen) Eläketurvakeskus, johtaja Pekka Piispanen (tiedottaja Ulla Ahlgren) Työeläkevakuuttajat TELA, toimitusjohtaja Jukka Kivekäs Vakuutuskuntoutus VKK ry (toimitusjohtaja Tapani Miettinen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto), kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen (lakimies Johanna Karlström) Suomen Kuntaliitto, asiantuntijalääkäri Kari Haring Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry), ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Jyrki Hollmén) Elinkeinoelämän keskusliitto, lakimies Maire Lumiaho Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen Suomen Yrittäjät), johtava ylilääkäri Roger Byring Kårkullan kuntayhtymä (toiminnanjohtaja Sonja Londen) Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade r.f. ja kuntoutusylilääkäri Aarne Ylinen Tampereen yliopistollinen sairaala (ylilääkäri Timo H. Pehkonen Oulun kaupunki). (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Päätös myöntää lakimies Tiina Nurmimäelle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan jäsenyydestä 1.10.2007 lukien ja nimetä hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi lakimies Hanna Rantala. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.9.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (aika-osuudet). Direktiivillä uudistettaisiin nykyinen ns. aikaosuus- tai timesharedirektiivi. (Aikaosuuksia markkinoidaan myös nimillä lomaosake tai viikko-osake.) Merkittävin muutos nykytilaan on sääntelyn soveltamisalan laajentaminen. Direktiivi koskisi mm. aikaosuuksien jälleenmyynti- ja vaihtosopimuksia sekä uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten ns. alennuslomaklubeja. Direktiivin keskeiset säännökset koskevat, kuten nykyisinkin, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta, kuluttajan oikeutta peruuttaa sopimus määräajassa sekä kieltoa ottaa kuluttajalta vastaan maksusuorituksia peruuttamisaikana. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2007) eduskunnalle neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission ehdotus asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien valtioiden kansalaisia. (STM apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen 160 73870)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.9.2007 seuraavat nimitysasiat:

Apulaisosastopäällikkö, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hanna Kristiina Nordström asessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen pääesikunnassa 1.10.2007-31.8.2010, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

Ympäristöneuvos, filosofian lisensiaatti Mikko Keränen Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen virkaan 1.10.2007 lukien. (YM ylitarkastaja Henna Ketola 040 014 3885)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.9.2007 seuraavia asioita:

Suomen osuus kansainväliseen Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR) -tutkimuslaitokseen. Suomi ilmoittaa osallistuvansa vähintään 0,5 prosentin osuudella kansainvälisen FAIR-tutkimuslaitoksen rakentamiseen vuosina 2008-2012 sekä osallistuvansa laitoksen käyttökuluihin vuodesta 2013 lähtien myöhemmin sovittavalla osuudella. FAIR on kansainvälinen, uuden sukupolven kiihdytinlaboratorio, joka on suunniteltu rakennettavaksi Darmstadtiin, Saksaan. Hankkeen valmisteluun on osallistunut 14 valtiota Euroopasta ja Aasiasta ja noin 2 500 tutkijaa. Saksa on luvannut maksaa 75 prosenttia rakentamiskuluista ja noin 50 prosenttia käyttökuluista. Rakentaminen tapahtuisi vaiheittain vuosina 2007-2016. Laitoksen tutkimustoiminta käynnistyisi vuonna 2013. Rakentamiskulut ovat yhteensä noin miljardi euroa. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Pappilanniemen sairaalan valtionosuutta vastaavan osan palauttaminen. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymälle annetaan ennakkotieto, että kuntayhtymää ei määrätä palauttamaan valtionosuutta vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle, jos kuntayhtymä luovuttaa Hattulan kunnassa sijaitsevan Pappilanniemen sairaalakiinteistön Hattulan kunnalle ja tämä luovuttaa kiinteistön edelleen kokonaan itse omistamalleen Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiö Pappilanniemelle. Päätöksen ehtona on, että omaisuus säilyy luovutuksen jälkeen edelleen ennakkotietopyyntöasiakirjojen mukaisessa valtion tukeen oikeuttavassa käytössä. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 160 73186)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.9.2007

Afganistanin vakauttamisen tukeminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 14. syyskuuta Suomen tukea Afganistanin vakauttamiseksi, johtovaltiovastuuta Kosovon kriisinhallintaoperaatiossa sekä valmistautumista mahdolliseen EU:n operaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Kokouksessa keskusteltiin Suomen tulevasta osallistumisesta kriisinhallintaan Afganistanissa, kehitysyhteistyöstä, humanitaarisesta ja muusta avusta. Suomi on sitoutunut Afganistanin pitkäaikaiseen tukemiseen. Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää Ruotsin ja Norjan kanssa niin sotilas- kuin siviilisektoreilla Pohjois-Afganistanissa. Suomi jatkaa osallistumistaan Nato-johtoisessa Isaf-operaatiossa ja selvittää mahdollisuuksia vuorotella Ruotsin kanssa alueellisessa jälleenrakennusryhmässä (PRT). Suomen tarkoituksena on osallistua Isafin operatiivisiin ohjaus- ja yhteydenpitoryhmiin (OMLT), jotka ovat keskeisessä asemassa koulutettaessa Afganistanin omaa armeijaa ja poliisivoimia.

Materiaaliavun lisäämistä tarkastellaan osana Afganistanin armeijalle annettavaa koulutustukea. Suomi selvittää myös mahdollisuudet lisätä osallistumistaan EU:n poliisi- ja oikeusvaltio-operaatiossa. Lisäksi selvitetään siviilikriisinhallintaan liittyvän koulutuksen kehittämistä Afganistanin viranomaisten tukemiseksi. Tarkasteltaviksi tulevat kehitysavun ja humanitaarisen avun taso ja kohdentaminen pohjautuen Suomen ja Afganistanin välisen kehitysyhteistyön kokonaisvaltaiseen evaluaatioon ja tarvekartoitukseen. Ulkoasiainministeriö lisää humanitaarista apua jo tämän vuoden aikana.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät myös käynnistää Tshadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan suunnitteilla olevaan EU-operaatioon liittyvät valmistautumis- ja varautumistoimenpiteet, mukaan lukien kolmen valmiudessa olevan esikuntaupseerin mahdollinen lähettäminen operaatioesikuntaan. Darfurin kriisin aiheuttamien pakolaisleirien suojaamiseksi suunniteltu EU-operaatio on osa YK:n monialaista kansainvälistä läsnäoloa alueella.

Lisäksi päätettiin ilmoittaa Suomen valmiudesta ottaa johtovaltiovastuu Kosovossa toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation keskisessä taisteluosastossa. Suomi on toiminut johtovaltiona edellisen kerran vuosina 2004-2005. Valiokunta tulee tarkastelemaan Kosovon tilannetta kokonaisvaltaisemmin myöhemmin tänä vuonna statusratkaisua koskevan neuvotteluprosessin edetessä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Pertti Torstila, p. (09) 160 55011 ja apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, p. (09) 160 55519, ulkoasiainministeriö sekä yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135 ja ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42290

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 18.9.2007

Suomi varautuu telakkateollisuuden innovaatiotuen mahdolliseen käyttöönottoon

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään 18.9.2007 pitämässään kokouksessa puoltaa kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä siitä, että ministeriö käynnistää telakkateollisuuden innovaatiotuen mahdolliseen käyttöönottoon liittyvän teknisen valmistelun. Tähän sisältyy muun muassa järjestelmän notifiointi Euroopan komissiolle. Samalla ministerivaliokunta velvoitti ministeriötä seuraamaan telakka-alan kilpailutilanteen kehitystä. Innovaatiotuen mahdollinen käyttöönotto ja tukeen tarvittavista määrärahoista päättäminen edellyttää erillistä valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyä.

Laivanrakennusteollisuuden valtiontukisääntely EU:ssa mahdollistaa sen, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön telakkateollisuuden ns. innovaatiotuki. Muun muassa Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Hollannissa on jo voimassa innovaatiotukea koskeva kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvä budjettirahoitus. Innovaatiotukena maksetaan telakkayhtiöille ns. prototyypin kehittämiseen liittyvistä suunnittelu- ja muista kustannuksista, joita tyypillisesti ei voida maksaa normaalien teknologiatukien kautta. Innovaatiotuki voi olla enintään 20 % tuen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea tulee hakea ennen kyseisen aluksen sitovan tilaussopimuksen tekemistä.

Mikäli innovaatiotuki otettaisiin Suomessa käyttöön, tukeen arvioidaan tarvittavan noin 10-15 miljoonan euron määräraha vuosittain.

Innovaatiotuen salliminen EU:n alueella perustuu tarpeeseen vastata Aasian maiden (Japani, Korea ja Kiina) taholta tulevaan voimakkaaseen kilpailuun. Telakkateollisuus nähdään Euroopan komissiossa muihin teollisuussektoreihin verrattuna ainutlaatuisena siinä mielessä, että tuotanto perustuu lyhyisiin laivasarjoihin, joiden kaupalliseen suunnitteluun ja tuotekehittelyyn liittyy merkittävää innovatiivisuutta. Normaaleilla teknologiatuilla ei voida tukea tämäntyyppistä kaupalliseen tuotantoon läheisesti liittyvää suunnittelua ja prototyyppien rakentamista.

Lisätiedot: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500 ja apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, kauppa- ja teollisuusministeriö, p. (09) 160 63575

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 21.9.2007

Halkelta puolto työ- ja elinkeinoministeriön jatkovalmistelulle

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi perjantaina 21. syyskuuta uuden työ- ja elinkeinoministeriön valmistelun jatkamista. Halke antoi tukensa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelua ohjaavan johtoryhmän sopimille linjauksille ministeriön organisaatiorakenteesta, toimintamallista ja ministereiden työnjaosta sekä TE-keskuksia koskevan hallinnon ja ohjauksen uudistamisen päälinjoista.

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema Suomen innovaatio-, yritys- ja työllisyysasioissa. Uudessa ministeriössä on kaksi ministeriä: Mauri Pekkarinen ja Tarja Cronberg.

Lisää aiheesta: http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=205465: Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu (Tiedote 20.9.2007)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opettajankoulutus 2020 -työryhmä luovutti 18.9.2007 raporttinsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Opetusministeriön asettama työryhmä esittää, että luokanopettajankoulutuksen koulutuspaikkoja siirretään vuodesta 2010 lähtien Pohjois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle, koska Etelä-Suomen opettajatarve on kasvava. Työryhmä ei pidä emoyliopistosta erillään olevia opettajankoulutusyksiköitä (filiaaleja) tarpeellisina koulutus- tai tutkimussyistä. Jos yliopistot haluavat ylläpitää filiaaliyksiköitä aluepoliittisista syistä, tulisi ne liittää hallinnollisesti yliopiston opettajankoulutuksesta vastaavaan pääyksikköön. Työryhmä esittää maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuspaikkojen lisäystä. Myös erityisopettajien ja terveystiedon opettajien koulutusmääriä tulisi työryhmän mukaan kasvattaa. Opettajankoulutuksen kehittämistä koskeva selvitys liittyy korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen prosessiin. Työryhmän raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opettajankoulutus_2020.html. Lisätietoja antaa opetusneuvos Armi Mikkola, p. (09) 160 77426, opetusministeriö.

Hevosten teurastuksen järjestämiseksi eri vaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti 20.9.2007 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä ehdottaa hevosten teurastusmäärien kaksinkertaistamista nykyisestä. Raportin mukaan hevosen ruhojen loppusijoitustapoja on kehitettävä. Myös hevosen lihan markkinointia tulee kehittää siten, että kysynnän lisäyksellä lihan hinta saadaan nousemaan. Työryhmässä ovat olleet mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos, Suomen Hippos, Hevosenomistajien Keskusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, Hevostietokeskus, Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Ratsastajaliitto. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5rZlhum1r/Files/CurrentFile/trm2007_17_hevosten_teurastaminen.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 160 52211 tai 050 367 1039, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.