Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.9.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 54/2007 vp) laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan niin, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön. Laissa luetellaan ne lait, joissa säädettyjä tehtäviä tulee kuulumaan työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Esitys (HE 55/2007 vp) sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaa rikoslain 11 lukua muutetaan siten, että ne nykyistä täsmällisemmin vastaavat Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Uusia rikoksia ovat rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, joilla korvataan nykyiset ihmisoikeuksien loukkaamisrikokset poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Esimiesten ja alaisten vastuun jakautumista koskevat säännökset vastaavat paremmin Rooman perussääntöä. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Esitys (HE 56/2007 vp) eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi. Sellaiset lainsäädännössä mainitut tehtävät muutetaan valtiovarainministeriön tehtäviksi, jotka kuuluvat nykyiselle sisäasiainministeriön kuntaosastolle sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston alue- ja paikallishallintoyksikölle. Kuntaosasto sekä alue- ja paikallishallintoyksikkö ja KuntaIT-yksikkö siirtyvät tehtävineen sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön vuoden 2008 alusta lukien. Siirrettäviä tehtäviä hoitavan henkilöstön ja vastaavien virkojen siirtymisestä säädetään erillisellä lailla. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (SM ylijohtaja Cay Sevón 160 42831)

Esitys (HE 57/2007 vp) vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi. Vuoden 2008 verokevennyksiin liittyen tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä kasvatetaan. Eläketulon verotuksen keventämiseksi valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan. Verovelvolliselle, joka joutuu työn vuoksi pitämään kahta asuntoa, myönnetään uusi työasuntovähennys tietyin edellytyksin. Opintorahavähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Verovapaaksi tuloksi säädetään se taloudellinen hyöty, jonka rikoksentekijä saa työstä, jonka hän tekemänsä rikoksen hyvittämiseksi tekee asianomistajan hyväksi. Tuloverolakiin otetaan säännös arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan omaisuuden luovutusjärjestyksestä. Lahjoitusvähennys laajennetaan koskemaan yliopistorahastoille annettuja lahjoituksia. Tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen annettujen vähennyskelpoisten lahjoitusten enimmäismäärät tarkistetaan. Lisäksi lahjoitusvähennyksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että vähennyskelpoisen lahjoituksen saaja voi asua myös muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan edustajan sekä ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin johtajan verovastuusäännös muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisön oikeuden vaatimuksia. Rahalaitosten tiedonantovelvollisuutta laajennetaan liittyen niiden säilyttämien arvopapereiden myyntiin. Niin sanotussa tutkijadirektiivissä tarkoitettujen oleskeluluvanhaltijoiden on mahdollista valita progressiivinen verotus kuten eräiden muidenkin Suomessa rajoitetusti verovelvollisten. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 58/2007 vp) laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Perintöveroasteikkoa muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotetaan 3 400 eurosta 20 000 euroon. Asteikon rakennetta muutetaan lisäksi siten, että vero on 10 prosenttia perintöosuuden 20 000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 40 000 euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia 60 000 euroa ylittävältä osalta. Perintöverotuksessa tehtävä puolisovähennys korotetaan 6 800 eurosta 60 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 3 400 eurosta 40 000 euroon. Alaikäisyysvähennyksen soveltamisalaa rajoitetaan siten, että vähennykseen on oikeutettu vain sellainen perinnönjättäjän rintaperillinen, jolla lähinnä on oikeus periä perinnönjättäjä. Erillinen lahjaveroasteikko säädetään. Pienimmän verotettavan lahjan määrää korotetaan 3 400 eurosta 4 000 euroon kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Kolmas veroluokka poistetaan sekä perintöverotuksessa että lahjaverotuksessa siten, että kolmanteen veroluokkaan nyt kuuluvien etäisten sukulaisten ja vieraiden saamasta perinnöstä tai lahjasta menevän veron määrä on ensimmäisen veroluokan mukainen vero kaksinkertaisena. Lisäksi laajennetaan ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä perinnönjättäjän puolison lapsen rintaperillisten, suoraan ylenevää polvea olevien perillisten sekä ottolapsisuhteessa olevien osalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 59/2007 vp) arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta. Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverotusta koskevia varainsiirtoverolain ja osakkeen tuottaman osingon tuloverotusta koskevia tuloverolain säännöksiä muutetaan. Lisäksi muutetaan arvopaperien takaisinostosopimukseen ja lainaussopimukseen perustuvaa arvopaperin luovutusta koskevia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä, verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaa säännöstä sekä varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolain osinkoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myös yhtiötä, jonka osakkeet on yhtiön suostumuksella otettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella, pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä. Arvopaperien julkisen kaupankäynnin verovapautta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä muutetaan siten, että verovapaus koskee säännellyllä markkinalla noteerattujen arvopaperien lisäksi myös arvopapereita, jotka on yhtiön suostumuksella otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Vaatimuksesta, jonka mukaan luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä, luovutaan ja verovapauden edellytykset määritellään uudelleen. Verovapaus edellyttää, että luovutus tapahtuu arvopaperinvälittäjän välityksin. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 60/2007 vp) laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien vero nousee 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 61/2007 vp) laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan siten, että energiatuotteista ja sähköstä kannettavaa valmisteveroa korotetaan keskimäärin noin 9,8 prosenttia. Veronkorotuksen painopiste on päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden käyttämissä polttoaineissa. Lisäksi ehdotetaan annettavaksi laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Lämmityksessä ja työkoneiden polttoaineena käytettäväksi tarkoitetulle biopolttoöljylle ehdotetaan valmisteverottomuutta. Biopolttoöljyn pientuottajille esitetään yksinkertaistettua valmisteveromenettelyä. Harrasteilmailun ja huviveneilyn polttoaineet sekä jäteöljy ehdotetaan verollisiksi polttoaineiksi. Huviveneilyssä käytetyn polttoaineen käyttökieltoa, sanktioita ja valvontaa koskevat säännökset sisältyvät lakiin yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta. Energiaverotukseen liittyviä veronpalautusmenettelyjä täsmennetään ja yksinkertaistetaan. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin tehdään lisäksi eräitä teknisluoteisia täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 62/2007 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2008. Talousarvion tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 45,1 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 43,1 miljardia euroa. Ylijäämä, 2,0 miljardia euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 8,4 prosenttia vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta. Valtion tuloverotusta kevennetään 330 miljoonalla eurolla tuloveroasteikon kahden prosentin inflaatiotarkistuksen lisäksi. Eläketulojen verotusta kevennetään korottamalla valtionverotuksen eläketulovähennystä. Perintöverotusta muutetaan siten, että verotettavan perintöosuuden alarajaa korotetaan, puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä kasvatetaan ja perintöveroasteikkoa tarkistetaan. Alkoholi- ja energiaveroja korotetaan. Kokonaisuutena veroperustemuutokset vähentävät verotuloja nettomääräisesti 570 miljoonaa euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin. Siirto eläkerahastosta talousarvioon on 1 337 miljoonaa euroa. Hallinnonalojen menot kasvavat vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta nimellisesti 6,5 prosenttia ja korkomenojen arvioidaan kasvavan 3,2 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 33,4 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 247 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 9,8 miljardia euroa ja ne vähenevät vuoden 2007 varsinaisesta talousarviosta 389 miljoonaa euroa. Kansaneläkkeitä ja eräitä muita etuuksia korotetaan. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta laajennetaan. Opintorahaa korotetaan. Vuonna 2008 ehdotetaan käynnistettäväksi kaksi uutta väylähanketta. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 63/2007 vp) laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Syrjintää koskeva virkamieslain säännös saatetaan vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2008. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Esitys (HE 64/2007 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta. Opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia muutetaan. Opintorahan kuukausimääriä korotetaan 15 prosentilla ja kuitenkin vähintään 16 eurolla. Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla. Lisäksi korotetaan 80 eurolla muussa kuin korkeakoulussa opiskelevalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle myönnettävän opintolainan valtiontakauksen määrää. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Opintorahan määrää ja valtiontakauksen suuruutta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.8.2008. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Esitys (HE 65/2007 vp) laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta. Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirretään sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Esitys (HE 66/2007 vp) laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta. Arkistolakia muutetaan siten, että laista poistetaan säännös, jonka mukaan puolustushallinnon pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä arkistolaitokseen. Muutos liittyy siihen, että puolustushallinnon keskusarkistona toimiva Sota-arkisto on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta arkistolaitoksen yhteyteen. Lisäksi lakiin tehdään tekninen muutos, joka johtuu kansainvälisten suhteiden ja Euroopan asioiden tutkimuslaitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Esitys (HE 67/2007 vp) laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta. Lakiin ammatillisesta koulutuksesta lisätään säännökset, jotka mahdollistavat oppisopimuksen tekemisen virkasuhteisten henkilöiden kanssa niin sanottuna virkamiehen oppisopimuksena. Nykyisin oppisopimus on mahdollista tehdä vain määräaikaisena työsopimuksena tai yrittäjän oppisopimuksena. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 160 77265)

Esitys (HE 68/2007 vp) laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vanhentunut vapaakappalelainsäädäntö uudistetaan vastaamaan viestintäympäristön ja tietoyhteiskunnan kehitystä. Samalla kulttuurihistoriallista arkistointia koskevat säännökset sisällytetään uuteen lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Kulttuuriaineistojen arkistointi laajennetaan verkkoaineistoihin sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Suomen elokuva-arkistosta muodostetaan Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, jonka tehtävät kattavat myös televisio- ja radio-ohjelmien arkistoinnin. Tekijänoikeuslakiin ja yliopistolakiin tehdään teknisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Esitys (HE 69/2007 vp) laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Helsingin eurooppalaisesta koulusta säädetään lailla. Esitys liittyy Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston väliseen toimipaikkasopimukseen, jonka mukaan Suomen hallitus tukee hanketta Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidun koulun perustamiseksi Helsinkiin. Helsingin eurooppalainen koulu olisi valtion koulu ja sen perustaminen mahdollistaa Eurooppa-koulujen koulutusrakenteen ja opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittamisen Suomessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Valtioneuvoston lausuma; Koska Helsingin eurooppalaisen koulun kustannuksia ei pystytä vielä kaikilta osin arvioimaan, hallitus varautuu mahdollisiin kehyksistä poikkeavien kustannusten tarkasteluun tulevissa talousarvioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. (OPM hallitusneuvos Marja Lahtinen 160 77261)

Esitys (HE 70/2007 vp) laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta. Elintarvikelakia ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että elintarvikelainsäädäntötehtävät keskitetään maa- ja metsätalousministeriöön ja Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksesta vastaa vain maa- ja metsätalousministeriö. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Esitys (HE 71/2007 vp) laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoiteta maataloustuotteiden vientitukia, sisämarkkinatukia eikä tiedotus- ja menekinedistämistoimenpiteitä vaan niitä varten osoitetaan varat valtion talousarviossa. Maatalouden interventiorahaston lainanottoon liittyviä säännöksiä muutetaan siten, ettei rahaston lainoja enää oteta rahaston nimissä. Rahaston lainanottovaltuuden ylärajaa alennetaan 100 miljoonaan euroon. Lisäksi lakiin tehdään joitain Maaseutuviraston perustamisesta johtuvia muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Esitys (HE 72/2007 vp) laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää alennetaan 0,90 eurosta 0,80 euroon. Maksukertymä saatetaan näin vastaamaan valtion talousarvioehdotuksessa esitettyä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (LVM ylitarkastaja Topi Sirén 160 28457)

Esitys (HE 73/2007 vp) Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Helsingissä 11.4.2007. Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Esitys (HE 74/2007 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (MMM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Esitys (HE 75/2007 vp) laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Lapsilisälakia muutetaan siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Eeva Mäenpää 160 74352)

Esitys (HE 76/2007 vp) laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslaissa olevaa palkan määritelmää muutetaan siten, että palkkana pidetään veronalaisen palkan sijasta ennakkoperintälaissa tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Samalla työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin lisätään aiemman viittaussäännöksen tilalle sairausvakuutuslakiin ehdotettua palkkaa asiallisesti vastaava palkan määrittely. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia selkeytetään myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidetä sairausvakuutuslaissa palkkana silloin, kun niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua. Myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta palkkatulosta päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun perusteena koskevaa sairausvakuutuslain säännöstä muutetaan siten, että se koskee myös ulkomaille rajoitetusti verovelvolliselle maksettua palkkaa, jos henkilöllä ei ole työeläkelakien mukaista vakuutuspalkkaa. Jotta päiväraha voidaan vakuutuspalkan puuttuessa määrätä ulkomaantyötulon rahana maksettavan osan tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan palkan perusteella, päivärahan perusteena olevana palkkana pidetään myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja kyseisen lain 3 §:ssä tarkoitettua esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaista korvausta sekä tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksettavaa osaa. Lisäksi tehdään eräitä lakiteknisiä korjauksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Esitys (HE 77/2007 vp) laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Vuorotteluvapaalain voimassaoloa muutetaan siten, että se jatkuu 31.12.2009 saakka. Lisäksi vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta koskevia säännöksiä tarkennetaan ja työssäoloedellytystä ja vuorottelukorvauksen perusteena olevan palkkatulon määrittämistä koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 78/2007 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta. Määräaikainen starttirahakokeilu vakinaistetaan. Kokeilussa starttirahaa on voitu myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi starttirahan enimmäiskesto pidennetään 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Esitys (HE 79/2007 vp) laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta. Asumistukijärjestelmä siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan 1.1.2008 lukien. Siirto edellyttää asumistukilain 11 §:n muuttamista niin, että ympäristöministeriötä koskevat asumistukilaissa olevat maininnat korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. (YM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 020 4907615)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.9.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Toimenpiteillä hyväksytään kaksi muutettua erityissuojelualueen hallintasuunnitelmaa, kaksi erityshallinta-aluetta, kaksi erityishallinta-alueen hallintasuunnitelmaa ja yksi uusi paikka historiallisten paikkojen ja muistomerkkien luetteloon. Asetus tulee voimaan 26.9.2007. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 4907 402)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.9.2007 seuraavat nimitysasiat:

Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Ulla Väistön sivuakkreditointi Haitiin. (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Nairobin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Heli Sirven valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Keniassa Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmassa (UNEP) sekä asuinyhdyskuntakomissiossa (HABITAT). (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Erik Ulfstedtin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Nigeriassa Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä (ECOWAS). (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Lähetystöneuvos Riikka Laadun valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Italiassa Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO). (UM apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 160 55401)

Vanhempi osastoesiupseeri, yksikön johtaja Arto Räty puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan ajaksi 1.10.2007-30.9.2008. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Vanhempi osastoesiupseeri Aapo Cederberg puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.10.2007 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.9.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä. Asetuksessa annetaan säännökset elokuvakulttuurin tukien myöntämisen kulttuuriperusteista Euroopan komission edellyttämällä tavalla. Asetukseen lisätään uusi 1 § ja muiden, nykyisessä asetuksessa olevien säännösten sisältö säilyy entisellään. Asetus tulee voimaan 1.10.2007. (OPM johtaja Jukka Liedes 160 77481)

Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen sisällytetään kasvilajikelautakuntaa koskevat säännökset: Kasvilajikelautakunnan kokoonpano modernisoidaan ja lautakunnan työjärjestyksestä päättää lautakunta itse. Lautakunnalle annetaan mahdollisuus käyttää päätöksenteossa uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UPOV) sopimuspuolten viranomaisten tekemien kokeiden tuloksia. Kasvilajikkeen rekisteröintihakemuksessa annettaviin tietoihin lisätään henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi poistetaan tarpeettomana mahdollisuus jättää hakemus norjan tai tanskan kielellä. Lautakunnan mahdollisuuksia kuulla asiantuntijoita ja pyytää asiantuntijalausuntoja selkeytetään. Asetus tulee voimaan 24.9.2007. (MMM ylitarkastaja Hannele Sankari 160 52427)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista. Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten kunnittaisten valtionosuuksien määrittämisessä tarvittavista tiedoista, kuten asukasta kohden määritellyt laskennalliset kustannukset ja kunnan omarahoitusosuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin varattu määräraha 24,8 miljoonaa euroa kohdennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoon. Määrärahojen käytöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.9.2007 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat liikenneministeri Anu Vehviläisen ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä Yliopistollisen Eurooppa-instituutin johtokuntaan pääjohtaja Raimo Väyrysen tilalle pääjohtaja Markku Mattila. (OPM neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen 160 77299)

Päätös määrätä diplomi-insinööri, ekonomi Jukka Suominen Varustamoliikelaitoksen hallituksen jäsenen tehtävään liikelaitoksen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Neuvotteleva virkamies Esko Pyykköselle myönnetään ero Varustamoliikelaitoksen hallituksen jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen määrätään neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä liikelaitoksen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös asettaa Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunta ajaksi 17.9.2007-16.9.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät ry; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: pääjohtaja Martti Enäjärvi Patentti- ja rekisterihallitus, johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän Keskusliitto ry, professori Kalevi Olin, johtaja Leila Risteli Oulun yliopisto, tavaramerkkiasiamies Seija Saaristo Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry ja koordinaattori Riitta Larja Patentti- ja rekisterihallitus (henkilöstön edustaja). (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Päätös täydentää päihde- ja raittiusasiain neuvottelukuntaa 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. Uudet jäsenet (varajäsenet suluissa): lakiasiainjohtaja Helena Pollari Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (järjestöpäällikkö Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry), toimitusjohtaja Timo Jaatinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry (toimialapäällikkö Irmeli Mustonen Elintarviketeollisuusliitto ry/Alkoholijuomateollisuusyhdistys), liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (työympäristösihteeri Seija Virta Palvelualojen ammattiliitto PAM ry), toiminnanjohtaja Helena Palojärvi Naistenkartano ry (toimitusjohtaja Ritva Karinsalo Ensi- ja turvakotien liitto ry) ja toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sininauhaliitto ry (toiminnanjohtaja Marja Irjala Nuorten Ystävät ry). (STM hallitussihteeri Ismo Tuominen 160 74018)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Ilkka Oksalalle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen valtiotieteiden ja filosofian ylioppilas Suvi Aherto 15.9.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.9.2007 seuraavia asioita:

Lahden kaupungin Ahtialan sosiaali- ja terveysaseman valtionosuutta vastaavan osan palauttaminen. Lahden kaupunki määrätään osittain palauttamaan valtionosuutta vastaava suhteellinen osa omaisuuden arvosta valtiolle, jos kaupunki ennakkotietopyyntö-asiakirjojen mukaisesti luovuttaa Ahtialan sosiaali- ja terveysaseman Suomen Kuntoutus ja Kehityssäätiölle. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 160 73186)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 13.9.2007

Ministeriryhmä puoltaa kuluttajaneuvonnan sijoittamista maistraatteihin ja yleisen edunvalvonnan sijoittamista oikeusaputoimistoihin

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi torstaina 13. syyskuuta kuluttajaneuvonnan sijoittamista maistraatteihin ja yleisen edunvalvonnan sijoittamista oikeusaputoimistoihin. Ehdotusten jatkovalmistelussa oikeusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulee yhteistyössä sisäasiain- ja valtiovarainministeriön kanssa selvittää valtiollistamisen edellyttämän rahoituksen ratkaisuvaihtoehtoja.

Sisäasiainministeriö asetti 15.2.2007 eräiden tehtävien organisointia valtion paikallishallinnossa selvittävän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on mm. tehdä ehdotus kuluttajaneuvonnan ja holhoustoimen edunvalvontapalvelujen organisoinnista ja valmistella 31.8.2007 mennessä luonnos tehtäväsiirtoa koskevaksi hallituksen esitykseksi.

Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan olemassa olevista valtion paikallishallinnon organisaatioista oikeusaputoimisto on sopivin vaihtoehto yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäjäksi. Kuluttajaneuvonnan organisoinnissa työryhmän tarkemman tarkastelun kohteena ovat olleet oikeusaputoimistot, lääninhallitukset ja maistraatit. Enemmistön kannan mukaisesti työryhmän ehdotus on kuluttajaneuvonnan sijoittaminen maistraatteihin.

Työryhmän arvion mukaan holhoustoimen edunvalvontapalvelujen ja kuluttajaneuvonnan tehtäväsiirrot edellyttävät valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen noin 21,8 miljoonan euron määrärahaa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö, (09) 160 42835

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Puukuljetusten turvaamista vähäliikenteisillä radoilla selvittänyt työryhmä luovutti 12.9.2007 ehdotuksensa liikenne- ja viestintäministeriölle. Liikenneministeri Anu Vehviläinen asetti vähäliikenteisiä ratoja käsittelevän työryhmän kesäkuussa 2007. Selvitys teetettiin, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu puunhankinnan lisääminen kotimaasta. Venäjän puutullipäätös lisää vähäliikenteisten ratojen merkitystä ja liikennemääriä. Työryhmässä olivat mukana liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Ratahallintokeskus ja metsäteollisuus. Työnsä aikana työryhmä kuuli myös VR Cargoa ja Teollisuuden Raideliikenne Oy:tä. Työryhmän mukaan vähäliikenteisiin ratoihin on panostettava nykyistä enemmän, koska kuljetusten tarve kasvaa. Kun ratojen kunto on hyvä, etenkin raaka-aineiden kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. Työryhmän ehdotus on osoitteessa: http://www.mintc.fi/oliver/upl879-LVM46_2007.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, p.(09) 160 28574 tai 0400 438 520, liikenne- ja viestintäministeriö ja liikennejohtaja Anne Herneoja, p. 020 751 5106, Ratahallintokeskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.