Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.8.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Kansliapäällikkö Kirsti Rissasen ja osastopäällikkö Irma Ertmanin vapauttaminen 1.9.2007 alkaen Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsenyydestä ja lainsäädäntöjohtaja Tiina Astolan ja apulaisosastopäällikkö Marcus Laurentin määrääminen samasta ajankohdasta alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi pysyvän välitystuomioistuimen jäseniksi. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 62. istuntokaudelle ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen ja suurlähettiläs Kirsti Lintonen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa sekä jäseninä alivaltiosihteeri Marjatta Rasi, osastopäällikkö Anneli Vuorinen, osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde, neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella, yksikönpäällikkö Kai Sauer ja yksikönpäällikkö Leena-Kaisa Mikkola. Valtuuskunnan puheenjohtajana on tasavallan presidentti. (UM lähetystöneuvos Pekka Hukka 160 56323)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 31.8.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tasa-arvoneuvottelukunnasta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki syrjinnän estämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki syrjintävaltuutetusta annetun maakuntalain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki virkaehtosopimuksista annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki maaseutuelinkeinojen rahoituksesta, maakuntalaki alkoholia koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki maakunnan taloudenhoidon eräistä perusteista annetun maakuntalain 2 §:n 2 momentin kumoamisesta, maakuntalaki kuntien maakunnanosuuksista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollon suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, maakuntalaki opetus- ja kulttuuritoimen suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki opetus- ja kulttuuritoimen suunnittelusta ja maakunnanosuudesta annetun maakuntalain väliaikaisesta muuttamisesta, maakuntalaki asutusrakenneryhmistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki eräiden kuntajakoa koskevien lakien soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki yleisestä vähennyksestä kunnille maksettavasta korvauksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan pelastuslain 75 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallislain 85 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ålands hälso- och sjukvård -nimiselle viranomaiselle suoritettavien maksujen perusteista annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta, maakuntalaki ympäristönsuojelua ja ympäristölupaa koskevan maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki puhtaanapitoa koskevan maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki terveydenhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki elintarvikelain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki tuoteturvallisuutta koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kemikaaleja koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3a ja 3b §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tupakkalain muuttamisesta, maakunta<%-2>laki Ahvenanmaan maakunnan eläinsuojelulain muuttamisesta, maakuntalaki alkoholilain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaista koskevan lainsäädännön voimaantulojärjestelyistä. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Ehdotus tasavallan presidentin asetukseksi Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta; 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 47/2007 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Ilari Puumalainen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin virkaan 1.9.2007 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.8.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta. Asetuksella täsmennetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (1443/2006) nojalla myönnettävän hanketuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä. Hanketoiminnan osalta laki koskee kehittämishankkeita, koulutushankkeita, yleishyödyllisiä investointeja ja paikallisten toimintaryhmien koordinointihankkeita sekä lisäksi paikallisten toimintaryhmien toimintarahaa. Asetus kuitenkin koskee vain maaseudun kehittämisohjelmasta EY:n osaksi rahoittamia toimenpiteitä. Asetus tulee voimaan 5.9.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.8.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 51. yleiskokoukseen 17.-21.9.2007 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Kirsti Kauppi, varapuheenjohtaja apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Tarja Pesämaa, ulkoasiainsihteeri Jani Raappana, erityisasiantuntija Anne Väätäinen, ylitarkastaja Kim Fyhr ja pääjohtaja Jukka Laaksonen. (UM osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 160 55032)

Päätös asettaa hanke valmistelemaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaa toimikaudeksi 1.9.2007-31.3.2008. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti hallitus määrittää sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Ohjelman valmistelua varten asetetaan hanke, johon osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 160 42788)

Päätös ratkaista Reijo Railon jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Kirsti Töykkälän jäämistöstä tehty hakemus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen maisteri Minna Korhonen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös myöntää johtaja Anders Portinille ero Suomen varsinaisen edustajan tehtävästä Euroopan metsäinstituutin neuvostossa ja määrätä hänen tilalleen metsäneuvos Heikki Granholm. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 160 53354)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Labtium Oy -nimiselle osakeyhtiölle Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa olevaa kemian analyysipalveluiden tuottamiseen liittyvää valtion omaisuutta yhteisarvoltaan 1 515 650 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan omaisuuden luovutusta koskeva luovutuskirja. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Labtium Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan enintään 3 750 000 euroa. (KTM teollisuusneuvos Sakari Immonen 160 63665)

Päätös asettaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta 1.9.2007 alkaen eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Heidi Hautala Vihreä liitto r.p.; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Arto Seppälä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.; jäsenet: kansanedustaja Risto Autio (järjestöpäällikkö Pekka Loukola) Suomen Keskusta r.p., valtiotieteen lisensiaatti Sole Molander (viestintäsuunnittelija Matti Mönttinen) Suomen Keskusta r.p., poliittinen sihteeri Seija Turtiainen (pääsihteeri Mari Kokko) Suomen Keskusta r.p., pääsihteeri Elina Laavi (varapuheenjohtaja Kaisa Kurikka) Kansallinen Kokoomus r.p., puheenjohtaja Jussi Salonranta (pääsihteeri Markus Söderlund) Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (järjestösihteeri Viljami Wiirilinna) Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Håkan Nordman (kansanedustaja Anna-Maja Henriksson) Ruotsalainen kansanpuolue r.p., varatuomari Susanna Rahkonen (pääsihteeri Merja-Hannele Vuohelainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., apulaisjohtaja Marja Erkkilä (johtaja Markku Salomaa) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., levyseppä Kari Uotila (naispoliittinen sihteeri Lena Paju) Vasemmistoliitto r.p.; pysyvät asiantuntijat: pääsihteeri Leena Ruusuvuori (FT, dosentti Aura Korppi-Tommola) Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, pääsihteeri Tanja Auvinen (suunnittelija Eeva Raevaara) Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 160 74154)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 29.8.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2007) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (sokeriuudistuksen jatkotoimet). Ehdotuksen tarkoituksena on tehostaa Euroopan sokeriteollisuuden rakenneuudistusta. (MMM maatalousylitarkastaja Leena Seppä 160 54216)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Neuvotteleva virkamies Anu Nousiaisen sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2007 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Varatuomari, kauppatieteen maisteri Kaj von Hertzen opetusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2008-31.12.2008. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Jari Jokiselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.9.2007-31.12.2009. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Arja-Leena Kirvesniemi maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.8.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 talousarvion momentin 28.39.40 (Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle) arviomäärärahan ylittäminen 1 870 000 eurolla. Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys (Ålands Penningautomatförening) on suorittanut valtiolle arpajaisveroa vuoden 2006 osalta yhteensä 6 067 153,04 euroa, joka valtion tulee palauttaa Ahvenanmaan maakunnalle. Vuoden 2007 talousarviossa veron palauttamiseen on varattu 4 200 000 euroa. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Huittisten kaupungin valtiolta korvauksetta saaman ammatillisen koulutuksen kiinteistön luovuttaminen Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle. Huittisten kaupunki ja Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ovat valmistelleet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston koulutustehtävän siirtoa kaupungilta kuntayhtymälle. Kaupungin on koulutuksen järjestäjän vaihtuessa tarkoitus luovuttaa kuntayhtymälle oppilaitoksen Kokemäen yksikön omaisuus, jonka pääosin valtio on luovuttanut kaupungille kahdella luovutussopimuksella toimipaikan kunnallistamiseen liittyen. Pääosan toimipaikan maa-alasta ja sen rakennukset sisältävään luovutussopimukseen sisältyvän ehdon mukaan opetusministeriö voi vaatia luovutetun omaisuuden suhteellisen osan omaisuuden käyvästä arvosta palautettavaksi valtiolle, jos omaisuus mm. luovutetaan toiselle. Opetusministeriö ilmoittaa Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että jos kaupunki luovuttaa oppilaitoksen Kokemäen yksikön omaisuuden kuntayhtymälle koulutuksen järjestäjän vaihtuessa suunnitellulla tavalla, opetusministeriö ei tule määräämään luovutussopimukseen perustuvaa palautusta valtiolle, mikäli kuntayhtymä ottaa vastatakseen luovutettuun omaisuuteen kohdistuvista luovutussopimusten mukaisista velvoitteista opetusministeriön määräämin ehdoin. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Hammaslääketieteen kehittämistä selvittänyt professori Risto-Pekka Happonen luovutti 23.8.2007 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Happonen esittää hammaslääkärikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä nykyisestä noin sadasta 160:een, jolloin tutkintotavoite olisi noin 150 tutkintoa vuodessa, vuodesta 2008 alkaen. Lisäksi koulutusta ja sen läpäisevyyttä tulisi parantaa kehittämällä erityisesti alkuvaiheen opetusta ja lisäämällä kliinisiä opettajia opetusterveyskeskuksiin. Koulutustarvetta tulisi seurata ja tarkistaa jatkuvasti hoitopalvelujen saatavuuden, valmistuvien hammaslääkärien ja hammaslääkärien työllisyystilanteen perusteella. Selvitysmiehen mukaan hammaslääketieteen koulutus on käynnistettävä uudelleen Kuopion yliopistossa. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Hammaslaaketieteen_selvitys_.html. Lisätietoja antavat selvitysmies, professori Risto-Pekka Happonen, p. (02) 333 8240 ja erityisavustaja Laura Rissanen, p. (09) 160 77409, opetusministeriö.

Opinto-ohjauksen ja työhallinnon ohjauspalveluiden yhteistyöryhmä luovutti 24.8.2007 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15-17-vuotiaista nuorista jää vaille ohjausta, jolloin riski jäädä ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa esim. peruskoulun jälkeen kasvaa. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu ei näin toteudu tasapuolisesti. Työryhmän selvityksen mukaan nämä nuoret tavoittaa parhaiten eri toimijatahojen kuten opetustoimen ja työhallinnon sekä muiden hallinnonalojen verkostomaisella yhteistyöllä. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden riittävyys ja saatavuus tulisi työryhmän mukaan arvioida, sekä kartoittaa nykyisten toimintamallien vaikuttavuus. Lisäksi työryhmä esittää, että opinto-ohjauksen toimivuus peruskoulun päättyessä, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa selvitetään. Nuorten ohjauspalveluiden valtakunnallisen kehittämisen seuraamiseksi työryhmä esittää myös, että opetusministeriö nimittäisi eri hallinnonalojen sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajista muodostuvan kattavan ohjauksen yhteistyöryhmän. Ryhmän tehtävänä olisi toimia ohjausryhmänä ohjauspalveluiden kehittämishankkeille sekä nuorten ohjauksen valtakunnalliselle kehittämiselle. Mietintö on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Nuorten_ ohjauspalveluiden_tehostaminen.html.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama Sukevan vankilatilan geenipankkikarjan säilyttämisvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti 28.8.2007 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää neljää vaihtoehtoa Sukevan vankilan geenipankkikarjan uudeksi sijoituspaikaksi. Suurin osa itäsuomenkarjan lehmistä eli kyytöistä sijoitettaisiin Kainuun ammattiopistoon Kajaaniin. Kartoituksen aikana ilmeni, ettei kaikkia Sukevan eläimiä voida sijoittaa yhteen paikkaan, joten työryhmä on esittänyt vaihtoehtoja muista sijoituspaikoista. Työryhmä pitää geenikarjan säilymisen kannalta julkishyödyllistä maatilaa riskittömämpänä sijoituspaikkana kuin yksityistä maatilaa. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5rqtrB21r/Files/Current File/trm2007_16_kyytto.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Tuula Pehu, p. (09) 160 52839, 040 724 6132, maa- ja metsätalousministeriö sekä työryhmän sihteeri, erikoistutkija, dosentti Juha Kantanen, p. (03) 4188 3626, MTT.

Apteekkien lupa- ja maksujärjestelmää sekä lääkejakelun kehittämistä ja turvallisuutta arvioinut työryhmä luovutti 30.8.2007 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mukaan apteekkitoiminnan luvanvaraisuudelle on perustuslain elinkeinovapautta koskevien säännösten näkökulmasta riittävät perusteet. Keskeinen tekijä on lääkkeiden saatavuuden turvaaminen maan eri osissa. Työryhmä esittää, että ilman reseptiä myytävien itsehoitolääkkeiden saatavuutta parannettaisiin lisäämällä apteekkien alaisuudessa olevien lääkekaappien määrää. Samalla lääkekaapin perustamisedellytykset määriteltäisiin laissa nykyistä tarkemmin ja toimintaa kehitettäisiin siten, että lääkekaappien kautta voitaisiin välittää myös reseptilääkkeitä. Harvaan asutuilla alueilla lääkkeiden saatavuutta voitaisiin helpottaa esimerkiksi internetkaupan avulla. Lisäksi työryhmä ehdottaa kuntien roolin vahvistamista lääkehuollossa. Apteekkimaksusta ei työryhmän mukaan pitäisi luopua välittömästi. Kun apteekkitoimintaa jatkossa kehitetään ja uudistetaan, apteekkimaksusta voitaisiin luopua ja samalla alentaa lääkkeiden hintoja. Apteekkityöryhmän muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2007/08/pr1188379199957/passthru.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. (09) 160 73800, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.