Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 34/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.8.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 50/2007 vp) laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lain muutoksella Porin käräjäoikeus tulee toimivaltaiseksi käsittelemään ne Säkylän kunnassa sijaitsevassa Porin prikaatissa palvelevien tai palvelleiden tai niiden, joilla oli siellä velvollisuus palvella, vastaajien sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluvat 1.10.2007 lakkautettavan Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67675)

Esitys (HE 51/2007 vp) rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnalle annetaan hyväksyttäväksi Kööpenhaminassa 15.12.2005 tehty rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus (Pohjoismainen pidätysmääräys). Lailla rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä saatetaan sopimus kansallisesti voimaan. Vuoden 1960 pohjoismainen luovuttamislaki kumotaan. Lisäksi muutetaan pakkokeinolakia säätämällä vangitsemisesta luovuttamista varten ja antamalla luovuttamisasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle oikeus päättää luovuttamisasiaan liittyvästä takavarikosta. Lisäksi tehdään vähäisiä tarkistuksia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettuun lakiin sekä huoltoa ja hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annettuun lakiin. Sopimuksen voimaansaattamista tarkoittava laki on tarkoitettu voimaan samanaikaisesti kuin sopimus tulee voimaan. Muut lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 160 67675)

Esitys (HE 52/2007 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Maaseutuvirasto lisätään eräiden lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista valvoviin viranomaisiin sekä siirretään tilaneuvontajärjestelmää koskevat toimeenpanotehtävät Maaseutuvirastolle. Perintöä ja ennakkoperintöä koskevaa määrittelyä muutetaan. Lisäksi kumotaan säännökset menettelystä tapauksissa, joissa tukioikeuksien siirrosta vuokralaiselta vuokranantajalle ei päästä sopimukseen ja vuokranantaja ei itsestään riippumattomasta syystä saa tukioikeutta kansallisesta varannosta. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Esitys (HE 53/2007 vp) laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eläketurvakeskuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Eläketurvakeskus on lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteen sovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Eläketurvakeskuksen hallintoelimiin tulee myös julkisten alojen eläkejärjestelmien sekä työnantajien ja työntekijöiden edustus. Julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat jatkossa myös Eläketurvakeskuksen kustannusten rahoitukseen toimintokohtaisesti perittävien palvelumaksujen lisäksi eläkelaitosten kustannusosuudella. Julkisten alojen eläkelaitokset maksavat täysimääräisen kustannusosuuden vuosien 2008 ja 2009 siirtymäajan jälkeen. Myös työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, valtion eläkelakia ja kunnallista eläkelakia muutetaan. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.8.2007 seuraavat lait:

Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta, laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta (LJL 1/2007 vp). Suomen kansalaisen liikkumisvapautta koskevaa 9 pykälää sekä eduskunnan oikeusasiamiestä koskevaa 38 pykälää muutetaan. Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.10.2007. Muiden lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 160 67697)

Laki painelaitelain muuttamisesta (HE 19/2007 vp). Lakiin lisätään säännökset lain soveltamisesta alusten painelaitteisiin. Lisäksi lakiin lisätään säännökset lain soveltamisesta niin sanottuihin luokituslaitoksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Tukholmassa 26.1.2006 tehdyn sopimuksen Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta ja vahvisti lain pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 13/2007 vp). Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aviopuolisot voivat tietyissä rajoissa sopia varallisuussuhteisiinsa sovellettavasta laista. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.8.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (764/2007) tulevat voimaan 10.9.2007. Asetus tulee voimaan 10.9.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Sopimus on virallisesti päättynyt 19.6.2007. Asetus tulee voimaan 27.8.2007. (MMM ylitarkastaja Annukka Nurmi 160 52785)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Risto Tapio Kotalan määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Bosnia-Hertsegovinassa, Althea-operaatiossa 1.9.2007 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.8.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus (760/1965) kumotaan. Asetus tulee voimaan 29.8.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen (609/1999) 1 §:n 2 momenttia muutetaan niin, että tulosta vähennettävien verojen ja maksujen joukossa ei enää momentin 4 kohdassa mainita varallisuusveroa. Samoin kumotaan varallisuuskorotusta koskeva asetuksen 4 §. Asetus tulee voimaan 1.11.2007 samanaikaisesti rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisen kanssa. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta. Poliisin tietohallintokeskuksen tilalle perustetaan sen tehtäväaluetta laajentaen 1.3.2008 koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK). Asetuksessa säädetään muun muassa tietotekniikkakeskuksen tehtävistä, tulosohjauksesta, toimipaikoista, organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta, henkilöstöstä, johtajasta sekä suoritteiden maksullisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin muuttamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunnan kokoonpanoa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että johtokunnan jäsenten enimmäismäärää nostetaan yhdellä eli kahdeksaan jäseneen. Asetus tulee voimaan 1.9.2007. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset perustuvat 1.1.2007 toteutuneeseen elatustuen indeksikorotukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 684 miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon ikäryhmittäisiä kustannuksia korotetaan ikäryhmässä 0-6 -vuotiaat 4 922,29 euroon ja ikäryhmässä 7-64 -vuotiaat 241,91 euroon. Kunnan omarahoitusosuus on 1 603,92 euroa asukasta kohden. Asetus tulee voimaan 1.9.2007. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.8.2007 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee televisiotoimintaan myönnettyjen toimilupien haltijoita C More Entertainment Finland Oy:tä ja TV5 Finland Oy:tä. More Entertainment Finland Oy ja TV5 Finland Oy kuuluvat SBS-yhtymään, jonka emoyhtiö on SBS Broadcasting S.à.r.l. Ilmoituksen mukaan hakijayhtiöt tytäryhtiöidensä kautta omistavan SBS Broadcasting S.àr.l:n omistus on muuttunut. SBS Broadcasting S.àr.l:n ovat aiemmin omistaneet sijoitusyhtiöiden Permira ja Kohlberg Kravis Roberts & Co. hallinnoimat rahastot, Telegraaf Media Groep N.V.- nimisen yhtiön tytäryhtiö sekä SBS Broadcasting S.àr.l:n johdon hallintayhtiöt. Emoyhtiö SBS Broadcasting S.àr.l. on myyty saksalaisen ProSiebenSat.1 Media AG:n tytäryhtiöille ProSiebenSat.1 Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH:lle ja ProSiebenSat.1 Vierte Verwaltungsgesellschaft mbH:lle, mikä järjestely on toteutettu 3.7.2007. Järjestely ei vaikuta omistuksen keskittymiseen suomalaisessa viestinnässä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta hakijoiden toimilupien nojalla lähetettävien televisio-ohjelmistojen sisältöön eikä televisiotoiminnan harjoittamisen toimiluvanmukaisuuteen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee radiotoimintaan myönnettyjen toimilupien haltijaa Pro Radio Oy:tä. Pro Radio Oy kuuluu SBS-yhtymään, jonka emoyhtiö on SBS Broadcasting S.à.r.l. Ilmoituksen mukaan Pro Radio Oy:n tytäryhtiöidensä kautta omistavan SBS Broadcasting S.à.r.l:n omistus on muuttunut. SBS Broadcasting S.à.r.l:n ovat aiemmin omistaneet sijoitusyhtiöiden Permira ja Kohlberg Kravis Roberts & Co. hallinnoimat rahastot, Telegraaf Media Groep N.V.- nimisen yhtiön tytäryhtiö sekä SBS Broadcasting S.à.r.l:n johdon hallintayhtiöt. Emoyhtiö SBS Broadcasting S.à.r.l. on myyty saksalaisen ProSiebenSat.1 Media AG:n tytäryhtiöille ProSiebenSat.1 Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH:lle ja ProSiebenSat.1 Vierte Verwaltungsgesellschaft mbH:lle, mikä järjestely on toteutettu 3.7.2007. Järjestely ei vaikuta omistuksen keskittymiseen suomalaisessa viestinnässä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta hakijan toimilupien nojalla lähetettävien radio-ohjelmistojen sisältöön eikä radiotoiminnan harjoittamisen toimiluvanmukaisuuteen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pekka Oinonen ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2007 lukien sekä ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 10.9.2007 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Lainsäädäntöneuvos Marjut Anneli Jokela oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2007 - 31.8.2012, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran varsinainen haltija on vapaana virastaan. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Maija Salolle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen virasta 10.9.2007 - 31.12.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marit Ilveskero 160 52389)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Yrjö Mäkelälle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.1.2008 - 31.8.2008. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Jaana Heikkiselle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.1.2008 - 31.12.2008. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Oikeustieteen kandidaatti Jussi Mäkinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2007 - 31.8.2010, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Tatu Tuominen on virkavapaalla. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Aluejohtaja, filosofian maisteri Kari Pääkkönen Kainuun ympäristökeskuksen johtajan virkaan 1.11.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 020 490 7910)

Valtioneuvosto myönsi Merja Turuselle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2007 - 30.6.2012. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.8.2007 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Hätäkeskuslaitoksen johtajan Martti Kunnasvuoren kanssa. Sopimuspalkka on 6 310 euroa kuukaudessa 1.8.2007 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salonkannel 160 44516)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.