Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 33/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.8.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 48/2007 vp) laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta. Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että teleyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä, joka koskee käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuutta, täydennetään Euroopan yhteisöjen komission virallisessa huomautuksessa edellytetyllä tavalla. Tämä lisää Viestintäviraston toimivaltuuksia asettaa erilaisia käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia tele-yrityksille. Lisäksi sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tehdään lakiteknisiä muutoksia. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Esitys (HE 49/2007 vp) laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla televisio- ja radiotoimintaa harjoittavat yritykset ja muut yhteisöt sekä Yleisradio Oy ovat velvollisia suorittamaan Viestintävirastolle vuosittaisen kiinteämääräisen televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.8.2007 seuraavat lait:

Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 25/2007 vp). Rikoslain säännöksiä muutetaan niin, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. Maininta olennaisesti totuudenvastaisten tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta sakotettavan varallisuudesta poistetaan myös rikoslain sakkovilppiä koskevasta säännöksestä. Varallisuusverolain kumoamisen johdosta verotettavaa varallisuutta koskevia tietoja ei ole enää saatavissa verohallinnolta päiväsakon rahamäärän vahvistamista varten 1.11.2007 lähtien. Laki tulee voimaan 1.11.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Laki opintotukilain muuttamisesta (HE 6/2007 vp). Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotetaan kustannustason muutosten perusteella eduskunnan valtion vuoden 2007 talousarviossa edellyttämällä tavalla. Lisäksi täsmennetään opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä ja opintotuen tarkistamista ilman hakemusta koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.11.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (HE 18/2007 vp). Rakennustuotedirektiivi pannaan täytäntöön liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisen osalta. Laki tulee voimaan 1.9.2007. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.8.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettuun I liitteeseen tehtyjen muutoksien hyväksyminen. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Liman suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Orpanan sivuakkreditointi Boliviaan ja Ecuadoriin, Mexicon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2007 lukien määrätyn suurlähettiläs Ulla Väistön sivuakkreditointi Belizeen ja Kuubaan, Ateenan suurlähetystön päälliköksi 10.9.2007 lukien määrätyn suurlähettiläs Erkki Huittisen sivuakkreditointi Albaniaan. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Hallinto-oikeustuomari Eija Liisa Talvitie Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.9.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Veijo Pentti Tarukannel Kuopion hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.12.2007 lukien, ylituomari Heikki Elis Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.9.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Jorma Juhani Latvala Vaasan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.9.2007 lukien, vakuutusoikeustuomari Osmo Kullervo Kurki vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.9.2007 lukien ja vakuutusoikeustuomari Olli Lauri Antero Olanterä toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2007 lukien, vakuutusoikeustuomari Kari Tapio Uusitalo vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2007 lukien ja hallinto-oikeustuomari Riitta Maija Jokioinen toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Marja Irmeli Lampi Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Juha Ilari Halijoki Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.11.2007 lukien, käräjätuomari Ari Veikko Kyllönen toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2007 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, kansliapäällikkö Riitta-Liisa Rautsi kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Jarmo Paavo Kalevi Kilpelä Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien ja käräjätuomari Sini Hannele Leppänen toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, käräjätuomari Jussi Paavo Tapio Konttinen Rauman käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Markku Juhani Saarikoski Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, määräaikainen käräjätuomari, työtuomioistuimen sihteeri Jaana Maria Talvikki Niemitalo toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, määräaikainen kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja Annette Iris Anita Santamaa Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien, viskaali Katriina Sirkka Johanna Heiskanen Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2007 lukien, käräjätuomari Riikka Elina Sandholm Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien ja käräjätuomari Jukka Sakari Harju käräjätuomarin virkaan 1.10.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.8.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain 61 §:n voimaantulosta. Autoveron eräpäivää koskeva autoverolain 61 § tulee voimaan 1.9.2007 samanaikaisesti uuden autoverotusjärjestelmän käyttöönoton kanssa. Asetus tulee voimaan 1.9.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 33061)

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään vanhojen suurten polttolaitosten mahdollisuudesta tietyin edellytyksin noudattaa 1.1.2008 alkaen lievempiä rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja kuin mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksella (LCP-asetus, 1017/2002). Joustot perustuvat valtioneuvoston 24.11.2005 tekemään päätökseen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta. Joustoja voivat käyttää öljyä polttavat huippu- ja varalaitokset sekä eräät kivihiililaitokset. Lisäksi säädetään suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöraja-arvojen noudattamisen tarkastelusta kuukausitasolla. Asetus tulee voimaan 24.8.2007. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 020 490 7354)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.8.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä lääketieteen lisensiaatti Jyrki Salmenkivi 1.9.2007 lukien lääkärijäseneksi vakuutusoikeuteen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2008 sekä oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa ja varatuomari Anja Lahermaa työoloja tunteviksi sivutoimisiksi jäseniksi vakuutusoikeuteen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2009. (OM hallitussihteeri Maaria Rubanin 160 69381)

Päätös asettaa valtuuskunta Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation väliseen takaisinottosopimukseen liittyvän Suomen ja Venäjän federaation välisen täytäntöönpanopöytäkirjan laatimiseen ja oikeuttaa sisäasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittaessa asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ylijohtaja, osastopäällikkö Pentti Visanen, varapuheenjohtaja hallitusneuvos Eero Koskenniemi ja jäsenet ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro varajäsenenään ylitarkastaja Maija Ahokas, ylikomisario Mia Poutanen varajäsenenään poliisitarkastaja Per Ehrstén, ylitarkastaja Berit Kiuru varajäsenenään tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti, majuri Jarkko Alén varajäsenenään majuri Ilkka Herranen, ulkoasiainsihteeri Anna Esko varajäsenenään lähetystöneuvos Antti Vänskä sekä ylikomisario Hannu Pietilä varajäsenenään komisario Juha Holopainen. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Päätös myöntää neuvotteleva virkamies Esko Pyykköselle ero Tieliikelaitoksen hallituksen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen hallituksen jäseneksi finanssineuvos Arto Honkaniemi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2009 loppuun. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös myöntää VR Osakeyhtiölle toimilupa rautatieliikenteen harjoittamista varten valtion rataverkolla. Toimilupa on voimassa toistaiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tarkistaa toimiluvan ja sen ehdot joka viides vuosi sen myöntämisestä. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.8.2007 seuraavat nimitysasiat:

Hallitusneuvos Maija Anneli Salo oikeusministeriön lainvalmisteluosaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 10.9.2007 - 31.12.2011. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Määräaikainen erityisasiantuntija Anu Marietta Keravuori-Rusanen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtiotieteen maisteri Velipekka Nummikoski ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 17.9.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri Jyrki Kataisen toimikauden ajaksi. (VM hallitusneuvos Heikki Euramo 160 33130)

Diplomi-insinööri, osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikön virkaan 1.1.2008-31.12.2012. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.8.2007 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen oikeusministeriön kansliapäällikön Tiina Astolan kanssa. Sopimuspalkka on 9 513 euroa kuukaudessa 1.9.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Sopimuksen tekeminen sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimitilojen vuokraamisesta. Sisäasiainhallinnon palvelukeskukselle vuokrataan Senaatti-kiinteistöiltä uudet toimitilat Joensuuhun. Toimitilat sijaitsevat valtion omistuksessa olevassa kiinteistössä osoitteessa Kauppakatu 40. Vuokrasopimus alkaa 1.10.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksessa on vuoden irtisanomisaika ja se voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 30.9.2018. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä 3 935,25 m2 ja vuokra 13,99 euroa/m2. Lisäksi sopimukseen sisältyy 20 autopaikkaa ulkona ja mainospaikka sekä kulunvalvontalaitteista aiheutuva lisävuokra. Vuokran määrä 10 vuoden ajalta on yhteensä 6 686 623,20 euroa. (SM talousjohtaja Jukka Aalto 160 44847)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA (tiedote 14.8.2007)

Uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu käynnistyy

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt käynnistää uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelut. Hallitusohjelman mukaisesti selonteko valmistellaan laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta. Selonteon yhteydessä määritellään puolustusvoimien kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä aikavälillä. Samalla tulevat selvitetyiksi muun muassa EU:n turvatakuiden sekä sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset, joiden perusteella voidaan arvioida Suomen sotilaallista asemaa.

Selonteon valmistelusta vastaa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, joka kokoontuu yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

Selontekoa varten on perustettu valmisteluryhmä, jonka puheenjohtaja on ulkoasiain alivaltiosihteeri Esko Hamilo valtioneuvoston kansliasta. Ryhmän muina jäseninä ovat alivaltiosihteeri Markus Lyra ulkoasiainministeriöstä, ylijohtaja Pauli Järvenpää puolustusministeriöstä (varalla kenraalimajuri Markku Koli pääesikunnasta), valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä ja kansliapäällikkö Jarmo Viinanen tasavallan presidentin kansliasta.

Virkamiestyöstä vastaavat ulkoasiainministeriö ensisijaisesti ulko- ja turvallisuusympäristöä ja sen vaikutuksia Suomelle koskevista osista, puolustusministeriö puolustuspolitiikan kokonaisuudesta sekä sitä tukevasta kokonaismaanpuolustuksesta turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) tukemana sekä valtioneuvoston kanslia laajan (muun kuin sotilaallisen) turvallisuuden osalta kanslia- ja valmiuspäällikkökokousten tukemana. Lisäksi työhön kytkeytyy läheisesti tasavallan presidentin kanslia.

Pääministeri, ulkoasiainministeri ja puolustusministeri esittelevät kukin omaa alaansa koskevat kysymykset valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Lähtökohta ja tavoitteet

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut ja muuttumassa monin tavoin. Koko kansainvälisessä järjestelmässä on menossa uusi kehitysvaihe. Keskustelua käydään paitsi eri valtioiden roolista myös keskeisten kansainvälisten instituutioiden mukaan lukien YK:n, EU:n ja Naton tulevaisuudesta. EU on laajentunut ja käy nyt lävitse merkittävää institutionaalista muutosta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Nato on toteuttanut merkittävän laajentumiskierroksen. Venäjän sisäinen kehitys on johtanut sen etsimään vahvistuvaa roolia kansainvälisessä politiikassa. Globalisaatio ja niin sanotut uudet uhkat korostavat laajan turvallisuuskäsitteen merkitystä turvallisuuspolitiikassa.

Vuoden 2008 selonteon odotetaan arvioivan perusteellisesti näitä muutoksia ja niiden vaikutuksia Suomen asemaan ja Suomen harjoittamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämän pohjalta selonteon tulee myös arvioida maamme puolustuspolitiikan ja laajan turvallisuuden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Laajan turvallisuuden vahvistaminen edellyttää laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä sekä hyvin toimivaa kansallista toimintaa koko maassa huomioon ottaen myös Ahvenanmaan aseman. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia päivitetään.

Valmistelutyön aikataulutavoitteena on, että selonteko olisi annettavissa eduskunnalle vuoden 2008 aikana.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Esko Hamilo, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22068 ja alivaltiosihteeri Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55031

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 16.8.2007

Esitys uudeksi valtionyhtiölaiksi annetaan

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli torstaina 16. elokuuta hallitusohjelman mukaisesti valtionyhtiölain kokonaisuudistusta ja puolsi hallituksen esityksen antamista eduskunnalle. Tavoitteena on, että esitys nykyisen lain (740/1991) korvaavaksi uudeksi laiksi annetaan syyskuussa.

Uudella lailla määritellään eduskunnan ja valtioneuvoston toimivalta silloin, kun valtio hankkii tai luovuttaa määräysvaltaa yhtiöissä. Lisäksi määritellään toimivallan jako valtioneuvoston yleisistunnon ja omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön välillä sekä täsmennetään osakemyynteihin ja yritysjärjestelyihin liittyviä säännöksiä.

Esityksen mukaan eduskunta päättää, missä yhtiöissä valtio voi luopua yksinomistuksesta tai määräysvallasta. Eduskunta myös päättää määräysvallan hankkimisesta, jos kysymyksessä on merkittävä yritys. Valtioneuvosto päättää osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö useimmista omistajaohjaukseen ja omistajavallan käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Määräysvallasta luopumista koskevien eduskuntavaltuuksien rajoiksi on lakiesityksessä määritelty yksinomistuksesta luopuminen ja ehdottomasta enemmistöstä luopuminen eli 100 prosenttia ja 50,1 prosenttia. Uudistus merkitsisi eduskuntavaltuuden alentumista tai poistumista yhdeksässä yhtiössä ja valtuuden nousemista viidessätoista yhtiössä.

Uudessa laissa määritellään erilaiset luovutustilanteet nykyistä osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyä vastaavalla tavalla. Lisäksi määritellään luovutushinnan arvioimisen kriteerit niin, että ne vastaavat yrityskauppatilanteiden arvonmäärityskäytäntöjä ja ottavat huomioon merkittävissä osakemyynneissä noudatettavat käytännöt.

Esitettävä laki koskee yhtiöitä, joissa on ns. suoraa valtion omistusta ja joissa valtion omistajaohjaus perustuu osakeyhtiölain mukaisten omistajan oikeuksien käyttämiseen.

Laki ei koske valtion liikelaitosten tytäryhtiöitä, joiden omistajavaltaa käyttää liikelaitoksen hallitus, eikä konsernimuotoisten yritysten tytäryhtiöitä, joiden omistajavaltaa käyttävät emoyhtiön toimielimet.

Luonnos valtionyhtiölain kokonaisuudistukseksi on valmisteltu kesän aikana valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastossa.

Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Timonen, p. (09) 160 23000 tai finanssineuvos Ilkka Puro, p. (09) 160 23006, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tutkimusinfrastruktuuria kartoittanut työryhmä luovutti 10.8.2007 raporttinsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palvelujen varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön innovaatioketjun eri osissa, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää tutkimuskapasiteettia. Työryhmän mukaan Suomeen tulee luoda kilpaillut tutkimusinfrastruktuuri- ja tutkimuslaiterahoituksen mekanismit. Tämä edellyttää nykyistä huomattavasti keskittyneempää tutkimusinfrastruktuurien suunnittelua, suurempaa rahoituspanostusta tutkimusinfrastruktuureihin, pitkäkestoisia rahoitusratkaisuja ja pysyviä rakenteita rahoituksen järjestämiseksi. Suomeen tulisi perustaa infrastruktuuripolitiikasta ja -strategiasta sekä niihin liittyvien rahoituspäätösten linjauksesta vastaava pysyvä toimielin, tutkimusinfrastruktuuritoimikunta. Toimikunnan tehtävänä olisi laatia määräajoin infrastruktuurien nykytilan kartoitus ja arvioida tutkimusalojen pitkän aikavälin (10-15 v.) tarpeet tutkimusinfrastruktuurien osalta, mukaan lukien osallistuminen kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Työryhmä ehdottaa, että tutkimusinfrastruktuureja varten osoitetaan lisämääräraha valtionyhtiöiden myynnistä saatavista tuloista. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Infrastruktuurityoryhman_muistio.html?lang=fi. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Sakari Karjalainen, p. (09) 160 77220, opetusministeriö.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen liiketoimintaosaamisen koulutusta ja tutkimusta pohtinut selvitysryhmä luovutti 14.8.2007 raporttinsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Raportin mukaan liiketoimintaosaamisen koulutusta tarjoavia yksiköitä voitaisiin yhdistää, jotta ne olisivat riittävän vahvoja ja monipuolisia ja sitä kautta kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Selvitysryhmä kannattaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävien säilyttämistä ennallaan. Tavoitteena on, että yliopistot, ammattikorkeakoulut ja työelämä kokoaisivat voimavarojaan ja tiivistäisivät yhteistyötään osaamisen synnyttämiseksi. Lisäksi koulutus- ja tutkimusyksiköiden tulisi erikoistua nykyistä vahvemmin. Selvitysryhmä toteaa, että erikoistuminen tukee tutkimustoiminnan pyrkimyksiä saavuttaa kansainvälinen huippu ja edistää innovaatiotoimintaa yritysten kanssa. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/liiketoimintaosaaminen.html. Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Hanna Lehtimäki, p. 040 7088872.

Helsingin Malmin lentokentän ja sillä sijaitsevien toimintojen tulevaisuutta pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 16.8.2007 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmän mukaan Porvoon Backas olisi paras sijoituspaikka Helsingin seudun uudelle lentokentälle. Selvityksen mukaan uudelle kentälle olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa kaikki Malmin kentän nykyiset lentokone- ja helikopteritoiminnot. Uudelle kentälle voisi myös tulla kevyttä kaupallista lentotoimintaa Helsinki-Vantaan lentokentältä, esimerkiksi reittilentoja Baltian maihin. Kentän suunnittelu ja rakentaminen kestänee vähintään 10-15 vuotta. Hinnaksi tulisi noin 120 miljoonaa euroa. Backasin etuna on muun muassa melko hyvä sijainti. Etäisyyttä Backasista Helsinki-Vantaan lentokentälle on riittävästi, jotta lentotoiminnalle ei koidu liikaa rajoitteita. Lentokentän rakentamisen vaikutukset asukkaiden ja ympäristön kannalta ovat Backasissa vähäisemmät kuin muissa selvityksen piiriin kuuluneissa paikoissa. Selvityksen teki Ilmailulaitos Finavia liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Selvitys on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl843-Lentokenttäselvitys.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482 tai 050 552 7260 ja varatoimitusjohtaja Martti Huomo, p. (09) 827 72010, Finavia.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.