Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.7.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 47/2007 vp) laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden 6.10.2006 hyväksymä puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (ns. konfiskaatiopuitepäätös). Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että puitepäätöksessä tarkoitetut menettämisseuraamukset kuuluvat lain soveltamisalaan. Myös kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettuun lakiin lisätään sovellettavan menettelyn valintaa selventävä säännös. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.11.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Mikko Monto 160 67585)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.7.2007 seuraavat lait:

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 4/2007 vp). Laeista poistetaan säännökset, jotka koskevat Poliisin tietohallintokeskusta. Poliisin tietohallintokeskus lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), josta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laissa on myös säännökset tietotekniikkakeskukseen siirtyvän henkilöstön asemasta. Lait tulevat voimaan 1.3.2008. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.7.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 22.8.2007. Asetus tulee voimaan 22.8.2007. (UM apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen 160 55547)

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 8.8.2007. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 4907402)

Tasavallan presidentin asetus Etelämantereen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n muuttamisesta. Muutoksen myötä ainoastaan rossinhylje (Ommatophoca rossii) on Etelämantereella erityisesti suojeltava turkishyljelaji. Asetus tulee voimaan 8.8.2007. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 4907402)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.7.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Teija Tiilikaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Etelämannersopimuksen 30. konsultatiivisen kokouksen 11.5.2007 hyväksymien Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden hyväksyminen. Liite koskee Etelämantereen erityissuojelualueita ja Etelämantereen erityishallinta-alueita. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 020 4907402)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.7.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi yhden maakuntalain 3 §:n 1 momentin raukeamaan (Maakuntalaki julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta) sekä päätti olla käyttämättä vetooikeuttaan yhden maakuntalain osalta (maakuntalaki yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 34 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.7.2007 seuraavat nimitysasiat:

Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Markku Niiniojan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.9.2007. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Antti Koistinen Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2007 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Majuri Vilho Pekka Turusen määrääminen sotilasasiamieheksi Ukrainaan 1.8.2007 lukien asemapaikkana Varsova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.7.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös, jonka mukaan pääministerin kansainvälisten asioiden avustajalla voi olla ulkoasioiden alivaltiosihteerin arvonimi. Asetus tulee voimaan 1.8.2007. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta. Asetuksella muutetaan arseeniyhdisteiden markkinoille saattamista ja käytön rajoituksia koskevia säädöksiä. Asetuksessa säädetään myös arseeniyhdisteellä käsitellyn puun uudelleenkäytöstä. Asetus tulee voimaan 15.8.2007. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 4907330)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.7.2007 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 15/2007 vp) valtioneuvoston valtiontalouden kehyksistä vuosille 2008-2011 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausunnoista aiheutuviin toimenpiteisiin. (VM budjettineuvos Markus Sovala 160 33105)

Päätös myöntää lupa Fortum Power and Heat Oy:lle Loviisa 1 ja Loviisa 2 laitosyksiköiden sekä niihin kuuluvien ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennuksien ja varastojen käyttöön sekä panna täytäntöön käyttölupa yleisen edun vuoksi mahdollisista valituksista huolimatta. Päätöksellä myönnetään ydinenergialain 20 §:ssä tarkoitettu käyttölupa Loviisa 1 laitosyksikölle 31.12.2027 saakka, Loviisa 2 laitosyksikölle 31.12.2030 saakka sekä laitosyksikköihin kuuluville ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisille rakennuksille ja varastoille 31.12.2030 saakka. Luvassa velvoitetaan Fortum Power and Heat Oy tekemään ydinvoimalaitoksen kattavat turvallisuusarvioinnit vuosien 2015 ja 2023 loppuun mennessä. (KTM yli-insinööri Jorma Aurela 160 64832)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.7.2007 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Jenni Honkonen puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.8.2007 lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Kauppatieteiden maisteri Mika Peter Björklund kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2007 lukien. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomen metsien tilaa selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 19.7.2007 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Raportin mukaan Suomen metsien tila on kohentunut viimeisen 15 vuoden aikana. Toisaalta puiden harsuuntumisen eli ilmansaasteista johtuvan neulaskadon mittausten perusteella Suomen metsien tila on vain tyydyttävä. Puuston tilavuus on kasvanut viimeisen 40 vuoden aikana yli 40 prosenttia, kun samaan aikaan metsien käyttöaste on ollut korkealla tasolla. Metsien monimuotoisuus on nostettu rinnakkaiseksi tavoitteeksi puuntuotannon kanssa. Metsäenergiakysymyksiä on korostettu ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä. Metsätalouden kannattavuus ei ollut parantunut vuoteen 2006 mennessä, vaikka puuvarojen määrä ja vuotuinen kasvu ovat jatkuvasti lisääntyneet. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Jari Parviainen, p. 050 391 3010, Metsäntutkimuslaitos sekä apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, p. (09) 1605 3351 ja metsäneuvos Heikki Granholm, p. 0400 774 298, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.