Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 28.6.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.6.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 42/2007 vp) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Vakautus- ja assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välistä assosiaatiota eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen yhteistyön edistämistä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Johtavana periaatteena on pyrkimys Albanian lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen yhteisön säännöstön mukaiseksi ja parantaa asteittain Albanian valmiuksia liittyä Euroopan unioniin. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 43/2007 vp) laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Voimassa oleva laki sijoituspalveluyrityksistä korvataan uudella samannimisellä lailla. Samalla tehdään muutoksia arvopaperimarkkinalakiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettuun lakiin ja sijoitusrahastolakiin sekä tarkistetaan useita muita rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevia lakeja. Lainsäädännöllä saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista (2004/39/EY). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin voimaan saattamiselle asetetun määräajan mukaisesti 1.11.2007. (VM lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen 160 33040)

Esitys (HE 44/2007 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu tuotantotavaroita koskeva vähennyksen oikaisumenettely otetaan käyttöön kiinteistöjen osalta. Kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan, jos vähennykseen oikeuttava kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee taikka kiinteistö luovutetaan tarkistuskauden aikana. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistön uudisrakentamista tai perusparantamista. Tarkistuskausi on kymmenen vuotta. Kiinteistön luovutusten yhteydessä tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät tietyin edellytyksin luovutuksensaajalle. Uusi tarkistusmenettely korvaa nykyiset rakentamispalvelusta tehdyn vähennyksen oikaisemista koskevat oman käytön verotukseen perustuvat säännökset. Lakiin tehdään myös eräitä muita tarkistusmenettelyn käyttöönottoon liittyviä muutoksia. Laki on tarkoitettu voimaan vuoden 2008 alusta. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 160 33174)

Esitys (HE 45/2007 vp) laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta. Laissa säädetään teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteista. Lisäksi teatterin ja orkesterin valtionosuuden saamisen edellytyksiä tarkistetaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Esitys (HE 46/2007 vp) laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta. Maatalouden harjoittamisesta luopuneet luopumiseläkettä saavat viljelijät voivat luovuttaa eläkkeen myöntämisen perusteena olevan pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen estämättä sellaista peltoa, joka on ollut viljelemättä jo 15 vuotta. Edellytyksenä on, että alue on luontaisesti poistunut pysyvästi tuotannosta ja lakannut olemasta peltoa. Luovutus ei tällöin vaikuta maksettavaan eläkkeeseen. Jo nyt luopuja voi luovuttaa metsitetyt pellot ja lisäksi eläkelaitoksen on mahdollista yksittäistapauksessa kohtuullistaa luovutuksesta aiheutuvia seuraamuksia. Muutos yksinkertaistaa hallintomenettelyä eikä se käytännössä lisää eläkkeistä aiheutuvia menoja. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. Lakia on tarkoitus soveltaa voimaan tulon jälkeen tehtyihin luovutuksiin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.6.2007 seuraavat lait:

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 16/2007 vp). Valmisteverotuslakia muutetaan siten, että kaukomyyntiä koskevia verovelvollisuussäännöksiä selkeytetään. Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva kaukomyyjä on pääsääntöisesti verovelvollinen. Myyjällä on kuitenkin yhä mahdollisuus asettaa tulliviranomaisten hyväksymä veroedustaja hoitamaan valmisteverojen maksaminen Suomessa myyjän puolesta. Lisäksi tarkistetaan eräitä muita säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.8.2007. (VM ylitarkastaja Krista Sinisalo 160 33077)

Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 28/2007 vp). Lakia muutetaan lisäämällä siihen maininta siitä, että työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Maaseutuviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama toimituskirja on maksuton, ei kuitenkaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen valitus- tai oikaisuvaatimusasiassa antama toimituskirja. Laki tulee voimaan 4.7.2007. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä (HE 7/2007 vp). Lailla oikeutetaan valtioneuvosto luovuttamaan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana ovat analyysi-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Laki tulee voimaan 1.9.2007. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta ja laki vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta (HE 20/2007 vp). Liikennevakuutuslakia ja vakuutusyhtiölakia muutetaan siten, että kyseiset lait sopeutetaan viidenteen liikennevakuutusdirektiiviin. Viidennellä liikennevakuutusdirektiivillä nykyaikaistetaan annettujen liikennevakuutusdirektiivien säännöksiä ja korjataan havaittuja puutteita. Merkittävimpiä muutoksia on, että maahantuotavalle ajoneuvolle voidaan ottaa lyhytaikainen liikennevakuutus siitä jäsenvaltiosta, jossa ajoneuvon ostaja asuu ja johon on ajoneuvoa tuomassa. Toinen muutos tehdään kansallisin poikkeuksin vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen korvaamiseen. Kolmas muutos koskee tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamien omaisuusvahinkojen korvaamista silloin, kun samassa liikennevahingossa on sattunut myös merkittävä henkilövahinko. Merkittävä henkilövahinko määritellään kansallisesti. Lait tulevat voimaan 4.7.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 23/2007 vp). Lakia muutetaan siten, että siihen lisätään sosiaalihuollon palvelujen antajia koskeva siirtymäsäännös. Terveydenhuollon palvelujenantajia koskevaa siirtymäsäännöstä täsmennetään. Siirtymäaikaa lyhennetään kolmella kuukaudella, jotta lain tarkoittaman valtakunnallisen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi samanaikaisesti sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton kanssa. Laki tulee voimaan 1.7.2007. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74130)

Laki jätelain muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 30/2007 vp). Jätelain muutoksilla annetaan jätteiden siirrosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 täydentävät jätteiden siirtojen rajoituksia, toimivaltaisia viranomaisia ja rangaistuksia koskevat säännökset. Rikoslain muutos sisältää jätteiden siirrosta annettuun asetukseen ja fluoratuista kasvihuonekaasuista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 842/2006 liittyvät rangaistussäännökset. Laeissa on otettu huomioon perustuslain säännökset ja jätteiden siirtoja koskevia alemmanasteisia säännöksiä sisällytetään jätelakiin. Lait tulevat voimaan 12.7.2007. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 020 4907315)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta ja vahvisti lain Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 8/2007 vp). Sopimuksen tavoitteena on luoda yhdenmukainen ja tehokas järjestely elatusvelvollisuuden täytäntöönpanolle, elatusapupäätösten tunnustamiselle ja vanhemmuuden vahvistamiselle. Sopimuksen avulla halutaan turvata nykyistä kattavammin lapsen elatusapua koskevan vahvistetun sopimuksen tai päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano Yhdysvalloissa osavaltiosta riippumatta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 15/2007 vp). Eduskunta on 20.6.2007 päättänyt, että vuotta 2007 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 1.7.2007 alkaen. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Tasavallan presidentti hyväksyi Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 17/2007 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33077)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.6.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 17.7.2007. Asetus tulee voimaan 17.7.2007.(UM apulaisosastopäällikkö Matti Pullinen 160 55694)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimus ja laki (539/2007) tulevat voimaan 1.9.2007. Asetus tulee voimaan 1.9.2007.(OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 160 67708)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen ja siihen liittyvä päätösasiakirja. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Suomen neuvotteluvaltuuskunnan asettaminen Euroopan unionin vuoden 2007 hallitusten väliseen konferenssiin (HVK) ja neuvotteluvaltuuskunnan oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle muut tarvittavat asiantuntijat. Kokoonpano: puheenjohtaja: maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors; puheenjohtajan varamies: valtiosihteeri Teija Tiilikainen ulkoasiainministeriö; hallituksen edustaja: Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, suurlähettiläs Eikka Kosonen; hallituksen edustajan sijainen: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri valtioneuvoston EU-sihteeristö; jäsenet: osastopäällikkö Kare Halonen ulkoasiainministeriö, yksikön päällikkö Tuula Svinhufvud ulkoasiainministeriö, pääministerin EU-asioiden neuvonantaja Riina Nevamäki, tasavallan presidentin neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella; valtuuskunnan sihteerit: ulkoasiainsihteeri Lauri Voionmaa ulkoasiainministeriö ja EU-asiantuntija Kaisa Männistö valtioneuvoston EU-sihteeristö; asiantuntijat: yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta ulkoasiainministeriö ja neuvotteleva virkamies Päivi Leino-Sandberg valtioneuvoston EU-sihteeristö. (UM lähetystöneuvos Harri Salmi 160 56178)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki henkilötietojen käsittelystä maakunta- ja kunnallishallinnossa, maakuntalaki tietosuojaviranomaisesta, maakuntalaki yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki henkilötietojen käsittelyä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tilastolain muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki postipalveluista, maakuntalaki Ahvenanmaan postista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan metsästyslain 20 §:n muuttamisesta, maakuntalaki eräiden valtion eläkkeitä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan eläkerahastosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan virkamieslain 30 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2006. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Matti Kääriäisen tehtävän päättyminen 31.7.2007. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Kansliapäällikkö Seppo-Sakari Vanhala korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.7.2007 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi emeritus professori Pertti Vesa Eloranta 15.8.2007 lukien 28.2.2011 päättyväksi määräajaksi, professori Janne Ilmari Hukkinen ja professori Juha Kalevi Kämäri 15.8.2007 lukien 14.8.2011 päättyväksi määräajaksi. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Määräaikainen käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2007 lukien ja käräjätuomari Pekka Oskari Lankinen Tampereen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Eversti Jorma Heikki Tapio Ala-Sankilalle sotilasasiamieheksi Saksan Liittotasavallassa, Itävallassa ja Unkarissa annettujen määräysten peruuttaminen ja eversti Janne Petteri Paunin määrääminen tähän tehtävään asemapaikkana Berliini, everstiluutnantti Martti Johannes Karille sotilasasiamieheksi Puolassa, Ukrainassa ja Liettuassa annettujen määräysten peruuttaminen, majuri Vilho Pekka Turusen määrääminen sotilasasiamieheksi Puolaan asemapaikkana Varsova, komentaja Risto Juha Antero Haimilalle sotilasasiamieheksi Virossa ja Latviassa annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Erkki Juhani Pekosen määrääminen matkustavaksi sotilasasiamieheksi Viroon, Latviaan ja Liettuaan asemapaikkana Helsinki 1.8.2007 lukien. (PLM hallitusneuvos henkilöstöjohtajana Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.6.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus verovirastoista. Oulun ja Kainuun verovirasto ja Lapin verovirasto yhdistetään Pohjois-Suomen verovirastoksi. Viraston virka-alue muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kainuun liiton ja Lapin liiton toimialueista. Verovirastojen nimiin ja virka-alueisiin ei muilta osin nyt tehdä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto edellyttää, että verohallinto tehostaa toimintansa alueellistamista siten, että lakkautettavan Lapin veroviraston alueen verohallinnon työpaikkamäärä säilytetään niin korkeana kuin mahdollista. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta. Asetus täydentää tilintarkastuslain (459/2007) säännöksiä. Asetuksella pannaan täytäntöön ns. tilintarkastusdirektiiviin (2006/43/EY) tilintarkastajarekisterin sisältöä sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan toiminnan avoimuutta koskevat säännökset. Lisäksi asetukseen sisältyy joitakin tilintarkastajia valvovia valvontaelimiä koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (KTM hallitussihteeri Sanna Alakare 160 63610)

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 ja 5 a luvun muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön ns. tilintarkastusdirektiiviin (2006/43/EY) säännös tilintarkastuspalkkioiden julkistamisesta tilinpäätöksen liitetietona. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (KTM hallitussihteeri Sanna Alakare 160 63610)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta. Muutoksella korotetaan niin sanotusta ajokorttitodistuksesta terveyskeskuksessa perittävää maksua. Samalla tehdään pykälään terminologinen muutos, jolla sana opiskelijaterveydenhuolto vaihdetaan sanaksi opiskeluterveydenhuolto. Asetus tulee voimaan 1.8.2007. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.6.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereille sijaiset (liite). (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös nimittää hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner jäseneksi ja käräjätuomari Helena Männikkö varajäseneksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 1.8.2007-31.7.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeross 160 67608)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi ESPON 2013 -toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelman puitteissa toteuttavilla hankkeilla pyritään tutkimusten avulla saamaan lisätietoa alueellisesta kehityksestä, aluepolitiikasta ja aluesuunnittelusta EU:n jäsenmaissa ja jakamaan tätä tietoa eri osapuolten käyttöön. Ohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuden tutkimuslaitoksille, viranomaisille ja muille toimijoille koko EU:n alueella (EU 27). Lisäksi Islanti, Lichtenstein, Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. (SM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 160 44521)

Päätös kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Kuntajakoa muutetaan siten, että Helsinkiin liitetään ns. Västerkullan kiila Vantaan kaupungista sekä lounaisosa Sipoon kunnasta. Sipoon kunnasta Helsingin kaupunkiin siirrettävän alueen pinta-ala on 29,087 km2 ja sillä asuu 2 017 henkilöä. Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin siirrettävän alueen pinta-ala on 2,181 km2 ja sillä asuu 30 henkilöä. Päätös perustuu kuntajakoselvittäjän sisäasiainministeriölle 30.11.2006 jättämään selvitykseen ja esitykseen. Päätös tulee voimaan 1.1.2009. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Päätös nimetä neuvotteleva virkamies Ilkka Mella sisäasiainministeriöstä varalla ympäristöneuvos Harri Pitkäranta ympäristöministeriöstä Suomen edustajiksi ESPON 2013-toimenpideohjelman kauden 2007-2013 seurantakomiteaan. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 44525)

Periaatepäätös vuoden 2007 seuraavaan lisätalousarvioesitykseen sisällytettävästä lisämäärärahan esittämisestä. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

Päätös asettaa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta toimikaudeksi, joka alkaa 28.6.2007 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: apulaisjohtaja Lauri Kaira kok; jäsenet: kansanedustaja Aila Paloniemi (erityisavustaja Sanna Rauhansalo) kesk, kasvatustieteen maisteri Tatja Karvonen (kansainvälisten asioiden sihteeri Jari Haapiainen) kesk, toiminnanjohtaja Erkki Hänninen (toimittaja Seppo Keränen) kesk, vaalisuunnittelija Lasse Kontiola (kunta-ja maakuntasihteeri Maija Pihlajamäki) kesk, kansanedustaja Hanna-Leena Hemming (kansanedustaja Juha Hakola) kok, kansanedustaja Tuulikki Ukkola (vt toiminnanjohtaja Tuomo Valve) kok, kansainvälisten asiain sihteeri Jukka Manninen (viestintäpäällikkö Kari Hietamäki) kok, kansanedustaja Reijo Laitinen (kansanedustaja Sirpa Paatero) sdp, johtaja Matti Tukiainen (lääninvalmiusjohtaja Markku Haranne) sdp, opinto-ohjaa Minna Tuukkanen-Peussa (puheenjohtaja Heta Välimäki) sdp, YTM, tutkija Rosa Meriläinen (lehtori Juha Eskelinen) vihr, toiminnanjohtaja Laura Lodenius (järjestötoimitsija Sauli Hievanen) vas, eversti, evp Heikki Päivärinta (toimittaja Maija Hurri) kd, filosofian maisteri Martina Harms-Aalto (toimittaja Kenneth Stambej) rkp; pääsihteeri Jussi Niinistö (yrittäjä Helena Ojennus) ps; pysyvät asiantuntijat: turvallisuusjohtaja Timo Härkönen valtioneuvoston kanslia, lähetystöneuvos Timo Kantola ulkoasiainministeriö, viestintäjohtaja Kaija Uusisilta sisäasiainministeriö, ylijohtaja Pauli Järvenpää puolustusministeriö, viestintäjohtaja Marjo Merivirta opetusministeriö, kenraaliluutnantti Hannu Herranen pääesikunta, faktatilaaja Ari Ylä-Anttila Oy Yleisradio Ab, päätoimittaja, toimitusjohtaja Mika Pettersson Suomen Tietotoimisto Oy, varapuheenjohtaja Teuvo Arolainen Journalistiliitto, toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson Viestinnän keskusliitto. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Päätös siirtää tiehallinnon valtiovarainministeriölle 1.11.2006 lukien siirtämät 10 varikko- ja muuta kiinteistöä, jotka käsittävät yhteensä 17 kiinteistöä, 3 määräalaa ja 49 rakennusta sekä niissä olevaa irtaimistoa ja liittymäsopimuksia, Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.7.2007 lukien. Omaisuuden käyväksi arvoksi vahvistetaan tiedossa olevat ympäristöriskit huomioon ottaen 2 340 000 euroa. Omaisuus merkitään 1.7.2007 lukien Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Kiinteistöjen siirto liittyy valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyyn. (VM vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen 160 32565)

Periaatepäätös sektoritutkimuksen kehittämisestä. Valtion sektoritutkimuksen kehittämislinjat määritetään. Käyttöön otetaan ministeriöiden yhteisen sektoritutkimuksen toiminta- ja ohjausmalli, jossa opetusministeriön yhteyteen perustettu sektoritutkimuksen neuvottelukunta yhteiskunnan tutkimustarpeen arvioinnista lähtien ja ministeriöiden esittämien tutkimustehtävien pohjalta laatii tutkimusohjelmakokonaisuuksia (tutkimusagendoja) ja tukee ministeriöitä niihin kuuluvien tutkimusohjelmien toteuttamisessa. Ministeriöt ja muut tutkimuksen rahoittajat sopivat ja huolehtivat tutkimustehtävien toteuttamisesta. Uuden toimintamallin on tarkoitus tukea ja vahvistaa ministeriöiden hallinnonalakohtaista tulosohjausmenettelyä. Päätöksessä ohjeistetaan sektoritutkimuksen neuvottelukunnan toimintaa, määritellään neuvottelukunnan jaostojen aihealueet ja jaostoihin jäseninä kuuluvat ministeriöt, annetaan yleiset linjaukset tutkimusohjelmien toteutuksesta ja kilpailutuksesta sekä varainkäytön suunnittelusta ja aikataulutuksesta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OPM johtaja Juha Arhinmäki 160 77236)

Päätös asettaa valtion liikuntaneuvosto nelivuotiskaudeksi 18.7.2007-17.7.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus Lapua (liikuntaneuvos Pekka Toivonen Palokka); varapuheenjohtajat: kansanedustaja Leena Harkimo Sipoo (kansanedustaja Olli Nepponen Mikkeli), kansanedustaja Susanna Huovinen Jyväskylä (uinninopettaja Tuija Pohjola Oulu); jäsenet: fysioterapeutti Suvi Helanen Oulunsalo (yrittäjä Jari Isometsä Nummela), liikuntatieteiden tohtori Anneli Pönkkö Kajaani (kansanedustaja Katri Komi Joroinen), pedagoginen koordinaattori Timo Virolainen Kokkola (toimialajohtaja Jaana Vasankari Kuopio), kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström Espoo (kansanedustaja Reijo Paajanen Lappeenranta), kansanedustaja Jouko Laxell Salo (kansanedustaja Raija Vahasalo Kirkkonummi), kansanedustaja Timo Heinonen Loppi (laboratorion johtaja Helinä Marjamaa Kokkola), kansanedustaja Marko Asell Nokia (kansanedustaja Jukka Gustafsson Tampere), pääsihteeri Michael Oksanen Västanfjärd (kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos Närpiö), kansanedustaja Merikukka Forsius Vihti (johtaja Mikael Fogelholm Kerava), rehtori Eero Väätäinen Vantaa (asentaja Olavi Stoor Kiviranta). Liikuntapolitiikan jaoston puheenjohtajaksi määrätään Leena Harkimo, erityisryhmien liikunnan jaoston puheenjohtajaksi Susanna Huovinen sekä liikuntatieteen jaoston puheenjohtajaksi Anneli Pönkkö. (OPM kulttuuriasiainneuvos Raija Mattila 160 77278)

Päätös muuttaa MTV Oy:lle, SubTV Oy:lle ja SW Television Oy:lle digitaaliseen televisiotoimintaan myönnettyjä toimilupia lisäämällä toimilupaan uusi määräys. Lähetysten maantieteellistä näkyvyyttä koskevaa toimilupamääräystä muutetaan siten, että maanpäällisen jakeluverkon katvealueita on mahdollista kattaa satelliittilähetyksillä. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 160 28461)

Päätös asettaa vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta 27.6.2010 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: teollisuusneuvos Matti Oivukkamäki (ylitarkastaja Kalevi Vaittinen) kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Leena Tikkanen (pääarvioija Varpu Rantanen) mittatekniikan keskus; jäsenet: viestintäneuvos Kari T. Ojala (hallitusneuvos Pekka Kouhia) liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi (tekninen johtaja Hannu Olamo) sisäasiainministeriö, yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola (ylitarkastaja Kaija Kivinen) sosiaali- ja terveysministeriö, kaupallinen sihteeri Heli Siikaluoma (kaupallinen sihteeri Johanna Silvander) ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Sven-Eric Roman (rakennusneuvos Jaakko Huuhtanen) ympäristöministeriö, ylitarkastaja Mikko Maunu (erikoissuunnittelija Harriet Wallin) Elintarviketurvallisuusvirasto, laatupäällikkö Eeva-Liisa Hartikainen (laboratoriojohtaja Marja Luotola) Suomen ympäristökeskus, laatupäällikkö Marja-Leena Kantanen (dosentti Kimmo Kuoppasalmi) Kansanterveyslaitos, osastopäällikkö Esa Leppänen (ylitarkastaja Hely Reinikka-Railo) Lääkelaitos, johtaja Tomi Lounema (lakimies Riikka Innanen) Kuluttajavirasto, yli-insinööri Hannu Mattila (yli-insinööri Sanna-Mari Karjalainen) turvatekniikan keskus, osastopäällikkö Katariina Rautalahti Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (vanhempi asiantuntija Eero Korhonen Työterveyslaitos), kemisti Kirsti Nuotio Tullilaboratorio (johtaja Jyrki Linna Tullihallitus), toimialajohtaja Laura Apilo (tekninen johtaja Matti Lanu) valtion teknillinen tutkimuskeskus, johtaja Heikki Ojanperä (johtaja Lauri Mäki) Suomen Kaupan Liitto, FT Janne Nieminen (FM Marja-Leena Kuitunen) Eurolab Finland, laatupäällikkö Jaakko-Juhani Himberg (apulaisylikemisti Solveig Linko) Laboratorioliikelaitos HUSLAB, laatupäällikkö Jouko Roine (tekninen asiantuntija Raija Mattila) Inspecta Oy, asiantuntija Niina Harjunheimo (toimialajohtaja Leena Eranti) Elinkeinoelämän keskusliitto, asiantuntija Toivo Haatio (osastopäällikkö Juha Pyötsiä) Elinkeinoelämän keskusliitto. (KTM ylitarkastaja Veli Viitala 160 63725)

Päätös myöntää puheenjohtaja Risto Piekalle ero työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen puheenjohtaja Matti Viljanen 28.6.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2007 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.6.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista annetun direktiivin uudelleen laatiminen). Tarkoituksena on yksinkertaistaa erittäin monimutkainen yhteisön säädös, poistaa asteittain pääoman hankintavero ja lujittaa muiden vastaavien verojen käyttöönottoa ja kantamista koskevaa kieltoa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lentoasemamaksudirektiivi). Ehdotuksessa määritellään syrjimättömyyttä, hintojen neuvottelumenettelyä, avoimuutta, palvelutason laatuvaatimuksia, maksujen suhteuttamista ja turvamaksuja koskevia perusperiaatteita, joita lentoaseman pitäjän on noudatettava määritellessään lentoasemamaksuja. Jäsenvaltioiden edellytetään perustavan tai nimeävän riippumattoman ja itsenäisen kansallisen sääntelyviranomaisen valvomaan lentoasemien hinnoittelupäätöksiä ja ratkaisemaan sitovasti direktiivin soveltamiseen liittyvät ristiriitatilanteet. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Georg Wrede lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007 lukien, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden ajaksi. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Filosofian tohtori, neuvotteleva virkamies Paula Tuomikoski opetusministeriön johtajan virkaan 1.8.2007 alkaen. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Filosofian maisteri, projektipäällikkö Kirsi Kaunisharju opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.7.2007 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Oikeustieteen kandidaatti Rauno Juhani Vanhanen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007 lukien, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden ajaksi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Katariina Poskiparta ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.7.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään työministeri Tarja Cronbergin toimikauden ajaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.6.2007 seuraavia asioita:

Rikosseuraamusviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa esivuokrasopimus Kuopion vankilan päärakennuksen perusparannettavista tiloista sekä niiden yhteyteen rakennettavan lisärakennuksen tiloista ja tontista. Rakennushanke on laajuudeltaan yhteensä 4 741 htm2 ja 9 280 brm2. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2011. Lisärakennus otetaan käyttöön 2009 ja perusparannetut tilat vuonna 2011. Lisärakennushankkeen valmistuttua Kuopion vankilan arvonlisäveroton lisävuokra on noin 1 361 360 euroa vuodessa ja perusparannushankkeen valmistuttua vuosittainen arvonlisäveroton vuokrameno tulee olemaan yhteensä noin 2 080 000 euroa ja 15 vuoden vuokrakautena yhteensä noin 31 200 000 euroa. (OM neuvotteleva virkamies Eeva Virkkunen 160 67748)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Uusien vero- ja maksutuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Tarkistaminen lisää vuositasolla verovuodelta 2007 valtiolle tulevaa osuutta noin 203 miljoonalla eurolla sekä pienentää kunnille tulevaa osuutta noin 176 miljoonalla eurolla, seurakunnille tulevaa osuutta noin 9 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitokselle tulevaa osuutta noin 18 miljoonalla eurolla. (VM finanssineuvos Reino Niinivaara 160 33173)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.