Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 24/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 14.6.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.6.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 35/2007 vp) Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja täydentää Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräyksiä Kansainvälisestä merenpohjajärjestöstä. Esitykseen sisältyy laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 36/2007 vp) kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen uudistamisen tavoitteena on muuttaa järjestö uudenaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi sekä uudistaa sen hallintoa ja päätöksentekomenettelyä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 37/2007 vp) asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asevelvollisuuslaki korvaa vuoden 1950 asevelvollisuuslain ja se perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuslaki saatetaan perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Lainsäädäntövallan delegointia ja perusoikeuksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Sama koskee asevelvollisuuslain soveltamisalaa, asevelvollisen palvelusvelvollisuutta ja palveluskelpoisuutta, sotilasviranomaisten päätöksentekoa ja toimivaltaa sekä poikkeusoloja koskevia säännöksiä. Asevelvollisia voidaan määrätä myös virka-aputehtäviin ja poikkeuksellisesti palvelukseen suuronnettomuustilanteissa tai muissa vakavissa tilanteissa. Palvelusaikojen osalta tehdään vähäisiä muutoksia aseettoman palvelusaikaan. Lisäksi reservissä olevia voidaan varsinaisten kertausharjoitusvuorokausien lisäksi määrätä kertausharjoitukseen suostumuksensa mukaisesti. Esitykseen sisältyy ehdotukset laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain, rikoslain ja sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Esitys (HE 38/2007 vp) laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön sähköinen hakujärjestelmä yhteishaussa mukana olevan koulutuksen osalta kevään 2008 yhteishaussa. Opetushallitus ylläpitää opiskelijavalintarekisteriä. Siltä osin kuin lääninhallitusten hoitamat yhteishakuun liittyvät tehtävät eivät käy sähköisessä hakujärjestelmässä tarpeettomiksi, Opetushallitus vastaa tehtävien hoitamisesta. Sähköisessä hakujärjestelmässä koulutuksen järjestäjät tallettavat opiskelijaksi ottamisen edellyttämät tiedot sähköisesti suoraan hakurekisteriin. Koulutuksen järjestäjät osallistuvat opiskelijavalintarekisterin pitoon ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekisterin osalta Opetushallituksen lukuun. (OPM opetusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 160 77204)

Esitys (HE 39/2007 vp) laiksi auktorisoiduista kääntäjistä. Laki auktorisoiduista kääntäjistä korvaa nykyisen virallisista kääntäjistä annetun lain. Nykyisestä virallisen kääntäjän oikeuteen liittyvästä 70 vuoden ikärajoituksesta luovutaan ja oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä muutetaan määräaikaiseksi. Samalla voimassa oleva virallisen kääntäjän nimike muutetaan auktorisoiduksi kääntäjäksi. Auktorisoidun kääntäjän järjestelmän toimeenpanoa uudistetaan siten, että auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta sijoitetaan Opetushallitukseen ja auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta siirretään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydestä Opetushallituksen yhteyteen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

Esitys (HE 40/2007 vp) laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta. Kirkkolakiin lisätään säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voidaan siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 41/2007 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että vakuutetulle voidaan korvata matkasta aiheutuneita kustannuksia myös silloin kun kysymyksessä on vakuutetulle kansanterveyslaissa (66/1972) tai erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun hoidon antamisesta naapurivaltiossa vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetussa laissa tarkoitetulla rajaseudulla. Lisäksi matkakustannusten korvausten perustetta koskevaa säännöstä tarkistetaan vastaamaan uutta taksiliikennelakia ja muuttunutta luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Lisäksi säännöstä täsmennetään siten, että siitä käy ilmi korvausperuste tilanteissa, joissa kuljetuspalvelu on kilpailutettu. Sairausvakuutuslain ansionmenetyskorvausta koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan tartuntatautilain muuttunutta sanamuotoa ja ottovanhemman vanhempainrahakautta koskevaa säännöstä tarkennetaan siten, että vanhempainrahaa maksetaan kaikissa tilanteissa vähintään laissa säädetyt 200 arkipäivää. Lisäksi lakiin lisätään nykyistä soveltamiskäytäntöä vastaava säännös, jonka mukaan äidille maksettavan vanhempainpäivärahan määrä pysyy yleensä muuttumattomana koko vanhempainpäivärahakauden. Lakiin tehdään myös lääkkeiden hintalautakunnan päällikkönä toimivan virkamiehen virkanimikkeen muuttumisesta johtuvat tekniset muutokset. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.6.2007 seuraavat lait:

Ulosottokaari, laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta, laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta, laki konkurssilain muuttamisesta, laki perintökaaren muuttamisesta, laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta, laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta ja laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 83/2006 vp). Velkavastuun enimmäiskestoa koskeva säännös otetaan ulosottokaareen. Saatava vanhentuu lopullisesti sen jälkeen, kun ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen. Ulosottomies tekee ilmoituksen holhousviranomaiselle, jos velallinen on alaikäinen, eikä luottotietoja anneta. Ulosottokaareen otetaan uudet säännökset ulosottoorganisaatiosta, jossa keskushallintoviranomaisena toimii myöhemmin erillisellä lailla perustettava hallintovirasto. Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanulosottomiehet. Vähäisiä tarkistuksia tehdään täytäntöönpanokuluja ja turvaamistoimia koskeviin säännöksiin samoin kuin vuonna 1996 uudistettuihin itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, keskeytystä ja valitusta koskeviin säännöksiin. Nykyiseen veroulosottolakiin sisältyvät säännökset otetaan vähäisin tarkistuksin uuteen lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa alaikäisestä velallisesta holhousviranomaiselle tehtävää ilmoitusta koskevien säännösten toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sääntelyn edelleen kehittämiseksi. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja myös velallisten oikeusturva ja heidän maksettavikseen tulevat perintäkustannukset huomioon ottaen perusteltua sallia asiamiehen käyttäminen julkisten saatavien ulosotossa. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 160 67708)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.6.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 tarkistetaan lisäämällä siihen kaksi uutta arvonimeä, rahoitusneuvos ja työsuojeluneuvos. Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Sopimuksen soveltamisalasta suljetaan pois rekisteröimättömät ajoneuvot, jolloin sopimuksen hyödyt ja velvoitteet kohdistuvat vain rekisteröityihin ajoneuvoihin. Lisäksi sopimuksen artiklaa 12 täsmennetään. Asetus tulee voimaan 4.7.2007. (LVM ylitarkastaja Päivi Yrjönen 160 28577)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.6.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset koskevat pakattujen vaarallisten aineiden kansainvälisistä aluskuljetuksista annettuja määräyksiä. Ne ovat lähinnä teknisiä täsmennyksiä ja lyhyitä sanallisia tarkennuksia sekä tieteen ja tutkimuksen kehityksen mukanaan tuomia erinäisiä päivityksiä. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 15.6.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 143 henkilölle arvonimet. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Matti Pullinen ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään 10.9.2007 lukien. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Ulkoasiainneuvos Sinikka Antila Lusakassa (Sambia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2007 lukien. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Tasavallan presidentti peruutti ulkoasiainneuvos Teemu Tannerille annetun valtuutuksen toimia Suomen pysyvänä edustajana Länsi-Euroopan unionissa (WEU) 1.8.2007 lukien ja valtuutti ulkoasiainneuvos Anne Sipiläisen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Länsi-Euroopan unionissa 1.8.2007 lukien. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Apulaisoikeuskansleri, oikeustieteen tohtori Jaakko Ilari Jonkka valtioneuvoston oikeuskanslerin virkaan 1.7.2007 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Laamanni Raimo Tapani Koppinen Jyväskylän käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.9.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Markku Juhani Latva-Teikari Seinäjoen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.10.2007 lukien, maanmittausinsinööri Jouko Olavi Sillanpää Kuopion käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan 1.7.2007 lukien, määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Juha Antti Niemi-Pynttäri Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2007 lukien, vakuutusoikeustuomari Rauli Sakari Rauankoski vakuutusoikeuden laamannin virkaan 1.7.2007 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Aapo Ilmari Leskinen vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2007 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, oikeussihteeri Åsa Anna-Maria Morelius-Ekelund toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Everstiluutnantti Lauri Tapio Siparille suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Bosnia-Hertsegovinassa, Althea-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 22.6.2007 lukien ja majuri Jari Jussi Tapani Koposen määrääminen tähän tehtävään 22.6.-31.8.2007 väliseksi ajaksi, eversti Arto-Pekka Nurmiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Kosovossa, KFOR-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2007 lukien ja everstiluutnantti Veli Pekka Saariahon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2007 lukien, everstiluutnantti Pertti Timo Aarne Pulliselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Afganistanissa, ISAF-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 23.8.2007 lukien ja komentaja Juha Sakari Vauhkosen määrääminen tähän tehtävään 23.8.2007 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.6.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston kanslian alaisista yhtiöistä poistetaan Tietokarhu Oy sekä Kemira GrowHow Oyj. Samalla muutetaan OMX Abp muotoon OMX AB (publ). Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta poistetaan vanhentunut säännös valtion liikelaitosten maksamien eläkemaksujen budjetoinnista valtion talousarvioon sekalaiseksi tuloksi. Liikelaitokset maksavat eläkemaksut valtion eläkerahastolle. Asetuksen 7 §, jonka mukaan tietyt valtion liikelaitoksia koskevat asiat otetaan valtion talousarvioon asianomaista liikelaitosta koskevaan lukuun, kumotaan tarpeettomana. Tarvittavat säännökset liikelaitoksia koskevien asioiden ottamisesta talousarvioon annettaisiin valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 8 §:n 4 momentin nojalla annettavalla valtioneuvoston määräyksellä. Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (VM lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale 160 33211)

Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten hoidon maksullisuudesta. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi (78/2007) tuli voimaan 15.2.2007. Lakia sovelletaan vuoden 2008 alusta, eräiltä osin jo 1.5.2007 alkaen. Lain 23 §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttori voi periä omasta aloitteestaan tuottamastaan lainan tai valtion saatavan hoidon suoritteesta velalliselta enintään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan maksun. Säännöksen mukaan maksun tarkasta määrästä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maksuun sovelletaan muutoin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään julkisoikeudellisesta suoritteesta. Asetuksella säädetään tarkemmin, mistä lainoista maksu peritään. Lainojen vuosimaksun suuruus on 10 euroa lainalta. Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta. Asetuksella säädetään valtion sektoritutkimuksen suuntaamista ja sen yleisiä kehittämistoimia valmistelevasta pysyväisluonteisesta neuvoa-antavasta neuvottelukunnasta, joka toimii opetusministeriön yhteydessä. Asetus sisältää säännökset neuvottelukunnan tarkoituksesta ja tehtävistä, kokoonpanoperusteista, neuvottelukunnan jaostoista, asioiden käsittelystä, sihteeristöstä ja palkkioista. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77424)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 51 §:n muuttamisesta. ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa voi jatkossa käyttää Suomessa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista rekisteröimättä ajoneuvoa tänne. Kun kyse on ajoneuvosta, josta on suoritettava autoveroa, ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää täällä vain autoverolain mukaiseen ajoneuvon verottomaan käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavan seitsemän päivän ajan. Asetus tulee voimaan 25.6.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta. Alalla tapahtuneen kehityksen ja erilaisten teknisten muutostarpeiden vuoksi käyttösuunnitelmasta, jolla säännellään televisio-, radio- ja matkaviestintään tarvittavien taajuuksien käytöstä, vahvistetaan kokonaan uusi asetus. Asetus tulee voimaan 20.6.2007 siten, että 2 § sekä liitteen kohdat 1.1 ja 1.2 ovat voimassa 31.8.2007 saakka. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150) Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta. Asetuksesta muutetaan alusjätteiden jättöpakkoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevien poikkeusten myöntämisedellytyksiä. Merenkulkulaitos voi hakemuksesta myöntää edellä tarkoitettuja poikkeuksia alukselle, joka on säännöllisessä liikenteessä siten, että se liikennöi toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen satamien välillä ja käy vähintään kerran kahdessa viikossa siinä reitin varrella sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon se hakee jättöpakkoa koskevaan poikkeusta. Aikaisemmin käyntejä tuli olla kerran viikossa. Ehdotus perustuu Itämeren suojelukomission (HELCOM) hyväksymään suositukseen alusperäisten jätteiden ei-erityismaksua järjestelmästä. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM ylitarkastaja Une Tyynilä 160 28662)

Valtioneuvoston asetus sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa. Asetuksella annetaan sähkömarkkinalakia (386/1995) täydentävät säännökset sähköntuotannon siirtomaksuista ja niiden määrittämistavasta sähkönjakeluverkoissa. Asetuksella yhtenäistetään jakeluverkonhaltijoiden sähköntuotannolta perimiä siirtomaksuja pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoonpääsyn edistämiseksi. Jakeluverkoissa sähköntuotannolta veloitettavalle siirtomaksulle asetetaan siirrettyyn energiamäärään suhteutettu vuotuinen yläraja, jonka mukaan sähköntuotannon siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. Asetus tulee voimaan 1.2.2008. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin tuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä sekä tarkennetaan tuen myöntämisen, maksamisen ja käytön ehtoja valtionavustuslain 8 §:n nojalla. Lisäksi asetuksessa tarkennetaan määritelmiä ja viittauksia muuttuneisiin säädöksiin. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ssä mainitut oppilaitokset, joiden oppilaille kunta on velvollinen järjestämään opiskeluterveydenhuollon, päivitetään vastaamaan oppilaitoskentässä ja lainsäädännössä vallitsevaa nykytilaa. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.6.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministeri Jan Vapaavuori varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Arto Honkaniemi ja finanssineuvos Markku Tapio valtion edustajaksi Patria Oyj:n vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös määrätä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ministereille sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 21.-22.6.2007. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Eurooppa-neuvoston pääaiheena on EU:n perussopimusten uudistaminen. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Helena Tuuri 160 22182)

Päätös valtuuttaa valtiosihteeri Risto Volanen tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Irma Ertman allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välinen toimipaikkasopimus. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös myöntää hovioikeuden presidentti Markku Arposelle ero tuomarinvalintalautakunnan hovioikeuksien presidenttien keskuudesta tulevan varajäsenen tehtävästä 1.8.2007 lukien sekä nimittää hänen seuraajakseen hovioikeuden presidentti Lauri Melander 1.8.2007 lukien 14.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 160 67943)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden varojen jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite). Päätöksellä jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena yhteensä 131 423 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena yhteensä 91 282 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2007-2013 laadittujen Itä-Suomen-, Pohjois-Suomen-, Etelä-Suomen- ja Länsi-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta koskevien ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös Leivonmäen kunnan liittämisestä Joutsan kuntaan. Päätös tulee voimaan 1.1.2008 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Mika Rossi 160 42286)

Päätös antaa määräys valtion liikelaitosten talousarvioehdotusten laadinnasta. Uudella määräyksellä on tarkoitus parantaa liikelaitosten ohjattavuutta, yhdenmukaistaa budjetointikäytäntöjä, lisätä liikelaitosten toiminnan ja niiden kustannusten läpinäkyvyyttä sekä varmistaa kilpailuneutraliteettia. Määräys tulee voimaan 15.6.2007. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Päätös ratkaista Esko Tyrmin jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Heidi Sederholm valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Päätös muuttaa Tampereen yliopistolle paikalliseen radiotoimintaan myönnetyn toimiluvan ohjelmistoa koskevia määräyksiä. Muutoksen jälkeen toimiluvanhaltijalla on oikeus poiketa ohjelmistoa koskevista määräyksistä vuosittain yliopiston opetustaukojen aikana siltä osin kuin määräykset koskevat puhesisältöjä osuutta ja kuuluvuusalueen asioita käsittelevien tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia toimituksellisten sisältöjen sisällyttämistä ohjelmistoon. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös muuttaa Pro Radio Oy:lle radiotoiminnan harjoittamiseksi digitaalisessa televisioverkossa myönnetyn toimiluvan määräyksiä. Toimilupaa muutetaan määrittelyn, lähetyskapasiteetin ja ohjelmiston määrittelyn osalta. Pro Radio Oy:n katsotaan samalla luopuneen sille myönnetystä toisesta toimiluvasta. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee radiotoimintaan myönnettyjen toimilupien haltijoita Kevyt Kanava Oy:tä, Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:tä ja Radio Paitapiiska Oy:tä. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää filosofian maisteri Jaakko Kekonille ero Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalle johtaja Markku Gardin johtokunnan 31.12.2007 päättyväksi toimikaudeksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Päätös antaa hakemukseen perustuva, ehdollinen suostumus Nord Streamille merenpohjan tutkimustoimintaan Suomen talousvyöhykkeellä. Hakijan tulee toimittaa tutkimus- ja havaintoaineisto Suomen lupaviranomaisen käyttöön välittömästi tulosten valmistuttua. Hakijan tulee noudattaa Suomen maahantulomääräyksiä siltä osin kun tutkimustoiminta ulottuu Suomen aluevesille. (KTM hallitussihteeri Teija Miller 160 62114)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Rovaniemen kaupungissa sekä Keminmaan ja Tervolan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Keminmaa-Petäjäskoski). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös asettaa Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hallitus toimikaudeksi 26.6.2007-25.6.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Petri Peltonen kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK; jäsenet: lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriö, erityisasiantuntija (henkilöstön edustaja) Eija Auranen Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, pääsihteeri Leila Kostiainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, kansanedustaja Eero Lehti Suomen yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, rehtori Aino Sallinen Jyväskylän yliopisto ja Mobile Phones -toimialaryhmän johtaja Kai Öistämö Nokia Oyj. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Päätös asettaa komitea valmistelemaan sosiaaliturvan uudistamista määräajaksi 15.6.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Markku Lehto; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriö; jäsenet: valtiosihteeri Ilkka Oksala sosiaali- ja terveysministeriö, filosofian maisteri Margareta Pietikäinen, valtiosihteeri Katariina Poskiparta työministeriö, valtiosihteeri Terttu Savolainen sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Anne Neimala Kansaneläkelaitos, apulaiskaupunginjohtaja Päivi Laajala Oulun kaupunki, sosiaalineuvos Elli Aaltonen Sosiaaliturvan Keskusliitto STKL, tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen Kunnallinen Työmarkkinalaitos, lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Markku Lemmetty Akava ry, ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaari Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, johtaja Markku Salomaa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry, ylijohtaja Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriö, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajain keskusliitto, valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara, apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen sosiaali- ja terveysministeriö
Perusturvajaosto: puheenjohtaja: valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara; jäsenet: ylijohtaja Matti Heikkilä Stakes, toimitusjohtaja Helena Hiila Väestöliitto, johtaja Heikki Hiilamo Kirkkohallitus, johtaja Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriö, kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen Suomen Kuntaliitto, johtaja Kaarina Knuuti Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, pääsihteeri Leila Kostiainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, osastopäällikkö Anne Neimala Kansaneläkelaitos, professori Hannu Piekkola Vaasan yliopisto ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitto EK, budjettineuvos Tuomas Sukselainen valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen sosiaali- ja terveysministeriö
Ansioturvajaosto: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo valtiovarainministeriö, lakimies Janne Metsämäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, neuvotteleva virkamies Heikki Palm sosiaali- ja terveysministeriö, kehittämispäällikkö Jorma Palola Kunnallinen Työmarkkinalaitos, lakimies Heli Puura Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, lakimies Jarmo Pätäri AKAVA ry, asiantuntija Johan Åström Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Rahoitus- ja kannustavuusjaosto: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajain keskusliitto ry; jäsenet: sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaija Kallinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Eero Lankia Työeläkevakuuttajat TELA ry, apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Erkki Meriläinen Kansaneläkelaitos, finanssineuvos Reino Niinivaara valtiovarainministeriö, asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitto EK, veroasiantuntija Leena Romppainen Suomen Yrittäjät ry, professori Asko Suikkanen Lapin yliopisto, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula Suomen Kuntaliitto, projektipäällikkö Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, tutkimusjohtaja, KTT Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus PTT
Hallinto- ja prosessijaosto: puheenjohtaja: ylijohtaja Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lakimies Paula Ilveskivi AKAVA ry, lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen työministeriö, hallitusneuvos Riitta Kuusisto sosiaali- ja terveysministeriö, lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Jussi Merikallio Suomen Kuntaliitto, hallitussihteeri Juha Rossi sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Olli Valpola Kansaneläkelaitos. Komitea voi tarvittaessa täydentää jaostoja. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Päätös myöntää kehittämispäällikkö Maria Miikkulaiselle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan Pelastakaa Lapset ry:n varsinaisen jäsenen varajäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen kansainvälisen adoptiotoiminnan johtajan Tiina Tamminen. Erityisasiantuntija Kirsti Kurki-Suoniolle myönnetään ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan oikeusministeriön varsinaisen jäsenen varajäsenyydestä ja hänen tilalleen määrätään erityisasiantuntija Håkan Stoor ja lääkintöneuvos Sakari Lankiselle myönnetään ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan sosiaali- ja terveysministeriön varsinaisen jäsenen varajäsenyydestä ja hänen tilalleen määrätään ylitarkastaja Maire Kolimaa. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Päätös myöntää johtaja Pekka Palolalle ero työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen head caddiemaster Sari Tani 1.9.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2007 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää ministeri Suvi Lindénille ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Pertti Hemmilä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2009 saakka. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja Sara Viljanen valtioneuvoston esittelijäksi. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

Päätös määrätä hallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen Valtion asuntorahaston johtokunnan jäseneksi 1.7.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2008 saakka. (YM ylitarkastaja Sami Miettinen 020 490 7619)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Sinikka Antilalle sekä lähetystöneuvos, filosofian kandidaatti Sirpa Mäenpäälle erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan vaadittavasta päteväksi toteamisesta. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Lähetystöneuvos Lauri Aaltonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Anu Laamanen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Sinikka Antila ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Ulkoasiainneuvos Teemu Tanner ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Marcus Laurent ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pekka Kujasalo ulkoasiainministeriön protokollaosaston osastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen ulkoasiainministeriön globaaliasioiden osaston apulaisosastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Lauri Aaltonen ulkoasiainministeriön hallinnollisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Anu Laamanen ulkoasiainministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpää ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2007. (UM alivaltiosihteeri Hannu Himanen 160 55020)

Ylijohtaja, osastopäällikkö Kari Samuli Kiesiläinen oikeusministeriön oikeushallinto-osaston osastopäällikön virkaan 1.7.2007 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Valtioneuvosto myönsi hallitussihteeri Tuomas Majurille palkatonta virkavapautta 1.9.2007-31.8.2010. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vihu 160 34708)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Tatu Tuomiselle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2007-31.8.2010. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Diplomi-insinööri Leif Beilinson liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2007 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Varatuomari Anne Koskela sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.7.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntöneuvos Oili Päivikki Rahnasto ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosastoon sijoitettuun lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.8.2007 lukien. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

Valtioneuvosto myönsi Tuula Varikselle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2007-31.12.2008. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

Diplomi-insinööri Johan Erik Wide ympäristöministeriön kansainvälisten asiain yksikköön sijoitettuun neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007-31.12.2008, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Tuula Variksen virkavapauden ajaksi. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

Valtioneuvosto myönsi Tuija Talsille palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2007-31.7.2008. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 020 490 7959)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.6.2007 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 20 suoritteen hintaa alennetaan, ns. itäliikenteen poikkeuslupien hintaa nostetaan ja mukaan otetaan uusina suoritteina kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

Ajoneuvohallintokeskuksen uusia toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Ajoneuvohallintokeskukselle vuokrataan Senaatti- kiinteistöltä uudet toimitilat Helsingin Hakaniemestä. Toimitilat sijaitsevat valtion omistuksessa olevassa ja saneerattavassa kiinteistössä osoitteessa Hakaniemenranta 6. Vuokrasopimus alkaa 1.12.2008 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksessa on vuoden irtisanomisaika, ja se voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.12.2018. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2008 hintatason mukaan ovat 1 188 180 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Vuokrasopimus on siten 10 vuoden ajalta yhteenlasketulta arvioidulta määrältään vuoden 2008 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa 11 881 800 euroa. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 8.6.2007

Turvallisuusneuvoston jäsenyyskampanja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous käsitteli perjantaina 8. kesäkuuta Suomen ehdokkuutta YK:n turvallisuusneuvostoon, puolustusvoimien osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin vuonna 2008, kriisinhallinnan kuljetuskyvyn kehittämistä, pohjoismaisen puolustuspoliittisen yhteistyön edistämistä ja YK:n UNIFIL-operaatiossa olevan vahvennetun pioneerikomppanian kotiuttamista sekä sai tilannekatsauksen Serbian ja Kosovon tilanteesta.

Suomi on ehdolla Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2013-2014. Vaalit pidetään YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2012. Suomen kampanja käynnistetään virallisesti syksyllä 2008.

Kokouksessa käsiteltiin alustavasti myös puolustusvoimien vuoden 2008 kansainvälisiä harjoituksia. Harjoitusten painopisteissä ei tapahdu olennaisia muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Vuoden 2008 harjoitussuunnitelma hyväksytään normaaliin tapaan marras-joulukuun käsittelyssä.

Lisäksi keskusteltiin meneillään olevista kansainvälisistä yhteistoimintahankkeista, jotka tähtäävät kriisinhallinnan ilmakuljetuskykypuutteiden korjaamiseen. Meneillään on useita kansainvälisiä hankkeita, jotka perustuvat kaluston yhteishankintoihin ja käyttämiseen tuntikiintiöiden sekä tuntien vaihtamisen pohjalta. Meneillään olevien hankkeiden kokonaisuus muodostuu Hollantiin perustettavasta kuljetuskyvyn koordinaatiokeskuksesta (MCCE) ja sen yhteydessä toteutettavasta ilmatankkaus- ja ilmakuljetuskyvyn kehittämiseen liittyvästä ATARES -järjestelystä sekä strategisen ilmakuljetuskyvyn hankkeesta (SAC).

Esillä oli myös pohjoismaiden puolustuspoliittinen yhteistyö. Syksyn pohjoismaisessa puolustusministerikokouksessa tullaan tarkastelemaan kunkin pohjoismaan meneillään olevien turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen valmisteluvaihetta ja lähtökohtia.

Kokouksessa todettiin, että Suomi kotiuttaa YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa olevan vahvennetun pioneerikomppanian alkuperäisen osallistumispäätöksen mukaisesti vuoden 2007 loppuun mennessä, johon mennessä joukolle asetetut rakentamistavoitteet arvioidaan saavutettavan.

Lisätietoja: ulkoasiainsihteeri Ilkka Nordberg, p. (09) 160 55282, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, p. (09) 160 88154, puolustusministeriö sekä yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, p. (09) 160 55480 ja yksikön päällikkö Juha Ottman, p. (09) 160 55784, ulkoasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavien opettajien määrää vuosina 2007-2012 arvioinut työryhmä luovutti 12.6.2007 muistionsa opetusministeri Sari Sarkomaalle. Työryhmän mukaan opettajat ja kouluyhteisöt tarvitsevat lisää osaamista maahanmuuttajataustaisten opetukseen, koulutukseen ja ohjaukseen. Vuoteen 2012 mennessä tarvitaan 650 opettajaa lisää kasvavan maahanmuuton vuoksi. Opettajavajetta voidaan poistaa opettajankoulutuksen lisäyksillä, parantamalla maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia kouluttautua opettajiksi sekä lisäämällä mahdollisuuksia täydentää ulkomailla suoritettuja opettajantutkintoja. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opettajatarve_maahanmuuttajataustaisten_opetuksessa_ja_koulutuksessa.html. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Armi Mikkola p. (09) 160 77426, opetusministeriö.

Metsäsektorin koulutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 12.6.2007 väliraporttinsa opetusministeriölle. Työryhmä esittää puutekniikan ja puurakentamisen koulutusmäärien nostamista, metsäalan koulutuksen vetovoiman parantamista sekä opetuksen kehittämistä. Työryhmän mukaan koulutusta tulisi koota selvästi suurempiin yksiköihin, joissa monialainen opiskelu kustannustehokkaasti olisi mahdollista. Työryhmä esittää alan oppisopimuskoulutuksen laajentamista, yhteistyön lisäämistä yritysten ja oppilaitosten kesken sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehittämistä metsäalan koulutuksessa. Erityisesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen puutekniikan opetusta olisi kehitettävä, ja alan tohtorikoulutusta lisättävä. Uusille avainalueille, kuten puurakentamiseen tulisi luoda professuurit. Työryhmän loppuraportti valmistuu marraskuussa 2007. Väliraportti on osoitteessa http:/www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Metsxsektorin_koulutuksen_kehittxminen.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Tero Paajanen, p. 050 353 4285 ja työryhmän sihteeri Jouni Suoheimo, p. 050 552 9038, opetushallitus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.