Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 23/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.6.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 31/2007 vp) Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 32/2007 vp) Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 33/2007 vp) laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta. Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään säännös kuluttaja-asiamiehen oikeudesta tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, jos tarkastus on tarpeen kuluttajansuojan täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitetun yhteisön sisäisen rikkomuksen selvittämiseksi tai lopettamiseksi, sekä kuluttaja-asiamiehen oikeudesta saada poliisilta virka-apua tällaisten tarkastusten suorittamiseksi. ((KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Esitys (HE 34/2007 vp) laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b §:n ja kansanterveyslain muuttamisesta. Lakeja muutetaan siten, että palveluseteliä voidaan käyttää kotisairaanhoidossa samoin perustein kuin on voitu käyttää sosiaalihuollon kotipalveluissa. Lait on tarkoitettu voimaan vuoden 2008 alusta. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.6.2007 seuraavat lait:

Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta (HE 5/2007 vp). Lailla annetaan yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset muun muassa käteisrahan ilmoittamismenettelystä, toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen toimivaltuuksista sekä ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksista. Laki tulee voimaan 15.6.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta (HE 1/2007 vp). Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien naisjärjestöjen toimintaa varten otetaan vuosittain valtion talousarvioon määräraha. Valtionapuviranomaisena on opetusministeriö. Valtionavustuksiin sovelletaan muilta osin valtionavustuslain säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.6.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 20.6.2007. Asetus tulee voimaan 20.6.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 9.6.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.6.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen 23.6.2006 hyväksymän Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitettä II koskevan toimenpiteen hyväksyminen. Liite koskee Etelämantereen eläimistön ja kasviston suojelua. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 020 4907355)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti Tiina Astola oikeusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.9.2007 lukien 31.8.2012 päättyväksi määräajaksi. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.6.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa tarkistetaan siten, että kun ulkoasiainministeriöön on ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään ulkoasiainministerin lisäksi nimitetty useita ministereitä niin nämä eivät kaikki ole automaattisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniä. Valtioneuvosto määrää heistä yhden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. Asetus tulee voimaan 11.6.2007. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (277/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (278/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus poliisilain 53 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (279/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (280/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (281/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (282/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (283/2007) tulee voimaan 17.6.2007. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voimaansaattamisesta. Täytäntöönpanoa koskeva sopimus tulee voimaan 17.6.2007 niin kuin siitä on sovittu. Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetusta (366/2007) muutetaan siten, että se vastaa komission maaseudun kehittämisohjelmaan edellyttämiä korjauksia. Peltojen kasvukunnon parantamista koskeva lisätoimenpide poistetaan ja ravinnetaseet -lisätoimenpiteen ehtoja muutetaan. Asetus tulee voimaan 13.6.2007. (MMM apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti 160 54255)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta. Asetuksessa säädetään valvonnan järjestämisestä, valvontaviranomaisista, tilatuen 10 kuukauden hallinta-ajan valvonnasta, luomu- ja non food -kesannon valvonnasta, non food -tilatason energiakäytön valvonnasta, sitoumusperusteisen tilatason energiakäytön valvonnasta sekä lyhyiden pellava- ja hamppukuitujen puhtauspitoisuuden valvonnasta. Asetus tulee voimaan 13.6.2007. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 772 5709)

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta. Asetuksella säädetään tarkemmin ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta ja seuraamuksista. Valvonnan järjestämisestä, lohkojen tarkastamisesta sekä valvonnan seuraamuksista siltä osin kuin yhteisön lainsäädännössä edellytetään tai ei ole tarkemmin säädetty säädetään. Tukiehtojen noudattamista valvoo työvoima- ja elinkeinokeskus. Asetus tulee voimaan 13.6.2007. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 772 5709)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain voimaantulosta. Laki (1336/2006) tulee voimaan 18.6.2007. Asetus tulee voimaan 18.6.2007. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Asetusehdotus sisältää säännökset muun muassa avustusten suuntaamisesta, avustusten vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista, avustusten enimmäismääristä sekä avustusten kohteena olevista hyväksyttävistä menoista. Asetus tulee voimaan 18.6.2007. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

Valtioneuvoston asetus päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Neuvottelukunnan jäsenmäärä nostetaan kahdeksasta enintään 16:een. Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (STM hallitusneuvos Kari Paaso 160 74018)

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta. Kemikaaliasetusta (675/1993) muutetaan siltä osin kuin se on välttämätöntä EY:n uuden, kemikaalien rekisteröinti-, arviointi- ja lupamenettelyä sekä rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) tultua voimaan 1.6.2007. Asetus tulee voimaan 12.6.2007. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta. Asetuksella säädetään neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74180)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.6.2007 seuraavat päätökset:

Päätös tehdä valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös. Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 1999 antama valtionyhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VNK omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen 160 23000)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten välinen työnjako ulkoasiainministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako ulkoasiainministeriössä on seuraava:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat.
Ministeri Vapaavuori käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Kanerva käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös siirtää ylitarkastajan virka sekä 25 000 euron määräraha liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan 1.8.2007 lukien. Virkasiirto liittyy 1.5.2007 toteutettuun toimialamuutokseen, jolla valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka keskitettiin valtioneuvoston kanslian toimialalle. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä puheenjohtaja Matti Viljanen talousneuvoston jäseneksi 7.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK talousneuvoston sihteeristön päällikkö Vesa Vihriälä 160 22171)

Päätös myöntää ylitarkastaja Pertti Haaksluodolle ero vientivalvontaneuvottelukunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Pertti Isotalo neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 14.2.2009 saakka. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös hyväksyä Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) täytäntöönpanosopimus. Täytäntöönpanosopimus tulee Suomen osalta voimaan Prümin sopimuksen 51 artiklan 1 kohdan nojalla samanaikaisesti kuin itse Prümin sopimus eli 17.6.2007. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Päätös myöntää Oy Sisu Auto Ab:lle maastavientilupa Liettuaan. Maastavientiluvan perusteella Oy Sisu Auto Ab saa viedä maasta 31.12.2007 mennessä Liettuaan 26 kappaletta Sisu E11T 8x8 kuorma-autoja. Tuotteiden loppukäyttäjä on Liettuan puolustusvoimat. (PLM esittelijä Marita Väänänen 160 88217)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Jyrki Katainen 7.6.2007 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Jyrki Katainen 7.6.2007 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvostoon. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös ratkaista Terttu Huhtamon jäämistöstä tehty hakemus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Viljo Riipisen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Werner Seydelin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös asettaa valtuuskunta Ruotsin kanssa rajajokisopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön uusimisesta käytävien neuvottelujen loppuun saattamiseen sekä oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle sihteerit ja asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on valtiosihteeri Jouni Lind, varapuheenjohtaja maaherra Hannele Pokka ja jäsenet lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam, vanhempi hallitussihteeri Heidi Eino, hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Myllykangas, kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Pelttari ja Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat ry:n varapuheenjohtaja Pekka Kalla. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja sanomalehdistön kehittämishankkeisiin. Jaettava avustusmäärä yhteensä 6 064 000 euroa jaetaan seuraavasti: Borgåbladet 95 000, Hufvudstadsbladet 200 200, KD - Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 44 100, Kansan Uutiset 785 000, Karjalan Maa 283 000, Lalli 281 000, Nykypäivä 876 500, Nya Åland 30 000, Suomenmaa 946 000, Uusi Aika 337 000, Uutispäivä Demari 1 679 000, Vihreä Lanka 67 200, Viikko Pohjois-Karjala 65 000, Västra Nyland 60 000, Åbo Underrättelser 180 000, Österbottningen 90 000 ja Östra Nyland 45 000. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös myöntää Claims Executive Ulrika Larpesille ero Varustamoliikelaitoksen hallituksesta hänen tultua valituksi Varustamoliikelaitoksen lakiasiainjohtajaksi 28.5.2007 alkaen. (LVM ylitarkastaja Marja Pokela 160 28475)

Päätös myöntää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Orimattilan kaupungissa ja Myrskylän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Tönnö-Myrskylä). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää Sari Sarkomaalle ero Alko Oy:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Hanna-Leena Hemming hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2007 saakka. (STM hallitusneuvos Kari Paaso 160 74018)

Päätös myöntää Petri Mustakalliolle ero sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaari neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 7.6.2007 lukien. Toimikausi päättyy 14.11.2009. (STM hallitussihteeri Outi Luoma-aho 160 73174)

Päätös nimetä suomalais-norjalaisen rajavesistökomission suomalaiset edustajat 7.6.2007 lukien 31.12.2009 päättyväksi kaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: johtaja Matti Hepola (biologi Outi Mähönen) Lapin ympäristökeskus, neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos (hallitussihteeri Satu Räsänen) ympäristöministeriö ja emäntä Vieno Tellervo Länsman Utsjoen kunta (kunnanjohtaja Reijo Timperi Inarin kunta). (YM hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 020 490 7340)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.6.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euroopan kriittinen infrastruktuuri). Direktiivillä edistetään yhteistä turvallisuutta samoin kuin sisämarkkinoiden kykyä turvata yritystoiminnan kannattavuus. Vain yhteinen toimintakehys varmistaa sen, että toimenpiteet toteutetaan johdonmukaisesti ja yhtenäisesti. Direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille, mutta se sisältää myös toiminnanharjoittajaan kohdistuvia velvoitteita. (SM neuvotteleva virkamies Jukka Metso 160 42985)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö tulli- ja maatalousasioissa). Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä yhteisön tulli- ja maatalouslainsäädännön vastaisten rikkomusten torjunnassa. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

EU-erityisasiantuntija Eeva Katariina Aittoniemi oikeusministeriön lainvalmisteluosaston neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2007 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Marja Pulkkiselle palkatonta virkavapautta 1.7.2007-15.5.2011. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Filosofian maisteri Anne Niemi liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007-31.12.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Marjukka Saarijärvi on virkavapaalla. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 7.6.2007

Hallitus käynnistää valtion teknillisen tutkimuskeskuksen liikelaitostamisen valmistelun

Hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi torstaina 7. kesäkuuta kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä käynnistää valmistelutyö, joka tähtää VTT:n muuttamiseen liikelaitokseksi vuoden 2009 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriö perustaa valmistelua varten virkamiestason asiantuntijaryhmän, jossa on KTM:n eri osastojen edustuksen lisäksi valtiovarainministeriön sekä VTT:n johdon ja henkilöstön edustajat.

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea ministeriötä VTT:n liikelaitostamiseen liittyvien lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja valtion talousarvioon liittyvien asioiden valmistelussa. Työryhmän puheenjohtajaksi tulee teollisuusneuvos Sakari Immonen KTM:n teknologiaosastolta.

VTT:n muuttaminen virastosta liikelaitokseksi sisältyy hallituksen tuottavuusohjelmaan. Hallintomallin muuttamisesta tehdyn konsulttiselvityksen (Deloitte Oy ja Neptun Juridica) mukaan liikelaitoksena VTT:llä olisi paremmat valmiudet vastata globaalin kilpailun oloissa asiakkaidensa tarpeisiin kotimaassa ja kansainvälisillä tutkimusmarkkinoilla. Liikelaitoksen joustavammat rahoitusmahdollisuudet tukisivat toiminnan ja osaamisen pitkäjänteistä kehittämistä. Liikelaitoksena VTT voisi myös tytäryhtiöidensä kautta tehostaa kehittämänsä teknologian ja osaamisen kaupallista hyödyntämistä Suomessa ja ulkomailla.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen haluaa painottaa, että liikelaitoksenakin VTT säilyttäisi asemansa valtion strategisena elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineenä. Nykyinen asetelma, jossa pääosa VTT:n tekemästä tutkimus- ja kehitystyöstä perustuu julkiseen rahoitukseen, säilyisi ennallaan.

Liikelaitoksena VTT:llä ei olisi omia budjettivaroja, vaan se tuottaisi julkiset tutkimuspalvelut tilaaja-tuottaja-periaatteella KTM:n tilauksesta useampivuotisen tutkimussuunnitelman pohjalta. KTM vastaisi tulevaisuudessakin VTT:n omistaja- ja tulosohjauksesta.

Olennaisena ehtona uudistuksen toteuttamiselle KTM pitää sitä, että VTT:n osaamisklusterit voivat nykyiseen tapaan palvella kaikkia asiakasryhmiä ja että voittoa tuottamaton tutkimus voi jatkossakin saada EU:lta ja Tekesiltä rahoitusta julkisen tutkimusorganisaation ehdoilla. Tämä edellyttää, että voittoa tuottamaton ja kaupallinen tutkimus voidaan eriyttää selkeästi kirjanpidollisesti toisistaan.

Lisätietoja: osastopäällikkö Petri Peltonen, p. 160 63662 ja teollisuusneuvos Sakari Immonen, p. 160 63665, kauppa- ja teollisuusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Manner-Suomen bioenergiatuotannon strategiaa pohtinut työryhmä luovutti 1.6.2007 muistionsa maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä esittää bioenergia-alan yhteisyritysten tukemista maaseutuohjelmasta. Työryhmän mukaan bioenergialaitosten suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota pienten maaseutuyritysten väliseen yhteistyöhön. Laitosten rahoituksessa pääpaino tulisi olla yritysten tai maatilojen yhteisyrityksissä tai muuten suuremmissa laitoksissa, jotka tuottavat energiajalostuspalveluja myös muille lähiseudun tiloille tai yrityksille. Tavoitteena on tehostaa maaseutuohjelman puitteissa tehtävää bioenergiatuotannon kehittämistyötä ja yhtenäistää rahoituspäätösten perusteita eri TE-keskusten alueella. Työryhmän mukaan tila- tai yrityskohtaista laitosta suurempi kokoluokka mahdollistaa hyötysuhteeltaan parempien ja ympäristövaikutuksiltaan edullisempien laitteiden hankinnan. Muistio on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5pfmeIw8e/Files/CurrentFile/Bio.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, p. (09) 160 52911 ja ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 160 53396, maa- ja metsätalousministeriö.

Sähköisen viestinnän tietosuojalakia valmistellut työryhmä luovutti 5.6.2007 ehdotuksensa viestintäministeri Suvi Lindénille. Ehdotuksen mukaan työnantajille annettaisiin mahdollisuus tietyissä tapauksissa käsitellä yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien tunnistamistietoja. Tunnistamistiedoista ilmenee viestin lähettäjä ja vastaanottaja. Viestien sisältöjä ei tutkittaisi. Tunnistamistietoja selvitettäisiin, mikäli epäiltäisiin viestintäverkkojen ja -palvelujen luvatonta käyttöä tai liiketoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamista ulkopuolisille. Yrityksen tulisi kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä suojaamaan viestintäverkkonsa ja -palvelunsa sekä yrityssalaisuudet muilla keinoilla. Tunnistamistietojen käsittely olisi vasta viimesijainen keino. Muistio on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl758-LVM29_2007.pdf. Lisätietoja antavat viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, p. 0400 500 822, ylijohtaja Liisa Ero, p. (09) 160 28461 ja viestintäneuvos Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530, liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikenne- ja viestintäministeriön Meluntorjunnan teemapaketti -työryhmä luovutti 31.5.2007 muistionsa liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä esittää 90 miljoonan euron käyttämistä maantie- ja rautatieliikenteen meluntorjuntaan. Näin saataisiin helpotusta noin 50 000 melualueella asuvalle. Meluntorjunnan teemapaketissa ehdotetut työt kattavat vuodet 2008-2012. Tämän jälkeen valtion rahoitusta tarvittaisiin noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Myös kuntien kaavaillaan osallistuvan töiden rahoitukseen 4-7 miljoonalla eurolla vuosittain. Teemapakettiin sisältyy yhteensä 77 maantie- ja 9 rautatieliikenteen meluntorjuntahanketta. Hankkeiden tavoitteena on, että vuonna 2020 yli 55 desibelin melualueilla asuisi lähes 20 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuosituhannen vaihteessa. Tällä hetkellä maantie- tai rautatieliikenteen melualueilla asuu 400 000 ihmistä. Kaikkiaan liikenteen melualueilla asuu lähes miljoona suomalaista, jos myös taajamien katumelulle ja lentomelulle altistuvat lasketaan mukaan. Työryhmä ehdottaa meluntorjunnan teemapakettia osaksi valmisteilla olevaa liikennepoliittista selontekoa. Raportti on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl752-LVM_2807.pdf. Lisätietoja antavat liikenneneuvos Risto Saari p. (09) 160 28878 ja tutkija Outi Väkevä, p. (09) 160 28661, liikenne- ja viestintäministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriön sairaanhoitovakuutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 6.6.2007 muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä ehdottaa, että kaikissa sairaanhoitovakuutuksen korvauksissa siirryttäisiin euromääräisiin korvauksiin. Euromääräisessä korvausjärjestelmässä lääkärin, hammaslääkärin tai muun sairausvakuutuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön toimenpiteelle vahvistettaisiin tietty euromääräinen korvaus. Nykyisin korvausta maksetaan 60 prosenttia palvelun hinnasta tai vahvistetun taksan määrästä. Asiakkaalle jäisi edelleen omaa maksuosuutta hänen käyttäessään yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Ehdotettu malli selkiyttäisi korvausjärjestelmää nykyisestä ja soveltuisi suorakorvausmenettelyyn. Työryhmä ehdottaa, että kiinteistä omavastuista luovuttaisiin. Korvausjärjestelmän yksinkertaistaminen palvelisi myös korvauksien toimeenpanijaa ja voisi alentaa järjestelmän kustannuksia. Nykyisessä järjestelmässä, joka koostuu useista erilaisista korvauksista, vakuutetun eli potilaan on vaikea arvioida todellisia korvauksia. Työryhmän ehdotusten tavoitteena on, että sairausvakuutus täydentäisi parhaalla mahdollisella tavalla julkista terveydenhuoltoa käytettävissä olevat varat huomioon ottaen. Työryhmä korostaa, että julkisten palveluiden saatavuus on taattava jatkossakin. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/11583/index.htx. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, johtaja Anja Kairisalo, p. (09) 160 74411 ja hallitussihteeri Virpi Korhonen, p. (09) 160 73914, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.