Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2007

Liite I: Ministereiden lomat kesällä 2007

Liite II: Ministereiden sijaisuudet 1.6.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Tasavallan presidentti määräsi 1.6.2007 asuntoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren ministeriksi käsittelemään myös ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.6.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 24/2007 vp) Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Valko-Venäjän tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 8.6.2006. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Esitys (HE 25/2007 vp) laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta. Rikoslain säännöksiä muuttamista niin, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. Maininta olennaisesti totuudenvastaisten tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta sakotettavan varallisuudesta poistetaan myös rikoslain sakkovilppiä koskevasta säännöksestä. Varallisuusverolain kumoamisen johdosta verotettavaa varallisuutta koskevia tietoja ei ole enää saatavissa verohallinnolta päiväsakon rahamäärän vahvistamista varten 1.11.2007 lähtien. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Esitys (HE 26/2007 vp) laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lait liittyvät pääosin ammattipätevyyden tunnustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanoon. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Esitys (HE 27/2007 vp) rehulaiksi. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää rehuja koskeva lainsäädäntö, ottaen huomioon EY:n rehulainsäädäntö, kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet. Lailla säädetään rehua koskevista yleisistä vaatimuksista, rehualan toimijoille asetettavista vaatimuksista, viranomaisista ja valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista. Lain soveltamisalaan kuuluvat rehun tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet sekä rehun käyttö. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

Esitys (HE 28/2007 vp) laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Lain 10 §:ää muutetaan lisäämällä siihen maininta siitä, että työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Maaseutuviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

Esitys (HE 29/2007 vp) 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta. Työsuhdetta koskevan suosituksen tarkoituksena on työsuhteen olemassaoloon ja määrittelyyn sekä työntekijöiden suojeluun liittyvän lainsäädännön kehittäminen. (TM vanhempi hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

Esitys (HE 30/2007 vp) laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta. Jätelain muutoksilla annetaan jätteiden siirrosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 täydentävät jätteiden siirtojen rajoituksia, toimivaltaisia viranomaisia ja rangaistuksia koskevat säännökset. Rikoslain muutos sisältää jätteiden siirrosta annettuun asetukseen ja fluoratuista kasvihuonekaasuista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 842/2006 liittyvät rangaistussäännökset. Laeissa on otettu huomioon perustuslain säännökset ja jätteiden siirtoja koskevia alemmanasteisia säännöksiä sisällytetään jätelakiin. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 020 4907315)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.6.2007 seuraavat lait:

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta (HE 2/2007 vp). Lakia muutetaan siten, että määräaikaisessa ulkoasiainhallinnon palvelussuhteessa ulkomaanedustukseen määrätyllä virkamiehellä on vakiintuneen käytännön mukaisesti edelleen oikeus laissa säädettyihin korvauksiin, vaikka hänet nimitetään määräajaksi virkaan. Laki tulee voimaan 1.7.2007. Lakia sovelletaan 1.2.2007 tai sen jälkeen määräajaksi nimitettyihin. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Laki kemikaalilain muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2007 vp). Kemikaalilakia muutetaan siten, että siitä kumotaan REACH-asetuksen kanssa päällekkäiset, käyttöturvallisuustiedotetta koskevat säännökset. Lisäksi laissa säädetään REACH-asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimivaltaisista viranomaisista, käyttöturvallisuustiedotetta ja tietojen toimittamista koskevien REACH-asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista sekä REACH-asetuksen mukaisesta kansallisesta neuvontapalvelusta vastaavista viranomaisista. REACH-asetuksen johdosta muutetaan myös rikoslakia siten, että terveys- ja ympäristörikoksia koskeviin säännöksiin lisätään viite REACH-asetukseen. Lait tulevat voimaan 2.6.2007. (STM ylitarkastaja Marilla Lahtinen 160 73922)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.6.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 23.5.2007 alkaen. Laki (217/2004) tulee voimaan 6.6.2007. Asetus tulee voimaan 6.6.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Sopimuksen muutos tulee voimaan 1.6.2007. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin 160 28544)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.6.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kimmo Pulkkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Andien yhteisön välinen sopimus yhteistyön ohjelmointivaiheesta alueellisessa biodiversiteettiohjelmassa Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM apulaisosastopäällikkö Matti Pullinen 160 55694)

Suurlähettiläs Pauli Mäkelän tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Vesa Lehtosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Italian tasavallan hallituksen välinen sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Irakin ja Yhdysvaltain välisen välitystuomioistuimen jäsenen Bengt Bromsin määrääminen seuraavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi Haagin pysyvän välitystuomioistuimen Suomen kansallisen ryhmän jäseneksi. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan ja Georgian hallitusten välisen sopimuksen Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa ja valtuutti kiertävä suurlähettiläs Terhi Hakalan allekirjoittamaan sopimuksen. Georgian pyynnöstä hankedokumentti päivitettiin ja molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Hankedokumentin pääasialliseen sisältöön ei ole tehty muutoksia. (UM lähetystöneuvos Tuula Yrjölä 160 56095)

Tasavallan presidentti hyväksyi Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen muutoksen. Järjestön yleiskokous hyväksyi Genevessä 24.5.2007 yksimielisesti yleissopimuksen muutosta koskevan päätöslauselman. Muutos ei vaikuta peruskirjan asiasisältöön. Se koskee yleissopimuksen johdanto-osaa ja siinä korostetaan järjestön nykyistä roolia ilmastoasioissa, luonnonkatastrofien ehkäisyssä ja hydrologisissa asioissa. (LVM neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin 160 28544)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.6.2007 seuraavat nimitysasiat:

Singaporessa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Risto Rekolan tehtävän päättyminen 31.7.2007. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Ulkoasiainneuvos Satu Mattila Singaporessa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.5.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista. Asetuksella säädetään lakia tarkemmin alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimisessa noudatettavasta menettelystä, yhteistoiminnasta, valtakunnallisen maaseutuverkoston toiminnasta vastaavasta tahosta, paikallisten toimintaryhmien hyväksymisen edellytyksistä ja ehdoista sekä hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Lisäksi asetuksella säädetään maaseutujaoston tehtävistä ja kokoonpanosta. Asetus tulee voimaan 6.6.2007. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 52901)

Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista. Asetuksella annetaan tarvittavat tarkemmat säännökset Euroopan kalatalousrahastosta osarahoitettavan Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007-2013 toimeenpanosta ja hallinnoinnista. Asetuksen säännöksillä osaltaan varmistetaan ohjelman tehokas ja asianmukainen toimeenpano. Asetus sisältää muun muassa säännökset seurantakomitean asettamisesta ja kokoonpanosta, kalatalousryhmien hyväksymisestä ja rahoituksesta sekä yritysten vapaaehtoisen kehittämissuunnitelman sisältövaatimuksista. Asetus tulee voimaan 8.6.2007. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään valvonnan järjestämisestä, kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tukien tarkastamisesta sekä valvonnan seuraamuksista, siltä osin kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa ja tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa ei tarkemmin ole säädetty. Asetus tulee voimaan 6.6.2007. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 7725 709)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta. Asetuksella säädetään valvonnan järjestämisestä, viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta, tukikelpoisuusedellytysten valvonnasta sekä valvonnan seuraamuksista, siltä osin kuin yhteisön lainsäädännössä edellytetään tai ei ole tarkemmin säädetty. Asetus tulee voimaan 6.6.2007. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 7725 709)

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. Asetukseen sisältyvät tarkemmat säännökset kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) toimeenpanosta, erityisesti ammattipätevyyden edellyttämästä perustason koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä opetuksen sisällöistä, määristä, toteutuksesta sekä muista ammattipätevyyteen liittyvistä vaatimuksista. Vaatimuksia sovelletaan linja-auton kuljettajiin 10.9.2008 ja kuorma-auton kuljettajiin 10.9.2009 lukien. Asetus tulee voimaan 1.8.2007. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä. Asetuksella annetaan vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) valtuutussäännösten nojalla tarkemmat säännökset vesikulkuneuvorekisteristä. Asetuksessa säädetään vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmän toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä vastaavasta viranomaisesta, rekisteriin talletettavista tiedoista, rekisteritodistukseen merkittävistä tiedoista, rekisteritunnuksesta ja koetunnuksesta sekä vesikulkuneuvoon liittyvien tietojen käytöstä otantaperusteena. Asetus tulee voimaan 1.10.2007. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös digitaalista televisiotoimintaa koskevasta hätätiedotteen välitysjärjestelmästä. Lisäksi viranomaistiedotteen välittämisestä päättävien viranomaisten piiriä laajennetaan siten, että myös hätäkeskuksella ja lentopelastuskeskuksella on oikeus antaa hätätiedote. Tiehallinnon liikennekeskuksella on oikeus antaa ensimmäinen hätätiedote toimialallaan ilmenneessä vaara- tai uhkatilanteessa. Asetus tulee voimaan 1.9.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä. Asetuksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta sekä sen yhteydessä toimivien alueellisten johtoryhmien tehtävästä, kokoonpanosta ja toimialueesta. Asetus tulee voimaan 11.6.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Valtioneuvosto antoi 1.6.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta. Asetuksella täsmennetään yritysten käynnistys-, investointi- ja kehittämistuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä ja hyväksyttäviä kustannuksia. Tuet ovat kokonaan osarahoitettuja. Käynnistystuen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Investointituen enimmäismäärä on alueesta ja yrityskoosta riippuen 10-35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja kehittämistuen 50 prosenttia. Yritystoimintaa aloitettaessa kehittämistukea voi kuitenkin saada enintään 90 prosenttia enintään 1 500 euron asiantuntijapalveluihin. Asetus tulee voimaan 4.6.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.5.2007 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuoden 2007 vuosilomat (liite I). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös asettaa valtuuskunta Liettuan sekä Slovenian kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskeviin kahdenvälisiin sopimusneuvotteluihin ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos Timo Repo ja jäsenet vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, hallitussihteeri Jenni Honkonen varajäsenenään vanhempi hallitussihteeri Sami Paatero ja lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin varajäsenenään lainsäädäntösihteeri Veera Pedersen. Valtuuskunta oikeutetaan yksimielisellä päätöksellään valitsemaan keskuudestaan valtuuskunnalle varapuheenjohtaja. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Keskisen Itämeren rajat ylittäväksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Suomessa varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Ahvenanmaa. Lisäksi ns. rajoittuvina alueina ovat mukana Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman visiona on luoda globaalisti tunnettu, dynaaminen, kestävä ja kilpailukykyinen alue, joka on houkutteleva niin yrityksille kuin matkailijoillekin ja jossa halutaan asua, työskennellä ja investoida. Ohjelman toimintalinjat keskittyvät ympäristöön, kilpailukykyyn sekä hyviin elinolosuhteisiin. Niitä toteutetaan erilailla painottaen koko ohjelmakokonaisuuden ja kahden maantieteellisen alaohjelman kautta. Etelä-Suomen ja Viron alaohjelma perustuu edellisen kauden ohjelma-alueeseen ja Saariston alaohjelma kattaa kaikki saaristoalueet Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi URBACT II -toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelman puitteissa toteuttavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia sekä yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista kaupunkiseuduilla. Ohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuden alue- ja paikallistason viranomaisille ja toimijoille koko EU:n alueella (EU 27) kaupunkien kehittämistyössä. Lisäksi Norja osallistuu ohjelman toteuttamiseen. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Päätös nimetä Suomen edustajiksi EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 URBACT II -toimenpideohjelman seurantakomiteaan ylitarkastaja Mika Honkanen sisäasiainministeriöstä varalla ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas sekä johtaja Leena Karessuo Suomen Kuntaliitosta varalla kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Päätös määrätä valtion edustajiksi sisäasiainministeriön alaisen Suomen Erillisverkot Oy:n vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin sisäasiainministeri Anne Holmlund varahenkilöinään kansliapäällikkö Ritva Viljanen, pelastusylijohtaja Pentti Partanen, tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas ja yli-insinööri Arto Lönnroth. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42957)

Päätös ilmoittaa alueiden komitealle ja Euroopan unionin neuvostolle, että alueiden komitean varsinaisen jäsenen Jyrki Myllyvirran nimeämisen perustana oleva tehtävä päättyy 31.7.2007 ja varajäsenen Irma Peiposen tehtävä päättyy 1.6.2007. Valtioneuvosto ehdottaa Euroopan unionin neuvostolle, että Jyrki Myllyvirta nimetään uudelleen, uutena valintaperusteena oleva tehtävä on Lahden kaupunginjohtajan tehtävä. Irma Peiposen tilalle ehdotetaan Irja Sokkaa, jonka nimeämisperusteena on jäsenyys Kuopion kaupunginvaltuustossa. (SM hallitussihteeri Tuula Manelius 160 44658)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan kirjaston hallituksen vaalista (EK 8/2007 vp) pöytäkirjaan. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston vaalin johdosta (EK 7/2007 vp) pöytäkirjaan. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös hylätä Orimattilan Sanomien valtioneuvoston 2.6.2005 tekemää päätöstä koskeva oikaisuvaatimus. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös määrätä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudet jäsenet 31.12.2007 päättyvälle toimikaudelle. Uudet jäsenet (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: työministeri Tarja Cronberg; varapuheenjohtaja: ympäristöministeri Paula Lehtomäki; ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, viestintäministeri Suvi Linden, sisäasiainministeri Anne Holmlund, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, kansanedustaja Tanja Saarela (kansanedustaja Pekka Haavisto) ulkoasiainvaliokunta, kansanedustaja Susanna Huovinen (kansanedustaja Pentti Tiusanen) ympäristövaliokunta, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström (kansanedustaja Mats Nylund) tulevaisuusvaliokunta, osastopäällikkö Hannu Kyröläinen (apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä) ulkoasiainministeriö ja projektipäällikkö Juha Beurling Suomen Kuluttajaliitto ry. (YM ympäristöneuvos Sauli Rouhinen 020 490 7380)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.6.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereille sijaiset (liite II). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin ilmoitus muutoksesta sidonnaisuuksiinsa. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.5.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Outi Pälälle palkatonta virkavapautta 16.6.2007-15.9.2007 Euroopan komission palveluksessa työskentelyä varten. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Määräaikainen valtionsyyttäjä, oikeustieteen tohtori Johan Mika Illman Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän (S 16) virkaan 1.6.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Oikeustieteen kandidaatti Martti Tapani Kunnasvuori hätäkeskuslaitoksen johtajan virkaan 1.8.2007 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Oikeustieteen kandidaatti, asessori Teemu Penttilä puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.9.2007-31.8.2010. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Mikko Määttä sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.6.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Timo A. Tanniselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2007-31.7.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 1.6.2007

Suomen tavoitteet EU:n perussopimusuudistuksen edistämisessä

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 1. kesäkuuta EU:n perussopimusuudistuksen eteenpäinviemistä. EU:n puheenjohtajamaa Saksa tulee esittämään 21. ja 22. kesäkuuta kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle selvityksen, jossa esitetään jäsenmaiden kanssa käytyihin keskusteluihin pohjautuva tilannearvio ja tarkastellaan etenemisvaihtoehtoja. Selvityksen pohjalta Eurooppa-neuvosto tekee päätökset siitä, miten sopimusuudistusta jatketaan.

Suomi pitää tärkeänä, että uusi sopimus tulee voimaan ennen kesäkuun 2009 Euroopan parlamentin vaaleja. Jotta sopimus saataisiin kaikissa jäsenmaissa ratifioitua siihen mennessä, neuvottelut sopimuksen sisällöstä tulisi saattaa päätökseen viimeistään keväällä 2008. Tavoitteena on, että kesäkuun Eurooppa-neuvosto päättäisi hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumisesta uuden sopimuksen neuvottelemiseksi. Lisäksi tulisi sopia mahdollisimman selkeä ja lyhyt lista kysymyksiä, joita konferenssissa tarkastellaan uudelleen. Ne perustuslakisopimuksen sisältöuudistukset, joita asialistaan ei sisällytetä, tulisi katsoa sovituiksi.

Suomen lähtökohtana on, että perustuslakisopimuksen asiasisältö säilytetään mahdollisimman koskemattomana. Tavoitteena tulee olla riittävän kunnianhimoinen uusi sopimus, joka takaa unionin toiminnan tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuosiksi eteenpäin. Kaikista tarvittavista perussopimuksiin tehtävistä uudistuksista pitäisi pyrkiä sopimaan kerralla. Sopimusuudistuksen loppuun saattaminen on tärkeää, jotta unioni voisi pitkän uudistusprosessin jälkeen keskittyä normaaliin lainsäädäntötyöhön ja muiden tavoitteidensa toteuttamiseen. Erityisen tärkeänä Suomi pitää sitä, että unionin toiminnan keskeisiä periaatteita koskevan perustuslakisopimuksen ensimmäisen osan keskeinen asiasisältö säilytetään. Varsinkaan unionin toimielimiä koskevaa kokonaisratkaisua ei tule avata uudelleen neuvotteluille, sillä tämä saattaisi johtaa pitkien neuvotteluiden jälkeen saavutetun kompromissin purkautumiseen. EU:lle tulee myös luoda yksi yhtenäinen oikeushenkilöllisyys.

Toimielimiä koskevat uudistukset ovat keskeinen osa uutta sopimusta, mutta ne eivät yksin riitä varmistamaan, että unioni pystyy tehokkaasti vastaamaan tuleviin haasteisiin. Suomi katsoo, että myös politiikka-aloja koskevat uudistukset tulee sisällyttää sopimukseen. Erityisen tärkeänä Suomi pitää neuvoston määräenemmistöpäätöksenteon lisäämistä koskevien uudistusten säilyttämistä. Samoin tulee säilyttää kokonaisuutena perustuslakisopimuksen oikeus- ja sisäasioita ja ulkosuhteita koskevat uudistukset, mukaan lukien niin kutsutun pilarijaon purkaminen.

Suomen tavoitteena on EU:n perusoikeusulottuvuutta vahvistavien perustuslakisopimuksen määräysten sisällyttäminen uuteen sopimukseen. Kaikkein keskeisimpänä Suomi pitää uudistusta, joka mahdollistaa unionin liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Suomi kannattaa myös unionin perusoikeuskirjan määrittelemistä oikeudellisesti sitovaksi.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, p. (09) 160 22182 ja EU-asiantuntija Kaisa Männistö, p. (09) 160 22192, valtioneuvoston EU-sihteeristö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitysmies Markku Linna luovutti 31.5.2007 selvityksensä tavoitteellisesta yhteistyöstä Aasian maiden kanssa opetusministeri Sari Sarkomaalle sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Selvitysmies ehdottaa lukuisia toimia opetusministeriön hallinnonalan Aasia-yhteistyön kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset kohdistuvat 1) Aasia-yhteistyön tavoitteiden selkeyttämiseen ja koordinaation parantamiseen, 2) opiskelija-, tutkija- ja asiantuntijavaihdon sekä tutkimusyhteistyön syventämiseen, 3) kulttuuriyhteistyön ja kulttuuriviennin kehittämiseen, 4) pohjoismaisen ja EU-yhteistyön hyödyntämiseen sekä 5) opetus-, tiede- ja kulttuuritoimialan läsnäolon kehittämiseen. Läsnäolon kehittämiseksi selvitykseen sisältyy ehdotus tiede- ja kulttuurineuvoksen tehtävän luomisesta eri hallinnonalojen yhteisrahoituksella Suomen Kiinan ja Intian suurlähetystöihin sekä lyhytaikaisen virkamiehen lähettämisestä Korean tasavaltaan. Japanissa toimintaa kehitetään syventämällä jo olemassa olevaa yhteistyötä suomalaistoimijoiden kesken sekä osallistumalla aktiivisesti Japaniin perusteilla olevan Suomen innovaatiokeskuksen toiminnan valmisteluun. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Suuntana_Aasia. Lisätietoja antaa selvitysmies Markku Linna, p. 0500 442 639.

Eläinlääkintähuollon uudistamista pohtinut työryhmä luovutti 29.5.2007 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkäripalveluja sekä eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaa paikallisella tasolla. Työryhmä tehostaisi eläinlääkäripäivystystä ja lisäisi valtion rahoitusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että kunnan järjestämät perustason eläinlääkäripalvelut olisivat samantasoisia kaikille kotieläimille. Elintarvikevalvonnan kehittämisestä annettiin vuosina 2003 ja 2007 valtioneuvoston periaatepäätökset. Työryhmän työ on osa niiden täytäntöönpanoa. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5pc3vWhTg/Files/CurrentFile/trm2007_15.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 160 53380 ja työryhmän varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Maija Salo, p. (09) 160 53399, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.