Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.5.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Puolustushallinnon palvelukeskuksen johtajan virka lisätään asetuksen 1 §:n 1 kohdan luetteloon, joka koskee välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköitä. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään toimivallan siirtoa Valtiokonttorille koskevat muutokset, jotka johtuvat eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetusta laista ja sen yhteydessä annetuista kolttalain ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muutoksista. Asetus tulee voimaan 23.5.2007 ja sitä sovelletaan 1.5.2007 alkaen uusiin vireille tuleviin asioihin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään toimivallan siirtoa Valtiokonttorille koskevat muutokset, jotka johtuvat eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetusta laista ja sen yhteydessä annetuista kolttalain ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muutoksista. Asetus tulee voimaan 23.5.2007 ja sitä sovelletaan 1.5.2007 alkaen uusiin vireille tuleviin asioihin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta. Asetuksella säädetään valvonnan järjestämisestä, lohkorajojen tarkastamisesta sekä valvonnan seuraamuksista, siltä osin kuin yhteisön lainsäädännössä edellytetään tai ei ole tarkemmin säädetty. Asetus tulee voimaan 23.5.2007 tietyin siirtymäsäännöksin. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 772 5709)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään valvonnan järjestämisestä, tukikelpoisuusedellytysten tarkastamisesta sekä valvonnan seuraamuksista, siltä osin kuin yhteisön lainsäädännössä edellytetään tai ei ole tarkemmin säädetty. Asetus tulee voimaan 23.5.2007 tietyin siirtymäsäännöksin. (MMM ylitarkastaja Jukka Ränkimies 020 772 5709)

Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 22.5.2007 ja se on voimassa siihen asti, kunnes laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.5.2007 seuraavat päätökset:

Puolustusvoimien materiaalin myynti. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Päätös määrätä hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 16.5.2007 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan investointipankin valtuustoon. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 16.5.2007 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Pohjoismaiden investointipankin neuvostoon. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös asettaa elintarvikeneuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2007-31.5.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Leena Mannonen kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Liisa Rajakangas (ylitarkastaja Vesa Tuomaala) kauppa- ja teollisuusministeriö, kaupallinen sihteeri Juuso Moisander (kaupallinen sihteeri Johanna Silvander) ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Sebastian Hielm sosiaali- ja terveysministeriö (dosentti Liisa Valsta Kansanterveyslaitos), apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi (maatalousneuvos Kirsi Heinonen) maa- ja metsätalousministeriö, osaston johtaja Jorma Hirn (yksikön johtaja Auli Suojanen) Elintarviketurvallisuusvirasto, tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen (tutkimuspäällikkö Janne Nieminen) Tullilaboratorio, erityisasiantuntija Tarja Hartikainen Kuntaliitto (kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen Eläinlääkärihygieenikot ry ), ETM Annikka Marniemi Suomen Kuluttajaliitto ry (Gun Winter Kuluttajat-Konsumenterna ry), elintarvikeasiantuntija Anna Savisalo (järjestöpäällikkö Ilkka Nieminen) Päivittäistavarakauppa ry, johtaja Seppo Heiskanen (toimialapäällikkö Marleena Tanhuanpää) Elintarviketeollisuusliitto ry, kotieläinasiamies Vuokko Puurula (kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja toimittaja Raija Marttila Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (sopimussihteeri Markku Björn Palvelualojen ammattiliitto PAM ry). (KTM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 160 63654)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Päätös määrätä peruspalveluministeri Paula Risikko valtion edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Alko Oy:n vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen. (STM hallitusneuvos Kari Paaso 160 74018)

Päätös myöntää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustakalliolle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaari 16.5.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää päälakimies Jorma Rusaselle ero työneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen päälakimies Timo Koskinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.3.2009 saakka. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.5.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Asko Kauko Välimaa oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.6.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Lainsäädäntöneuvos Tuula Kristiina Majuri oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.7.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtiotieteen kandidaatti Kauko Reijo Tapio Aromaa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan 1.6.2007-31.3.2010. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2007-31.12.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Valtiotieteen tohtori, viestintäjohtaja Jyrki Kalervo Iivonen puolustusministeriön viestintäjohtajan virkaan 1.6.2007-31.5.2012. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

Valtiotieteen maisteri Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan virkaan 1.6.2007 lukien. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

Lääketieteen tohtori Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2007-28.2.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM osastopäällikkö Jaana Koski 160 73786)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.5.2007

Suomi osallistuu rypäleaseita koskeviin neuvotteluihin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa käsiteltiin perjantaina 11. toukokuuta Suomen osallistumista rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Suomi pitää tärkeänä, että rypäleaseiden aiheuttamia humanitaarisia ongelmia käsitellään kansainvälisellä tasolla.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisen linjauksen mukaan Suomi on mukana Oslossa helmikuussa 2007 käynnistyneessä rypäleaseita koskevassa kansainvälisessä neuvotteluprosessissa. Siinä pyritään neuvottelemaan vuoden 2008 loppuun mennessä kansainvälinen laillisesti sitova sopimus. Suomi osallistuu neuvotteluprosessin seuraavaan kokoukseen, joka järjestetään Limassa toukokuun lopulla.

Suomi katsoo, että rajoittamissopimuksella on hyvät mahdollisuudet tulla laajasti hyväksytyksi rypäleaseita tuottavien ja käyttävien maiden joukossa. Sen sijaan Suomi ei pidä rypäleaseita koskevaa täyskieltoa oikeana ratkaisuna tiettyjen rypäleaseiden aiheuttamaan humanitaariseen haittaan.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Suomi jatkaa osallistumistaan 11 sotilaalliseen ja 13 siviilikriisinhallintaoperaatioon Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Tavoitteena on monipuolistaa rauhanturvatoimintaa ja selvittää osallistumisen laajentamista myös mm. koulutustehtäviin Afganistanissa.

Kokouksessa hyväksyttiin se, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (Naiset, turvallisuus ja rauha) mukainen kansallisen toimintaohjelman valmistelu aloitetaan ulkoasiainministeriön johdolla. YK:n jäsenmaita sitova päätöslauselma 1325 sisältää konkreettisia vaatimuksia naisten ja tyttöjen ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisesta konfliktitilanteessa. YK:ssa on luotu kaikkia YK-järjestelmän toimijoita koskeva toimintasuunnitelma päätöslauselman edistämiseksi. Myös kaikilla jäsenmailla on velvollisuus raportoida päätöslauselman toimeenpanosta.

Kokouksessa keskusteltiin myös pohjoismaista turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Lisäksi saatiin selvitys Venäjän tilanteesta.

Lisätietoja: rypäleaseet: yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise, ulkoasiainministeriö p. (09) 160 56185 ja yksikön päällikkö Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö p. (09) 160 88154; operaatiot: yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, p. (09) 160 55480 ja yksikön päällikkö Anu Laamanen, p. (09) 160 55357, ulkoasiainministeriö sekä yksikön päällikkö Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154; naiset, turvallisuus ja rauha: neuvonantaja Satu Lassila, ulkoasiainministeriö p. (09) 160 56105

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriön asettama mediataitojen ja -osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmatyöryhmä jätti ehdotuksensa toimenpideohjelmasta opetusministeriölle. Työryhmä valmisteli toimenpideohjelmaansa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman raportin Mediakasvatus 2005, Kansalliset kehittämistarpeet pohjalta. Työryhmä toteaa, että opiskelijoiden saama mediataitojen opetus on eriarvoistavaa: kouluilla ja opettajilla on erilaiset mahdollisuudet ja taidot huolehtia mediakasvatuksen toteutumisesta. Materiaalit ja välineet ovat puutteellisia mediaopetuksen tarpeisiin, ja tekijänoikeuskysymykset askarruttavat opetuksen arjessa. Työryhmä ehdottaa käynnistettäväksi laajan kansallisen, yli hallintokuntien ulottuvaa yhteistyötä edellyttävän, pitkäkestoisen medialukutaito-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa mediakasvatuksen toteutumisen edellytyksiä perusopetuksessa ja toisella asteella sekä opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on, että ohjelma edistäisi mediakasvatuksen kiinnittymistä nykyistä paremmin osaksi normaalia toimintaa. Ehdotus toimenpideohjelmaksi on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr29.pdf?lang=fi.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä luovutti 15.5.2007 mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon tilaaman lauttaliikenteen kilpailuttamista ja arvioida tilaajatoimintojen yhdistämistä sekä ehdottaa keinoja aluskannan uusiutumisen varmistamiseksi. Mietinnön mukaan tarkoituksena on saada vähintään 3-5 toimijaa tarjoamaan lauttaliikennepalveluja. Markkinoiden syntymisen arvioidaan kestävän kymmenkunta vuotta. Palveluita ovat tuottaneet pääasiassa Varustamoliikelaitos Finstaship ja Tieliikelaitos Destia. Työryhmä esittää näiden toimintojen yhdistämistä. Kyseeseen voisi tulla uuden liikelaitoksen perustaminen tai palveluitten keskittäminen Varustamoliikelaitokseen. Ihmisten liikkuminen ulkosaaristossa ja muilla alueilla, joilla ei synny markkinaehtoista tarjontaa, tulisi turvata asettamalla liikelaitokselle julkisen palvelun velvoite. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl719-LVM24_2007.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän pj, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, p. (09) 160 28574 tai 0400 438 520, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.