Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 19/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 10.5.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.5.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 4/2007 vp) laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Laeista poistetaan säännökset, jotka koskevat Poliisin tietohallintokeskusta. Poliisin tietohallintokeskus lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan koko sisäasiainhallintoa palveleva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), josta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Esityksessä on myös säännökset tietotekniikkakeskukseen siirtyvän henkilöstön asemasta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.3.2008. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Esitys (HE 5/2007 vp) laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta. Lailla annetaan yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset muun muassa käteisrahan ilmoittamismenettelystä, toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen toimivaltuuksista sekä ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksista. Laki on tarkoitettu voimaan 15.6.2007. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Esitys (HE 6/2007 vp) laiksi opintotukilain muuttamisesta. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotetaan kustannustason muutosten perusteella eduskunnan valtion vuoden 2007 talousarviossa edellyttämällä tavalla. Lisäksi täsmennetään opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä ja opintotuen tarkistamista ilman hakemusta koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.11.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Esitys (HE 7/2007 vp) laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä. Lailla oikeutetaan valtioneuvosto luovuttamaan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana ovat analyysi-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Laki on tarkoitettu voimaan 1.9.2007. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.5.2007 seuraavat lait:

Luottotietolaki, laki henkilötietolain muuttamisesta ja laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 241/2006 vp). Luottotietolaissa säännellään sekä yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden että luonnollisten henkilöiden luottotietojen käsittelyä. Henkilötietolaista kumotaan henkilöluottotietoja koskevat säännökset. Luottotietolain valvonta annetaan tietosuojavaltuutetulle, minkä vuoksi lakia tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta täydennetään. Lait tulevat voimaan 1.11.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin luottotietolain täydentämiseksi siten, että ulosottorekisterin julkisten tietojen merkitseminen luottotietorekisteriin tulee mahdolliseksi. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 160 67690)

Laki rikoslain muuttamisesta, laki ampuma-aselain muuttamisesta ja laki järjestyslain muuttamisesta (HE 113/2004 vp). Rikoslakiin siirretään aseita koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Aserikoksia koskevien säännösten siirtämisestä rikoslakiin aiheutuvat tarpeelliset muutokset tehdään myös ampuma-aselakiin ja järjestyslakiin. Lisäksi ampuma-aselakiin otetaan säännökset poliisin oikeudesta tietyin edellytyksin hävittää ampuma-aselaissa tarkoitetut arvoltaan vähäiset aseen osat, kaasusumuttimet, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset. Lait tulevat voimaan 1.6.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Laki puolustusvoimista, laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain kumoamisesta, laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta, laki rajavartiolain 35 ja 39 §:n muuttamisesta ja laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 264/2006 vp). Puolustusvoimalaissa säädetään nykyistä selkeämmin puolustusvoimien tehtävistä ja tehtävien toteuttamiseksi tarvittavista toimivaltuuksista. Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimien toimivaltasäännökset kootaan lakiin samaan lukuun viittaussäännöksinä tai säännöksinä. Laissa säädetään puolustusvoimien osallistumisesta avun antamiseen toiselle valtiolle. Vartio- tai päivystystehtävää suorittaville virkamiehille annetaan uusia toimivaltuuksia, kuten turvatarkastuksen ja turvallisuustarkastuksen tekeminen, puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevalla alueella. Sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyä muutetaan siten, että tietyt sotilaskäskyasiat esittelee tasavallan presidentille puolustusvoimain komentajan sijasta puolustusministeri. Puolustusvoimien henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin. Rikoslain sotilaan voimankäyttöä koskeva säännös kumotaan ja sisällytetään puolustusvoimalakiin. Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annettuun lakiin sisältyvä kiinteistön käyttöoikeutta koskeva säännös kumotaan ja sisällytetään puolustusvoimalakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta, laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta, laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta, laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta ja laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 172/2006 vp). Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sisällytetään säännökset vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja valvonnasta, toimijoiden yhteistyöstä sekä sääntelyt puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista. Maanpuolustuskoulutus ry muutetaan julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Maanpuolustusjärjestöjen yhteistoiminta puolustushallinnon kanssa tapahtuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi järjestää sotilaallista koulutusta puolustusvoimien tilauksesta. Laissa säädetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisista hallintotehtävistä, jäsenistä, toimielimistä, rahoituksesta ja toiminnan järjestämisestä. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa vuoden 2009 aikana selvityksen puolustusvaliokunnalle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain täytäntöönpanosta ja sen toimivuudesta. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Kestävän metsätalouden rahoituslaki ja laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta (HE 177/2006 vp). Kestävän metsätalouden rahoituksesta annettu laki uudistetaan siten, että se täyttää uuden perustuslain asettamat vaatimukset. Tukiin tehdään joitakin tarkistuksia. Laissa tarkoitettuihin tukiin sovelletaan valtionavustuslakia. Lakiin on sisällytetty tuen myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin menettelyihin liittyviä asioita vain siltä osin kuin se on tarpeen metsätalouden tukien erityispiirteiden vuoksi. Tuen verovapautta koskeva säännös sisällytetään tuloverolakiin. Lait voivat tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt esitetyt tuet. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja 160 53351) Kansaneläkelaki, laki kansaneläkelain voimaanpanosta, laki vammaisetuuksista, laki eläkkeensaajan asumistuesta, laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki sotilasavustuslain muuttamisesta, laki sotilasvammalain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2006 vp). Laeilla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Toinen kuntakalleusryhmä poistetaan kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kansaneläkelain voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla. Siinä on suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti arvioi kansaneläkejärjestelmän kehittämistarpeet erityisesti siltä osin, miten joustava vanhuuseläkkeelle jääminen nykyistä paremmin mahdollistetaan ja miten kansaneläkettä saavien toimeentulon kehityksestä huolehditaan oikeudenmukaisesti. (STM apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen 160 73865)

Laki alkoholilain muuttamisesta (HE 232/2006 vp). Alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonta televisiossa kielletään kello 7-21 ja elokuvateattereissa 18 vuotta nuoremmille esitettävien kuvaohjelmien yhteydessä. Niin sanotut paljousalennukset eli useiden alkoholijuomapakkausten tai -annosten tarjoaminen alennettuun yhteiseen hintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa kielletään. Samoin kielletään alkoholijuomien tarjoushintojen ja niin sanottujen happy hour -hintojen ilmoittaminen vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella. Alkoholijuomien pakkauksissa tulee sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Lain 33 b § tulee kuitenkin voimaan 1.1.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alkoholijuomaveron tason tarkistamiseksi erityisesti väkevien alkoholijuomien osalta. (STM hallitusneuvos Kari Paaso 160 74018)

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 273/2006 vp). Lain muutoksilla pannaan täytäntöön kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Tämä edellyttää lain soveltamisalan täsmentämistä siten, että laki koskee myös kudoslaitoksissa tai niiden toimesta tapahtuvaa kudosten ja solujen hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua sekä tähän toimintaan liittyviä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Lakiin lisätään uusi luku, jossa on säännökset kudoslaitosten toimintaa koskevista vaatimuksista. Lääkelaitos myöntää toimiluvan kudoslaitoksille ja valvoo niitä. Lääkelaitos voi periä toimiluvasta ja valvonnasta maksun. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rooli lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena säilyy ennallaan. Laki tulee voimaan 1.6.2007. (STM neuvotteleva virkamies Mervi Kattelus 160 74161)

Tasavallan presidentti ratifioi Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ja päätti selityksen ja ilmoituksen antamisesta sekä kolmen varauman tekemisestä siihen sekä vahvisti lain Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain rikoslain muuttamisesta, lain pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta, lain esitutkintalain 27 ja 28 §:n muuttamisesta ja lain kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 153/2006 vp). Yleissopimus sisältää velvoitteen säätää rangaistavaksi laiton tietojärjestelmään tunkeutuminen, tietojärjestelmän häirintä ja datan vahingoittaminen. Yleissopimus sisältää määräyksiä myös eräistä tietokoneavusteisista rikoksista, viestin sisältöön liittyvistä rikoksista sekä tekijänoikeuksia ja tekijänoikeuksien lähioikeuksia koskevista rikoksista. Sopimus sisältää lisäksi määräyksiä yhteisövastuusta, seuraamuksista, pakkokeinoista, lainkäyttövallasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava selitys ja ilmoitus sekä tehdään seuraavat kolme varaumaa: "Suomi antaa yleissopimuksen 2 artiklan mukaisen selityksen, jonka mukaan Suomi asettaa artiklassa tarkoitetun luvattoman tunkeutumisen rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty turvajärjestelyt murtamalla." "Suomi ilmoittaa nimeävänsä yleissopimuksen 35 artiklan mukaiseksi 24-tuntiseksi jokapäiväiseksi yhteyspisteeksi Keskusrikospoliisin." "Suomi tekee yleissopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella mainitun artiklan yrityksen kriminalisointiin velvoittavaa 2 kappaletta lievään vahingontekoon eikä lievään väärennykseen." "Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen a) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi soveltaa 20 artiklaa ainoastaan automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan rikokseen, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen, paritukseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen, laittomaan uhkaukseen, huumausainerikokseen ja näiden yritykseen sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmisteluun ja rikoksiin, joista säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta." "Suomi tekee yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen b) kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja pakkokeinoja tietojärjestelmän sisäiseen viestintään, jos tietojärjestelmällä on rajattu käyttäjäryhmä ja tietojärjestelmää ei käytetä julkisten tietoverkkojen avulla eikä sitä ole kytketty toiseen julkiseen tai yksityiseen tietojärjestelmään." Lait tulevat voimaan 1.9.2007. Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.5.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta. Muutokset liittyvät kemiallisten aseiden kieltosopimusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Sen tavoitteena on saattaa yleissopimusta koskeva Suomen lainsäädäntö vastaamaan uudessa perustuslaissa säädöshierarkialle sekä hyvän hallinnon takeiden ja elinkeinovapauden turvaamiselle asetettuja vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 31.5.2007. (UM lähetystöneuvos Laura Kansikas-Debraise 160 56185)

Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 3.5.2007 alkaen. Laki (98/2007) tulee voimaan 16.5.2007. Asetus tulee voimaan 16.5.2007. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.5.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti myönsi entiselle ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäelle eron suomalais-venäläisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävästä ja määräsi hänen seuraajakseen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen. (UM apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen 160 55547)

Tasavallan presidentti valtuutti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Antti Kuosmasen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ari Sirénin allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Mongolian hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.5.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.5.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Antti Juhani Rytövuori Rabatissa (Marokko) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2007 lukien sekä lähetystöneuvos Matti Lassila Abu Dhabissa (Arabiemiraattien liitto) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Hovioikeudenneuvos Ahti Kalervo Ikola Turun hovioikeuden hovioikeude<%-2>nneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien<%0>, hovioikeudenneuvos Pirjo Anneli Latvala Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Janne Erkki Ilmari Aer Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2007 lukien, ympäristönsuojelupäällikkö Varpu Kristiina Kujanpää Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2007 lukien, lainsäädäntöneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2007 lukien, ma. käräjätuomari, kansliapäällikkö Markku Tapani Almgrén Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien, ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pekka Martti Juhani Pärnänen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien ja ympäristöneuvos Tuula Kristiina Lunden Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Jukka Tapani Jaakkola toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2007 lukien, käräjätuomari Erkki Pekka Juhani Marttila Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2007 lukien, julkinen oikeusavustaja Esko Tapani Hohti Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2007 lukien ja käräjätuomari Timo Antero Lehtonen Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.5.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Neuvottelukunnan kokouspalkkioiden maksusta luovutaan. Matkakulujen korvaaminen on edelleen mahdollista. Asetus tulee voimaan 16.5.2007. (SM neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 160 42832)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain voimaantulosta. Laki (1443/2006), lukuun ottamatta lain 54 §:ää, tulee voimaan 23.5.2007. Asetus tulee voimaan 23.5.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen otetaan säännös vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksista tehtävän onnettomuusilmoituksen laatimisvelvoitteen laajentamisesta kaikkiin kuljetusketjun osapuoliin. Muut muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen turvallisuusneuvonantajan kokeen säännöstä täsmennetään koskien kokeessa mukana olevaa sallittua materiaalia. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa täsmennetään Rautatieviraston viranomaistehtäviä. Asetukseen otetaan uusi säännös Ratahallintokeskuksen oikeudesta saada ajantasaiset tiedot rautatieyritykseltä kuljetettavina olevista vaarallisista aineista. Lisäksi säädetään vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksista tehtävän onnettomuusilmoituksen laatimisvelvoitteen laajentamisesta kaikkiin kuljetusketjun osapuoliin. Muut muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 160 28564)

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta. Näitä ns. CMR-aineita ei saa luovuttaa yksityiseen kulutukseen, koska kyseiset aineet voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, ja kuluttajien on vaikea käytännössä suojautua tällaisilta aineilta. Yksittäisten aineiden lisäksi rajoitus kattaa kaikki CMR-aineita sisältävät valmisteet (aineseokset), joissa kyseisiä aineita on yli 0,1 prosenttia. Asetus tulee voimaan 24.8.2007. (STM ylitarkastaja Marilla Lahtinen 160 73922)

Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 4a §. Siinä täsmennetään jätelain muutettua 10 §:n 1 momenttia. Asetuksessa säädetään, mitä toimintoja pidetään laissa tarkoitettuina julkisina toimintoina eli valtion, kuntien ja seurakuntien sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoimintoina. Julkisen toiminnan määrittely on yleisen toimialaluokituksen mukainen. Näissä julkisissa toiminnoissa syntyvien asumisjätteen kaltaisten jätteiden jätehuollon järjestäminen on lain mukaan kuntien vastuulla. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 490 7330)

Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä. Asetuksella rajoitetaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä) sisältävien pehmittimien markkinoille luovuttamista ja käyttöä renkaiden valmistuksessa sekä PAH-yhdisteitä sisältävien renkaiden markkinoille luovuttamista. Lisäksi määrätään mittausmenetelmistä PAH-yhdisteiden pitoisuuksien määrittämiseksi. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. (YM neuvotteleva virkamies Merja Turunen 020 490 7333)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.5.2007 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon johdosta pöytäkirjaan. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva puolustusministeri Jyri Häkämiehen ilmoitus muutoksesta sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä valtion edustajat valtioneuvoston kanslian alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin: Altia Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Boreal Kasvinjalostus Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Kalevi Alestalo ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Edita Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Kalevi Alestalo ja finanssineuvos Markku Tapio; Finnair Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Fortum Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Kalevi Alestalo; Haus kehittämiskeskus Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Kalevi Alestalo; Suomen Posti Oyj (1.6.2007 alkaen Itella Oyj): ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Kemijoki Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Jarmo Väisänen; Motiva Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Jarmo Väisänen; Neste Oil Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään finanssineuvos Markku Tapio, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Kalevi Alestalo; Patria Oyj: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Arto Honkaniemi ja finanssineuvos Markku Tapio; Rahapaja Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehenään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Markku Tapio; Raskone Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Arto Honkaniemi ja finanssineuvos Jarmo Väisänen; Solidium Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Suomen Viljava Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Kalevi Alestalo ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Tietokarhu Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Arto Honkaniemi; Vapo Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Markku Tapio ja finanssineuvos Jarmo Väisänen; VR-yhtymä Oy: ministeri Jyri Häkämies varamiehinään omistajaohjausyksikön johtaja Pekka Timonen, finanssineuvos Jarmo Väisänen ja finanssineuvos Kalevi Alestalo. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös asettaa valtuuskunta Turkin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös asettaa valtuuskunta Tadzhikistanin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös määrätä ministeri Stefan Wallin varamiehenään kansliapäällikkö Harri Skog valtion edustajaksi Veikkaus Oy:n vuosina 2007-2011 pidettäviin yhtiökokouksiin. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Päätös asettaa opetushallituksen johtokunta toimikaudeksi 11.5.2007-30.4.2011, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes valtioneuvosto on asettanut uuden johtokunnan eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Aila Paloniemi; jäsenet: kansanedustaja Christina Gestrin, kansanedustaja Jukka Gustafsson, kansanedustaja Jyrki Kasvi, koulutusjohtaja Markku Koponen, kehittämispäällikkö Matti Lahtinen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen ja kansanedustaja Raija Vahasalo. Lisäksi johtokuntaan jäseninä kuuluvat opetushallituksen pääjohtaja ja yksi henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. (OPM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 160 77252)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen ajalle 1.4.-31.12.2007 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 1 539 562,50 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 1 509 375,00 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 1 358 437,50 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 513 187,50 euroa, Vihreä liitto r.p. (15 edustajaa) 452 812,50 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 271 687,50 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 211 312,50 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 150 937,50 euroa ja Ahvenanmaa (1 edustaja) 30 187,50 euroa eli yhteensä 6 037 500 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutos, joka koskee televisiotoimintaan myönnettyjen toimilupien haltijoita MTV Oy:tä ja Subtv Oy:tä sekä radiotoimintaan myönnetyn toimiluvan haltijaa Oy Suomen Uutisradio Ab:ta. Edellä mainitut toimilupayhtiöt suoraan tai välillisesti omistavan Nordic Broadcasting Oy:n omistus on muuttunut. Nordic Broadcasting Oy omistaa koko MTV Oy:n osakekannan. MTV Oy puolestaan omistaa koko Subtv Oy:n osakekannan sekä 74 prosenttia Oy Suomen Uutisradio Ab:n osakkeista. Nordic Broadcasting Oy:n ovat aiemmin omistaneet tasaosuuksin mediayhtiö Bonnier & Bonnier AB ja pääomasijoitusyhtiö Proventus Industrier AB. Proventus Industrier AB luopuu omistuksestaan Bonnier & Bonnier AB:n hankkiessa omistukseensa koko Nordic Broadcasting Oy:n osakekannan. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös nimittää toimitusjohtaja Matti Kyytsösen tilalle työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi toimitusjohtaja Henrik Wolff 10.5.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2007 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Jorma Rusaselle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Timo Koskinen 15.5.2007 jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2010 saakka. Työterveyshoitaja Helinä Sairaselle myönnetään ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen nimitetään oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki 1.6.2007 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.5.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen tohtori Teija Helena Tiilikainen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 28.5.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan toimikauden ajaksi. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Varatuomari Tarja Raiskinen kuluttajariitalautakunnan varapuheenjohtajan virkaan 1.6.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532) Ekonomi Soili Vasikainen valtioneuvoston controllerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.5.2007-31.12.2012 kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Tuomas Pöysti on nimitettynä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Valtiotieteen kandidaatti Hannele Varsa sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Varatuomari Päivi Romanov tasa-arvovaltuutetun toimiston toimistopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2007-30.4.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.5.2007 seuraavia asioita:

Sisä-Suomen veroviraston oikeuttaminen tekemään uusi vuokrasopimus, jossa virasto vuokraa Senaatti-kiinteistöltä Kirkkokatu 12 sijaitsevasta Lahden virastotalosta toimistotiloja 3 422 m2 sekä kellarikerroksesta tilaa 256 m2 eli yhteensä 3 678 m2. Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa vaiheittain Sisä-Suomen veroviraston nykyiset Senaatti-kiinteistöjen omistamat tilat. Niissä toimivat Päijät-Hämeen verotoimisto ja Sisä-Suomen veroviraston tarkastusyksikön Lahden toimipiste. Tiloissa aloittaa vuoden 2008 alusta toimintansa myös Sisä-Suomen veroviraston yritysverotoimiston Lahden toimipiste. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa Päijät-Hämeen verotoimiston tilojen osalta (yhteensä 2 739 m2) viimeistään 1.8.2009 ja päättyy 31.7.2019. Sopimus alkaa Sisä-Suomen veroviraston muiden tilojen osalta (yhteensä 939 m2) 1.2.2010 lukien ja päättyy 31.1.2020. Vuokra on toimistotilojen osalta 13,90 euroa/m2, johon sisältyy toimitilapalvelumaksu yhteensä 0,81 euroa/ m2sup>. Kuukausivuokra on 47 575,53 euroa. Kellarikerroksen tiloista vuokra on 5,20 euroa/m2 eli yhteensä 1 331,20 euroa. Kokonaisvuokra on 48 906,73 euroa/kk (alv 0%). Verollinen sähkömaksu on 0,40 euroa/m2 eli yhteensä 1 471,20 euroa/kk. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 1951:10. Vuokra tarkistetaan vuosittain lokakuussa perusindeksi 2006:8. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 10.5.2007

Genesis II -risteilyaluksen rahoitukselle vientitakuu

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan 10.5.2007 puoltanut valtion vientitakuun myöntämistä OECD-ehtoiselle vientiluotolle Royal Caribbean Cruises Ltd:lle toimitettavan Genesis II-risteilyaluksen rahoitukselle.

Kyseessä on sisaralus Genesis I-risteilyalukselle, jolle myönnettävää vientitakuuta talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi maaliskuussa 2006.

Lisätiedot: apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, kauppa- ja teollisuusministeriö, p. (09) 160 63575 ja varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj, p. 020460 7238.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä pitkällä aikavälillä selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä luovutti 4.5.2007 mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmä esittää, että Lapissa aloitetaan kolmivuotinen kokeilu, jossa valtio ostaa joukkoliikennettä alue- ja elinkeinopoliittisin perustein. Toimintatapa voitaisiin kokeilun jälkeen laajentaa koko maahan, jos siitä saadaan hyviä kokemuksia. Nykyiset joukkoliikenteen määrärahat on tarkoitettu lähinnä peruspalveluluonteisen liikenteen ostamiseen. Työryhmä pitää Kolarin yöjunaliikennettä matkailuelinkeinon kannalta välttämättömänä, ja sille halutaan jatkoa. Työryhmä esittää myös, että matkailua tukevien lentoasemien reittiliikenteessä valtion olisi ostettava kannattamatonta liikennettä parhaan matkailusesongin eli talvikauden ulkopuolella. Työryhmä korostaa, että Lapin joukkoliikenne palvelee paikallisen väestön lisäksi myös matkailijoita. Matkailuelinkeino olisi rinnastettava teollisuuteen. Keskeinen tekijä matkailuelinkeinon menestyksessä ovat hyvät yhteydet, joita joukkoliikenneratkaisuilla tulee kehittää. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl689-LVM% 2023_2007.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Harri Cavén, p. (09) 160 28500 tai 0400 607 848 sekä yli-insinööri Marcus Merin, p. (09) 160 28374 tai 040 768 1261, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.