Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.5.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta saavalle alalle sekä kotieläintilan korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 9.5.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Nautojen tuotantopalkkion enimmäismäärä on 10,118 miljoonaa euroa, mikä vastaa komission hyväksymää enimmäismäärää. Enimmäismäärä jakautuu siten, että emolehmien tuotantopalkkio säilyy 7,0 miljoonassa eurossa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio kohoaa 3,118 miljoonaan euroon. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (975/2005) tukitasoilla ylittää enimmäismäärät, tuotantopalkkioita alennetaan siten, että emolehmien tuotantopalkkiota maksetaan 125 euroa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota 34 euroa tukikelpoista eläintä kohti. Asetus tulee voimaan 9.5.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatiota muutetaan niin, että ministeriössä on kolme osastoa: yleinen osasto, liikennepolitiikan osasto ja viestintäpolitiikan osasto. Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa ministeriön viestintä ja sisäinen tarkastus. Asetus tulee voimaan 1.7.2007. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta. Vakuutusvalvontavirastosta annettua lakia (78/1999) muutettiin 1.1.2007 voimaan tulleella lailla (1126/2006). Muutosten seurauksena lakiin ja Vakuutusvalvontavirastosta annettuun asetukseen (102/1999) sisältyy eräitä samansisältöisiä säännöksiä johtokunnan tehtävistä sekä ylijohtajan tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista. Tarpeettomat säännökset kumotaan asetuksesta sekä tehdään eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä ja muutoksia. Asetus tulee voimaan 10.5.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.5.2007 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja työministeri Tarja Cronberg. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalle 1.4.-31.12.2007 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 2 379 915 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 2 333 250 euroa, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa) 2 099 925 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa) 793 305 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa) 699 975 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 419 985 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 326 655 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 233 325 euroa ja Ahvenanmaa 46 665 euroa eli yhteensä 9 333 000 euroa. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös hyväksyä Santiago Soldevila Fragoson nimittäminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2007-31.8.2013. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Leino-Sandberg 160 22190)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Pertti Majanen ja jäsenet alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi, alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä, neuvotteleva virkamies Petri Lehto, finanssineuvos Kari Varis, virkamiessihteeri Juha Pyykkö ja ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä. (UM lähetystöneuvos Jukka Nysten 160 55071)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Botnia-Atlantica rajat ylittäväksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Lisäksi ohjelmaan osallistuu Etelä-Pohjanmaan maakunta ns. rajoittuvana alueena. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoiminnan rakenteita ja kasvua ohjelma-alueella. Rahoitettavien toimien kohteina ovat ympäristö, liikenne, yhteenkuuluvuus, osaaminen, elinkeinoelämä ja yhteiskunnalliset palvelut. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Pohjoisen rajat ylittäväksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien alueiden ja maiden kesken. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta. Saamen alaohjelman tavoitteena on erityisesti saamelaisyhteisön kaikkien resurssien hyödyntäminen kulttuuri- ja elinkeinoelämän kehittämiseksi ekologisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelman temaattisia painopisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen, tutkimus, kehitys ja koulutus, alueellinen toimivuus ja identiteetti sekä Saamen rajaohjelma - rajaton kehitys. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Päätös määrätä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen 3.5.2007-22.5.2007 ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen 23.5.2007 eteenpäin toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallintoneuvostoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 160 33085)

Päätös määrätä jäsenet tiede- ja teknologianeuvostoon. Tiede- ja teknologianeuvostosta annetun asetuksen mukaan neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, opetusministeri ja kauppa- ja teollisuusministeri varapuheenjohtajina sekä valtiovarainministeri ja enintään neljä muuta ministeriä, jotka valtioneuvosto määrää. Ministerijäseniä määrättäessä tulee huolehtia siitä, että tutkimuksen kannalta keskeiset hallinnonalat tulevat neuvostossa edustetuiksi. Lisäksi neuvostoon kuuluu kymmenen muuta jäsentä, joiden tulee olla neuvoston toimialaan perehtyneitä. Neuvostossa tulee olla Suomen Akatemian, Teknologian kehittämiskeskuksen, yliopistojen, elinkeinoelämän ja työntekijöiden edustus. Valtioneuvosto määrää muut kuin ministerijäsenet eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kokoonpano (muut kuin asetuksessa yksilöidyt ministerijäsenet): maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, työministeri Tarja Cronberg, peruspalveluministeri Paula Risikko ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin; muut jäsenet: kehittämisjohtaja Eija Hietanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, pääjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo Nokia Oyj, pääjohtaja Erkki Leppävuori Valtion teknillinen tutkimuskeskus, vararehtori Marja Makarow Helsingin yliopisto, pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemia, toimitusjohtaja Pekka Mattila Finnzymes Oy, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, rehtori Marja-Liisa Tenhunen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, professori Päivi Törmä Jyväskylän yliopisto ja rehtori Keijo Virtanen Turun yliopisto. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Päätös asettaa kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta 30.4.2010 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa (erityisasiantuntija Merja Lättilä) kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä (yksikön päällikkö Jukka Nystén) ulkoasiainministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Kirsi Vartiainen (vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo) valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Jouni Lemola (erikoissuunnittelija Maija-Leena Uimonen) työministeriö, apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman (ylimatemaatikko Leena Väänänen) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Johan Wide (ylitarkastaja Merja Saarnilehto) ympäristöministeriö, johtava asiantuntija Riitta Larnimaa (asiantuntija Timo Laukkanen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, lakimies Katja Lehto (lakimies Anu-Tuija Lehto) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, pääsihteeri Timo Vuori Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto (asiamies Pirjo Liukas Keskuskauppakamari), puheenjohtaja Maili Mustonen (toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi) Kuluttajat-Konsumenterna ry ja tuottaja Eeva Simola Finnwatch (toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Suomen Luonnonsuojeluliitto ry). (KTM neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 160 64689)

Päätös myöntää Vattenfall Verkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Hanhiperä-Nuutti). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää PVO-Innopower Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kemin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Ajos-Kittilänjärvi). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös määrätä työministeriön erikoissuunnittelija Tero Mikkola valtioneuvoston esittelijäksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.5.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kansallisia sulautumisia ja jakautumisia koskevien direktiivien muuttaminen). Direktiiviehdotuksen mukaan julkisten osakeyhtiöiden sulautuessa tai jakautuessa jäsenvaltion laissa ei saa vaatia osakkeenomistajille tarkoitettua riippumattoman asiantuntijan lausuntoa, jos sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden kaikki osakkaat siihen suostuvat. Ehdotus ei rajoita jäsenvaltion oikeutta säätää velkojiensuojaan liittyvästä riippumattoman asiantuntijan lausunnosta. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2007) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prümin sopimus). Päätösehdotuksen myötä jäsenvaltioiden tarkoituksena on tehostaa rajat ylittävää yhteistyötä, erityisesti tietojenvaihtoa niiden viranomaisten välillä, jotka ovat vastuussa rikosten torjunnasta ja tutkinnasta. Päätösehdotuksella sisällytettäisiin Prümin sopimuksen tietyt määräykset osaksi EU:n oikeusjärjestelmää. Ehdotus vastaa pääasiassa asiasisällöltään Prümin sopimuksen ns. III pilarin alaan kuuluvia tietojen vaihtoa sekä sopimuspuolten välistä muuta yhteistyötä koskevia määräyksiä. Lisäksi ehdotuksen tietosuojaa koskevat säännökset vastaavat Prümin sopimuksen määräyksiä. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (vastavuoroinen tunnustaminen). Ehdotuksen tavoitteena on edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista. (KTM ylitarkastaja Liisa Huhtala 160 63661)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.5.2007 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Ilari Untamo Hannula oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2007-31.5.2012. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtiotieteen tohtori Tuulia Hakola-Uusitalo valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 7.5.2007 lukien. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Outi Luoma-aho sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 7.5.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.5.2007 seuraavia asioita:

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös luopua perimästä takaisin Finnvera Oyj:ltä valtionapuja. Finnvera Oyj on myynyt kaikki omistamansa osakkeet Incap Oyj:ssä. Finnvera Oyj:n saama valtionavun palautusehdon alainen osuus kauppahinnasta on yhteensä 837 751,44 euroa. Perusteena valtionavustuksen palautusehdon täytäntöönpanosta luopumiselle on, että Finnvera Oyj:n alueellista pääomasijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö Veraventure Oy tarvitsee alueellisen pääomasijoitustoiminnan työnjaon mukaisesti rahoitusta toimintaansa. Tämän vuoksi on katsottava olevan erityisiä syitä luopua valtionavun palauttamisesta osakkeiden myynnin johdosta. Päätös tehdään ehdolla, että Finnvera Oyj:n edellä mainittu Veraventure Oy:n toiminnan rahoittamiseen kohdistettava 837 751,44 euroa on edelleen Finnvera Oyj:tä sitovan valtionavun palautusehdon alainen siten kun päätöksessä tarkemmin määrätään. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 26.4.2007

Hallitus asettaa ministerityöryhmiä

Hallitus päätti neuvottelussaan torstaina 26. huhtikuuta asettaa seitsemän ministerityöryhmää sekä politiikkaohjelmien ministeriryhmät.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmää johtaa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, sivistyspoliittista ministerityöryhmää opetusministeri Sari Sarkomaa, sosiaalipoliittista ministerityöryhmää sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä sekä ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmää kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Peruspalveluohjelman ministerityöryhmän puheenjohtaja on valtionvarainministeri Jyrki Katainen, liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän liikenneministeri Anu Vehviläinen/ viestintäministeri Suvi Lindén sekä paremman sääntelyn ministerityöryhmän oikeusministeri Tuija Brax.

Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaa johtaa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa peruspalveluministeri Paula Risikko sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Neuvottelussa sovittiin, että kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtajaksi tulee työministeri Tarja Cronberg ja tietoyhteiskuntastrategian toteutusta johtavan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ministeri Lindén.

Hallitusryhmät nimeävät ensi viikon loppuun mennessä ehdokkaat ministerityöryhmiin.

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Timo Laaninen, p. (09) 160 22009

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sisäisen turvallisuuden ohjelman seurantaryhmä luovutti 2.5.2007 seurantaraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Arjen turvaa - sisäisen turvallisuuden ohjelma on ensimmäinen laaja, poikkihallinnollinen sisäisen turvallisuuden kehittämisohjelma, jolla on ylimmän poliittisen johdon tuki. Ohjelman laatimiseen osallistui yhdeksän ministeriötä ja lukuisa määrä asiantuntijoita. Seurantaraporttiin on koottu tiedot ohjelman toimeenpanosta ja tuloksista. Ohjelmaa valmisteltaessa arvioitiin, että syrjäytymisen lisääntyminen on suurin uhka sisäiselle turvallisuudelle. Raportissa todetaan, että arvio osui oikeaan. Vaikka yhä suurempi osa suomalaisista voi aiempaa paremmin, ongelmat kasaantuvat harvoille entistä vakavampina ja vaikeampina. Sisäisen turvallisuuden ohjelman yksi keskeisimpiä tavoitteita oli lisätä viranomaisten välistä yhteistyötä. Seurantaraportin mukaan yhteistyö on lisääntynyt, mutta edelleen viranomaisten välisiä raja-aitoja pitää kaataa, jotta tuloksia syntyy. Raportti löytyy osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/292007. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Ritva Viljanen, p. (09) 160 42803 ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, p.(09) 160 42211, sisäasiainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.