Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2007

Liite: Ministereiden sijaisuudet 26.4.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.4.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 2/2007 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että määräaikaisessa ulkoasiainhallinnon palvelussuhteessa ulkomaanedustukseen määrätyllä virkamiehellä on vakiintuneen käytännön mukaisesti edelleen oikeus laissa säädettyihin korvauksiin, vaikka hänet nimitetään määräajaksi virkaan. Lakia on tarkoitus soveltaa jo 1.2.2007 tai sen jälkeen määräajaksi nimitettyihin, koska 1.2.2007 alkaen ulkoasiainhallinnon ulkopuolisten hallinnonalojen tehtäviä ulkomaaedustuksessa hoitamaan on virkamiehiä määräaikaiseen virkasuhteeseen määräämisen lisäksi nimitetty määräajaksi ulkoasiainhallinnon virkaan. (UM lähetystöneuvos Lauri Aaltonen 160 55408)

Esitys (HE 3/2007 vp) laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta. Kemikaalilakia muutetaan siltä osin kuin se on välttämätöntä EY:n uuden, kemikaaleja koskevan REACH-asetuksen tullessa voimaan. Kemikaalilakia muutetaan siten, että siitä kumotaan REACH-asetuksen kanssa päällekkäiset, käyttöturvallisuustiedotetta koskevat säännökset. Lisäksi laissa säädetään REACH-asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimivaltaisista viranomaisista, käyttöturvallisuustiedotetta ja tietojen toimittamista koskevien REACH-asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista sekä REACH-asetuksen mukaisesta kansallisesta neuvontapalvelusta vastaavista viranomaisista. Tietojen toimittamista koskevaan pykälään lisätään viittaus REACH-asetukseen. Lakiin lisätään myös REACH-asetuksen mukainen asetuksenantovaltuus poikkeusmahdollisuudesta tietyissä maanpuolustusta koskevissa tapauksissa. REACH-asetuksen johdosta muutetaan myös rikoslakia siten, että terveys- ja ympäristörikoksia koskeviin säännöksiin lisätään viite REACH-asetukseen. Lait on tarkoitettu voimaan samanaikaisesti REACH-asetuksen kanssa 1.6.2007. (STM ylitarkastaja Marilla Lahtinen 160 73922)

Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen Euroopan unionin ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi, ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi (HE 52/2005 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.4.2007 seuraavat lait:

Laki kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Kuntalakia muutetaan siten, että siinä säädetään kuntakonsernista ja kunnallisesta liikelaitoksesta. Lisäksi säädetään hallintolain yhteisöjäävisäännöksen soveltamista koskevasta poikkeuksesta. Kuntalaissa määritellään kuntakonserni ja konsernijohdon sekä kunnan muiden toimielinten tehtävät. Kunnan, jolla on kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, on laadittava laissa määriteltyjen edellytyksien täyttyessä konsernitilinpäätös. Yhteisöjäävisäännökseen otettavan poikkeuksen perusteella kunnan luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä ei ole pääsääntöisesti esteellinen kunnassa sillä perusteella, että hän on kunnallisen liikelaitoksen, kunnan tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Laissa määritellään kunnallinen liikelaitos sekä säädetään kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja talouden perusteista. Laki tulee voimaan 15.5.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 44500)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.4.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Rauno Viemerölle tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Marko Laineelle valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711) Suurlähettiläs Eikka Kososelle tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen lähetystöneuvos Jan Wahlbergille valtuudet allekirjoittaa monenvälinen sopimus, joka koskee Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä sovittuja periaatteita Siperian ylittävien lentoreittien käytössä. (LVM hallitusneuvos Anne Torkkeli 160 28556)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.4.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki eräiden työntekijän eläkettä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan postista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki eräiden valtion eläkkeitä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden ja eräiden työsuhteissa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkkeitä koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain kumoamisesta, maakuntalaki eläkkeiden maksatuksesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain kumoamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan eläkerahastosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan peruskoululain muuttamisesta, maakuntalaki vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta, maakuntalaki muinaismuistoista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain 13 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Virkavapauden myöntäminen oikeuskansleri Paavo Nikulalle 1.5.2007-30.6.2007. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Komentajakapteeni Olli Peltonen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2007 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Majuri Markku Viitasaari puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 15.5.2007 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Majuri Petteri Tervonen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2007 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Everstiluutnantti Juha Pekkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2007 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.4.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoa tarkistetaan siten, että voidaan paremmin ottaa huomioon ministereiden työnjako 19.4.2007 nimitetyssä Matti Vanhasen II hallituksessa. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian alaisiin valtio-omisteisiin yhtiöihin lisätään FCG Finnish Consulting Group Oy ja VR-Yhtymä Oy. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta. Palkkaustoimivaltaa muutetaan siten, että valtakunnansyyttäjänvirasto päättää syyttäjälaitoksen virkamiesten palkkauksista. Lisäksi työnantajavirkamiesten piiriin tehdään muutoksia ja teknisiä korjauksia eräiden organisaatiomuutosten johdosta. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (VM työmarkkinalakimies Pirkko Janas 160 34918)

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan 1.5.2007 lukien toimintansa aloittavan Maaseutuviraston johdosta tarkistamalla 1 §:n tehtäviä ja lisäämällä 2 §:n 1 momentin luetteloon Maaseutuvirasto. Samalla asetukseen tehdään joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Valtion omistajaohjauksen keskittämisen johdosta asetuksen 2 §:n 1 momentin luettelosta poistetaan valtionyhtiöt. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka kuuluu valtioneuvoston kanslian toimialaan 1.5.2007 lukien. Tehtävistä vastaa 1.5.2007 toimintansa valtioneuvoston kansliassa aloittava omistajaohjausosasto. VR-Yhtymän omistajaohjaus siirretään omistajaohjausosastoon 1.5.2007 lukien. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista. Asetuksella täydennetään polttoturpeen turvavarastoista annetun lain (321/2007) säännöksiä. Asetuksessa annetaan tarkentavat säännökset polttoturpeen turvavarastojen perustamisesta, turvavarastosopimuksen sisällöstä, polttoturpeen määrän ja laadun määrittämisestä sekä laatuvaatimuksista, varastotason määrittelystä ja polttoturpeen kierrätyksestä, varastointikorvauksen maksatuksesta sekä turvavarastojen käyttöluvista. Lisäksi asetukseen sisällytetään turvavarastojen valvontaan liittyviä säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

Valtioneuvosto antoi 27.4.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007. Asetuksen nojalla viljelijän on mahdollista hakea uusi sitoumus vuonna 2007 luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä. Asetus tulee voimaan 30.4.2007. (MMM maatalousneuvos Heimo Hanhilahti 160 54255)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.4.2007 seuraavat päätökset:

Päätös sijaisten määräämisestä valtioneuvoston jäsenille (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös vahvistaa ministereiden välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa 1.5.2007 alkaen. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ministeri Astrid Thors käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle ja EU-puheenjohtajuussihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita. Ministeri Jyri Häkämies käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat asiat. Pääministeri Matti Vanhanen käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös muuttaa talousneuvoston kokoonpanoa 7.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Valtiovarainministeri Eero Heinäluoman, opetusministeri Antti Kalliomäen ja työministeri Tarja Filatovin toimikausi talousneuvostossa on päättynyt heidän valtioneuvoston jäsenyytensä päättymisen myötä. Valtioneuvoston jäsenet pääministeri Matti Vanhanen (puheenjohtajana), kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jatkavat edelleen talousneuvoston jäseninä. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ei jatka talousneuvoston jäsenenä. Talousneuvoston jäseniksi määrätään valtiovarainministeri Jyrki Katainen, puolustusministeri Jyri Häkämies, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, opetusministeri Sari Sarkomaa ja työministeri Tarja Cronberg 7.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä kukin toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Valtuuskunnan asettaminen Maailman terveysjärjestön 60. istuntoon 14.-23.5.2007 Genevessä ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii terveys- ja peruspalveluministeri Paula Risikko, varapuheenjohtajina ylijohtaja Kimmo Leppo sosiaali- ja terveysministeriöstä, suurlähettiläs Vesa Himanen Geneven Pysyvästä Edustustosta ja apulaisosastopäällikkö Anneli Vuorinen ulkoasiainministeriöstä sekä jäseninä ministerineuvos Satu Mattila Geneven Pysyvästä Edustustosta, neuvotteleva virkamies Liisa Ollila, kehittämispäällikkö Anna Nordblad, lääkintöneuvos Merja Saarinen, lääkintöneuvos Risto Pomoell, erityisavustaja Anna Manner-Raappana, ylitarkastaja Maire Kolimaa, ylitarkastaja Taru Koivisto ja ylitarkastaja Marjaana Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Valtuuskunnan asettaminen Maailman Ilmatieteen järjestön (WMO) yleiskokouksen 15. istuntoon 7.-25.5.2007 Genevessä ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii pääjohtaja Pekka Plathan Ilmatieteen laitokselta ja jäseninä suurlähettiläs Vesa Himanen Geneven Pysyvästä Edustustosta, apulaisosastopäällikkö Anneli Vuorinen ulkoasiainministeriöstä, varapääjohtaja Mikko Alestalo, kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Hurtola, kansainvälisten asioiden assistentti Marja-Liisa Ahtiainen, johtaja Kristiina Soini, johtaja Martti Heikinheimo, johtaja Yrjö Viisanen, ylimeteorologi Jaakko Helminen ja tutkimuspäällikkö Bengt Tammelin Ilmatieteen laitokselta, yksikön päällikkö Markku Puupponen Suomen Ympäristökeskuksesta, ministerineuvos Satu Mattila ja ulkoasiainsihteeri Mervi Kultamaa Geneven Pysyvästä Edustustosta. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 160 55317)

Päätös muuttaa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan kokoonpanoa 25.1.2009 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvoston 26.1.2006 asettaman kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan sisäasiainministeriötä edustavaksi jäseneksi Hannes Mannisen tilalle määrätään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitetään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja varapuheenjohtajaksi varatoimitusjohtaja Kari-Pekka MäkiLohiluoma Suomen Kuntaliitosta toimitusjohtaja Risto Parjanteen tilalle. (SM neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 160 42832)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt konsernin tilinpäätös ja voiton tuloutus vuodelta 2006. Senaatti-kiinteistöt -konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 579,9 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksen osuus oli 578,5 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen kokonaistulos oli 128,8 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2006 tilikaudelta siirretään voiton tuloutuksena valtion talousarvioon 74 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 2006 pöytäkirjaan ja ryhtyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön 49/2006 vp sekä Valtiontilintarkastajain kertomuksen vuodelta 2006 (K 16/2006 vp) edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 248 tontti nro 3, korttelin 253 tontti nro 1, korttelin 254 tontti nro 1 ja korttelin 254 tontti nro 2 YIT rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 7 003 000 euron kauppahinnasta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin tilinpäätös ja voiton tuloutus vuodelta 2006. Metsähallituksen liiketoiminnan tilikauden 68,8 miljoonan euron voitosta tuloutetaan valtiolle neljässä erässä yhteensä 65,4 miljoonaa euroa. Metsähallitus maksaa 31.5.2007 vallitsevan tilanteen mukaisen kolmen kuukauden euribor-koron suuruista korkoa lykkäysajalta. Liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta ei ole tarpeen ryhtyä muihin toimenpiteisiin. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 160 53359)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen ja Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätös sekä voiton tuloutus vuodelta 2006. Ilmailulaitoksen vuoden 2006 tilinpäätös osoittaa 22 789 493,51 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 11 394 000 euroa. 11 395 493,51 euron jäännös siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Ilmailulaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen tilinpäätös ja voiton tuloutus vuodelta 2006. Luotsausliikelaitoksen tilinpäätös osoittaa 3 710 887,92 euron voittoa. Voitosta tuloutetaan valtiolle 1 800 000,00 euroa. 1 910 887,92 euron jäännös siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Luotsausliikelaitoksen toimintakertomus aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 160 28469)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen ja Tieliikelaitoskonsernin vuoden 2006 tilinpäätös ja voiton tuloutus. Tieliikelaitoskonsernin tilinpäätös osoittaa 8 226 024,62 euron voittoa. Tieliikelaitoksen tilinpäätös osoittaa 9 631 733,93 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 4 815 866,97 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 4 815 866,96 euroa siirretään voittovaroihin. Tieliikelaitoksen vuoden 2006 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM ylitarkastaja Marja Pokela 160 28475)

Päätös vahvistaa Varustamoliikelaitoksen vuoden 2006 tilinpäätös ja voiton tuloutus. Varustamoliikelaitoksen tilinpäätös osoittaa 1 050 010,53 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 500 000 euroa. 550 010,53 euron jäännös siirretään edellisten tilikausien tulostilille. Tilinpäätöksen johdosta Varustamoliikelaitoksen on laadittava 31.8.2007 mennessä tervehdyttämisohjelma, joka käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. (LVM ylitarkastaja Marja Pokela 160 28475)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.4.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2007) eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission ehdotus koskee asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2006 erinäisistä muutoksista. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 74200)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.4.2007 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksistaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Johtaja Markku Tapio finanssineuvoksen virkaan 1.5.2007 lukien. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Ulkoasiainsihteerit Janne Taalas, Leena Liira, Jari Sinkari, Anne Saloranta, Olli Kantanen, Ann-Christine Krank, Marjut Akola, Matti Tulonen lähetystöneuvoksen virkoihin 1.5.2007 lukien sekä ulkoasiainsihteeri Marjaana Sall lähetystöneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Lainsäädäntöneuvos Sina Tuulia Uotila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Varatuomari Timo Reina ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.5.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen toimikauden ajaksi ja sisäasiainministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Kiviniemi on määrätty käsittelemään sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (VM hallitusneuvos Heikki Euramo 160 33130)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Pekka Morenille virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2007-31.7.2008 väliseksi ajaksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Elinkeinopoliittinen asiantuntija, valtiotieteen maisteri Heljä Misukka ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.5.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään opetusministeri Sari Sarkomaan toimikauden ajaksi. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Valtiotieteiden maisteri Jouni Lind ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 26.4.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan toimikauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Valtioneuvosto päätti 27.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Toiminnanjohtaja, valtiotieteiden lisensiaatti Stefan Johansson ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.5.2007 lukien toistaiseksi kuitenkin opetusministeriössä enintään kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin toimikauden ajaksi ja sosiaali- ja terveysministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Wallin on määrätty käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (OPM hallitusneuvos Pia Nyholm 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.4.2007 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetun määräyksen muuttamisesta. Määräystä muutetaan lainsäädännössä tehtyjen muutosten, talousarvioesityksen rakenteen uudistamisen ja käytännössä ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maatalouden interventiorahaston ylijäämä vuonna 2006 oli 330 836,47 euroa ja taseen loppusumma oli 28 946 076,96 euroa. Ylijäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä vuonna 2006 oli 90 587 986,54 euroa ja taseen loppusumma oli 853 431 867,92 euroa. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen vahvistaminen. Vuonna 2006 rahastosta on ollut jaettavissa varoja 421,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 6,2 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Vuoden 2006 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyneiden jakamattomien varojen määräksi muodostuu noin 6,3 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetustoimessa valmistellut OpetusTIME-työryhmä luovutti 26.4.2007 loppuraporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle. Työryhmä määritteli työssään ne kärkihankkeet, joissa tarvitaan kansallista arkkitehtuuria, kansallisia ratkaisuja ja kansallista ohjausta. Työryhmän esitykset tukevat elinikäistä oppimista tarjoamalla sähköisiä, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia opetustoimen kaikille osa-alueille oppijan elinkaaren eri vaiheissa. Työryhmä katsoo, että opetustoimialan tietoyhteiskuntakehityksen hallittu ja tuloksellinen eteenpäin vieminen edellyttää opetusministeriöltä keskitettyä ohjausta sekä tiivistä kehittämisyhteistyötä KuntaIT-yksikön ja valtion IT-johtamisyksikön kanssa. Työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Timo Lankinen, p. (09) 160 77391 ja opetusneuvos Marja Kylämä, opetusministeriö, p. (09) 160 77359 sekä ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22363.

Oikeusapulainsäädännön muutostarpeita valmistellut työryhmä luovutti 24.4.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä selkeyttäisi ja joustavoittaisi oikeudenkäyntiavustajien palkkioiden maksatusta. Työryhmän ehdotuksen mukaan avustajille maksettava palkkio määräytyisi ensisijassa tehtyjen työtuntien mukaan. Työryhmä yksinkertaistaisi myös oikeusavun hakemismenettelyä. Oikeusaputoimisto tarkastaisi suoraan verottajalta niiden hakijoiden tulotiedot, joille valtio korvaa kokonaan oikeusavun. Työryhmän ehdottamat muutokset mahdollistaisivat niin sähköisen asioinnin kuin asiankäsittelyjärjestelmänkin kehittämisen. Tavoitteena on, että oikeusavun hakemiseen, päätöksentekoon ja maksatukseen saataisiin yhtenäinen sähköinen käsittelypohja. Työryhmän mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/omtr20074.htm. Lisätietoja antavat työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Teija Hyytiäinen, p. (09) 160 67584, ja hallitusneuvos Merja Muilu, p. (09) 160 67564, 050 330 3265, oikeusministeriö.

Koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmä luovutti 20.4.2006 muistionsa opetusministeriölle. Työryhmän mukaan korkeakoulujen ja koulutuksen arviointijärjestelmää tulee kehittää nykyisen järjestelmän pohjalta niin, että se vastaa paremmin kasvaviin kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin. Työryhmä toteaa raportissaan, että arviointitoiminnan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta tulee lisätä, arviointitoiminnan rahoituspohjaa vahvistaa, ulkopuoliseen arviointiin liittyvää koordinointia lisätä ja työnjakoa selkeyttää. Lisäksi arviointineuvostojen toimintaan liittyvää riippumattomuutta on selkeytettävä ja asiantuntijuuden pysyvyys turvattava. Työryhmä korostaa, että säädöksissä tulisi selkeästi todeta arviointineuvostojen riippumaton asema suhteessa opetusministeriöön ja koulutuksen järjestäjiin arviointineuvostojen organisoimien ulkopuolisten arviointien ja niiden tulosten julkistamisen osalta. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr27.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Sakari Karjalainen, p. (09) 160 77220, hallitusneuvos Merja Leinonen, p. (09) 160 77466 ja opetusneuvos Mika Tammilehto, p. (09) 160 77316, opetusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.