Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.4.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2007 vp) laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien naisjärjestöjen toimintaa varten otetaan vuosittain valtion talousarvioon määräraha. Valtionapuviranomaisena on opetusministeriö. Valtionavustuksiin sovelletaan muilta osin valtionavustuslain säännöksiä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.4.2007 seuraavat lait:

Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2006 vp). Suomen kemiallisten aseiden kieltosopimusta koskeva lainsäädäntö saatetaan ajan tasalle. Laissa on otettu huomioon myös uuden perustuslain asettamat vaatimukset sekä perustuslakivaliokunnan perustuslakia täsmentävät kannanotot. Viranomaisten toimivaltaa ja asetuksenantovaltuuksia koskevia säännöksiä on tältä pohjalta täsmennetty. Lisäksi lakiin tehdään joitakin tarkennuksia, jotka johtuvat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen määräysten tehokkaan toimeenpanon vaatimuksista. Laki tulee voimaan 30.4.2007. (UM lähetystöneuvos Laura Kansikas-Debraise 160 56185)

Ryhmäkannelaki ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2006 vp). Ryhmäkannelakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa. Laki koskee viranomaisaloitteista eli julkista ryhmäkannetta. Kannetta ajaa kuluttaja-asiamies. Kantaja ajaa ryhmäkannetta kanteessa määritellyn ryhmän puolesta. Ryhmä tai ryhmän jäsenet eivät ole oikeudenkäynnissä asianosaisia. Ryhmäkanne on mahdollinen ainoastaan silloin, kun ryhmä esiintyy kantajapuolella. Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa vastaan vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Ryhmäkanteen johdosta annettava tuomio sitoo ryhmää edustavaa kantajaa ja niitä ryhmän jäseniä, jotka ovat nimenomaisesti ilmoittautuneet mukaan ryhmään sekä vastaajaa. Ryhmän jäsen ei vastaa oikeudenkäyntikuluista. Lait tulevat voimaan 1.10.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 160 67708)

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta (HE 267/2006 vp). Työantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa koskeva sääntely nostetaan lain tasolle, kun nykyisin asiasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistoimintaa koskevalla yleissopimuksella. Lakia sovelletaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Lait tulevat voimaan 1.9.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus

- yhdessä kunta-alan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa tarkoin seuraa yhteistoiminnan kehittymistä käytännössä ja erityisesti sitä, miten henkilöstösuunnitelmat laaditaan, miten määräaikaisten työsuhteiden käyttö kehittyy ja miten henkilöstösuunnitelmilla edistetään työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä sekä ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeiden ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen huomioon ottamista, ja

- antaa seurannan tuloksista työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen vuoden 2010 kevätistuntokauden loppuun mennessä. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Laki ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta (HE 277/2006 vp). Lain muutoksilla pannaan täytäntöön direktiivi kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä. Direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä jäsenvaltioiden alueelle yli kolmen kuukauden ajan tapahtuvaa opiskelua, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten, sekä menettelystä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot sallivat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn alueelleen tällaista tarkoitusta varten. Laki tulee voimaan 1.9.2007. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 160 42734)

Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, laki kolttalain muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 25 ja 27 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki perintökaaren 25 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain muuttamisesta, laki luopumiseläkelain 14 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 28 ja 31 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 35 ja 38 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjän eläkelain 131 §:n muuttamisesta (HE 218/2006 vp). Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle on perustettu uusi keskusvirasto, joka aloittaa toimintansa 1.5.2007. Maaseutuvirasto toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisena keskushallintoviranomaisena ja vastaa maataloushallinnon tukijärjestelmien toimeenpanosta. Lakeja, joissa säädetään maa- ja metsätalousministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tehtävistä, muutetaan. Lakeihin tehdään muutokset, joita Maaseutuviraston perustaminen edellyttää. Laeissa säädetään maaseutuvirastolakia täydentäen tehtävistä, jotka hoidetaan Maaseutuvirastossa sekä asioista, joiden osalta määräys- ja päätösvalta delegoidaan Maaseutuvirastolle. Lait tulevat voimaan 1.5.2007. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

Tilintarkastuslaki, laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n ja 7 a luvun 3 §:n muuttamisesta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta, laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, laki säästöpankkilain 77 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 36 ja 37 §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja laki tapaturmavakuutuslain 53 i §:n muuttamisesta (HE 194/2006 vp). Tilintarkastuslakiin otetaan uusia tilintarkastajia ja tilintarkastusta koskevia säännöksiä tilintarkastusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Pienimmät yhteisöt vapautetaan lakisääteisestä tilintarkastusvelvoitteesta ja maallikkotilintarkastuksesta luovutaan. Lait tulevat voimaan 1.7.2007. Eduskunnan vastaukseen lausumat 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa pakollisesta tilintarkastuksesta vapauttamisen vaikutuksia ja, jos vapauttamisesta on kielteisiä vaikutuksia, hallituksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin niiden poistamiseksi. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi yhteistyössä järjestöjen kanssa yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevien säännösten valmistelun niin, että yhdistyksissä tarkastus voidaan suorittaa sekä yhdistyksen sisäisiä että ulkopuolisia tarpeita varten tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viivyttelemättä tarpeelliset säännökset ja määräykset, joiden perusteella HTM- ja JHTT-tilintarkastajat voivat suorittamansa tutkinnon ja saamansa käytännön kokemuksen hyväkseen lukien täydentää pätevyytensä KHT- ja/tai HTM-pätevyydeksi ja vastaavasti KHT- ja HTM-tilintarkastajat JHTT-pätevyydeksi siirtymäkauden aikana ja että hallitus valmistelee yhteistyössä KHT-, HTM- ja JHTT-yhdistysten kanssa tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistelee erityisesti asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin soveltuvat tilintarkastajien kelpoisuutta, tilintarkastajien valintaa ja tilintarkastusta sekä mahdollisia muunlaisia tarkastajia ja muunlaista tarkastusta koskevat säännökset ja että asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus tulee antaa eduskunnalle niin, että se ehditään käsitellä sekä saattaa voimaan ja sovellettavaksi viimeistään vuonna 2011 päättyvän siirtymäkauden välittömänä jatkeena. 5) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että uuden tilintarkastuslain johdosta rekistereihin tehtävät muutokset hoidetaan joustavasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin asiakkaan kannalta. 6) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että Suomessa toimivien ruotsinkielisten tilintarkastajien käytettävissä on hyvää tilintarkastustapaa koskevat ohjeet ja suositukset ruotsin kielellä. (KTM hallitussihteeri Sanna Alakare 160 63610)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (HE 231/2006 vp). Liikennepolttoaineiden jakelijoille säädetään velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoaineita. Vähimmäisosuus kasvaa vuosittain siten, että se on vuonna 2008 vähintään kaksi prosenttia liikennepolttoaineiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuonna 2009 osuus on vähintään neljä prosenttia ja vuonna 2010 ja sen jälkeen vuosittain vähintään 5,75 prosenttia. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä. Lakia sovelletaan liikennepolttoaineiden jakelijoihin, jotka on määritelty valmisteverotuslain verovelvollisuutta koskevan säännöksen mukaisesti. Velvoitteen täyttämisen valvonnasta vastaa Tullilaitos. Jos lain soveltamisalaan kuuluva liikennepolttoaineiden jakelija jättää jakeluvelvoitteensa täyttämättä, siitä seuraa seuraamusmaksu. Lakiin sisältyy myös muita liikennepolttoaineiden jakelijaa koskevia velvoitteita, kuten esimerkiksi kirjanpitovelvollisuus ja tietojenantovelvollisuus, joiden laiminlyönnistä voidaan määrätä virhemaksu. Laki tulee voimaan 1.1.2008. Vuotta 2010 koskevan velvoitteen voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (KTM ylitarkastaja Jukka Saarinen 160 64806)

Lastensuojelulaki, laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta, laki nimilain muuttamisesta ja laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 b §:n muuttamisesta (HE 252/2006 vp). Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeuksien ja edun huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa sekä lapsen ja hänen perheensä tarvitsemat tukitoimet ja palvelut. Lailla pyritään edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa lapsen ja vanhempien tai huoltajien oikeusturvaa erityisesti lastensuojeluun liittyvässä päätöksenteossa. Lain yleisiin säännöksiin sisältyy kaikkea lastensuojelun toimintaa ohjaavia periaatteita, joissa otetaan erityisesti huomioon lastensuojelun kannalta keskeiset perus- ja ihmisoikeudet. Lapsen osallisuuden vahvistamiseksi lapsen mielipiteen selvittämistä, kuulemista, puhevallan käyttöä ja edunvalvontaa koskevia säännöksiä selkiytetään. Lastensuojelun järjestämistä koskevista kunnan velvoitteista säädetään laissa nykyistä yksityiskohtaisemmin. Kansanterveyslakia, erikoissairaanhoitolakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä nimilakia muutetaan tarpeellisilta osin. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii määrärahalisäyksistä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin niin, että uuden lainsäädännön vaatimat lisäresurssit kuntien sosiaalityöhön turvataan. Selvitys lisäresurssien turvaamisesta ja lain 14 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijaryhmien toiminnasta on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hallinto-oikeuksien resurssien turvaamiseksi siten, että lastensuojelulain mukaisten asioiden joutuisa käsittely hallinto-oikeuksissa varmistetaan. Selvitys siitä, miten uudistuksen edellyttämät virka- ja toimitilajärjestelyt on tehty, on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ennen lain voimaantuloa. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhehoitoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsen huostaanottoa koskevan päätöksenteon toimivuutta ja että hallitus tarvittaessa ja mahdollisimman ripeästi valmistelee ehdotuksen sellaisen lastensuojelua tehostavan päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta, että päätöksen tahdonvastaisesta huostaanotosta tekee moniammatillinen toimielin, joka perustettaisiin esimerkiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien yhteyteen. (STM hallitussihteeri Eeva Kangasniemi 160 74352)

Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta (HE 80/2006 vp). Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta koskee jälleenvakuutuksenluonteista valtiontakuuta, jonka tarkoituksena on turvata väestön toimeentulolle, talouselämän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle tärkeiden kuljetusten jatkuminen poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Tällaisissa olosuhteissa valtioneuvosto voi antaa määräajaksi vakuutustakuun tietyt ehdot täyttävälle vahinkovakuutukselle, jos asianmukaista jälleenvakuutusta ei ole saatavilla markkinoilta. Laissa säädetään myös vakuutustakuun enimmäismäärästä, takuumaksusta ja käsittelymaksusta. Valtioneuvoston asettaman poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä on osaltaan seurata ja arvioida huoltovarmuuteen liittyviä tekijöitä ja hoitaa eräitä muita vakuutustakuita koskevia tehtäviä. Laki tulee voimaan 1.5.2007. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 275/2006 vp). Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien lukemista sosiaalisen yrityksen rekisteröintiedellytyksenä olevaan 30 prosentin työllistettyjen osuuteen helpotetaan. Sosiaaliselle yritykselle myönnettävän korotetun palkkatuen enimmäismäärää korotetaan ja korkeimman korotetun palkkatuen enimmäiskestoa pidennetään. Lisäksi sosiaalisista yrityksistä annettuun lakiin tehdään työmarkkina- ja työllistämistukiuudistuksesta johtuvat tekniset muutokset. Lait tulevat voimaan 1.5.2007. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että säännöksiä tarkistetaan siten,

- että mielenterveyskuntoutujat, kuntoutustuella olevat henkilöt sekä eläkkeen lepäämään jättäneet henkilöt voisivat työllistyä sosiaalisiin yrityksiin nykyistä paremmin ja

- että eläkkeen lepäämäänjättämisjärjestelmän kattavuutta parannetaan ja joustavuutta lisätään sekä mahdollisuuksia yhdistää pienet eläketulot palkkatuloihin kehitetään.

2) Eduskunta edellyttää, että lainsäädäntöä tarkistetaan siten, että suomea ja ruotsia huonosti osaavat maahanmuuttajat voidaan laskea lain tarkoittaman 30 %:n piiriin ja työllistää heidät korkeimmalla korotetulla palkkatuella sosiaalisiin yrityksiin jo ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä. (TM johtaja Matti Pukkio 010 60 48040)

Merimiespalvelulaki (HE 183/2005 vp). Merimiespalvelulaissa säädetään merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta. Laissa säädetään kattavasti merimiespalvelusta ja sitä toteuttavasta merimiespalvelutoimistosta. Laissa säädetään merimiespalvelutoimiston tehtävistä sekä rahoituksen ja hallinnon järjestämisestä. Merimiespalvelutoimiston hallinto muutetaan vastaamaan merenkulun työmarkkinajärjestöjen muuttunutta rakennetta. Merimiespalvelutoimistolle annetaan oikeus tehdä merimiesten palvelutoimintaa koskevia sopimuksia myös ulkomaisella aluksella työnantajana olevan kanssa, jos työnantaja on suomalainen tai alus liikennöi Suomeen ja jos aluksella työskentelee suomalaisia merimiehiä. Laki tulee voimaan 1.7.2007. (TM hallitusneuvos Esa Lonka 010 60 48933)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta (HE 170/2006 vp). Lakien tarkoituksena on saada rakennusten suunnittelijat, rakennuttajat, omistajat ja käyttäjät kiinnittämään huomiota rakennuksen energian käyttöön. Laeilla implementoidaan Suomen lainsäädäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/91/EY) rakennusten energiatehokkuudesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa energiatodistuksista perittyjen maksujen kohtuullisuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi ja tarkistaa rakentamismääräyksiä säännöllisin väliajoin energiatehokkuuden edistämiseksi. (YM hallitusneuvos Klaus Frösén 020 490 7530)

Laki jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta (HE 257/2006 vp). Jätelakia muutetaan siten, että laissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa säädetään nykyistä täsmällisemmin, mistä toiminnoista peräisin olevia jätteitä pidetään asumisjätteisiin rinnastettavina jätteinä, joiden jätehuollosta kunta vastaa. Samalla täsmennetään lakia siten, että asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte on toimitettava kunnan osoittamaan paikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Laki tulee voimaan 1.6.2007. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain täytäntöönpanon vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota jätekuljetusten valvonnan riittävyyteen. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää kiireellisesti jäteverolain muuttamista siten, että kunnallisten ja yksityisten kaatopaikkojen jäteverokohtelu on yhdyskuntajätteen osalta samankaltainen. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää jätelain kokonaisuudistuksen viipymättä. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 020 490 7330)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.4.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen ja oikeustieteen tohtori Kaarina Buure-Hägglund Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (sittemmin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö) yhteyteen yleissopimuksella perustetun sovittelu- ja välitystuomioistuimen sovittelijoiksi sekä tuomari Päivi Hirvelä välimieheksi ja hänen varajäsenekseen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten hyväksyminen. Katsastussopimukseen ehdotettu muutos katsotaan hyväksytyksi 4.4.2007 ja se tulee voimaan 4.7.2007, edellyttäen, ettei mikään sopimuspuoli ole ilmoittanut vastustavansa ehdotusta. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa lähetystöneuvos Jan Wahlbergin allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välisen ilmailusopimuksen. (LVM hallitusneuvos Anne Torkkeli 160 28556)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 13.4.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin hopeisen ansiomitalin 74 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 213 henkilölle. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 42977)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori Anne Maarit Puonti tasavallan presidentin kanslian linnanvoudin virkaan 1.5.2007 alkaen. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.4.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimusta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (272/2007) sovelletaan väliaikaisesti 4.4.2007 lukien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 17.4.2007. (UM lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude 160 56230)

Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta. Asetuksella uudistetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivasta rikoksentorjuntaneuvostosta annettu asetus (424/1999). Neuvoston tehtävät ja toiminnan perusteet säilyvät ennallaan, mutta joihinkin toiminnan järjestämisen yksityiskohtiin on tehty tarkennuksia neuvoston toimintaedellytysten parantamiseksi. Asetus tulee voimaan 16.4.2007. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään virantäyttömenettelyn muuttamisesta tietynlaisessa tilanteessa sekä lisätään perustettavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön johtajan virka niihin virkoihin, joihin nimitetty virkamies voidaan irtisanoa tavallista lievemmillä perusteilla. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan virka lisätään 1 §:n 3 kohdan luetteloon, joka koskee välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköitä. Rekrytointimenettelyä muutetaan siten, että tiettyä tehtävää määräaikaisessa virkasuhteessa hoitava henkilö voidaan nimittää määräaikaisen virkasuhteen tilalle perustettuun virkaan ilman viran haettavaksi julistamista. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan teknisesti siten, että se vastaa metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain säännöksiä. Lisäksi asetuksen 21 §:ää tarkistetaan niin, että metsätalouden kehittämiskeskus koostaa metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen yhteisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 5 §:n muuttamisesta. Pykälää tarkistetaan teknisesti siten, että se vastaa metsälain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan teknisesti niin, että se vastaa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan maidon tuotantotuen osalta siten, että 4 §:ssä säädettyjä maidon tuotantotuen tasoja korotetaan 0,2 senttiä litralta. Muutos perustuu vuoden 2006 kansallisten tukien tukiratkaisun valmistelun yhteydessä sovittuun maidon tuen maksukäytäntöön. Lisäksi korotetaan 5 §:ssä säädettyjä eläinyksikköä kohti maksettavien tukien määriä lihasikojen ja nuorten siitossikojen osalta 6 eurolla ja muun lihasiipikarjan osalta 5 eurolla eläinyksikköä kohti. Korotus on mahdollinen ennakoitua pienempien eläinyksikkömäärien vuoksi. Asetus tulee voimaan 18.4.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan maidon tuotantotuen osalta siten, että 12 §:ssä säädettyjä maidon tuotantotuen tasoja korotetaan 0,1 senttiä litralta. Muutos perustuu vuoden 2006 kansallisten tukien tukiratkaisun valmistelun yhteydessä sovittuun maidon tuen maksukäytäntöön. Lisäksi korotetaan 13 §:ssä säädettyjä eläinyksikköä kohti maksettavien tukien määriä lihasikojen ja nuorten siitossikojen osalta 6-8 eurolla ja muun lihasiipikarjan osalta 5-7 eurolla eläinyksikköä kohti. Lisäksi alueella C1 korotetaan kanojen eläinyksikkökohtaista tukea 2 eurolla. Korotus on mahdollinen ennakoitua pienempien eläinyksikkömäärien vuoksi. Asetus tulee voimaan 18.4.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Hirvieläinten pyyntilupamaksuja korotetaan siten, että -aikuisen hirven maksu nousee 120 euroon ja hirvenvasan maksu 50 euroon. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (MMM ylitarkastaja Sami Niemi 160 53374)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.4.2007 seuraavat päätökset:

Päätös virkojen siirtämisestä valtioneuvoston kansliaan. Kauppa- ja teollisuusministeriöstä siirretään neuvottelevan virkamiehen, teollisuusneuvoksen, kolmen erityisasiantuntijan, sijoittajasuhdepäällikön, ylitarkastajan, tarkastajan, johdon sihteerin ja osastosihteerin virat. Valtiovarainministeriöstä siirretään kahden finanssineuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja sihteerin virat. Liikenne- ja viestintäministeriöstä siirretään finanssineuvoksen virka. Virat siirretään 1.5.2007 lukien. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös asettaa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitea. Kokoonpano: puheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Pirkko Liisi Kuhmonen opetusministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö, tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen liikenne- ja viestintäministeriö (Kaakkois-Suomen tiepiiri), neuvotteleva virkamies Auli Korhonen kauppa- ja teollisuusministeriö, ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Jukka Ristaniemi työministeriö, yliarkkitehti Minna Perähuhta ympäristöministeriö, osastopäällikkö Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen TE-keskus, aluekehittämispäällikkö Mirja Lumiaho-Suomi Hämeen ympäristökeskus, osastopäällikkö Juha Mäntyvaara Etelä-Suomen lääninhallitus, maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen Etelä-Karjalan liitto, kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallituksen puheenjohtaja Aarne Kauranen Hämeen liitto, neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Hämeen liitto, aluekehitysjohtaja Ilmi Tikkanen Itä-Uudenmaan liitto, aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi Kymenlaakson liitto, aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Kymenlaakson liitto, kehittämisjohtaja Marja Koivula Päijät-Hämeen liitto, vs. johtaja Raimo Nenonen Uudenmaan liitto, talousarviopäällikkö Tuula Saxholm Uudenmaan liitto, maakuntajohtaja Juho Savo Varsinais-Suomen liitto, kehittämispäällikkö Lauri Lamminmäki Suomen Kuntaliitto, toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, asianajaja Kirsi Åkerlund Suomen Yrittäjät ry, toiminnanjohtaja Riitta Vihersola Yrittäjänaisten Keskusliitto ry, varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Keskuskauppakamari (Helsingin seudun kauppakamari), asiantuntija Mikko Martikainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, koulutussuunnittelija Auli Korhonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, järjestösihteeri Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, järjestösihteeri Merja Fyhrberg AKAVA, pääsihteeri Sirpa Hertell NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä, piirisihteeri Ursula Immonen Suomen Luonnonsuojeluliitto. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös asettaa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitea. Kokoonpano: puheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Antti Valle sisäasiainministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Pirkko Liisi Kuhmonen opetusministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö, tiejohtaja Mauri Kimpimäki liikenne- ja viestintäministeriö (Vaasan tiepiiri), neuvotteleva virkamies Auli Korhonen kauppa- ja teollisuusministeriö, ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Jukka Ristaniemi työministeriö, yliarkkitehti Minna Perähuhta ympäristöministeriö, johtaja Kaj Suomela Pohjanmaan TE-keskus, johtaja Risto Palokangas Keski-Suomen ympäristökeskus, vt. osastopäällikkö Esko Lukkarinen Länsi-Suomen lääninhallitus, maakuntahallituksen jäsen Anne Niemi Etelä-Pohjanmaan liitto, aluekehitysjohtaja Timo Urpala Etelä-Pohjanmaan liitto, ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitto, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kauko Lehtonen Keski-Suomen liitto, ohjelmapäällikkö Hilkka Laine Keski-Suomen liitto, aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan liitto, maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Saila Kallioinen Pirkanmaan liitto, maakuntahallituksen pj. Allan Blom Pohjanmaan liitto, aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto, suunnittelujohtaja Heikki Juurinen Satakuntaliitto, maakuntahallituksen jäsen Johanna Autio Satakuntaliitto, maakunta-asiamies Antti Iso-Koivisto Suomen Kuntaliitto, trädgårdsombudsman Bo Linde Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, toimitusjohtaja Heikki Rinta-Rahko Suomen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Sointu Lanki Yrittäjänaisten Keskusliitto ry, toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo Keskuskauppakamari (Rauman kauppakamari), toimiston päällikkö Peer Haataja Elinkeinoelämän keskusliitto EK, aluejohtaja Teuvo Pernu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, järjestösihteeri Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, järjestösihteeri Merja Fyhrberg AKAVA, oikeustieteen kandidaatti Ilona Nuorteva NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä, aluetyöntekijä Kaija Helle Suomen Luonnonsuojeluliitto. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös asettaa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitea. Kokoonpano: puheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö, aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriö; jäsenet: opetusneuvos Juhani Dammert opetusministeriö, neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö, suunnittelupäällikkö Petri Keränen liikenne- ja viestintäministeriö (Savo-Karjalan tiepiiri), ylitarkastaja Maritta Hirvonen kauppa- ja teollisuusministeriö, ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Aila Ryynänen työministeriö, ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriö, osastopäällikkö Juha Pulliainen Etelä-Savon TE-keskus, johtaja Markku Henttonen Pohjois-Savon ympäristökeskus, lääninsivistysneuvos Heikki Laakso Itä-Suomen lääninhallitus, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Reino Matilainen Etelä-Savon maakuntaliitto, agronomi Marita Mattila Etelä-Savon maakuntaliitto, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitto, ohjelmapäällikkö Satu Vehreävesa Pohjois-Savon Liitto, maakuntahallituksen jäsen Päivi Konttinen Pohjois-Savon Liitto, maakuntahallituksen jäsen Iiris Asikainen Pohjois-Savon Liitto, aluetoimitsija Ulla Immonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, aluekehityspäällikkö Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntajohtaja Hannu Leskinen Kainuun maakunta -kuntayhtymä, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Raimo Piirainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä, aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen Suomen Kuntaliitto, järjestöagronomi Maija Kakriainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen Suomen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Jaana Leskinen Yrittäjänaisten Keskusliitto ry, toimitusjohtaja Matti Niiranen Keskuskauppakamari (Kuopion kauppakamari), toimiston päällikkö Jarmo Immonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, aluejohtaja Paula Kivivuori Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, järjestösihteeri Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, järjestösihteeri Merja Fyhrberg AKAVA, toimitusjohtaja Mirja Erlund NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä, aluepäällikkö Kaarina Tiainen Suomen Luonnonsuojeluliitto. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös asettaa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomitea. Kokoonpano: puheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Antti Valle sisäasiainministeriö; jäsenet: opetusneuvos Juhani Dammert opetusministeriö, neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö, tiejohtaja Erkki Myllylä liikenne- ja viestintäministeriö (Oulun tiepiiri), ylitarkastaja Sirpa Hautala kauppa- ja teollisuusministeriö, ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Eeva-Liisa Koivuneva työministeriö, ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriö, johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, EU-koordinaattori Paula Alho Lapin ympäristökeskus, lääninsivistysneuvos Helena Alhosaari Lapin lääninhallitus, maakuntajohtaja Altti Seikkula Keski-Pohjanmaan liitto, kehittämispäällikkö Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitto, ohjelmapäällikkö Anne Pesola Keski-Pohjanmaan liitto, toimistosihteeri Inkeri Yritys Lapin liitto, kapteeni evp. Raimo Kostamovaara Lapin liitto, maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto, kehittämisjohtaja Maiju Hyry Lapin liitto, maakuntajohtaja Pentti Lampinen Pohjois-Pohjanmaan liitto, aluekehityspäällikkö Terttu Väänänen Pohjois-Pohjanmaan liitto, kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Raili Myllylä Pohjois-Pohjanmaan liitto, johtaja Keijo Sahrman Suomen Kuntaliitto, toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, liikkeenharjoittaja Reeta Laitinen Suomen Yrittäjät ry, projektipäällikkö Tarja Sanila Yrittäjänaisten Keskusliitto ry, toimitusjohtaja Timo Rautajoki Keskuskauppakamari (Lapin kauppakamari), toimiston päällikkö Hilkka Jämsä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, aluejohtaja Matti Viitanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, järjestösihteeri Pekka Salmi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, järjestösihteeri Merja Fyhrberg AKAVA, Valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa NYTKIS - Naisjärjestöt yhteistyössä, aluepäällikkö Tuula Leskinen Suomen Luonnonsuojeluliitto. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös asettaa opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimiset jäsenet toimikaudeksi 1.5.2007-30.4.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio (hallitussihteeri Merja Leinonen) opetusministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Laura Hansén opetusministeriö (opinto-ohjaaja Jouni Häkkinen Diakonia-ammattikorkeakoulu), opetusneuvos Juhani Pirttiniemi opetushallitus (opinto-ohjauksen koordinaattori Hilkka Mustonen Helsingin palvelualojen oppilaitos), sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Laavi Suomen ylioppilaskuntien liitto (sosiaalipoliittinen sihteeri Antti Hallia Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistys-ten liitto SAMOK ry), edunvalvontasihteeri Karri Heikkilä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry (edunvalvonta-asiamies Ari Mattila Suomen lukiolaisten liitto ry) (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2006 tilinpäätös. Valtiontakuurahaston vuoden 2006 suoriteperusteinen tulos on noin 37,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikaudelle laadittu talousarvio oli 9,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Keskeisenä syynä poikkeamaan ovat Venäjän, Algerian ja Nigerian vakautussopimusten ennenaikaiset lyhennykset ja maksut. (KTM ylitarkastaja Outi Kanniainen 160 63656)

Päätös asettaa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 12.4.2007-11.4.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiotieteiden kandidaatti Pekka Morri; varapuheenjohtaja: kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen (johtaja Anja Kairisalo) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius (lääkintöneuvos Risto Pomoell) sosiaali- ja terveysministeriö, asuntoneuvos Raija Hynynen (hallitusneuvos Hannu Hirvonen) ympäristöministeriö, työalasihteeri Irene Nummela (työalasihteeri Ari Suutarla) Kirkkohallitus, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula (neuvotteleva lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, professori Reijo Tilvis (professori Kaisu Pitkälä) Helsingin yliopisto, toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitto ry), puheenjohtaja Hilkka Häkkilä (hallituksen jäsen Matti J. Laine) Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, toiminnanjohtaja Jukka Salminen (liittohallituksen jäsen Seija Hatula) Eläkeliitto ry, varapuheenjohtaja Jouni Mykkänen (Uudenmaan Kansallinen Senioripiiri ry:n puheenjohtaja Pirkko Koskinen) Kansallinen Senioriliitto ry, puheenjohtaja Samuel Lindgrén (toiminnanjohtaja Veronica Fellman) Svenska Pensionärsförbundet r.f., toiminnanjohtaja Hannu Partanen (hallituksen jäsen Hilkka Pulkkinen) Eläkeläiset ry. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Päätös myöntää varatuomari Jaana Meklinille ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi 12.4.2007 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2010. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Päätös asettaa Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 seurantakomitea 1.5.2007 alkaen siihen asti, kunnes EY:n komissio on hyväksynyt täytäntöönpanokertomuksen koko ohjelmakaudelta. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Pertti Toivonen työministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Timo Lankinen opetusministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Outi Viljamaa (neuvotteleva virkamies Varpu Weijola) työministeriö, hallitusneuvos Eeva-Liisa Koivuneva (neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen) työministeriö, aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä (neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari) sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Juha Majanen (neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Jaana Hätälä (neuvotteleva virkamies Tarja Riihimäki) opetusministeriö, neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen (neuvotteleva virkamies Sirpa Alitalo) kauppa- ja teollisuusministeriö, yliarkkitehti Minna Perähuhta (ylitarkastaja Olli Maijala) ympäristöministeriö, finanssisihteeri Lars Kolttola (ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Kirsi Viljanen (ylitarkastaja Antti Linna) maa- ja metsätalousministeriö, johtaja Pirkko Saarela Lapin TE-keskus (johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus), kehittämispäällikkö Sinikka Kauranen Hämeen TE-keskus (kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen Uudenmaan TE-keskus), johtaja Raimo Harjunen Etelä-Pohjanmaan TE-keskus (johtaja Markku Gardin Satakunnan TE-keskus), osastopäällikkö Markku Turkia Etelä-Savon TE-keskus (osastopäällikkö Hannele Jokiniemi Pohjois-Karjalan TE-keskus), kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitto (aluekehityspäällikkö Terttu Väänänen Pohjois-Pohjanmaan liitto), yksikön päällikkö Ulla Kapanen-Grönfors Uudenmaan liitto (suunnittelujohtaja Heikki Juurinen Satakuntaliitto), lääninsivistysneuvos Juha Mäntyvaara Etelä-Suomen lääninhallitus (sosiaali- ja terveysneuvos Marja-Leena Kärkkäinen Oulun lääninhallitus), koordinaattori-suunnittelija Auli Korhonen (koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, järjestösihteeri Pekka Salmi (johtaja Kauko Passi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen (työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu) Akava ry, asiantuntija Heikki Suomalainen (asiantuntija Mikko Räsänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kehittämispäällikkö Ismo Partanen (johtaja Martti Pallari) Suomen Yrittäjät ry, asiamies Pirjo Liukas (varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen) Keskuskauppakamari, asiamies Ilpo Mattila (johtaja Olli-Pekka Väänänen) maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, kehittämispäällikkö Lauri Lamminmäki (erityisasiantuntija Mirja Salonen) Suomen Kuntaliitto, kehitysjohtaja Juha Pantzar (kehittämispäällikkö Leea Paija) Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, puheenjohtaja Lea Karjalainen (projektikoordinaattori Ritva Vauren) Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry, pääsihteeri Hannele Varsa (jaostosihteeri Jussi Aaltonen) Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. (TM vanhempi hallitussihteeri Tarja Brandes 010 60 48074)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.4.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ympäristörikoksista). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua antamalla vähimmäissäännöt vakavien ympäristöä vahingoittavien tekojen rangaistavuudesta ja rangaistusten tasosta jäsenvaltioissa. Ehdotus sisältää määritelmiä, rikostunnusmerkistön, säännöksen oikeushenkilön vastuusta sekä luonnollisen ja oikeushenkilön seuraamuksia, niiden lajia ja vähintä enimmäismäärää koskevia säännöksiä. (OM apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist 160 67700)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.4.2007 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2006 olivat 7 888 360 euroa ja ne koostuivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2005. Kulut tilikaudella olivat 5 657 775,22 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 5 508 098,53. Rahaston tuottojäämä tilikaudelta oli 2 224 990,79 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 15 355 833,59 euroa. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

Valtion eläkerahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen. Eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2006 oli 1 847,6 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 9 184,8 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 160 33108)

Palkkaussopimuksen tekeminen Maaseutuviraston ylijohtajan Leena Tenholan kanssa. Sopimuspalkka on 7 300 euroa kuukaudessa 1.5.2007-30.4.2012. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti 12.4.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä laati ehdotuksen uusiksi yhtenäisiksi säädösehdotusten vaikutusten arviointia koskeviksi ohjeiksi. Uudet ohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Ehdotus on osa paremman sääntelyn toimintaohjelman toteuttamista. Työryhmä ehdottaa, että ohjeita täydennetään sähköisellä tietopankilla, joka sisältäisi tietoja mm. vaikutusten arvioinnin menetelmistä ja tietolähteistä sekä esimerkkejä vaikutusarvioinneista. Lisäksi vaikutusarvioinnin koulutusta sekä johtamista ja laadun seurantaa ministeriöissä tulisi työryhmän mielestä tehostaa. Mietintö ja ohjeiden luonnos ovat osoitteessa http://www.om.fi/omtr20075.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Nurmi, p. (09) 160 67670, oikeusministeriö.

Saaristotyöryhmä luovutti 10.4.2007 raporttinsa puolustusministeriölle. Korppoon/Dragsfjärdin alueellinen työryhmä perustettiin 5.7.2005. Sen tehtäväksi määritettiin puolustushallinnon henkilöstölle, Korppoon kunnalle ja Dragsfjärdin kunnalle valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon ja puolustusvoimien rakennemuutoksen toimeenpanosta aiheutuvien haittavaikutusten minimoiminen. Työryhmä esittää, että valtionhallinnossa Korppoon kunta, suurena yksittäisenä alueellisena menettäjänä, asetettaisiin valtion kaikilla sektoreilla tukitoimia määritettäessä ja avustuksia myönnettäessä maksimituen piiriin. Työryhmä esittää myös, että puolustusministeriö käytössään olevin keinoin pyrkii vaikuttamaan siten, että työryhmän esitykset ovat toteutettavissa. Raportti on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1065/Saaristotyoryhman_loppuraportti_100407.pdf. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Hannu Vuorinen p. (09) 160 88173 ja tiedottaja Petri Kekäle p. (09) 160 88261, puolustusministeriö.

Oppisopimuskoulutuksen kehittämistyöryhmä julkaisi 10.4.2007 selvityksensä oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä. Opetusministeriön asettama työryhmä esittää, että virkasuhteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen parannetaan luomalla uusi virkamiehen oppisopimus. Tällä hetkellä virkasuhteessa olevalle on myönnettävä oppisopimuskauden ajaksi virkavapaus ja solmittava määräaikainen työsopimus. Sekä työnantajat että virkamiehet ovat kokeneet tämän ongelmalliseksi. Työryhmän mukaan palvelussuhteen muoto ei saa vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin osallistua oppisopimuskoulutukseen. Työryhmä toteaa, että jatkossa oppisopimuskoulutuksella voidaan parantaa ammattikoulutetun työvoiman saatavuutta, lisätä nuorten koulutukseen pääsyä sekä turvata aikuisten koulutusmahdollisuuksia. Työryhmän muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Oppisopimuskoulutuksen_kehittxminen.html. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Timo Lankinen, p. 0500 442 635 tai (09) 160 77391 sekä opetusneuvos Seija Rasku, p. 0400 958 845 tai (09) 160 76963, opetusministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainontatyöryhmä luovutti 5.4.2007 muistionsa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mukaan lasten ja nuorten suojelu alkoholin haitoilta edellyttää myös mainonnan sääntelyä osana kokonaisvaltaista alkoholihaittojen vähentämispolitiikkaa. Työryhmä kannattaa elinkeinon harjoittajien ja viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja vuoropuhelun lisäämistä esimerkiksi kokoamalla alkoholimainontaa koskevien säännösten soveltamiseen keskittyvä neuvotteluryhmä. Työryhmä kannattaa myös alkoholipitoisten geelien, jäätelöiden ja mehujäiden kaltaisten tuotteiden rinnastamista alkoholijuomiin lainsäädännössä. Työryhmän viranomaisjäsenten näkökulmasta alkoholipolitiikan ja alkoholilain tavoitteiden kannalta keskeisiä haasteita nykyisen alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön soveltamisessa on se, että tavoitteita ei ole riittävän selkeästi nostettu esiin mainontasäännöksissä. Työryhmän elinkeinoja edustavien jäsenten näkökulmasta alkoholimainontaa koskeva lakiperusteista sääntelyä ei tulisi entisestään lisätä. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shpai/mainonta.htx.i947.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Terttu Savolainen p. (09) 160 73165, 050 583 9912 sekä ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen p. 050 5011 260, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.