Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 14/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.4.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta. Asetukseen tehdään valtion omistajaohjauksen keskittämisestä, kanslian organisaation muuttamisesta sekä turvallisuustoiminnasta johtuvia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimusta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (293/2007) sovelletaan väliaikaisesti 19.10.2006 lukien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 11.4.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelukeskuksesta. Asetuksella perustetaan Puolustushallinnon palvelukeskus, jonka toimipaikka on Hämeenlinnassa. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja puolustushallinnon sekä muille valtion virastoille. Tavoitteena on parantaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta, taloudellisuutta ja laatua hallinnonalalla sekä vapauttaa virastojen voimavaroja niiden ydintehtäviin. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013. Asetus sisältää tuen saamisen yleiset edellytykset ja ehdot, sitoumus- ja sopimuskausien pituudet, tukimuodot, tuen myöntämisen perusteet, tukien enimmäismäärät, sopimukseen perustuvien tukien edellytykset ja ehdot sekä tuen maksamisen edellytykset. Luonnonhaittakorvaukset ja maatalouden ympäristötuki sisältyvät tukijärjestelminä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013. Asetus tulee voimaan 11.4.2007 tietyin siirtymäsäännöksin. (MMM hallitussihteeri Maija Kaukonen 160 54261)

Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtionyhtiöiden omistajaohjaus sekä valtion yleisen omistajapolitiikan valmistelu ja koordinointi siirtyvät valtioneuvoston kansliaan 1.5.2007. Päätös edellyttää kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista ministeriössä toiminutta omistajapolitiikan yksikköä koskevilta osin. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.4.2007 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Irene Pelikánován, Alfred Dittrichin, Laurent Truchotin, John D. Cooken, Enzo Moavero Milanesin, Ingrîda Labuckan, Vilenas Vadapalasin, Ena Cremonan, Nils Wahlin, Miro Prekin, Nicholas James Forwoodin ja Theodore Chipevin nimittäminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiksi toimikaudeksi 1.9.2007-31.8.2013 sekä Sten Frimodt Nielsenin nimittäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 17.9.2007-31.8.2010. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön työmarkkinalakimiehet Joanna Autiovuori, Pirkko Janas, Jussi Luomajärvi ja Mika Saarinen valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2007-2013. Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2007-2013 perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen. Valtioneuvoston 3.8.2006 hyväksymä esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2007-2013 toimitettiin komissiolle hyväksymistä varten. Esitys koostuu ohjelmakaudella 2007-2013 Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta toimeenpantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä. Komissio on arvioinut Suomen esitystä ja siitä on ollut komission kanssa useita kahdenvälisiä neuvotteluja. Näiden perusteella ohjelmaan esitetään komission vaatimia muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimitetaan valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen komission hyväksyttäväksi. Mikäli komissiokäsittelystä aiheutuu tarvetta muihin kuin teknisluonteisiin muutoksiin, ohjelma tuodaan uudelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 160 54220)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön hylkyjen poistamista koskevaa yleissopimusta käsittelevään diplomaattikonferenssiin Nairobissa 14.-18.5.2007. Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallitussihteeri Merja Huhtala ja jäsenet ovat ylitarkastaja Virpi Laukkanen sekä lähetystösihteeri Pia Stjernvall. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Päätös myöntää Porvoon Alueverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Porvoon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Porvoo-Tolkkinen-Kärringen). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää Saint-Gobain Isover Oy:n Forssan ja Hyvinkään lasivillatehtaille lisää päästöoikeuksia. Päästöoikeuksia myönnetään yhteensä 6 122 t CO2 päästökauppakaudelle 2005-2007. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yrityksen laitoksille 21.12.2004 myönnetystä päästöoikeusmäärästä, joka oli kaikkiaan 64 440 CO2. Yrityksen laitoksille on nyt tehtävän myöntämispäätösten jälkeen myönnetty päästöoikeuksia yhteensä 70 562 t CO2. Päätös lisää myönnettävistä päästöoikeuksista perustuu Helsingin hallinto-oikeuden antamiin, yrityksen Forssan ja Hyvinkään lasivillatehtaita koskeviin päätöksiin, joissa yrityksen vaatimus Energiamarkkinaviraston päästölupapäätöksen osittaisesti kumoamisesta on hylätty. Oikeus on viraston tavoin katsonut, että päästökauppalain edellyttämän tarkkailuvelvoitteen ja samalla päästökauppalain soveltamisalaan piiriin kuuluu päätoiminnoista eli lasin ja lasivillan valmistuksesta aiheutuvien päästöjen lisäksi päätoimintoja palvelevasta lämmitysjärjestelmästä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.4.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2007) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission tekemistä kolmesta rautatiealan säädösehdotuksesta ja komission tiedonannosta (liikkuvan kaluston vastavuoroinen tunnustaminen). Säädösehdotusten keskeinen ehdotus koskee rautateiden liikkuvan kaluston yksinkertaistamista ja selkeyttämistä sekä vastavuoroista tunnustamista muissa jäsenvaltioissa. Ehdotus direktiiviksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta koskee uutta käyttöönotettavaa kalustoa ja ehdotus rautatieturvallisuusdirektiivin muuttamiseksi jo aikaisemmin käyttöönotettua kalustoa. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.4.2007 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Jarmo Koskela liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 23.4.2007-15.4.2010, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Jari Kauppila on virkavapaalla. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.4.2007 seuraavia asioita:

Tampereen yliopiston oikeuttaminen tekemään Turun Seudun Osuuspankin kanssa vuokrasopimus Kiinteistö Oy Tampereen Sähkökortteli -nimisen kiinteistön peruskorjattavista noin 7 403 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 15 vuotta, pääomavuosivuokra ilman hoitokustannuksia noin 1,06 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua yliopiston käyttöön 1.6.2009. (OPM yli-insinööri Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston Viikin C-talon peruskorjattavista, yhteensä 4 092 htm2:n tiloista. Sopimus liittyy Helsingin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen väliseen 22.11.2005 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuksen kesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 0,605 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 3/2007-3/2008 aikana. (OPM yli-insinööri Liisa Munsterhjelm 160 77222)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtionhallinnon kriisitilanteiden ja poikkeusolojen viestintää selvittänyt työryhmä luovutti 2.4.2007 ehdotuksensa uudeksi kriisiviestintäohjeeksi valtioneuvoston kanslialle. Valtionhallinnon kriisitilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohjeen painopiste on erilaisten normaaliolojen kriisien edellyttämässä tehostetussa viestinnässä ja viranomaisten viestinnällisessä yhteistoiminnassa. Ohjeessa korostetaan viestinnän luotettavuutta, nopeutta ja vuorovaikutteisuutta sekä viestinnän koordinoinnin merkitystä koko valtionhallinnossa. Työryhmä tähdentää, että viestintä on olennainen osa kriisin johtamista ja sen sisältö määrittyy aina vallitsevan tilanteen mukaisesti. Mietintö on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=189633. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, valtioneuvoston viestintäjohtaja Asko Mattila, p. (09) 160 22012, valtioneuvoston viestintäyksikkö sekä työryhmän sihteerit, apulaistiedotuspäällikkö Olli Haapa-aho, (09) 160 22025, valtioneuvoston viestintäyksikkö ja tiedottaja Petri Kekäle, p. (09) 160 88261, puolustusministeriö.

Rangaistusmääräys- ja rikesakkotyöryhmä luovutti 4.4.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä yhtenäistäisi ja selkeyttäisi poliisin antamien rikesakkojen ja syyttäjien antamien rangaistusmääräyssakkojen määräämismenettelyt. Nykyisin poliisi voi antaa esimerkiksi liikennerikkomuksesta rikesakon ja syyttäjä poliisin antaman rangaistusvaatimuksen jälkeen rangaistusmääräysmenettelyssä sakon. Kaksi erilaista menettelyä on nyt tarkoitus korvata mahdollisimman yhdenmukaisella ja tehokkaalla järjestelmällä, joka perustuisi uuteen lakiin sakko- ja rikesakkomääräysmenettelystä. Nykyisiin menettelyihin liittyy työryhmän mielestä monia ongelmia. Rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyillä tuomiovaltaa on siirretty yhä enemmän tuomioistuimilta poliisille ilman, että epäillyn oikeusturvaa on parannettu. Menettelyt eroavat toisistaan myös perusteettomasti, koska niitä on kehitetty toisistaan erillään. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1172045422830. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, p. (09) 160 67708 ja työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. (09) 160 67723, oikeusministeriö.

Kuntien rahoitusjärjestelmää selvittänyt työryhmä jätti 30.3.2007 väliraporttinsa alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Työn perustana on laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki). Työryhmän tulee valmistella esityksiään lain 11 §:n linjausten toteuttamisesta. Työryhmän on tehtävä kaksi vaihtoehtoista esitystä koskien hallinnonaloittaisten valtionosuuksien mahdollista yhdistämistä: toisessa valtionosuudet yhdistetään, toisessa ne pysyvät erillään kuten nykyisinkin. Työryhmän mielestä työn jatkovaiheessa tulee hakea ratkaisut valtionosuusjärjestelmän kehittämiseksi siten, että se olisi nykyistä neutraalimpi kuntaliitostilanteissa esimerkiksi muuttamalla määräytymisperusteita euroa/asukas -pohjaisiksi syrjäisyyttä ja saaristoisuutta määriteltäessä. Samoin neutraalisuutta tulisi edistää kuntien tiivistäessä yhteistyötään, erityisesti kuntien perustaessa yhteisiä useamman toimipisteen lukioita. Väliraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/suomi/vos_uudistus. Lisätietoja antavat ylijohtaja Cay Sevón (09) 160 42831, SM, neuvotteleva virkamies Rainer Alanen (09) 160 44644, SM, neuvotteleva virkamies Markku Nissinen (09) 160 44522, SM, ylitarkastaja Vesa Lappalainen (09) 160 44596, SM, budjettineuvos Raija Koskinen (09) 160 33102, VM, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola (09) 160 73859, STM, suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta (09) 160 77252, OPM sekä varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (09) 771 2700, Suomen Kuntaliitto.

Selvitysmies Antti Mykkänen luovutti 29.3.2007 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle loppuraportin koskien aluepolitiikan eväitä myönteiselle aluekehitykselle. Eheyttävään aluepolitiikkaan -selvitysraportti antaa kiteytetyn kuvan maamme viime vuosien kehityksestä. Selvityksessä aluepolitiikalle asetetaan kolme keskeistä tavoitetta: 1. edistetään alueiden kykyä menestyä maailman laajuisesti, 2. pienennetään alueiden välisiä kehityseroja, 3. turvataan peruspalvelut ja yhteydet kaikkialla Suomessa. Ministeri Mannisen mielestä aluepolitiikalla on kyetty vahvistamaan Suomen eri alueiden kehitystä sekä tasapainottamaan sitä. Mannisen mielestä selvitysmiehen ehdotuslista on kohtuullisen pitkä, mutta aihealueetkin ovat laajat elinkeinopolitiikasta liikenneyhteyksiin. Valtaosa ehdotuksista on toteutettavissa ilman lisärahoitusta, sillä vain joka neljäs ehdotus tuo lisärahatarpeita valtion budjettiin, toteaa Manninen. Selvitys on osoitteessa http://www.intermin.fi/suomi/aluekehitys. Lisätietoja antaa erityisavustaja Raimo Holster, (09) 160 43511.

Kaksi puolustusministeriön asettamaa työryhmää luovutti 4.4.2006 loppuraporttinsa puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Puolustusministeri Kääriäinen asetti kesällä 2005 kolme alueellista työryhmää, joiden tehtävänä oli puolustusvoimien rakennemuutoksista ja organisaatiosupistuksista aiheutuvien haittavaikutusten minimoiminen. Työryhmät asetettiin Mikkeliin (Savon Prikaatin lakkauttaminen), Tuusulaan (Helsingin Ilmatorjuntarykmentin lakkauttaminen) ja Korppoon/Dragsfjärdin saaristoalueelle (Turun Rannikkopatteriston lakkauttaminen). Tuusulan alueellisen työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.defmin.fi/index.phtml?s=362 ja Mikkelin alueellisen työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.defmin.fi/index.phtml?s=361. Lisätietoja antaa tiedottaja Petri Kekäle, p. (09) 160 88261, puolustusministeriö.

Selvityksen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista tehnyt selvitysmies Ilkka Huovio luovutti 30.3.2007 raporttinsa opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosojalle. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista on tarkoitus kehittää opetusministeriön alainen ja sen ohjauksessa toimiva monipuolinen taiteen ja kulttuurin kansainvälinen tukiyksikkö, joka edistää Euroopan unionin ja Venäjän välistä kulttuuriyhteistyötä. Selvitysmies esittää vuosiksi 2007-2012 viisi keskeistä kehittämistoimenpidettä. Joensuun yliopisto on valmis selvittämään Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin ja sen kirjaston toimintaedellytyksiä yliopiston yhteydessä. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Venajan_ja_Ita_Euroopan_instituutin_selvitys. Lisätietoja antavat professori Ilkka Huovio, p. (09) 756 30202 ja 050 563 8341 sekä kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. (09) 160 77292, opetusministeriö.

Erityisryhmien asumisen turvallisuuden parantamista selvittänyt työryhmä luovutti 2.4.2007 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen mukaan erityisryhmien asumisratkaisuissa ja -palveluissa ei oteta asumisturvallisuutta riittävästi huomioon. Työryhmä ehdottaa valtakunnallisten linjausten, lainsäädännön, paikallisen turvallisuustyön, ohjeistuksen ja valvonnan sekä asumisratkaisujen kehittämistä. Erityisryhmiin kuuluvat toimintakyvyltään heikentyneet henkilöt, kuten ikääntyneet, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset. Suurin osa erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä asuu tavallisissa asunnoissa. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/10922/index.htx. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Merja Söderholm, p. (09) 160 74028 ja 050-597 0451, sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, p (09) 160 44085 ja 040-719 7150, sisäasiainministeriö sekä asuntoneuvos Raija Hynynen, p. (09) 020 4907607 ja 050-521 7498, ympäristöministeriö.

Työministeriön projektiryhmä julkaisi 4.4.2007 ehdotuksensa syrjinnän seurannasta Suomessa. Projektiryhmä ehdottaa, että syrjinnän seurantaa tehostetaan luomalla kansallinen syrjinnän seurantajärjestelmä. Seurantajärjestelmä kehittäisi Suomessa nykyistä tiedon keräystä ja raportointia sekä kokoaisi tällä hetkellä hajallaan olevaa tietoa. Näin parannettaisiin edellytyksiä arvioida syrjinnän vastaisen politiikan onnistumista. Raportointi toisi syrjintää näkyväksi ja sitä kautta tukisi syrjinnän vastaista toimintaa. Ehdotus kansalliseksi syrjinnän seurantajärjestelmäksi valmisteltiin työministeriön projektissa osana kaikille EU-maille tarkoitettua syrjinnän seurannan käsikirjaa. Ehdotus on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj374.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, p. 010 60 48021, työministeriö.

Työministeriön työryhmä luovutti 4.4.2007 työministeriölle ehdotuksensa turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten oikeudellisten palvelujen järjestämisestä. Työryhmä ehdottaa, että turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan rahoitus ja hankinta säädellään tarkemmin. Ehdotukset koskevat vastaanottokeskusten hankkimaa turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa ja yksilöllistä avustamista. Ehdotus ei muuttaisi työministeriön ja oikeusministeriön välistä työnjakoa. Turvapaikkahakijalla tulee työryhmän mielestä olla aina oikeus valita avustajansa ja mahdollisuus saada tarvittaessa oikeusapua. Ehdotusten taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Työryhmä ei esitä uusia määrärahoja tai määrärahojen siirtoja. Työryhmän ehdotus on osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat johtaja Mervi Virtanen, p. 010 60 48020 ja erikoissuunnittelija Tero Mikkola, p. 010 60 48018, työministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.