Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2007 seuraavat lait:

Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 260/2006 vp). Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääasialliselta sisällöltään vuonna 2004 Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi toukokuussa 2006 antamallaan tuomiolla. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta (HE 94/2006 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta, joka myönnetään viiden vuoden oleskelun jälkeen. Lakiin lisätään erillinen säännös oleskeluluvan myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle, joka on saanut pitkään oleskelleen aseman toisessa jäsenvaltiossa ja siirtyy Suomeen. Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen työtä tekemään tulevan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen työntekoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin kolmannen maan kansalaisiin. Opintotukilakiin lisätään maininta pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta. Tällöin EY-oleskeluluvan haltija on oikeutettu opintotukeen. Lait tulevat voimaan 1.5.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta (HE 205/2006 vp). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella pannaan täytäntöön. Direktiivin tavoitteena on parantaa unionin kansalaisten asemaa ja helpottaa kansallisten viranomaisten toimia. Lisäksi direktiivillä pyritään yksinkertaistamaan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuteen liittyviä muodollisuuksia. Ulkomaalaislain 10 luku sisältää säännökset unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskelusta. Lait tulevat voimaan 30.4.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 160 43985)

Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki metsälain muuttamisesta, laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta, laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta ja laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 178/2006 vp). Metsäkeskusten hoitamat julkiset hallintotehtävät järjestetään vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Sellaiset metsäkeskuksille säädetyt tehtävät, joihin voidaan katsoa sisältyvän merkittävää julkisen vallan käyttöä, siirretään 1.5.2007 aloittavalle Maaseutuvirastolle. Muuta kuin merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät organisoidaan metsäkeskuksissa nykyistä selkeämmin muusta toiminnasta erilleen tehtävien hoidon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.5.2007. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.3.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuusamo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan 19.11.2001 Suomen ja Venäjän välillä noottienvaihdolla tehty periaatesopimus Kuusamo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle autoliikenteelle. Periaatesopimus on voimassa 6.10.2006 alkaen. Asetus tulee voimaan 28.3.2007. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liitteen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Punta del Estessä vuonna 2005 tehty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen (SopS 34/2004) G liite, joka sisältää riitojen ratkaisua koskevat tarkemmat menettelytapasäännöt välimiesmenettelystä ja sovittelukomiteamenettelystä. Asetus tulee voimaan 27.3.2007. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 020 4907355)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.3.2007 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Teija Hannele Unkila toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Pirjo Hannele Sarell Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2007 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Jouko Juhani Valtonen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2007 lukien sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Ulla-Maija Halme vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.4.2007 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Jyrki Teodor Tenn toiseksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.4.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Hovioikeudenneuvos Maija Liisa Kilpeläinen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Helena Marjatta Lindgren toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Hietala Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2007 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Veli Heikki Hakkarainen Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2007 lukien, määräaikainen käräjätuomari, asessori Eija Liisa Pitkänen Mikkelin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2007 lukien, käräjätuomarit Eero Juhani Mattila, Hannu Aarne Uolevi Karsio, Kimmo Leskinen, Antti Rikhard Huiskala ja Leena Marketta Alanne Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin 1.4.2007 lukien ja käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen Vaasan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Maaherra, varatuomari Peter Lindbäck Ahvenanmaan läänin maaherran virkaan 1.4.2007 lukien 31.3.2015 päättyväksi määräajaksi. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.3.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään määräykset alueiden kehittämisen neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Asetus tulee voimaan 21.3.2007. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 44525)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta. Tuen maksaminen perustuu EY:n komission Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalous- ja kalastusalalla antamaan Komission asetukseen (EY) N:o 1860/2004. Tukeen liittyy tila- ja maakohtaisia rajoitteita. Kasvintuotannon tukea maksetaan tukialueilla A ja B öljy-, valkuais- ja kuitukasveille, vehnälle, mallasohralle, tärkkelysperunalle, rukiille sekä avomaanvihanneksille mukaan lukien tilli ja persilja. Tukea maksetaan tiloille, joilla ei ole voimassa olevaa kauden 2000-2006 maatalouden ympäristötuen viisivuotista sitoumusta. Asetus tulee voimaan 28.3.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella mahdollistetaan rypsin ja rapsin lisäksi myös biokaasutettavien nurmikasvien tilatason energiakäyttö sekä energiakasvituki- että non food-järjestelmässä. Energiakasvitukijärjestelmän tilatason energiakäytössä otetaan käyttöön asetusmuutoksen mahdollistamat helpotukset soveltamalla asetusmuutosta vapaaehtoisesti vuonna 2007. Asetuksella otetaan käyttöön jalostajien ja keräilijöiden ennakkohyväksyntäjärjestelmä heti sen tullessa EU-säädöksen puolesta mahdolliseksi eli vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi asetuksessa säädetään siitä, että monivuotisille kasveille, ruokohelpeä lukuun ottamatta, ei aseteta edustavaa satotasoa energiakasvitukijärjestelmässä tukivuodesta 2008 alkaen. Asetus tulee voimaan 28.3.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä 90 prosenttia. Korvauksen maksaminen edellyttää vielä Euroopan komissiolle tehtävää ilmoitusta korvauksen maksusta, ja lopullinen maksatus tehdään aikaisintaan kymmenen työpäivää tämän ilmoituksen toimittamisen jälkeen. Asetus tulee voimaan 28.3.2007. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1322/ 2006) tulee voimaan 1.4.2007. Lailla matkustaja-alusten tukijärjestelmää muutettiin siten, että tukena myönnetään määrä, joka vastaa maksettuja työnantajan sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja. Lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan jo 1.1.2007 lukien aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Asetus tulee voimaan 1.4.2007. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta. Kehittämiskeskuksen toiminta-ajatusta on muutettu niin, että siinä huomioitiin innovaatioiden merkitys myös kehittämiskeskuksen toimintaan vaikuttavana asiana. Tämän muutos heijastuu myös asetukseen, jossa säädetään tarkemmin mm. kehittämiskeskuksen tehtävistä. Kehittämiskeskuksen organisaatiota ja henkilöstöä koskeviin pykäliin tehdään tarkennuksia. Asetuksella kumotaan teknologian kehittämiskeskuksesta annettu asetus (467/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.4.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.3.2007 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa tapaamisessa Berliinissä 24.-25.3.2007. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Berliinissä juhlitaan Rooman sopimusten allekirjoittamisen 50-vuotispäivää. Belgia, Hollanti, Italia, Luxemburg, Länsi-Saksa ja Ranska allekirjoittivat Roomassa 25.3.1957 Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukset, jotka loivat perustan uudenlaiselle eurooppalaiselle yhteistyölle. Päämiestapaamisessa on tarkoitus hyväksyä niin kutsuttu Berliinin julistus Euroopan unionin tähänastisista saavutuksista, yhteisistä arvoista ja tulevista haasteista. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös hyväksyä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (HE 260/2006 vp). (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle. Suomi ei sitoudu tarjoamaan todistajille tai heidän läheisilleen erityisiä todistajansuojeluohjelmia. Sijoittaminen koskee todistajia, jotka ovat esiintyneet tai tulevat esiintymään todistajina tuomioistuimessa. Suomen viranomaiset käsittelevät kirjaajan sijoittamispyynnöt tapauskohtaisesti ja päättävät sijoittamisesta oman harkintansa mukaan. Päätöksellä Suomi sijoittaa kuusi Sierra Leonen erityistuomioistuimen sille ehdottamaa henkilöä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös asettaa Suomen Unesco-toimikunta nelivuotiskaudeksi 2007-2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Tapio Markkanen; jäsenet: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, professori Timo Cantell, opetusneuvos Irmeli Halinen, ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen, professori Juha Kämäri, johtaja Johanna Maula, pääjohtaja Jussi Nuorteva, teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala, toiminnanjohtaja, asiamies Juha Rekola, professori Rauni Räsänen ja kansanedustaja Jutta Urpilainen. (OPM hallitusneuvos Satu Paasilehto 160 77248)

Päätös muuttaa C More Entertainment Finland Oy:lle, MTV Oy:lle, SubTV Oy:lle, Suomen Urheilutelevisio Oy:lle, SW Television Oy:lle, TV5 Finland Oy:lle ja The Walt Disney Company Ltd:lle digitaaliseen televisiotoimintaan myönnettyjä toimilupia. Toimilupiin liitettyjä määräyksiä täydennetään uudella toimilupamääräyksellä, jonka mukaan luvanhaltijoiden tulee tarjota maksutelevisiopalveluja siten, että kaikkien maksutelevisiolähetysten salaus voidaan purkaa käyttämällä yhtä salauskorttia, jos luvanhaltija tarjoaa maksutelevisiopalvelua. Toimilupamääräystä sovelletaan 1.9.2007 alkaen. Muilta osin toimilupamääräykset säilyvät ennallaan. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös asettaa avaruusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2007-31.3.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: teollisuusneuvos Antti Joensuu kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: opetusneuvos Mirja Vihma-Kaurinkoski opetusministeriö; jäsenet: lähetystöneuvos Tarja Pesämaa ulkoasiainministeriö, viestintäneuvos Kari T. Ojala liikenne- ja viestintäministeriö, tietohuoltopäällikkö Juha Vuorimies ympäristöministeriö, insinöörieversti Veli-Pekka Valtonen pääesikunta, tutkimusprofessori Tuija Pulkkinen ilmatieteen laitos, ylijohtaja Eeva-Liisa Poutanen merentutkimuslaitos, yksikön johtaja, dosentti Susan Linko Suomen Akatemia, toimialajohtaja Kari Tilli Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja Director Space Kimmo Myllyoja Patria Systems Oy. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Päätös asettaa siviilipalvelusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2007-31.3.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos, yksikön päällikkö Matti Ilonen (hallitusneuvos Mikko Salmenoja) työministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Jaakko Kangas (majuri Antti Virransalo) puolustusministeriö; jäsenet: eversti Markku Määttänen ajalla 1.4.-31.5.2007/eversti Jari Kytölä ajalla 1.6.2007-31.3.2010 (komentajakapteeni Jyrki Kivelä) pääesikunta, johtaja Tiina Koivuniemi (varajohtaja Sari Eskola) Lapinjärven koulutuskeskus, työmarkkinalakimies Leena Mattheiszen Helsingin kaupunki/Henkilöstökeskus (palvelussuhdepäällikkö Hilkka Vesterinen Helsingin kaupunki/Sosiaalivirasto), varapuheenjohtaja Antti Meriläinen (sihteeri Lydia Palo) Aseistakieltäytyjäliitto ry, ylitarkastaja Inka Douglas (toimialasihteeri Jari Ratajärvi) työministeriö; pysyvä asiantuntija: ylitarkastaja Heidi Nummela työministeriö. (TM ylitarkastaja Outi Viljamaa 010 60 47982)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.3.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2007) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kissan ja koiran turkiksia koskeva asetus). Asetusehdotuksen tarkoituksena on kieltää kissan ja koiran turkisten ja niistä valmistettujen tuotteiden saattaminen yhteisön markkinoille sekä tuonti yhteisöön ja vienti yhteisöstä. Lisäksi sillä vahvistettaisiin tiedottamista koskevat vaatimukset, joilla pyritään varmistamaan se, että näiden turkislajien uusia tunnistamismenetelmiä koskevat tiedot toimitetaan komissiolle sekä myös muille jäsenvaltioille. Tavoitteena on yhteisten tunnistamismenetelmien mahdollinen vahvistaminen yhteisön tasolla. Tunnistamismenetelmien avulla voidaan selvittää, mistä eläinlajista maahantuodut tai markkinoille saatetut turkikset tai turkistuotteet ovat peräisin. (MMM apulaisosastopäällikkö Mikael Karring 160 53337)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.3.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori Pekka Timonen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön johtajan virkaan 1.5.2007 lukien. Valtioneuvoston lausuma; Hallituksen lähtökohtana on, että sen tarkoituksena ei ole enää tehdä merkittäviä nimityksiä, ellei ole tehtävään tai hallinnon toimivuuteen liittyviä erityisiä perusteluja, jotka edellyttävät nimityksen tekemistä vielä tämän hallituksen aikana. Omistajaohjausyksikön tulee aloittaa toimintansa 1.5.2007 ja siksi on perusteltua, että nimitys tehtiin nyt. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lammelle palkatonta virkavapautta sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.-31.12.2007. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.3.2007 seuraavia asioita:

Teknillisen korkeakoulun oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston Teknillisen fysiikan -rakennuksen peruskorjattavista 6 988 htm2:n tiloista. Lukuun sisältyy noin 100 m2 lisätila, joka toteutetaan saman rakennuksen välikerrokseen. Sopimuksen kesto on 15 vuotta, kokonaisvuosivuokra ilman yliopiston omia hoitokustannuksia noin 1,08 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua 1.8.2009. (OPM yli-insinööri Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Teknillisen korkeakoulun oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus yliopiston Puu 1 -rakennuksen peruskorjattavista 4 018 htm2:n tiloista. Lukuun sisältyvät rakennuksen sisään tehtävät pienet vuokra-alan laajennukset, yhteensä 408 m2. Sopimuksen kesto on 15 vuotta, kokonaisvuosivuokra ilman yliopiston omia hoitokustannuksia noin 0,565 miljoonaa euroa (alv 0 %). Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua 31.12.2008. (OPM yli-insinööri Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Maksullisia suoritteita arvioidaan vuonna 2007 kertyvän 1 930 000 euroa. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (1160/1993). Asetus tulee voimaan 1.4.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 160 53365)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmä luovutti 16.3.2007 toisen väliraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä esittää, että maaseudulla toimivien mikroyritysten tukitaso on tulevalla ohjelmakaudella sama eri tukijärjestelmissä. Työryhmä katsoo, että eri rahastojen rahoittamista tukijärjestelmistä tai toimenpiteistä ei pidä tehdä liian pois sulkevia, sillä se johtaisi väliinputoajaryhmien syntyyn. Raportissa esitetään kehittämisehdotuksia siitä, miten työvoima- ja elinkeinokeskusten ja paikallisten toimintaryhmien yritysrahoituksen käytäntöjä voidaan muuttaa sujuvammaksi ja yhdenmukaistaa rahoitusmenettelyjä ja -palveluita. Valmistelutyö on tehty tiiviissä yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5nnySVXIJ/Files/CurrentFile/trm2007_11.pdf. Lisätietoja antavat jaostopäällikkö Sirpa Karjalainen (työryhmän pj.), p. (09) 160 52901, 040 5246 112 ja ylitarkastaja Markku Alm (työryhmän siht.), p. (09) 160 52222, 0400 864 945, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.