Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 11/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.3.2007 seuraavat lait:

Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 200/2006 vp). EU:n jäsenvaltioiden ja EY:n Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden kanssa tekemä kehitysyhteistyö perustuu vuonna 2000 tehtyyn AKT-EY -kumppanuussopimukseen, jota muutettiin vuonna 2005. Kehitysyhteistyötä rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta. EU:n jäsenvaltioiden sisäisellä rahoitussopimuksella perustetaan kymmenes Euroopan kehitysrahasto vuosina 2008-2013 tehtävää yhteistyötä varten. Rahastosta tuetaan lisäksi EU:n merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tekemää kehitysyhteistyötä. Sisäisellä menettelytapasopimuksella määrätään AKT-EY -kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi EU:n jäsenvaltioissa toteutettavista toimenpiteistä ja menettelyistä. Sopimus saatetaan vastaamaan AKT-EY -kumppanuussopimukseen vuonna 2005 tehtyjä muutoksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude 160 56230)

Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta ja laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 6 luvun muuttamisesta (HE 261/2006 vp). Vankeinhoitoviranomaisten toimivaltuudet vankien kirjeenvaihdon ja postilähetysten tarkastamiseen laajenevat. Samalla päätösvaltaa täsmennetään. Tavoitteena on, että vankilaviranomaiset pystyvät valvonnalla estämään kiellettyjen aineiden ja esineiden pääsyn vankiloihin ja ennaltaehkäisemään vankilasta käsin johdettua rikollista toimintaa. Vastaavat muutokset tehdään lakiin poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Lait tulevat voimaan 1.4.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 186/2006 vp). Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii sisäasiainministeriön yhteydessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä kunnalliseen eläketurvaan liittyvän lainsäädännön kehittämistä koskevissa kysymyksissä. Myös säännöksiä kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kokoonpanosta sekä eläkelaitoksen hallituksen jäsenten nimittämisestä, hallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta muutetaan. Lisäksi luovutaan kunnallisen eläkelaitoksen ohjesäännöstä ja poistetaan laista säännökset varhaiseläkelautakunnasta sekä eläkeasiamiehestä. Laki tulee voimaan 1.5.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä, laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2006 vp). Lailla kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY. Ammattiajoa suorittaville kuljettajille asetetaan vaatimus perustason ammattipätevyydestä ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Perustason ammattipätevyys hankitaan koulutuksella. Perustason ammattipätevyyskoulutus koskee 10.9.2008 lukien linja-auton ajokortin suorittavia ja 10.9.2009 lukien kuorma-auton ajokortin suorittavia. Jatkokoulutusvaatimus koskee kaikkia alalla toimivia ammattikuljettajia. Ammattipätevyyskoulutukseen liittyvistä viranomaistehtävistä vastaavat opetusministeriö, Opetushallitus ja Ajoneuvohallintokeskus. Lait tulevat voimaan 1.8.2007. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Tasavallan presidentti päätti Suomen liittymisestä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehtyyn sopimukseen (Prümin sopimus) ja vahvisti lain Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta, lain ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, lain poliisilain 53 §:n muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, lain ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, lain rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 243/2006 vp). Prümin sopimuksen tarkoituksena on tehostaa sopimuspuolten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi. Sopimus sisältää DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista, rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä sekä terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjumista koskevia määräyksiä. Lisäksi sopimuksessa on tietosuojaa koskevia määräyksiä. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella. (SM ylijohtaja Antti Pelttari 160 42290)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.3.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaansaattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Kuljetusehdot ovat voimassa 9.3.2007 alkaen. Laki (77/2007) tulee voimaan 21.3.2007. Asetus tulee voimaan 21.3.2007. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaansaattamisesta. Sopimukseen (SopS 35/2001) liitetyn normin 1 muutokset tulivat voimaan 15.2.2007. Asetus tulee voimaan 20.3.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Tasavallan presidentin asetus moottoriliikenteen ansiomitalista. Asetuksella virallistetaan moottoriliikenteen ansiomitali. Asetus tulee voimaan 1.4.2007. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Pohjoiskalotin koulutussäätiö järjestää työvoimapoliittista aikuiskoulutusta pääasiassa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoiskalottialueita varten. Sopimus tulee voimaan 19.3.2007. Asetus tulee voimaan 19.3.2007. (TM kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila 010 6048016)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.3.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan ja Georgian hallitusten välisen sopimuksen Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa ja valtuutti kiertävä suurlähettiläs Terhi Hakalan allekirjoittamaan sopimuksen. (UM apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen 160 55547)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.3.2007 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2005 merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä mietintöihin että niiden liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Tasavallan presidentti päätti merkitä pöytäkirjaan tiedon siitä, että eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hylänneensä Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen vaalilain muuttamisesta ja lähetti eduskunnan kirjelmän Ahvenanmaan maakuntapäivien tietoon. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2005 merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus on antanut eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2005 (K 11/2006 vp). Eduskunta on hyväksynyt valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 45/2006 vp) ja päättänyt lähettää sen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.3.2007 seuraavat nimitysasiat:

Brysselissä olevan suurlähetystön sekä Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Antti Sierlan tehtävien päättyminen 31.8.2007 sekä Maputossa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Markku Kauppisen tehtävän päättyminen 31.5.2007. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Ulkoasiainneuvos Aapo Pölhö Brysselissä (Belgia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä PohjoisAtlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön tehtävään 1.9.2007 lukien, ulkoasiainneuvos Kari Alanko Maputossa (Mosambik) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien sekä ulkoasiainneuvos Pekka Hyvönen Hanoissa (Vietnam) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.3.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan yleistehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta seuraa kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön kansallisia ja kansainvälisiä muutoksia, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskuntapolitiikan kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi sekä käynnistää tähän liittyviä selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (1160/2004) tulevat voimaan 18.4.2007. Asetus tulee voimaan 18.4.2007. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 160 42722)

Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirjat ja laki (835/2004) tulevat voimaan 29.3.2007. Asetus tulee voimaan 29.3.2007. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 160 42722)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Tuen saamisen keskeisenä edellytyksenä on edelleen se, että ruokakunta omistaa vähintään 80 poroa. Tuen määrä on enintään 24,50 euroa eloporolta. Asetus tulee voimaan 21.3.2007. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta. Asetusta sovelletaan 1.1.2007 lukien. Asetus tulee voimaan 21.3.2007 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (STM johtaja Risto Aurola 160 74127)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.3.2007 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus, vuosia 2008-2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille. Lisäksi hyväksytään neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18.9.2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude 160 56230)

Päätös myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi -osakeyhtiölle. Helsingin ammattikorkeakoulun ja EVTEK- ammattikorkeakoulun ylläpitäjille sekä Svenska yrkeshögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst -ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnetyt toimiluvat perutaan. Nykyisten Helsingin ammattikorkeakoulun ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnot yhdistetään ja niiden koulutuspaikat siirretään osakeyhtiön ylläpitämälle Metropolia Ammattikorkeakoululle. Nykyisten Svenska yrkeshögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst -ammattikorkeakoulujen toiminnot yhdistetään ja niiden koulutuspaikat siirretään osakeyhtiön ylläpitämälle Yrkeshögskolan Novia -ammattikorkeakoululle. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 29.5.-15.6.2007 pidettävään työkonferenssin 96. istuntoon. Hallituksen edustajiksi määrätään johtaja Matti Salmenperä ja neuvotteleva virkamies Riitta Kangasharju työministeriöstä ja varajäseniksi ministerineuvos Satu Mattila ja lähetystöneuvos Stina Modeen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä, työnantajavaltuutetuksi asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja varavaltuutetuksi toimitusjohtaja Harri Hietala Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:stä, työntekijävaltuutetuksi johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä ja varavaltuutetuksi sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä. Työministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien neuvonantajat. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Päätös asettaa palkkaturva-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 20.3.2007-19.3.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Raili Hartikka työministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Nico Steiner työministeriö; jäsenet: asiantuntija Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT ry, lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja lakimies Maria Löfgren-Toivonen AKAVA ry. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.3.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 80/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) perustamisesta (Euroopan poliisivirasto). Ehdotuksen tarkoituksena on korvata Europol-yleissopimus neuvoston päätöksellä sekä tehdä samalla Europolin toiminnan tehostamiseksi tarpeellisia muutoksia. Ehdotuksen mukaan Europolin toiminta rahoitettaisiin jatkossa Euroopan yhteisöjen talousarviosta. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 160 42539)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.3.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Maarit Jalava ulkoasiainministeriön hallinnollisen osaston osastopäällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Anneli Vuorinen ulkoasiainministeriön globaaliasioiden osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2007 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos, filosofian kandidaatti Erja Tikalle erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan vaadittavasta päteväksi toteamisesta. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Lähetystöneuvos Erja Tikka ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.4.2007 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Oikeustieteen maisteri Carita Wuorenjuuri sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.3.2007-31.12.2008, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Pekka Humallon virkavapauden ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.3.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2007 valtion talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 7 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle (UNHCR). UNHCR:n (UN High Commissioner for Refugees) kohderyhmänä vuonna 2007 on noin 21 miljoonaa henkeä. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja prioriteettina ovat kaikkialla pakolaisnaiset ja -lapset. Järjestön vuoden 2007 kokonaisrahoitustarve on noin 1,3 miljardia dollaria. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Vuoden 2007 valtion talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) 5 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen Suomen tukena CERF-rahastoon. Humanitaarisen rahoituksen ennustettavuutta ja maksatusten nopeuttamista silmällä pitäen vuonna 2005 perustettiin CERF-rahasto eli YK:n keskitetty hätäapurahasto (Central Emergency Response Fund) YK:n 60. yleiskokouksen tekemällä päätöksellä. Päätöksen tavoitteena on luoda kolmen vuoden kuluessa 500 miljoonan dollarin rahasto, joka koostuu 450 miljoonan dollarin lahja-apuosasta ja 50 miljoonan dollarin lainaosasta. CERF-rahasto aloitti toimintansa vuoden 2006 maaliskuussa. Suomen tuki CERF-rahastoon oli viime vuonna yhteensä 4 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtiovarainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kilpailuviraston yhteinen työryhmä, joka on pohtinut yksityisen toiminnan edellytysten parantamista julkisessa palvelutuotannossa, tarkensi ja täydensi aiempia poliittisia linjauksia vaativia ehdotuksiaan ja luovutti 14.3.2007 täydennetyt ehdotuksensa toiselle valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosille. Työryhmä ehdottaa, että palvelurakenteiden uudistamista voitaisiin tukea Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 2007-2015 ehdottaman palvelurakenneohjelman puitteissa kokoamalla rakenneuudistusfoorumi, jossa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat käsittelisivät yhdessä keskeisiä palvelutuotannon tehostamiskeinoja. Foorumissa käsiteltäisiin esimerkiksi palvelu-, tuote-, prosessi- ja teknologiainnovaatioita sekä kilpailun vaikutuksia palvelutuotantoon. Työryhmä ehdottaa palvelusetelin käyttöä koskevan puitelain säätämistä palvelusetelin nykyistä laaja-alaisemman käytön edistämiseksi ja asiakkaan/kuluttajan valintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Työryhmän mukaan tulo-, kunnallis-, arvonlisä- sekä kiinteistöverojärjestelmien tulisi olla neutraaleja oikeushenkilömuodon suhteen. Työryhmä ehdottaakin tarvittavien toimenpiteiden valmistelun aloittamista verojärjestelmien muuttamiseksi neutraaleiksi. Työryhmä ehdottaa myös innovaatiopankin rakentamista sekä t&k-toiminnan arvioinnin, tuotteistamisen ja markkinointiosaamisen kehittämistä sekä sektorihallinnon ohjaustoiminnan ja koulutuksen parantamista. Tämä nopeuttaisi palvelutuotannon tehostamista koskevien innovaatioiden käyttöönottoa huomattavasti. Muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_tyoryhmamuistiot/20060517Mitenv/name.jsp. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, p. (09) 160 33220 ja neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo, p. (09) 160 34869, valtiovarainministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä luovutti 9.3.2007 huumausainepoliittisen toimenpideohjelman (2004-2007) loppuraportin peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Ohjelma käynnistyi valtioneuvoston periaatepäätöksellä 5.2.2004. Ohjelman yleistavoitteena on ollut huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen. Ohjelma sisältää kaikkiaan 14 toimenpidekokonaisuutta. Toimenpideohjelma on alkuvuonna 2007 saatu toteutettua lähes täysin ja tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Ohjelman aikana huumausainetilanne on vakiintunut siten, että huumeiden käyttö ja siihen liittyvät haitat eivät ole kasvaneet. Huumausainetilanne on siis sikäli helpottunut, että ongelmien kasvu on pysähtynyt, vaikka niiden vähenemisestä ei vielä voida puhua. Työryhmän mukaan on vaikea arvioida onko tämä vakiintuminen pysyvää, koska huumemarkkinat ja -kulttuurit voivat muuttua nopeasti. Loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shpai/huumausainepolitiikka.htx. Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Toivo Hurme, p. (09) 160 73289 tai 050 524 5796, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.