Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.3.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Voimassaolevaan asetukseen lisätään säännös, jonka mukaan virkamerkki on esitettävä myös vaadittaessa. Voimassa olevan asetuksen mukaan virkamerkki on esitettävä ainoastaan tarvittaessa. Muutoksen jälkeen virkamerkki on esitettävä tarvittaessa tai vaadittaessa. Asetus tulee voimaan 1.5.2007. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 160 67700)

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.6.2007. Asetusta muutetaan siltä osin kuin asetuksessa säädetään yrityssaneerausmenettelyn aloittamista koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista. Asetusta tarkistetaan lisäksi saneerausmenettelyä koskevien muutosten vuoksi sekä eräiden yrityssaneerauksesta tehtävien ilmoitusten osalta. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 160 67719)

Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Asetuksella säädetään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 2005/214/YOS lainsäädännön alaan kuulumattomat säännökset asetuksena noudatettaviksi Suomessa. Asetuksella säädetään lisäksi, että oikeusrekisterikeskuksen on kunkin kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava oikeusministeriölle tapaukset, joissa Suomessa on sovellettu puitepäätöksen 20 artiklan 3 kohtaa eli perusoikeuksiin liittyvää kieltäytymisperustetta. Asetus tulee voimaan 22.3.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Mikko Monto 160 67585)

Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta. Lait asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (71/2007) sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta (72/2007) tulevat voimaan 1.1.2008. Valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytyvät toisistaan lakien tullessa voimaan. Viraston nimeksi tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Virastosta on tarkoitus kehittää laaja-alainen asumisen asiantuntija. Valtioneuvoston asetus sisältää keskusta koskevat hallinnolliset säännökset. Nämä koskevat keskuksen eräitä tehtäviä, johtokunnan ja ylimmän virkamiesjohdon tehtäviä, päätösvallan käyttämistä, kelpoisuusvaatimuksia, virkojen täyttämistä sekä puhevallan käyttämistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 020 490 7608)

Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta. Lait asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2008. Valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytyvät toisistaan. Viraston nimeksi tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Valtion asuntorahastoa koskevaa lakia on muutettu siten, että siitä on kumottu viraston tehtäviä ja henkilöstöä koskevat säännökset. Rahaston ainoaksi toimielimeksi jää johtokunta, jonka tehtävät säilyvät varsinaista rahastoa koskevilta osiltaan ennallaan. Voimaantulevien lakien takia on tarpeen tarkistaa myös asetustason säännöksiä. Koska muutostarve koskee useampia pykäliä ja vuodelta 1993 olevaa asetusta on jo aikaisemminkin muutettu, on tarkoituksenmukaista antaa asetus kokonaan uudelleen. Valtioneuvoston asetus sisältää asuntorahastoa koskevat hallinnolliset säännökset. Nämä koskevat johtokunnan valintaa, asioiden käsittelyä johtokunnassa, asioiden valmistelua, maksuliikennettä ja kirjanpitoa sekä nimen kirjoittamista. Säännökset vastaavat nykyistä käytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2008. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 020 490 7608)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.3.2007 seuraavat päätökset:

Päätös kansainvälisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käyttösuunnitelmakohtaisesta kohdentamisesta vuonna 2007. Vuoden 2007 talousarvion käsittelyn yhteydessä on momentille 24.30.66. (Varsinainen kehitysyhteistyö) myönnetty valtuudet tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 jälkeisille vuosille enintään 656 450 000 euroa. Päätöksellä kohdennetaan 651 330 000 euroa ja 5 120 000 euroa tullaan kohdentamaan myöhemmin vuoden 2007 aikana. Kaikkien käyttösuunnitelmakohtien valtuudet pidetään voimassa. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2005 antaman kertomuksen ja eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2004 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan. Perustuslakivaliokunnan mietinnöt saatetaan myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin antaman kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005 ja eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin antaman kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004 johdosta pöytäkirjaan. Perustuslakivaliokunnan mietinnöt saatetaan myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Periaatepäätöksellä luodaan julkisen vallan kansallista toimintalinjaa suhteessa kansalaisjärjestöjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Päätöksellä pyritään vahvistamaan kansalaisjärjestöjen toimintoja lisäämällä julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä asettamalla tavoitteita Suomen kansalliselle ja kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koskevalle toimintalinjalle. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

Päätös valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2008-2011. Vuosia 2008-2011 koskevat valtiontalouden kehykset on tarkoitettu ohjaamaan ministeriöiden talousarviovalmistelua ja muodostamaan pohja seuraavan vaalikauden menojen arvioinnille. Päätöksellä tarkistetaan vuosien 2008-2011 menotaso vastaamaan vuoden 2008 hinta- ja kustannustasoa sekä talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutoksia. Valtiontalouden kehykset vuosille 2008-2011 ovat 42 180 miljoonaa euroa (2008), 42 257 miljoonaa euroa (2009), 42 160 miljoonaa euroa (2010) ja 41 878 miljoonaa euroa (2011). (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Päätös asettaa valtuuskunta neuvottelemaan Suomen osallistumisesta Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR) -tutkimuslaitokseen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on opetusneuvos Mirja Arajärvi opetusministeriöstä ja jäsenet ovat teollisuusneuvos Antti Joensuu kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja teknologiajohtaja Reijo Munther Tekesistä. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77424)

Päätös vahvistaa Oulun seudun yleiskaava 2020:n muutos ja laajennus. Oulun seudun yleiskaava 2020:n muutos ja laajennus on kuntien yhteisen yleiskaavatyön toinen vaihe. Kaavatyön ensimmäiseen vaiheeseen kuuluivat Oulun kaupunki ja kuusi muuta Oulua ympäröivää kuntaa. Toisessa vaiheessa yleiskaavaa laajennetaan Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntiin. Lisäksi tehdään eräitä muutoksia ensimmäisessä vaiheessa laadittuun yleiskaavaan. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 020 490 7120)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.3.2007 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, määräaikainen lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 15.3.2007 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Lainsäädäntöneuvos Jukka Juhani Nurmio oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Jari Kauppilalle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 16.4.2007-15.4.2010. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Varatuomari Pirkko Mäkinen tasaarvovaltuutetun virkaan 1.5.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mikko Staff sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja suunnitteluosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.4.2007-31.12.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Varatuomari Päivi Kaartamo sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.3.2007 seuraavia asioita:

Valtion maksuliikkeen hoidossa tarvittavien maksuliikepalveluiden ja laskujenvälityspalveluiden hankkiminen. Nordea Pankki Suomi Oyj valitaan Suomen valtion maksuliikkeen päävälittäjäksi sekä OKO Pankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj sivuvälittäjiksi. Pankkien kanssa jatketaan neuvotteluja hankintasopimuksen aikaansaamiseksi. Itella Information Logistics Oy valitaan laskujenvälityspalvelun toimittajaksi. Yhtiön kanssa jatketaan neuvotteluja hankintasopimuksen aikaansaamiseksi. Valtion maksuliikepalveluiden ja laskujenvälityspalveluiden hankinnasta arvioidaan aiheutuvan menoja koko sopimuskauden aikana yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Vuoden 2007 talousarvioon sisältyvän kalatalouden edistämiseen tarkoitetun yhteensä 5 849 000 euron määrärahan jakaminen kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 50 000 euroa, maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksu- rekisterin ylläpidosta aiheutuvat menot 405 744 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 100 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 400 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 630 000 euroa ja kalatalouden edistäminen 1 263 256 euroa. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 160 53372)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.3.2007

Puolustusvoimien harjoitukset

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 2. maaliskuuta puolustusvoimien kuluvan vuoden harjoitussuunnitelmaa ja hyväksyttiin siihen kaksi muutosta. Muutokset koskevat harjoituksia Ruotsin kanssa. Suunnitelmaan lisättiin toukokuulle 2007 ajoittuva kahdenvälinen ilmavoimien harjoitus. Lisäksi suunniteltu kahdenvälinen merivoimien harjoitus hyväksyttiin yhdistettäväksi Itämerellä lokakuussa 2007 Naton rauhankumppanuuden hengessä järjestettävään harjoitukseen.

Kokouksessa todettiin, että Suomi liittyy muun muassa EU:n taisteluosastojen käyttämään BICES tietojärjestelmään ja siirtoverkkoon. Järjestelmä on Naton puitteissa kehitetty ja hallinnoidaan sen alaisuudessa. Järjestelmää käytetään tällä hetkellä EU:n Althea-operaatiossa ja Naton johtamissa Kosovon ja Afganistanin operaatioissa.

Kokous käsitteli 23.11.2006 hyväksytyn Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian toteuttamista talouden infrastruktuurin, sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien ja tietoturvallisuuden osalta. Valiokunnan informointia jatketaan strategian muista osa-alueista.

Lisätietoja: yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154, ja valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22006

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.3.2007

Valtio tukee Talvivaaran kaivokseen liittyviä investointeja

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään 2.3.2007 Talvivaaran kaivososakeyhtiön tukihakemusta kaivosalueen ulkopuolisten infrastruktuuri-investointien rahoittamisesta. Päätökseen sisältyy myös huomattavia liikenneinvestointeja.

Ministerivaliokunta hyväksyi kannanoton, jonka mukaan valtio varautuu tukemaan Talvivaaran kaivoksen investointeja enintään 8 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lisätalousarviossa. Tuen lopullinen suuruus määräytyy myöhemmin varsinaisen tukipäätöksen yhteydessä mm. yrityksen koon mukaan. Tuki kohdistetaan valtionavustuksena energian syöttöjärjestelmän sekä vedenottamon ja putkilinjan rakennusinvestointien rahoittamiseen. Näiden kustannusarvio on yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Kaivoshankkeen kokonaisinvestoinnit ovat noin 470-500 miljoonaa euroa.

Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran malmiot muodostavat Euroopan suurimman tunnetun nikkeliesiintymän, jonka luokitellut malmivarat ovat noin 340 miljoonaa tonnia. Suunniteltu vuosittainen nikkelin tuotanto Talvivaarasta on noin 34 000 tonnia, mikä on noin 2,5 prosenttia maailman vuosittaisesta nikkelin tarpeesta. Sivutuotteina saadaan merkittäviä määriä kuparia, sinkkiä ja kobolttia.

Talvivaara-projektin tavoitteena on aloittaa tuotannollinen toiminta Talvivaarassa vuonna 2009, minkä jälkeen kaivoksen toiminta-ajaksi jo tunnetuin malmivaroin on arvioitu vähintään 25 vuotta. Kaivoksen lopullisen investointipäätöksen edellytyksenä on ympäristölupa, joka arvioidaan saatavan keväällä 2007.

Hankkeen työllisyysvaikutukset ovat erittäin merkittävät. Täydessä mittakaavassa toimiessaan vuosina 2010-2030 kaivos työllistää suoraan noin 400 henkilöä, minkä lisäksi hankkeen rakentamisvaiheen (2007-2008) työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 3 200 henkilötyövuotta. Välillisesti hankkeen arvioidaan luovan jopa yli 1 000 pysyvää työpaikkaa.

Uusi rata rakenteille

Talvivaaran kaivokselle rakennetaan rautatie. Yhteyden suunnittelu aloitetaan välittömästi.

Kaivosyhtiö rakennuttaa 26 kilometrin pituisen radan itse. Rakentaminen maksaa noin 40 miljoonaa euroa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sitä, että Ratahallintokeskus maksaa radan investointikustannukset takaisin yhtiölle 20 vuoden aikana. Maksaminen keskeytetään, jos kaivostoiminta päättyy tai yhtiö ei käytä rataa kuljetuksiin sovittua määrää.
Takaisinmaksun yksityiskohdista neuvotellaan kuitenkin vielä kaivosyhtiön kanssa.

Sopimuskauden jälkeen rautatie siirtyy Ratahallintokeskuksen omistukseen ja kunnossapidettäväksi.

Uusi rautatie liitetään Kajaanin ja Iisalmen väliseen rataan. Rata voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2009 tai 2010.

Talvivaaran kaivoksen liikenneyhteyksien turvaamiseksi parannetaan myös maantieyhteyksiä Kajaanin suuntaan. Se maksaa noin 7 miljoonaa euroa. Tarkoitus on, että kaivosyhtiö vastaa kustannuksista alkuvaiheessa ja Tiehallinto korvaa sille kustannukset kaivoksen käynnistymisen jälkeen kahtena vuotena.

Väylien kustannukset lisätään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettikehyksiin.

Lisätietoja: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500, kansliapäällikkö Erkki Virtanen, KTM, p. (09) 160 63502, ylitarkastaja Ilkka Korhonen, KTM, p. (09) 160 62787 ja rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, LVM (liikenneväylistä), p. (09) 160 28574, 0400 438520

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Toimitusjohtaja Anders Blom, talouspoliittinen neuvonantaja Jukka Ihanus ja valtiosihteeri Pertti Rauhio luovuttivat 7.3.2007 esityksen omistajuusvuoropuhelun jatkamisesta tulevalla hallituskaudella pääministeri Matti Vanhaselle. Esityksessä ehdotetaan, että eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä hallitus jatkaisi omistajuusvuoropuhelua päättämällä ohjelmassaan nelivuotisen politiikkaohjelman käynnistämisestä. Sen avainteemoja olisivat suomalaisen omistajuuden, kasvuyrittäjyyden ja sukupolvenvaihdosten edistäminen. Ohjelma jatkaisi ja kehittäisi edelleen Yrittäjyyden politiikkaohjelmaa vuosilta 2003-07 sekä edistäisi työllistävän yrityspääoman suosimista. Esityksen mukaan omistajilla on yhä merkittävämpi rooli taloudellisissa ratkaisuissa, joissa markkinat toimivat yli valtioiden rajojen. Omistajuus on strateginen kysymys ja siksi politiikkaohjelmatasoinen painotus olisi tarpeen. Esitys on osoitteessa http://www.vnk.fi/tiedostot/julkinen/pdf/VNK/PDF-dokumentit/Omistajuusvuoropuheluselvitys/omistajuusselvitys.pdf. Lisätietoja antavat Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan sihteeri Anders Blom, p. 0400 523 409, pääministerin talouspoliittinen neuvonantaja Jukka Ihanus, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22011 ja valtiosihteeri Pertti Rauhio, valtiovarainministeriö, p. (09) 160 34862.

Kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa valmistellut työryhmä luovutti 8.3.2007 muistionsa kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Kansallisesti merkittävän kulttuuriomaisuuden suojelua tulisi opetusministeriön työryhmän mukaan kehittää normaaliolojen onnettomuuksien ja poikkeusolojen varalta. Kulttuuriomaisuuden suojelun tulisi olla osa yhteiskunnan yleistä varautumista sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian täytäntöönpanoa opetusministeriön hallinnonalalla. Käytännön toimina työryhmä esittää suojeltavan kulttuuriomaisuuden luettelointia vuoteen 2011 mennessä, kohteiden suojelun edistämistä omatoimista varautumista ohjaamalla ja resursoimalla sekä uhkia koskevaa tutkimusta varautumisen ohjaamiseksi. Esitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Kulttuuri-omaisuuden_uhat_ja_suojelu. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Päivi Salonen, opetusministeriö, p. (09) 160 77431, suunnittelija Hannu Vainonen, opetusministeriö, p. (09) 160 77244 ja intendentti Karim Peltonen, Museovirasto, p. (09) 4050 9484.

Opetusministeriön asettama selvitysmiesryhmä luovutti 6.3.2007 raporttinsa ylijohtaja Sakari Karjalaiselle. Selvitysmiehet: professori Pertti Kansanen Helsingin yliopistosta, vararehtori Teuvo Pohjolainen Joensuun yliopistosta ja rehtori Teuvo Ropo Kangasalan lukiosta ehdottavat, että opettajankoulutukseen sisältyvä harjoittelu jaettaisiin yliopistojen harjoittelukoulujen ja kuntien koulujen kesken. Pääosa koulutukseen kuuluvasta harjoittelusta tulisi kuitenkin pedagogisin perustein edelleen suorittaa yliopistojen harjoittelukouluissa. Kuntien kouluissa voitaisiin nk. kenttäharjoitteluna jatkossa suorittaa kolmasosa ohjatusta harjoittelusta. Yhteismallijärjestelmä saattaa merkitä säästöjä valtion rahoituksessa, mikäli harjoittelukoulujen budjetteja pienennetään harjoittelun vähentyessä niissä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opettajankoulutuksen_ohjattu_harjoittelu.html. Lisätietoja antaa opetusneuvos Armi Mikkola, opetusministeriö, p. (09) 160 77426.

Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmä jätti 7.3.2007 muistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että nikotiinivalmisteiden myynti sallittaisiin myös ravitsemisliikkeissä ja lääkelaista poistettaisiin vaatimus, jonka mukaan valmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että samassa myyntipisteessä myydään myös tupakkaa. Työryhmä katsoo, että valmisteiden vähittäiskaupoissa tapahtuva myynti on säilytettävä lupaperusteisena, eikä myynti vaadi nykyistä tarkempia säännöksiä. Sen sijaan valmisteiden sijoittelusta on säädettävä tarkemmin ja kunnille on annettava lisäohjeistusta myyntipaikkojen tarkastuksesta ja valvonnan raportoinnista. Lisäksi Lääkelaitoksen tulee määrätä erillisistä ohjeista, jotka sisältäisivät neuvoja nikotiinivalmisteiden käytöstä. Työryhmä ehdottaa, että nikotiinivalmisteiden myyntiä koskevan uudistuksen kokonaisvaikutuksia arvioidaan myöhemmin osana tupakkapoliittista kokonaisarviointia. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/10602/index.htx. Lisätietoja antavat ylilääkäri Terhi Hermanson, p. 050 526 9782 ja lakimies Janne Pitkävirta, p. (09) 160 73104, sosiaali- ja terveysministeriö.

Työministeriön johdolla toiminut kolmikantainen työryhmä luovutti 7.3.2007 raporttinsa työministeriölle. Työryhmä esittää, että suomalaisen innovaatiokyvykkyyden vahvistamiseksi toteutetaan kansallinen ohjelma, jolla parannetaan tuottavuutta ja työelämän laatua samanaikaisesti. Ohjelmalla edistettäisiin pitkällä aikavälillä kestäviä yritys- ja työpaikkatasoisia uudistuksia ja vahvistetaan niitä tukevia yhteiskunnan palveluja. Ohjelma tulisi toteuttaa seuraavien hallituskausien aikana. Työryhmän mukaan on varmistettava, että eri työelämätoimijat sitoutuvat yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Ohjelmassa olisi myös kehitettävä organisaatiotasoista osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä tukevaa johtamista. Lisätietoja antavat pääsihteeri Pirjo Harjunen-Rosenholm, työministeriö, p. 010 60 48007, johtaja Matti Salmenperä, työministeriö, p. 010 60 48937 ja projektipäällikkö, dosentti Tuomo Alasoini, p. 010 60 49292, työministeriö. Raporttia voi tiedustella em. henkilöiltä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.