Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 7/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.2.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista. Asetus sisältää kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n mukaiset kunnan talouden tunnuslukuja koskevat raja-arvot mainitussa säännöksessä tarkoitetun selvitysmenettelyn käynnistämiseksi. Siinä kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Raja-arvojen perusteella menettely koskee vuonna 2007 yhteensä 19 kuntaa. Koska näistä neljässä tapahtui kuntajaon muutos vuoden 2007 alusta ja kunnat siten lakkasivat itsenäisinä talousyksikköinä, menettelyn piiriin jäisi yhteensä 15 kuntaa. Asetus tulee voimaan 23.2.2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Rainer Alanen 160 44644)

Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle. Asetuksessa säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa tarkoitettujen selvitysten ja suunnitelmien rakenteesta, tarkemmasta sisällöstä sekä siitä, miten kunnat antavat selvitykset ja suunnitelmat valtioneuvostolle. Selvityksissä ja suunnitelmissa kunnat raportoivat siitä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ne ovat päättäneet ryhtyä kuntarakenteiden ja palvelurakenteiden uudistamiseksi. Selvitykset ja suunnitelmat tulee toimittaa valtioneuvostolle sisäasiainministeriön laatimalla lomakkeella sähköisessä muodossa elokuun loppuun mennessä 2007. Asetus tulee voimaan 23.2.2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi momentti, joka koskee liikunnan pakollisten kurssien opiskelua. Opiskelijan tulee jakaa pakollisten liikuntakurssien opiskelu vähintään kahdelle lukuvuodelle. Säännöksen tarkoitus on turvata opiskelijoille liikunnan opiskelun entistä tasaisempi jakaantuminen lukio-opintojen aikana. Asetus tulee voimaan 1.8.2007. (OPM opetusneuvos Heikki Blom 160 77229)

Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2007. Asetuksella säädetään siitä, miten neuvoston tilatukiasetuksen mukaiseen tilaneuvontaan voi saada tukea valtion varoista vuonna 2007. Asetuksessa on säännökset tuen määrästä, sen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista korvauksista. Tukimenot ovat 50 000 euroa vuodelta 2006. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM hallitussihteeri Kyösti Helin 160 54242)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. Tuoretuotannon koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuen taso on 12,0 euroa/m3 ja muiden varastojen tukitaso 8,3 euroa/m3. Teollisuuden sopimustuotannon varastoille koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuki on 10,4 euroa/m3 ja muiden varastojen 6,8 euroa/m3 Yksikkötuen tasoja joudutaan alentamaan, jotta komission päätöksen K(2004) 475, muut K(2005) 4411 tuen enimmäismäärää koskeva rajoite ei ylity. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Tukialueilla A ja B maksettavan ympäristötuen kansallisen lisäosan tukikerroin määrätään. Tukikerroin on 0,92 eli lisäosaa voidaan maksaa 92 prosentille valtioneuvoston asetuksella 30/2006 säädetystä lisäosan määrästä tilaa kohti. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Mehiläistalouden kansallista tukea maksetaan 18 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodessa. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta. Asetuksessa määritellään ruskean värin käyttöperiaate opastusmerkeissä. Ruskealla värillä osoitetaan vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuja palveluja. Asetukseen lisätään palvelukohteiden viitoitukseen ja opastukseen tarkoitettuja uusia liikennemerkkejä. Merkeissä käytetään tunnuksia, jotka kuvaavat nykyistä paremmin palvelukohteita: nähtävyyksiä, aktiviteetteja ja maaseutuyrityksiä. Päällekkäisyyksien poistamiseksi tieliikenneasetuksesta kumotaan eräitä nyt käytössä olevia liikennemerkkejä. Lisäksi tehdään tarkistuksia eräisiin liikennemerkkeihin. Palvelukohteiden opastuksessa ruskean värin käyttö on osa kansainvälisten liikennemerkkejä ja -opasteita koskevien suositusten täytäntöönpanoa. Asetus tulee voimaan 26.2.2007. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.2.2007 seuraavat päätökset:

Päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 3.3.2. kohdan kumoamisesta. Kohdan mukaan estettä puolustustarvikkeiden viennille tai välitykselle ei ole, jos vienti tai välitys liittyy puolustusmateriaaliyhteistyötä koskevan sopimuksen (MOU) toteuttamiseen vastaanottajavaltion kanssa. Tällä halutaan taata, että lupaprosessiin liittyy myös jatkossa ulko- ja turvallisuuspoliittinen harkinta erityisesti tapauksissa, joissa puolustusmateriaaliyhteistyösopimus on tehty sellaisen maan kanssa, joka edellyttää tapauskohtaista ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen harkintaa. Päätös tulee voimaan 22.2.2007. (UM lähetystöneuvos Laura Kansikas-Debraise 160 56185)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle Pohjoisen periferian Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavaksi toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 Pohjoisen periferian valtioiden välistä EAKR-toimenpideohjelmaa, joka on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien valtioiden ja alueiden kesken. Toimenpideohjelman tavoitteena on edistää innovaatioita ja kilpailukykyä kaukaisilla ja syrjäisillä alueilla sekä kehittää kestävällä tavalla luonnon ja yhteisöjen voimavaroja ottaen huomioon ohjelma-alueen erityispiirteet ja koheesiopolitiikan keskeiset periaatteet. Suomessa ohjelma-alue kattaa Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen NUTS 2-alueet sekä Keski-Suomen NUTS 3 -alueen. Pohjoisen periferian valtioiden välisen ohjelman EAKR-rahoitus ohjelmakaudella on yhteensä 35,1 miljoonaa euroa ja sitä vastaava ei-jäsenvaltioiden rahoitus 10,2 miljoonaa euroa. Suomen kansalliseksi julkiseksi rahoitusosuudeksi ohjelmalle on arvioitu 4,04 miljoonaa euroa, joka jakautuu valtion ja kuntasektorin kesken. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi INTERACT II toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 INTERACT II EAKR-toimenpideohjelmaa, joka on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien valtioiden ja alueiden kesken. Ohjelman tavoitteena on tarjota tukea Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmien parissa työskenteleville toimijoille, jotta ohjelmia voitaisiin toteuttaa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne organisaatiot/tahot, jotka hallinnoivat Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmia: hallintoviranomaiset, yhteiset tekniset sihteeristöt, seurantakomiteat, kansalliset yhteyshenkilöt, todentamisviranomaiset ja tarkastusviranomaiset. Ohjelma-alue kattaa koko EU:n (EU 27). Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. INTERACT II -ohjelman EAKR-rahoitus ohjelmakaudella on yhteensä 34 miljoonaa euroa ja kansallinen julkinen rahoitus yhteensä 6 miljoonaa euroa. Suomen osuus ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta on alustavasti 65 014 euroa ohjelmakaudelle 2007-2013. Rahoitus koostuu kokonaisuudessaan valtion rahoituksesta. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös hyväksyä esitys Euroopan komissiolle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi alueiden välisen yhteistyön toimenpideohjelmaksi kaudelle 2007-2013. Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 alueiden välisen yhteistyön EAKR-toimenpideohjelmaa, joka on valmisteltu yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien valtioiden ja alueiden kesken. Ohjelman puitteissa toteutettavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia sekä yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista. Ohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuden alue- ja paikallistason viranomaisille ja toimijoille koko EU:n alueella (EU 27). Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Alueiden välisen yhteistyöohjelman EAKR-rahoitus ohjelmakaudella on yhteensä 321,3 miljoonaa euroa ja kansallinen julkinen rahoitus yhteensä 83,8 miljoonaa euroa. Suomessa kansallinen rahoitusosuus tulee pääosin valtion talousarviosta ja osittain kuntasektorilta. Suomen kansalliseksi valtion rahoitusosuudeksi ohjelmalle on arvioitu alustavasti 8 miljoonaa euroa. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös muuttaa Veikkaus Oy:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen myönnettyä rahapelilupaa. Rahapika-arpojen palautusprosenttia nostetaan nykyisestä keskimäärin 45 prosentista keskimäärin 45-60 prosenttiin ja Vakioveikkauksen palautusprosentti nostetaan nykyisestä keskimäärin 45 prosentista keskimäärin 45-60 prosenttiin. Muutokset tulevat voimaan heti. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 160 42883)

Päätös määrätä puolustusministeriön ylitarkastaja Antti Korkala valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Päätös myöntää ylijohtaja, tutkimus Anneli Paulille ero EMBL:n neuvoston ja EMBC:n Suomen toisen edustajan tehtävistä ja nimittää hänen tilalleen dosentti, yksikön johtaja Johanna Ikävalko Suomen Akatemiasta. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Päätös asettaa lehdistötukilautakunta ajalle 1.3.2007-28.2.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Matti Tukiainen (SDP); jäsenet: toimistopäällikkö Ritva Juva (SDP), tiedotussihteeri Matti Hirvola (SDP), emäntä Raili Myllylä (Kesk), vaalisuunnittelija Lasse Kontiola (Kesk), toimitusjohtaja Sauli Pyyluoma (Kesk), puoluesihteeri Taru Tujunen (Kok), järjestöpäällikkö Mikko Kortelainen (Kok), puoluesihteeri Aulis Ruuth (Vas), puoluesihteeri Ulla Achrén (RKP), eduskuntasihteeri Tarja Parviainen (Vihr) ja asianajaja Ingrid Heickell (KD). (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen ajalle 1.1.-31.3.2007 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 553 437,50 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 533 312,50 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 402 500 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 191 187,50 euroa, Vihreä liitto r.p. (14 edustajaa) 140 875 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 80 500 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r. (7 edustajaa) 70 437,50 euroa, Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p. (3 edustajaa) 30 187,50 euroa ja Ahvenanmaa (1 edustaja) 10 062,50 euroa eli yhteensä 2 012 500 euroa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.2.2007 seuraavat nimitysasiat:

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen valtioneuvoston kanslian vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.3.2007 lukien. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Helena Tuurille palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.3.2007-30.4.2008 valtioneuvoston kansliassa työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Kielo Karioja-Mäkelälle palkatonta virkavapautta sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2007-31.7.2009. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Jyri Inhalle palkatonta virkavapautta 1.4.2007-31.7.2009. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Martti Anttiselle palkatonta virkavapautta 1.4.-31.8.2007. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtiotieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2007-31.8.2011, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Aho maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön virkaan 1.3.2007 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston osastopäällikön virkaan 1.7.2007 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.-30.6.2007, kuitenkin enintään niin kauan kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.2.2007 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentin 28.07.95 (Valtion maksettavaksi tulevat korot) arviomäärärahan ylittäminen 1 015 788,43 eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella mahdollistetaan maidon suoramyyntikiintiön ottaminen huomioon tarkasteltaessa lypsykarjanavetan investointitukea varten asetetun maitokiintiövaatimuksen täyttymistä. Lisäksi säädetään nuoren viljelijän aloitustukeen ja maatilojen investointitukeen Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueella käytettävissä olevien osarahoitusvarojen loppumisen takia, että kyseisiin tarkoituksiin tuki myönnetään yksinomaan kansallisista varoista. Asetus tulee voimaan 21.2.2007. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 160 54247)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2007 suoritettavan korvauksen suuruus sekä muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujentuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2007 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2007. Siihen sisältyy myös säännöksiä vuonna 2006 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä. Asetus tulee voimaan 19.2.2007. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama kokonaiskestotyöryhmä luovutti 14.2.2007 mietintönsä oikeusministeri Leena Luhtaselle. Mietinnössä selvitetään syitä, joista asioiden ja erityisesti laajojen asioiden liian pitkät kokonaiskäsittelyajat yleisissä tuomioistuimissa johtuvat. Lisäksi arvioidaan, mitä keinoja käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja laajojen asioiden käsittelyn kehittämiseksi on käytettävissä. Työryhmän mielestä asioiden käsittelyaikoja yleisissä tuomioistuimissa voidaan lyhentää muun muassa tehostamalla käsittelyn kokonaiskeston seurantaa kaikissa vaiheissa, joustavoittamalla tuomioistuinten toimivaltaa koskevia säännöksiä, monipuolistamalla käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanoja sekä kehittämällä tuomioistuinten johtamista ja työtapoja. Ensisijaisena työryhmä pitää kuitenkin pikaista pyrkimystä suurempiin käräjäoikeuksiin, koska suurissa yksiköissä resurssien varaaminen laajojen asioiden käsittelyyn on helpompaa kuin pienissä. Suuret yksiköt mahdollistavat myös tuomareiden erikoistumisen. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1171362027340. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, Helsingin hovioikeuden presidentti Lauri Melander, p. 010 364 0700, työryhmän jäsen ja sihteeri, oikeussihteeri Marja Kekäläinen (KKO), p. 010 364 0086, ja työryhmän jäsen, kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen (OM), p. (09) 160 67568 tai 050 354 7169.

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmä luovutti 14.2.2007 väliraporttinsa sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Väliraportin mukaan poliisin palveluverkostoa tulee kehittää siten, että kansalaisten perusturvallisuuspalvelut turvataan koko maassa, myös harvaanasutuilla alueilla. Lupapalveluverkostoa ja lupapalvelujen palvelurakennetta kehitetään siten, että asiakaspalvelutehtäviä siirretään merkittävästi nykyistä enemmän yhteispalveluna tuotettavaksi. Hätäkeskusaluejako tulee muuttaa vastaamaan poliisilaitosjakoa. Työryhmä esittää myös, että poliisilaitosten välistä yhteistoimintaa ja erikoistumista kehitetään erikoisosaamista vaativissa tehtävissä. Ehdotuksen mukaan poliisipäällikön rooli painottuu strategiseen johtamiseen sekä henkilöstöjohtamiseen ja vastuuta operatiivisesta johtamisesta siirretään muulle tulosvastuulliselle päällystölle. Kokonaisselvityksen on määrä valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Mietintö on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/112007. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Kari Salmi, (09) 160 42802 ja hallitusneuvos Tiina Eränkö, (09) 160 42845 sisäasiainministeriöstä.

Valtiovarainministeriön asettama kehysjärjestelmän kehittämistarpeita pohtinut työryhmä julkaisi 13.2.2007 raporttinsa työryhmän puheenjohtajan, budjettipäällikkö Hannu Mäkisen johdolla. Työryhmän mukaan hyviä tuloksia tuottanutta kehysjärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista perusteiltaan muuttaa. Kansainväliset arviot ja kotimainen kokemus viittaavat siihen, että finanssipolitiikan onnistumisen kannalta on vieläkin olennaisempaa säädellä menojen kasvua kuin esim. valtiontalouden tasapainokehitystä. Työryhmä ehdottaa kuitenkin useita kehittämistoimia. Pyrkimyksenä on lisätä joustavuutta kehysjärjestelmään tinkimättä sen finanssipoliittisesta kokonaisvaikutuksesta. Toisaalta kehyksen piirissä olevien menojen ja kehyksen ulkopuolella olevien menojen rajanvetoa on tarpeen kehysjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi muuttaa. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20070213Kehysj/name.jsp. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. (09) 160 33036, valtiovarainministeriö.

Globalisaatiohankkeen selvitysmies Pentti Puoskari luovutti 12.2.2007 raporttinsa valtiovarainministeriölle. Raportti sisältää koulutus- ja työvoimapolitiikan, sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen sekä työelämän kehittämisen osalta yksilöityjä ehdotuksia politiikkalinjauksista ja toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä kestävän kasvun ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi. Lisäksi raportissa arvioidaan, millaisia kansallisen talousstrategian ja yhteiskuntapolitiikan kehittämispaineita kohdataan sopeuduttaessa globalisaation ja väestökehityksen uuteen vaiheeseen. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20070208Sosiaa/name.jsp. Lisätietoja antaa selvitysmies Pentti Puoskari, p.(09) 160 34844, valtiovarainministeriö.

Kansallista liikuntaohjelmaa valmisteleva toimikunta luovutti 15.2.2007 väliraporttinsa kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Toimikunta suosittaa, että seuraavalla hallituskaudella käynnistettäisiin terveyden edistämiseen keskittyvä politiikkaohjelma. Toimikunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Mari Kiviniemen mukaan ohjelman yhteydessä voitaisiin tarkentaa myös liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin tekijänä. Toimikunnan mukaan lähivuosien liikuntapolitiikassa on panostettava liikuntaerojen kaventamiseen, jotta hyvinvointipalvelujen tarvetta voidaan keventää. Liikuntapolitiikassa olisi päätettävä, mitkä ovat julkisen vallan, kansalaistoiminnan ja kansalaisten vastuut ja tehtävät tulevaisuuden liikuntakulttuurissa. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Liikunta_valintojen_virrassa_?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Raija Mattila, p. (09) 160 77278 ja pääsihteeri Teijo Pyykkönen, p. (09) 160 77073 opetusministeriöstä.

Opetusministeriö asettama Tutkimustulosten hyödyntäminen yliopistoissa -työryhmä julkaisi 15.2.2007 raporttinsa. Työryhmä esittää, että yliopistojen tulisi keksintöjen markkinoinnissa ja myynnissä hyödyntää ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ja pyrkiä kaupallistamistoiminnassa rakentamaan pitkäaikaisia strategisia kumppanuuksia välittäjäorganisaatioiden kanssa. Työryhmä huomauttaa, ettei yliopistojen tule kilpailla keskenään sopimusehdoilla, vaan tutkimuksen laadulla. Työryhmä ehdottaa, että korkeakoulujen tutkimus- ja hallintohenkilöstöstölle sekä opiskelijoille tarjottaisiin immateriaalioikeuden ja tutkimustulosten liiketoiminnallisen hyödyntämisen peruskoulutusta. Koulutus voitaisiin kytkeä osaksi tutkijankoulutusta ja se sisältyisi kaikkiin jatko-opintoihin. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Yliopistojen_tutkimustulosten_hyxdyntxminen_.html. Lisätietoja antaa opetusneuvos Erja Heikkinen, p. (09) 160 77029, opetusministeriö.

Yliopistojen Venäjä-yhteistyötä ja -osaamista tarkastellut selvitysmies, professori Arto Mustajoki, luovutti 14.2.2007 raporttinsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Selvitysmies ehdottaa, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin konkreettisia Venäjä-osaamista kohottavia toimia. Suomalainen Venäjä-osaaminen kaipaa monipuolistamista ja tason kohottamista. Venäjä-osaaminen ja kanssakäyminen venäläisten kanssa tulisi Mustajoen mukaan saada luontevaksi osaksi yhteiskunnan eri tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista, jolloin erillisiä Venäjä-ohjelmia ei enää tarvittaisi. Mustajoki korostaa, että Venäjä-osaamisen lisäämiselle ei ole poliittisia syitä, vaan osaamisen kohottaminen on tärkeää suomalaisten itsensä kannalta. Mustajoki ehdottaa, että yliopistoissa toimivat yhdeksän venäjän kielen ja kirjallisuuden/kulttuurin tai venäjän kielen kääntämisen oppiainetta voitaisiin koota viiteen yksikköön. Yksiköiden välistä yhteistyötä tulisi tiivistää yhteistyöverkon avulla. Kokoaminen olisi osa yliopistojen rakenteellista kehittämistä. Julkaisu on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Yliopistojen_Venxjx-yhteistyx.html. Lisätietoja antavat selvitysmies, professori Arto Mustajoki, p. (09) 191 22986 sekä ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö, p. (09) 160 77212 ja neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, p. (09) 160 77299 opetusministeriöstä.

Julkisin varoin tapahtuvan matkailun edistämisen tehostuskeinoja etsinyt työryhmä luovutti 9.2.2007 ehdotuksensa kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtaselle. Työryhmä ehdottaa, että julkisin varoin tapahtuva Suomen matkailun vienninedistämistyö keskitetään Matkailun edistämiskeskukseen (MEK). Työryhmä ehdottaa kuitenkin MEK:in nykyisen toiminnan tehostamista organisaatiota hiomalla, maaleja tarkentamalla ja uutta kurssia tukevalla resursoinnilla. Ehdotuksen lähtökohtana on, että MEK:n tehtävä on tuoda lisäarvoa ja vaikuttavuutta Suomen matkailulle. Tämä tapahtuu sekä erikoistuneella että syvällä osaamisella ja laaja-alaisella verkostoitumisella. Työryhmän esityksen käsittelyä jatketaan osana valtionhallinnon tuottavuushanketta, ja asia tullee esille myös kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa. Työryhmän esitys on osoitteessa http://www.ktm.fi/files/17236/mek_tyoryhman_esitys_09022007.pdf. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Erkki Virtanen, p. (09) 160 63503, ylijohtaja Kalle J. Korhonen, p. (09) 160 63686 ja erityisasiantuntija Lea Häyhä, p. (09) 160 62143 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Työministeriön asettama Vuorotteluvapaa 2008 -työryhmä luovutti 15.2.2007 muistionsa työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä esittää vuorotteluvapaajärjestelmästä pysyvää lakia vuoden 2008 alusta. Korvaustasot ja vuorotteluvapaan edellytykset säilyisivät lähes entisinä. Järjestelmä rahoitettaisiin edelleen työttömyysvakuutuksesta. Vuorotteluvapaajärjestelmä perustuisi pitkälti voimassa olevaan vuorotteluvapaalakiin, jota kuitenkin ehdotetaan tietyin osin tarkennettavaksi siitä saatujen kokemusten pohjalta. Keskeiset muutosehdotukset koskevat vuorotteluvapaan jaksottamista, pidentämistä ja tilapäistä työhön paluuta, jotka käsitteinä myös määriteltäisiin. Muistio on osoitteessa http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/Vuorotteluvapaa_2008-tyoeryhmaen_muistio/fi.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 010 60 48935 ja 050 396 0201, työministeriö

.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.