Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti peruutti 9.2.2007 hallituksen esityksen laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 230/2006 vp). (KTM hallitussihteeri Sari Rapinoja 160 63202)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.2.2007 seuraavat lait:

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, laki kuntajakolain muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 155/2006 vp). Kuntajakolain säännökset kuntien yhdistämisen taloudellisesta tuesta muutetaan siten, että ne kannustavat asukasmäärältään nykyistä olennaisesti suurempiin monta kuntaa käsittäviin kuntaliitoksiin. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 50 000 asukasta. Jokaisen kunnan tulee kuulua kuntayhtymään, jonka tehtävänä on kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pääkaupunkiseudun kuntien sekä maakuntakeskuskaupunkien ja niihin yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästi kuuluvien laissa mainittujen kuntien tulee laatia suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan mainituilla seuduilla. Uudistuksen valmistelu tulee toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Laki sisältää myös säännökset henkilöstön palvelussuhdeturvasta, erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien palveluiden turvaamisesta, valtion kuntapolitiikan ja rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen periaatteista, eräiden tehtävien siirtämisestä kunnilta valtiolle sekä tietojärjestelmien ja yhteispalveluiden kehittämisestä. Lait tulevat voimaan 23.2.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuonna 2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tavoitteiden toteutumisesta. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Laki luottolaitostoiminnasta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta, laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta, laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta, laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta (HE 21/2006 vp). Lailla luottolaitostoiminnasta saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20.3.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY uudelleen laatimisesta (luottolaitosdirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 10.5.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta (omien varojen direktiivi). Samalla lain rakennetta selkeytetään nykyisestä ja muutetaan eräitä siihen liittyviä lakeja. Lait tulevat voimaan 15.2.2007. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006 vp). Arvopaperimarkkinalain muutoksella pannaan täytäntöön säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 15.12.2004 antama direktiivi 2004/109/EY (avoimuusdirektiivi) sekä siihen liittyviä komission täytäntöönpanotoimia. Laki tulee voimaan 15.2.2007. (VM hallitussihteeri Sirkku Soini 160 33233)

Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 276/2006 vp). Lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella vuoden 2011 loppuun. Muutokset liittyvät Euroopan unionin laajentumiseen 1.1.2007, jolloin Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin. Bulgariassa ja Romaniassa ei sovelleta siirtymäaikana sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY vähimmäiskorvaustasoa. Siirtymäaikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää palveluiden tarjoamisen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen palveluntarjoajan toisessa jäsenvaltiossa olevasta sivuliikkeestä, jollei sivuliikkeen tarjoamaa sijoittajan korvaussuojaa täydennetä direktiivin edellyttämälle vähimmäistasolle. Laki tulee voimaan 1.3.2007. Laki on voimassa 31.12.2011 asti. (VM hallitussihteeri Sirkku Soini 160 33233)

Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta (HE 271/2006 vp). Finnvera Oyj säädetään tuloverosta vapaaksi yhteisöksi. Tuloverovapaus edellyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle. Ilmoitus komissiolle on tehty 31.10.2006. Verovapautta ei voida saattaa voimaan ennen kuin komissio on antanut asiassa päätöksensä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana laki tulee voimaan. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta (HE 253/2006 vp). Lailla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säännellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen yleiset vaatimukset sekä toteutetaan terveydenhuollon palvelujen antajien yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista käsittelyä sekä terveydenhuollon palvelujen tuottamista potilasturvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on edistää potilaan tiedonsaantimahdollisuuksia omista potilastiedoistaan ja niiden käsittelyyn liittyvistä lokitiedoista muun muassa sähköisen katseluyhteyden avulla. Lait tulevat voimaan 1.7.2007. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74130)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen (HE 269/2006 vp). Sopimus koskee Pohjoiskalotin koulutussäätiön antamaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta vuosina 2007-2010. Sopimus on koulutuspaikkojen lukumäärää, säätiön toiminnan arvioinnin kehittämistä ja sopimuksen voimassaoloaikaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen aiemman, vuosia 2003-2006 koskevan sopimuksen kanssa. (TM neuvotteleva virkamies Sirkka Potila 010 60 48016)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.2.2007 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Algerissa 13.1.2005 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen välinen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 10.3.2006 annettu laki. Sopimus ja laki (194/2006) tulevat voimaan 25.2.2007. Asetus tulee voimaan 25.2.2007. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.2.2007 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääjohtaja Jarmo Ratian valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi irtisanoo Suomen tasavallan ja Bolivian tasavallan välillä tehdyn viisumivapaussopimuksen. (UM lähetystöneuvos Hilkka Nenonen 160 55211)

Tasavallan presidentti hyväksyi pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutoksen. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.2.2007 seuraavat nimitysasiat:

Dar es Salaamissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jorma Paukun edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.7.2007. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Ann-Marie Nyroosin määrääminen Zagrebissa (Kroatia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien, ulkoasiainneuvos Irma Ertmanin määrääminen Strasbourgissa Euroopan Neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2007 lukien sekä ulkoasiainneuvos Juhani Toivosen määrääminen Dar es Salaamissa (Tansania) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2007 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Vakuutusoikeustuomari Raimo Olli Antero Puustinen vakuutusoikeuden laamannin virkaan 1.3.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Ritva Kaarina Laine Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2007 lukien, käräjätuomari Klaus Juhani Semmelmayr Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2007 lukien ja käräjätuomari Pekka Tapani Sippo Kouvolan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Kimmo Tapio Mikkola markkinaoikeuden ylituomarin virkaan 1.3.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Tasavallan presidentti nimitti kommodori Väinö Antero Karumaan amiraalin virkaan 1.4.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määräsi hänet 1.4.2007 lukien edelleen Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajaksi ja 1.7.2007 lukien komentopäälliköksi pääesikuntaan sekä nimitti eversti Jukka Antero Haaksialan kenraalin virkaan 1.7.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määräsi hänet 1.7.2007 lukien edelleen tykistön tarkastajaksi ja 1.1.2008 lukien operaation apulaiskomentajaksi (Deputy Operation Commander) Euroopan Unionin pohjoismaisen taisteluosaston operaation esikuntaan (OHQ/NBG) asemapaikkana Northwood, Iso-Britannia. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.2.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta. Asetuksella säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelytavoista ja toimikaudesta. Asetus tulee voimaan 15.2.2007. (SM neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri 160 42913)

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Asetuksessa säädetään arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksien tavoitearvoista, kyseisten aineiden ja yhdisteiden sekä elohopean ja eräiden merkityksellisten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien ja laskeumien seurannasta sekä seurantatietojen saatavuudesta ja tiedottamisesta sekä toimista tavoitearvot ylittävien pitoisuuksien alentamiseksi. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY. Tavoitearvoja sovelletaan vuoden 2013 alusta alkaen. Asetus tulee voimaan 15.2.2007. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 160 39492)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.2.2007 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa vuoden 2007 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva käyttösuunnitelma. Vuoden 2007 talousarviossa ulkoasiainministeriön pääluokkaan momentille 24.50.66 (Lähialueyhteistyö) on tarkoitukseen varattu 23 533 000 euroa, mistä nyt vahvistetaan 19 343 693 euron käyttösuunnitelma. (UM lähetystöneuvos Petri Salo 160 55625)

Päätös määrätä lakimies Pasi Pönkä yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan jäseneksi 8.2.2007 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 28.2.2009 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston elintarviketurvallisuudesta antaman selonteon (VNS 7/2006 vp) johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; Eduskunta edellyttää, että elintarviketurvallisuuteen liittyvän tutkimustyön ja neuvonnan toimintaedellytyksistä huolehditaan ja riittävä rahoitus turvataan. Eduskunta edellyttää, että elintarvikevalvonnan voimavarat turvataan sekä valtionhallinnossa että kuntien elintarvikevalvonnassa. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Päätös Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2007-2013 täydentämisestä. Valtioneuvosto hyväksyi 3.8.2006 maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2007-2013 ja valtuutti maa- ja metsätalousministeriön toimittamaan sen tiedoksi Euroopan yhteisöjen komissiolle. Strategia koskee sekä Manner-Suomea että Ahvenanmaata ja sitä toteutetaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien kautta. Komissio otti strategian vastaan 23.8.2006. Komissio on kirjeessään 16.1.2007 arvioinut strategian ja esittänyt eräitä huomioita, jotka edellyttävät strategian täydentämistä. Strategiaa on täydennetty eniten kuvauksen osalta, joka koskee sen johdonmukaisuutta sekä sen yhteensovittamista yhteisön muiden rahoitusvälineiden kuten yhteisen maatalouspolitiikan, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston sekä Euroopan kalatalousrahaston toimien kanssa. Strategiaa on täydennetty myös rahoituksen tasapainon osalta sekä tehty muita vähäisiä teknisiä muutoksia. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Päätös myöntää Mäntsälän Sähkö Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntsälän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Mäntsälä-Mattila). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää Iin Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Iin kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Matkakangas-Sorosenperä). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös muuttaa valtioneuvoston 25.1.2007 tekemää päätöstä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta (HE 253/2006 vp) hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 25.1.2007 vahvistettavaksi siten, että lakien voimaantuloajaksi esitettiin 1.4.2007. Sen jälkeen on todettu, että eduskunnan vastauksen lakitekstistä puuttuu sosiaalihuollon palvelujen antajia koskeva siirtymäsäännös. Tästä syystä valtioneuvosto muuttaa tekemäänsä päätöstä ja esittää lakien voimaantulopäiväksi 1.7.2007. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74130)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen alueellisesta jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 492 948 600 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 15 762 400 euroa. Lisäksi määrärahasta jätetään alueellisesti jakamatta 8 000 000 euroa käytettäväksi valtioneuvoston päättämin perustein rakennemuutospaikkakunnilla suuria työpaikkamenetyksiä ja muita haittoja korvaaviin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto on 1.2.2007 tekemällään päätöksellä kiintiöinyt työvoima- ja elinkeinokeskuksittain äkillisen rakennemuutoksen alueille varatusta määrärahasta 1 975 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 102 552 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 7 448 000 euroa. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Päätös työllisyysperusteisten investointimäärärahojen myöntämisvaltuuden jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta 21 000 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 5 718 000 euroa. Valtioneuvosto on jakanut 1.2.2007 tekemällään päätöksellä momentin äkillisen rakennemuutoksen alueille varatun 8 000 000 euron myöntämisvaltuuden työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.2.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 75/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhtenäinen markkinajärjestelyasetus). Asetusehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan yhtenäistä maatalouspolitiikkaa yhdistämällä 21 erillistä markkinajärjestelyä yhdeksi horisontaaliseksi markkinajärjestelyksi. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 160 54240)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.2.2007 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Sini Kristiina Toivila Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston johtajan määräaikaiseen virkaan 1.3.2007-28.2.2009. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Lauri Hollménille palkallista virkavapautta sisäasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.3.2007-28.2.2009. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.2.2007 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustusten myöntäminen Suomen Lähetysseuralle, Plan Suomi Säätiölle ja FIDA Internationalille vuosille 2007-2010. Suomen Lähetysseuran tuki on 25 841 495 euroa, Plan Suomi Säätiön 11 900 000 euroa ja FIDA Internationalin 26 000 000 euroa eli yhteensä 63 741 495 euroa. (UM lähetystöneuvos Leo Olasvirta 160 56365)

Vuoden 2006 talousarviomomentin 25.01.19 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 520 000 eurolla. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Asetus tulee voimaan 16.2.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtion avustuksen myöntäminen Suomen Kansallisteatterille. Suomen Kansallisteatterille myönnetään 9 098 000 euroa valtionavustuksena käyttökustannuksiin. Avustus kohdennetaan käytettäväksi teatterin hallinto-, henkilöstö-, esitystoiminta- ja kiinteistökustannuksiin teatterin vuoden 2007 talousarvion mukaisesti. Vuonna 2007 teatterin varsinaisen toiminnan tuotoksi on arvioitu noin 2,8 miljoonaa euroa, mikä perustuu pääasiassa pääsylipputuloihin ja käsiohjelmien myyntiin. (OPM ylitarkastaja Katri Santtila 160 77487)

Ilmailulaitoksen vuoden 2007 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen. Ilmailulaitoksen tulostavoitteeksi asetetaan 27 300 000 euroa ja tuloutustavoitteeksi 50 % tuloksesta, kuitenkin vähintään 5 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös antaa ydinturvallisuusneuvottelukunnalle lupa kutsua neuvottelukunnan jaostojen jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Jäseniksi kutsutaan reaktoriturvallisuusjaostoon ja ydinjätejaostoon kuusi henkilöä sekä valmius- ja ydinmateriaalijaostoon seitsemän henkilöä. (KTM yli-insinööri Jorma Aurela 160 64832)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.2.2007

Suomen toiminta Afganistanissa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 2. helmikuuta Suomen toimintaa Afganistanissa sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusteollista yhteistyötä koskevaa periaatejulistusta.

Suomi jatkaa Afganistanin tukemista noin 10 miljoonalla eurolla vuodessa ja osallistuu jatkossakin noin 100 rauhanturvaajalla sekä siviiliasiantuntijoin Nato-johtoiseen ISAF-operaatioon. Tavoitteena on keskittää osallistuminen tulevaisuudessa yhteen niin sanottuun PRT-jälleenrakennusryhmään. Lisäksi Suomi varautuu osallistumaan kymmenellä siviiliasiantuntijalla EU:n valmisteilla olevaan operaatioon, jonka tavoitteena on Afganistanin poliisin ja rikosoikeusjärjestelmän tukeminen.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöiden välillä neuvoteltua puolustusteollista yhteistyötä koskevaa periaatejulistusta. Periaatejulistus sisältää pyrkimyksen lähempään puolustusteolliseen yhteistyöhön, luo paremmat perusteet ja puitteet puolustusministeriöiden välisille yhteistyötä koskeville jatkokeskusteluille. Mikäli molempia osapuolia kiinnostavia yhteistyöalueita löydetään, tehdään niistä päätökset erikseen. Periaatejulistus helpottaa puolustustarvikkeiden hankintoja Yhdysvalloista sekä edistää kotimaisen puolustusteollisuuden kilpailu- ja yhteistyömahdollisuuksia Yhdysvalloissa.

Julistus perustuu vuonna 1991 maitten välillä solmittuun puolustusmateriaalihankintoja koskevaan valtiosopimukseen.

Yhdysvallat on solminut periaatejulistuksen usean Euroopan valtion kanssa.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Hannele Voionmaa, p. (09) 160 55485 ja lähetystöneuvos Rauli Suikkanen, p. (09) 160 55523, ulkoasianministeriö sekä yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, p. (09) 160 88154 ja yksikön johtaja Jari Takanen, p. (09) 160 88258, puolustusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Lääkäri- ja pelastushelikopterityöryhmä valtiosihteeri Kari Salmen johdolla luovutti 2.2.2007 raporttinsa sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmä ehdottaa, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta tulee rahoittaa julkisista varoista viimeistään vuodesta 2010 alkaen. Työryhmän mukaan helikopteripalvelut tulee jatkossa kohdentaa niiden yliopistosairaanhoitopiirien alueille, jotka sitoutuvat vastaamaan lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan lääkinnällisistä kustannuksista. Työryhmä ehdottaa, että sisäasiainministeriöön perustettaisiin pääosin nykyiseen organisaatioon perustuva yksikkö, joka vastaisi julkisen rahoituksen malliin perustuvan järjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja valvontajärjestelmästä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Myöhemmin yksikkö vastaisi lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan hallinnoinnista ja rahoituksesta. Lisäksi työryhmä esittää, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan koordinointia tehostetaan siten, että toiminnan ohjauksen sekä rahoituksen koordinointia varten sisäasiainministeriö asettaa viipymättä neuvottelukunnan, jossa on edustettuna asianomaiset viranomaiset ja Raha-automaattiyhdistys. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/102007. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Kari Salmi, p. (09) 160 42802, valmiusjohtaja Janne Koivukoski, p. (09) 160 42962, lääkintöneuvos Sakari Lankinen, STM, p. (09) 160 74131, valvontapäällikkö Raimo Hakola, RAY, p. (09) 4370 2218 ja tarkastaja Jyri Örri, Ilmailuhallinto, p. (09) 4250 11.

Viittomakielisen lainauskirjaston toiminnallista mallia selvittänyt työryhmä luovutti 7.2.2007 muistionsa kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Työryhmä esittää muistiossaan, että opetusministeriö antaisi päätöskirjeellään Kuurojen liiton tehtäväksi ylläpitää viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin kuuluisivat kirjasto-, tuotanto- ja asiantuntijapalvelut ja että viittomakielisen kirjaston toiminta alkaisi 1.3.2008. Viittomakieli on yksi perustuslain mainitsemista vähemmistökielistä, ja toiminnallaan kirjasto edistäisi viittomakielisten asemaa tasa-arvoisina kansalaisina tiedon ja kulttuurin saavuttamisessa. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Viittomakielinen_kirjasto.html. Lisätietoja antavat kulttuuriasiainneuvos Anneli Äyräs, opetusministeriö, p. (09) 160 77309 ja työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Jari Heiskanen, Kuurojen Liitto, p. (09) 580 3430.

Metsäntutkimuslaitoksen maiden hallinnan siirtoa selvittänyt työryhmä luovutti 6.2.2007 mietintönsä maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevien valtion tutkimusmetsien siirtoa Metsähallitukselle vuoden 2008 alusta lukien. Tutkimukseen varattavien metsien hoito ja käyttö tulee perustumaan Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyönä laadittavaan puitesopimukseen, jossa kaiken toiminnan lähtökohtana on Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusedellytysten turvaaminen. Tutkimusedellytykset turvataan kokoamalla nykyisistä tutkimusmetsistä ja niitä täydentävistä Metsähallituksen maista tutkimustoimintaa palvelevia tutkimusmetsäalueita. Eri toimijoiden tutkimustarpeet sovitetaan yhteen perustamalla alueellisia tutkimusmetsien käyttöä suunnittelevia yhteistyöryhmiä, joissa Metsäntutkimuslaitoksella on koordinoiva rooli. Mietintö on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5mqAQUyGZ/Files/CurrentFile/trm2007_7.pdf. Lisätietoja antaa metsäneuvos Liisa Saarenmaa, p. (09) 160 53353, 040 752 3271, maa- ja metsätalousministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida toimenpiteitä, joilla ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalveluja voidaan rationalisoida, luovutti 6.2.2007 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä esittää perustettavaksi virtuaalista osaamiskeskusta, joka ohjaa ja koordinoi laboratoriotoiminnan kehittämistä ministeriön hallinnonalalla. Työryhmän esitykset koskevat Eviraa, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta, Metsäntutkimuslaitosta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta. Työryhmä esittää otettavaksi käyttöön myös kustannuslaskentamallia, jonka pohjalta voidaan vertailla laitosten analytiikan ja laboratorioiden yleisiä kustannuksia. Työryhmän mukaan epäorgaanisen ja orgaanisen kemian analytiikassa ja kasvitautianalytiikassa on päällekkäisyyksiä. Päällekkäisyyksien purkaminen edellyttää tutkimusstrategisia linjauksia toiminnan keskittämiseksi. Laitoksille syntyy kustannussäästöjä, kun työryhmän ehdotukset muun muassa laboratoriotoiminnan yhteistyöstä ja prosessien parantamisesta toteutetaan. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5mqhal2hj/Files/CurrentFile/trm2007_6_kokonainen.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 160 53380, 040 516 9857, maa- ja metsätalousministeriö.

Määräaikaisia työsuhteita selvittänyt työryhmä luovutti 2.2.2007 raporttinsa työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä ei ehdota muutoksia määräaikaisuuden perustetta koskevaan sääntelyyn. Määräaikaisten sopimusten asianmukaiseen käyttöön voidaan vaikuttaa valvontaa tehostamalla. Työryhmä ehdottaa, että työsuhteen keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamatta jättäminen tulisi rangaistavaksi. Tavoitteena on, että määräaikaisuuden perustetta harkittaisiin tarkemmin ja että peruste tulisi työntekijöiden tietoon nykyistä paremmin. Myös työsuojeluviranomaisen valvontaedellytyksiä ehdotetaan parannettavaksi. Työryhmä ehdottaa niin ikään asetettavaksi kolmikantaisen työryhmän, jonka tehtävänä olisi tehdä laaja-alainen selvitys vuokratyöhön liittyvistä kysymyksistä. Työryhmä ehdottaa tutkimushankkeiden käynnistämistä myös määräaikaisten sopimusten käyttöön liittyvistä syistä erityisesti niillä aloilla ja tehtävissä, joissa määräaikaisten sopimusten käyttö on yleisempää. Lisäksi työryhmä kiinnittää huomiota osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen. Raportti on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/maaraaik_tyosuhteet_tyor07.pdf. Lisätietoja antavat työministeriöstä lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, p. 010 60 48932, 050 396 0196, vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, p. 010 60 48938, 050 396 0194 ja ylitarkastaja Jan Hjelt, p. 010 60 48931, 050 3960199.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.