Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 4/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.1.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista. Kehitysalueeseen kuuluu maan heikoimmin kehittyneet alueet niiden kehittyneisyyden ja kehittämistarpeiden perusteella. Kehitysalue jaetaan tukien suuntaamista ja porrastamista varten tukialueisiin 1 ja 2 seutukunnittain aluekehitystä kuvaavien tunnuslukujen tarkastelun perusteella. Asetus tulee voimaan 1.2.2007 ja on voimassa 31.12.2013 saakka, mikäli valtioneuvosto ei sitä ennen päätä tämän asetuksen muuttamisesta. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 44525)

Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetuksella säädetään valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan sisältö, avustettavaan toimintaan osallistuville asetettavat edellytykset, tahot joille avustusta voidaan myöntää, avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentävään luonteeseen liittyvät myöntämisedellytykset sekä avustukset myöntävä viranomainen. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (OPM opetusneuvos Jorma Ahola 160 77393)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä. Asetuksella vahvistetaan tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirtoa koskevat säännökset. Asetuksella säädetään myös perusteista myöntää tilatukioikeuksia kansallisesta varannosta maataloustoiminnan aloittaville viljelijöille, tietyissä erityistilanteissa oleville viljelijöille sekä eräiden tilusjärjestelyiden perusteella. Asetus tulee voimaan 31.1.2007. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta. Asetuksella säädetään, paljonko vuonna 2007 suoritettavista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Tulkkipalveluja koskevat säännökset on siirretty vammaispalvelulakiin, joten asetus kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 160 73187)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.1.2007 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Stefan Wallinin ilmoitus muutoksesta sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös asettaa valtuuskunta turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevan kahdenkeskisen sopimuksen aikaansaamiseksi Suomen ja Alankomaiden, Suomen ja Bulgarian, Suomen ja Espanjan, Suomen ja Latvian sekä Suomen ja Tsekin välillä, ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittaessa asiantuntijan ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos Timo Repo ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko kauppa- ja teollisuusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ulkoasiainministeriöstä, hallitussihteeri Jenni Honkonen ja vanhempi hallitussihteeri Sami Paatero puolustusministeriöstä sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin ja lainsäädäntösihteeri Veera Pedersen oikeusministeriöstä. Valtuuskunta oikeutetaan yksimielisellä päätöksellään valitsemaan keskuudestaan valtuuskunnalle varapuheenjohtajan sekä ne valtuuskunnan jäsenet, jotka kulloinkin osallistuvat neuvotteluihin. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 160 67690)

Päätös määrätä varatuomari Simo Heikkinen sivutoimiseksi jäseneksi ja varatuomari Tapio Kari sivutoimiseksi varajäseneksi vakuutusoikeuteen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2009. (OM hallitusneuvos Sami Sarvilinna 160 67610)

Päätös määrätä professori Olli Mäenpään varamieheksi Ahvenanmaan valtuuskuntaan hallinto-oikeustuomari Terttu Villikka 1.2.2007 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Päätös määrätä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäseneksi budjettineuvos Elina Selinheimo 1.2.2007 lukien hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2007 saakka. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen maisteri Einari Karhu valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös hyväksyä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin: Altia Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, Finnvera Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja osastopäällikkö Raimo Luoma, Fortum Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, Kemijoki Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, Motiva Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, Neste Oil Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, Patria Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, Suomen Teollisuussijoitus Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja osastopäällikkö Raimo Luoma, Vapo Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Päätös myöntää pääekonomisti Matti Koivistolle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä 25.1.2007 lukien ja nimittää hänen tilalleen lakimies Heli Puura toimikauden loppuun eli 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös ympäristöministeriön hallinnonalalla käytettävien momentin 35.10.63 (Ympäristönsuojelun edistäminen) avustusmäärärahojen ja momentin 35.10.77 (Ympäristötyöt) ympäristötyömäärärahojen alueellisesta jaosta. Alueellisille ympäristökeskuksille jaetaan yhteensä 1 000 000 euroa määrärahakiintiöinä käytettäväksi avustusten myöntämiseen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteisiin. Lisäksi varataan 100 000 euroa käytettäväksi lähinnä yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnettyjen korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen. Samalla päätetään myös momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahojen kohdentamisesta alueellisille ympäristökeskuksille vuonna 2007 siten, että erikseen nimettyihin töihin käytetään yhteensä 6 000 000 euroa sekä ennalta nimeämättömiin pienehköihin pilaantuneiden maiden kunnostuksiin, vesistöjen kunnostuksiin ja muihin ympäristötöihin yhteensä 4 000 000 euroa. Suomen ympäristökeskuksen käyttöön sekä ympäristökeskuksille myöhemmin jaettavaksi varataan lisäksi 1 000 000 euroa. (YM ylijohtaja Pekka Jalkanen 160 39100)

Päätös myöntää budjettineuvos Helena Tarkalle ero Valtion asuntorahaston johtokunnan jäsenyydestä 1.2.2007 lukien ja määrätä hänen tilalleen vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2008 saakka. (YM ylitarkastaja Sami Miettinen 160 39645)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.1.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 70/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä). Puitepäätösehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tutkintavankeuden vaihtoehtona olevien valvontatoimien täytäntöönpano jäsenvaltioiden välillä. Ehdotus sisältää säännökset valvontatoimien määräämisestä ja siinä noudatettavasta menettelystä sekä toisen jäsenvaltion viranomaisen määräämien valvontatoimien täytäntöönpanosta. Ehdotus sisältää myös säännökset henkilön palauttamisesta määräyksen antaneeseen jäsenvaltioon, mikäli henkilö ei noudata asetettuja ehtoja. (OM lainsäädäntöneuvos Mikko Monto 160 67585)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 71/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vaarallisten aineiden sisämaankuljetus). Direktiivissä yhdistettäisiin vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta koskevat direktiivit. Lisäksi direktiivi sisältäisi vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevat säännökset. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maaperänsuojeludirektiivi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset perusteet maaperän suojelua varten. Ehdotuksessa säädettäisiin toimenpiteistä, joilla ehkäistään tai lievennetään sekä luonnollisia että ihmisten toimintojen vuoksi tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka heikentävät maaperän toimintakykyä. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 160 39737)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.1.2007 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Jouni Lind ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.3.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan toimikauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Mikael Karring maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.-31.3.2007, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 5331)

Filosofian lisensiaatti Jarmo Palm työministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2007 lukien. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Liisa Heinoselle palkatonta virkavapautta työministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.7.2007-31.7.2009. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.1.2007 seuraavia asioita:

Toimikunnan asettaminen uudistamaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä. Kokoonpano: puheenjohtaja: lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Johanna Suurpää ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriö, lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger työministeriö, tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto ja prosessori Tuomas Ojanen Turun yliopisto. Toimikunnan tulee antaa mietintönsä yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta 31.1.2009 mennessä. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Toimikunnan asettaminen kehittämään oikaisuvaatimusjärjestelmää oikeusturvakeinona. Kokoonpano: puheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Leena Halila oikeusministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Arja Manner oikeusministeriö, hallitusneuvos Maini Kosonen sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöneuvos Tuula Lundén ympäristöministeriö, hallinto-oikeustuomari Janne Aer Helsingin hallinto-oikeus, johtava lakimies Heikki Harjula Suomen Kuntaliitto ja professori Heikki Kulla Turun yliopisto. Toimikunnan tulee saada työnsä valmiiksi 31.5.2008 mennessä. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 160 67690)

Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2007 päättäminen. Valtiovarainministeriö päättää liikelaitoslain nojalla Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2007 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä vuokraustoiminnan 104 miljoonan euron tulostavoitteesta. Tulostavoite ei sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. Toimintatavoitteisiin sisältyy virastojen ja laitosten muutosprosessien tukeminen tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja työympäristöstrategioiden laadintaa sekä asiakasyhteistyön syventäminen energiansäästö- ja muiden ympäristötavoitteiden edistämiseksi. Investoinneissa painotetaan lisääntyvästi korjauksia, investointien kokonaismäärän puolestaan supistuessa vuonna 2007 talousarviossa päätetyn valtuuden mukaisesti. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 29.70.52 (Opintotuki, Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 111 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu takausvastuusuoritusten ennakoitua suuremmasta määrästä. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 29.70.59 (Opintotuki, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki) arviomäärärahan ylittäminen 4 186 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu koulumatkatuen mitoitusperusteena olevan linja-autoliikenteen sarjalipputaksojen noususta, saajamäärän ja tuettujen matkojen pituuden kasvusta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Valtion talousarvion momentilla 29.10.34 olevan yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien 51 000 000 euron myöntämisvaltuuden jakaminen lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 20 000 000 euroa, Länsi-Suomi 16 800 000 euroa, Itä-Suomi 5 800 000 euroa, Oulu 5 400 000 euroa ja Lappi 2 400 000 euroa. Opetusministeriön käyttöön valtuudesta jätetään 600 000 euroa, jonka jakamisesta päätetään myöhemmin. Em. valtuuteen sisältyvä toteutusaikaisena myönnettäviä valtionosuuksia koskevasta 1 000 000 euron valtuudesta Länsi-Suomen lääninhallituksen osuus on 300 000 euroa ja Lapin lääninhallituksen osuus 700 000 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta. Vuosina 2003-2006 aloitettujen oppilaitos- ja kirjastohankkeiden perusteella kalleusluokan 100 yksikköhinta on 1 540 euroa/m2 lokakuun 2006 eli rakennuskustannusindeksin (2005 = 100) pisteluvun 105,4 tasossa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvien tilojen yksikköhinnat määräytyvät suhteessa kalleusluokan 100 hintaan. Varustamisen lisähinnat on laskettu vuonna 2000 ja sen jälkeen aloitetuista hankkeista. Lisähinta on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta 129 euroa/m2 ja kirjastojen osalta 189 euroa/m2. Asetus tulee voimaan 14.2.2007. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2007 päättäminen. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2007 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 66,9 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on tarkoitus tulouttaa vuoden 2008 aikana valtiolle 63,6 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä lopullisesta Metsähallituksen voiton tuloutuksesta. (MMM ylitarkastaja Mikko Peltonen 160 52410)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2007 maksettavan korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan palvelun järjestäjän toimialueen asukasmäärän perusteella 0,76 euroa asukasta kohden. Peruskorvaukseen on siirretty lisäkorvauksesta neuvojien koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset. Lisäkorvaus 606 759 euroa kohdistetaan lääneille vuotta 2006 vastaavasti talous- ja velkaneuvonnan kysynnän ja tarpeen perusteella. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kansalaisjärjestötoiminnan edistämistä koskevaa hallituksen periaatepäätöstä selvittänyt tohtori Pentti Arajärvi luovutti 25.1.2007 muistionsa oikeusministeri Leena Luhtaselle. Arajärvi ehdottaa, että hallitus selvittää uuden, rajoitettuun voitonjakoon perustuvaa osakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskevan lainsäädännön tarvetta Suomessa. Tämä saattaisi selkeyttää järjestöjen palvelutuotannon organisoimista tavalla, joka tunnistaa järjestöjen palvelutuotannon erityispiirteet. Selvityksessä korostetaan kansalaisjärjestöjen kuulemista lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. Järjestöjen aseman vahvistamiseksi tulisi perustaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jolla luodaan edellytykset myös järjestöjen ja yritysten keskinäisten kysymysten selvittämiselle. Muistio on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Kansalaisvaikuttamisenpolitiikkaohjelma/Uutiset/1169470817986. Lisätietoja antaa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, p. (09) 160 67950.

Pohjoismainen luovuttamissopimus -työryhmä luovutti 24.1.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi rikoksesta epäillyn luovuttamista Pohjoismaiden välillä ja saattaisi menettelyn mahdollisimman samankaltaiseksi EU-luovuttamislain kanssa. Ehdotuksen mukaan Suomen kansalaiset luovutettaisiin samoin edellytyksin kuin muidenkin maiden kansalaiset. Jatkossa luovuttaminen toisiin Pohjoismaihin olisi mahdollista jopa laajemmin kuin EU-maiden välillä. Työryhmä esittää, että eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa 15.12.2005 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (pohjoismainen pidätysmääräys). Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta säädettäisiin uusi laki, joka korvaisi vuoden 1960 yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön perustuvan pohjoismaisen luovuttamislain. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1169470787848. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, p. (09) 160 67675 ja työryhmän sihteeri, EU-lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, p. (09) 160 67696 oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön asettama oikeussuojakeinotyöryhmä luovutti 19.1.2007 mietintönsä oikeusministeri Leena Luhtaselle. Mietintö sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi Eduskunnalle oikeussuojakeinoja oikeudenkäynnin viivästymistä vastaan koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusista oikeussuojakeinoista, joita asianosainen voisi käyttää oikeudenkäynnin viivästymisen estämiseksi tai hyvittämiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeusturvaa ja panna täytäntöön Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta aiheutuvat velvoitteet. Esityksessä ehdotetaan myös hallinnollisten taloudellisten sanktioiden lieventämistä asian käsittelyn viivästymisen vuoksi. Lisäksi asetetun uhkasakon tuomitsemisessa voitaisiin ottaa huomioon käsittelyn viivästyminen. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1168268441490. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö, p. (09) 160 67678 ja ma. hallintoneuvos Eija Siitari-Vanne, korkein hallinto-oikeus, p. 010 3640 354.

Aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista korkeakouluissa pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 23.1.2007 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä esittää 25 konkreettista suositusta käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Työryhmä katsoo, että aiemmin hankitun osaamisen hyväksymisjärjestelmän tulee perustua opiskelijan mahdollisuuteen saada osaamisensa arvioiduksi, tunnustetuksi ja hyväksytyksi osaksi tutkintoa riippumatta siitä, missä ja milloin osaaminen on hankittu. Korkeakoulujen tulee laatia yhdenmukainen ja läpinäkyvä järjestelmä, jonka avulla ne arvioivat ja tunnustavat opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista. Korkeakoulujen tulee kehittää monipuolisia menetelmiä eri tavoin hankitun osaamisen toteamiseksi. Arviointia edellytetään niin opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa kuin opintojen aikanakin. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Aiemmin_hankitun_osaamisen_tunnustaminen_korkeakouluissa.html. Lisätietoja antavat johtaja Anita Lehikoinen, p. (09) 160 77353 ja ylitarkastaja Birgitta Vuorinen, p. (09) 160 77255 opetusministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön patoturvallisuustyöryhmä luovutti 24.1.2007 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä esittää kokonaan uuden patoturvallisuuslain säätämistä nykyisen vuodelta 1984 olevan lain tilalle. Samalla yhteydet muuhun lainsäädäntöön tulisi saattaa ajan tasalle ja vastuut eri toimijoiden välillä selkeyttää. Työryhmän mukaan myös patojen ikääntyminen ja peruskorjaustarve sekä tarve reagoida ilmaston ja vesiolojen muutoksiin on otettava huomioon. Kaivostoimintaan liittyvät padot tulisi sisällyttää patoturvallisuuslain piiriin. Työryhmä selvitti myös tarvetta ja mahdollisuuksia säätää tulvariskien hallinnasta. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5m80o7wkV/Files/CurrentFile/trm2007_3.pdf. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Timo Kotkasaari, p. (09) 160 53320 ja vesiylitarkastaja Leena Westerholm, p. (09) 160 52216 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama lääkkeiden luovutusta terveydenhuoltoon kuuluville tiloille selvittänyt työryhmä luovutti 19.1.2007 muistionsa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä ehdottaa, että eläinlääkärit voisivat nykyistä vapaammin luovuttaa tiettyjä lääkkeitä eläinten terveydenhuoltoon liittyneille tiloille. Tiloilla on noudatettava terveydenhuoltosuunnitelmaa ja eläinlääkärin antamia ohjeita. Ehdotukset koskevat mikrobilääkkeiden, nautojen hengitystiesairauksien ennaltaehkäisyyn käytettävien rokotteiden, ulkoisesti ja suun kautta annettavien loislääkkeiden, pistoksina annettavien tulehduskipulääkkeiden sekä emakoiden porsimisen käynnistämiseen tarkoitettujen prostaglandiinien luovuttamista. Muistiossa esitetään ehdotuksia siitä, miten lääkkeiden luovutusta koskevia säännöksiä voidaan muuttaa niin, että lääkkeiden hallittu käyttö ja eläinten asianmukainen lääkintä pystytään turvaamaan myös nykypäivän eläintuotannossa. Muistio on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5gDev4K9P/5m0hOKAeW/Files/CurrentFile/trm2006_24.pdf. Lisätietoja antavat eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, p. (09) 160 52207 ja ylitarkastaja Erkki Koskinen, p.(09) 160 53388 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden työryhmä luovutti 24.1.2007 muistionsa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus kansalliseksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaksi. Toimintaohjelman tavoitteena on edistää väestön, etenkin nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Esityksen pohjalta valmistellaan lopullinen toimintaohjelma. Toimintaohjelma kattaa 15 aihekokonaisuutta, joille on asetettu tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2010. Toimintaohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaalisen väkivallan varhaisen tunnistamisen ja hoidon sekä ennalta ehkäisyn kehittämiseen. Tavoitteiden toteutumisen keskeisinä edellytyksinä ovat seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamisen vahvistaminen ja palvelurakenteen kehittäminen. Toimintaohjelma liitetään osaksi kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/10126/index.htx. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. 050 514 5279 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Suuronnettomuuden psykososiaalisen tuen ja palvelun asiantuntijatyöryhmä luovutti 24.1.2007 selvityksensä valtiosihteeri Terttu Savolaiselle. Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli varmistaa, että Kaakkois-Aasian luonnonkatastrofin suomalaisuhrit ja heidän omaisensa saavat tarvitsemansa psykososiaalisen tuen. Lisäksi työryhmä on ehdottanut keinoja, joilla voidaan parantaa valmiuksia antaa psykososiaalista apua ja tukea suuronnettomuuksien yhteydessä. Työryhmä tekee useita esityksiä psykososiaalisen tuen ja palveluiden sisällön kehittämiseksi. Työryhmä esittää seuraavaan poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukuntaan perustettavaksi psykososiaalisen tuen ja palveluiden jaoston/työryhmän, joka osallistuisi valtakunnallisen toiminnan koordinoimiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/12/pr1169639948765/passthru.pdf. Lisätietoja antaa lääkintöneuvos Sakari Lankinen, p. (09) 160 74131 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa valmistellut työryhmä luovutti 23.1.2007 mietintönsä ympäristöministeri Stefan Wallinille. Jätesuunnitelma on viranomaisten toimintaa ohjaava strategia, joka kuvaa millainen Suomen jätehuollon olisi oltava vuonna 2016 ja millä keinoin päämäärä saavutetaan. Kaiken kaikkiaan työryhmä on esittänyt 23 kehittämistavoitetta ja niiden alla 45 keskeistä ohjauskeinoa. Työryhmä esittää myös lukuisan joukon suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelma sisältää myös erillisen toimenpideohjelman jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Tällaista ohjelmaa ehdotetaan pakolliseksi parhaillaan uudistettavassa EU:n jätepolitiikkaa koskevassa puitedirektiivissä. Työryhmän ehdotukseen jättivät eriävän mielipiteensä Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto yhdessä Suomen Kaupan Liiton kanssa. Mietintö on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=219321&lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Olli Pahkala, p. (09) 160 39737, 050 525 0891 ja ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg, p. (09) 160 39713, 0400 143 917 ympäristöministeriöstä sekä työryhmän sihteeri Raimo Lilja, p. 050 409 7832, Ekoleima Ay:stä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.