Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2007

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.1.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella korotetaan valtion talousarvion momentissa 29.70.57. (Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki) tarkoitetun ateriatukeen oikeuttavan lounaan enimmäishintaa 3,82 eurosta 4,02 euroon ja erikoisannoksen enimmäishintaa 5,85 eurosta 6,17 euroon. Erikoisannoksen hinnan tulee olla vähintään 5,07 euroa. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on osa ohjelman rahoituksesta varattu ohjelman laatimisen, toteuttamisen, seurannan, arvioinnin ja valvonnan tekniseen apuun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti. Asetuksella säädetään neuvoston asetusta tarkemmin teknisen avun käytöstä ohjelmatoiminnassa. Asetusta sovelletaan vain yhteisön osaksi rahoittamaan tekniseen apuun. Asetuksessa säädetään teknisen avun käyttösuunnitelman laatimisen aikatauluista sekä poikkeusjärjestelystä vuonna 2007. Teknisen avun varoja voidaan käyttää ohjelmatoimintaan osallistuvien määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten henkilöiden palkkoihin ja matkakustannuksiin, tiedottamisen, tiedotus- ja koulutustilaisuuksien ja materiaalihankintojen kustannuksiin sekä kustannuksiin, jotka aiheutuvat ohjelman yhteensovituksesta muihin ohjelmiin samoin kuin ohjelman alkuvaiheessa tietojärjestelmäkustannuksiin. Kustannukset voivat olla maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, työvoima- ja elinkeinokeskuksen sekä perustettavan valtakunnallisen maaseutuverkoston kustannuksia. Maaseutuverkoston kustannuksina tulevat lisäksi kysymykseen eräät toimintamenot. Palkkakustannuksiksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaisten henkilöiden palkkoja, jotka käyttävät julkista valtaa tai ovat keskeisessä asemassa tukien maksatuksissa ja kirjanpidossa. Asetusta sovelletaan aikaisintaan 1.1.2007 syntyviin kustannuksiin. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta. Asetuksella täsmennetään eräiltä osin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia (612/2006). Maatalouden määritelmää tarkennetaan erityisesti ensiasteen jalostuksen osalta. Lisäksi täsmennetään niitä luovutuksia, jotka sallitaan luopumisen kohteena olevasta maatilasta kolmen vuoden aikana ennen luopumista. Tilanpidon jatkajalta edellytettävää ammattitaitoa tarkennetaan koulutuksen pituuden ja laajuuden osalta. Sukupolvenvaihdoksissa edellytetään myös elinkeinosuunnitelmassa esitettäväksi sellainen laskelma, joka osoittaa maatilalta saatavan laissa säädetyn vähimmäistulon 10 000 euroa. Asetuksessa säädetään laskelmaan sisällytettävistä seikoista sekä maatalouden tuloista tehtävästä vähimmäispoistosta, joka on 3 400 euroa. Tila voidaan luovuttaa kahdelle erikseen viljeltäväksi vain, jos elinkelpoisuutta koskevan laskelman mukaan maataloudesta voidaan tehdä vähintään 5 000 euron poistot. Tilanpidon jatkajalta edellytetään myös maatalouden harjoittamista siten, että maatila täyttää tilatukijärjestelmän mukaisen tuen saamisen edellytykset. Tämä osoitetaan joko maksetulla tuella tai suoritetulla tarkastuksella. Lausunnoissa on pääsääntöisesti mainittava, mihin selvityksiin se perustuu. Keskeytetyn maksun uudelleen aloittamisessa sekä eläkelaitoksen ennakoiden maksussa ja vahvistamisessa noudatetaan aikaisempaa menettelyä. Asetuksessa myös täsmennetään niitä selvityksiä, jotka ministeriölle on toimitettava tukijärjestelmän seurantaa varten. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella. Tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidontuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 94 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 92,5 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. Tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Pohjoiseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 328,1 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 316,8 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta. Tukialueilla A ja B maksettavan ympäristötuen kansallisen lisäosan tukitasojen ja tuen määräytymisperusteet vahvistetaan. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004)475 (muut. K(2005)4411). Ympäristötuen kansalliseen lisäosaan arvioidaan tarvittavan 2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannolle sekä eräiltä osin siemenperunatuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään 4 prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Perunantuotannon kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan 7,2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan enintään 267 euroa hehtaarilta ja sitä voidaan maksaa enintään 4,94 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.1.2007 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa EU-asioiden komitea toimikaudeksi 18.1.2007-17.1.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto (EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri) valtioneuvoston kanslia; jäsenet: valtiosihteeri Pertti Torstila (osastopäällikkö Kare Halonen) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Kirsti Rissanen (yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen) oikeusministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen (ylijohtaja Antti Pelttari) sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Kari Rimpi (erikoistutkija Pete Piirainen) puolustusministeriö, valtiosihteeri Raimo Sailas (finanssineuvos Tapio Mutikainen) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Harri Skog (kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi) opetusministeriö, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen (ylijohtaja Veli-Pekka Talvela) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (kansainvälisten asiain neuvos Silja Ruokola) liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Erkki Virtanen (ylitarkastaja Henri Backman) kauppa- ja teollisuusministeriö, kansliapäällikkö Kari Välimäki (kansainvälisten asiain johtaja Helena Puro) sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Markku Wallin (kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila) työministeriö, kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi (kansainvälisten asiain neuvos Leena Simonen) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Nils Wirtanen (neuvotteleva virkamies Marja Leskinen) oikeuskanslerinvirasto, kansliapäällikkö Jarmo Viinanen (tasavallan presidentin neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella) tasavallan presidentin kanslia, hallintopäällikkö Arne Selander (yksikön päällikkö Sören Silverström) Ahvenanmaan maakunta ja pankinjohtaja Sinikka Salo (osastopäällikkö Kjell Peter Söderlund) Suomen Pankki. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

Puolustusvoimien materiaalin myynti. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja varamiehenään hallitusneuvos Timo Tolvi valtion edustajaksi Suomen Viljava Oy:n vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston lopullinen käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.-31.12.2007. Rahastoon arvioidaan varainhoitovuonna 2007 kertyvän 422 300 000 euroa televisio- ja toimilupamaksuja. Valtion television- ja radiorahaston varoja käytetään Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 409 364 000 euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain valvonnasta kustannuksia 12 312 000 euroa. Valtion varoin rakennettujen lähetysasemien tekijänoikeuskustannusten korvaamiseen 31.8.2007 saakka ehdotetaan 250 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen ehdotetaan 366 000 euroa ja rahaston tilintarkastukseen 8 000 euroa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös myöntää toimilupa SVT Europan ohjelmiston lähettämiseen digitaalisessa lähetysverkossa Yleisradio Oy:lle. MTV Oy:n, SWelcom Oy:n, Canal Digital Finland Oy:n ja Boxer TV Access Ab:n hakemukset hylätään, koska niissä edellytetään erillistä valtiontukipäätöstä, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Digi TV Plus Oy:n hakemus hylätään, koska siinä katsojakohtainen maksu muodostuisi liian korkeaksi. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi Vaasan seudun alueellisessa digitaalisessa lähetysverkossa KRS-TV rf:lle, När-TV rf:lle ja Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle. Toimiluvat ovat voimassa 1.9.2007-31.12.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää verkkotoimilupa maanpäälliseen digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon alueelliselle kanavanipulle televisiotoimintaa varten Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle. Toimiluvan yhtenä tarkoituksena on jakaa Ruotsin julkisen yleisradioyhtiön SVT:n kahden kanavan (SVT1 ja SVT2) ohjelmia sekä tällä hetkellä analogisina jaettuja paikallisia televisio-ohjelmia. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Perttula 160 28617)

Päätös asettaa päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 18.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa) puheenjohtaja: kansanedustaja Tuomo Hänninen (erityisavustaja Marja Tallavaara); 1. varapuheenjohtaja: kansanedustaja Satu Taiveaho (kansanedustaja Risto Kuisma); 2. varapuheenjohtaja: kansanedustaja Per Löv (sosionomi Anna-Lena Karlsson-Finne); jäsenet: toiminnanjohtaja Vertti Kiukas (kansanedustaja Sirpa Paatero), ylilääkäri Antti Holopainen (opiskelija Aija Typpö), nuorisotyöntekijä Aija Malmberg (opiskelija Lauri Varonen), kansanedustaja Merikukka Forsius (professori Jussi Kauhanen), kansanedustaja Raija Vahasalo (kansanedustaja Marjukka Karttunen), pääsihteeri Ilkka Oksala (toimitusjohtaja Timo Jaatinen), lääkäri Pekka Reinikainen (puoluesihteeri Annika Kokko) ja lääketieteen tohtori Seija Korhonen (yrittäjä Tahvo Anttila). (STM hallitusneuvos Kari Paaso 160 74018)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja, varatuomari Heidi Sederholm valtioneuvoston esittelijäksi. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.1.2007 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt yhteisössä, uudelleen laadittu). Asetusehdotuksen tavoitteena on tehdä lentoliikenteen sisämarkkinoiden nk. kolmanteen lainsäädäntöpakettiin muutoksia, joilla varmistetaan sen sääntöjen yhtenäinen ja tehokas soveltaminen. Tavoitteena on muun muassa tehostaa markkinoiden toimintaa sekä parantaa lentoliikenteen turvallisuutta ja matkustajien suojaa. Ehdotuksella myös yksinkertaistetaan ja konsolidoidaan lainsäädäntöä poistamalla vanhentuneita osia ja selventämällä tekstiä. Asetuksella säädettäisiin oikeudesta harjoittaa lentoliikennettä yhteisössä, toimintaan liittyvien lupien myöntämisestä sekä lentoliikenteen hinnoittelusta. Keskeisimmät osa-alueet, joihin komissio on ehdottanut muutoksia, koskevat liikennelupien myöntämistä ja peruuttamista, ilma-alusten leasingsopimuksia, suhteita kolmansiin maihin, julkisen palvelun velvoitteita, liikenteen jakamista lentoasemien välillä sekä maksujen avoimuutta. (LVM hallitusneuvos Anne Torkkeli 160 28556)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.1.2007 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteeri Pasi Tuominen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Marja Liivala ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Okko-Pekka Salmimies ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Kimmo Laukkanen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainsihteeri Johanna Kotkajärvi ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.2.2007 lukien. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Seija Torolle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 22.1.2007-31.1.2009 Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa Costa Ricassa työskentelyä varten. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

Tekniikan tohtori Harri Pekka Laurikka ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2007 lukien. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.1.2007 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuuksien vahvistaminen kerralla lopullisiksi poistaa jako-osuuksien oikaisuista aiheutuneita yhteisöveron tuottomuutoksia kuntien ja seurakuntien verotilityksissä ja lisää osaltaan kuntien ja seurakuntien talouden ennustettavuutta ja vakautta. Asetus tulee voimaan 24.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Palkkaussopimuksen tekeminen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jarmo Vaittisen kanssa. Sopimuspalkka on 9 513 euroa kuukaudessa 1.2.2007-31.1.2012. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Työterveyslaitoksen vuoden 2007 talousarvion hyväksyminen. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi 47 484 000 euroa. Valtionosuus on 38 200 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 064 000 euroa. (STM lääkintöneuvos Matti Lamberg 160 74342)

Sopimuksen tekeminen Valtion asuntorahaston ja Hämeen ympäristökeskuksen Lahden toimipisteen toimitilojen vuokraamisesta. Edelleenvuokraussopimus tehdään Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien yhteensä 2 620 m2 kokoista toimitilaa Lahdessa, jonka Senaatti-kiinteistöt vuokraavat Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialta 1.7.2008 alkaen. Tiloihin on tarkoitus sijoittaa 79 työntekijää ja asuntoalan erikoiskirjasto. Vuokrasopimuksen kesto on 15 vuotta, mutta vuokralaisella on mahdollisuus irtisanoa sopimus 10 vuoden kuluttua maksamalla sopimussakko. Vuokrakustannukset ovat lokakuun 2006 hintatasossa yhteensä 408 091,20 euroa vuodessa, eli neliövuokra on 12,98 euroa kuukaudessa. (YM ylitarkastaja Sami Miettinen 160 39645)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 16.1.2007

Yleisradio ehdolla SVT:n ohjelmien jakelijaksi

Ruotsin television lähetysten jakelijaksi Suomessa esitetään edelleen Yleisradiota. Vaasan seudulla verkkotoimilupa ja toimiluvat ohjelmistojen lähettämiseen aiotaan myöntää Vaasan läänin puhelimelle.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 16. tammikuuta Ruotsin television ohjelmien välittämistä digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen. Valtioneuvoston on määrä myöntää toimiluvat 18. tammikuuta.

Toimiluvat Ruotsin television ohjelmien lähettämiseen olivat haettavina viime vuoden lopulla. Koko maahan on tarkoitus välittää koostekanava SVT Europan ohjelmaa. Pohjanmaalle rakennetaan oma lähetysverkko, jossa näkyvät Ruotsin television SVT 1 ja SVT 2 kanavat. Valtakunnallista toimilupaa haki kuusi yritystä. Verkko- ja ohjelmistolupia Vaasan seudulle haki kolme yritystä.

Ruotsin television ohjelmien lähettäminen Suomessa rahoitetaan valtion televisio- ja radiorahastosta. Katsojien on kuitenkin hankittava vastaanottimeensa ohjelmakortti, jotta tekijänoikeuskorvauksia varten tiedetään lähetyksiä seuraavien kotitalouksien määrä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti myös, että valtion talousarvioon otetaan jatkossa noin kahden miljoonan euron määräraha suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille.

Ruotsi on vastaavasti jo päättänyt suomalaisten televisio-ohjelmistojen lähettämisestä maan digitaalisessa televisioverkossa.

Lisätietoja: viestintäneuvos Ismo Kosonen, p. (09) 160 28462 tai 050 511 6601, liikenne- ja viestintäministeriö

Valtio valmistelee yrityksen ja valtion yhteistoimia Perloksen irtisanomisilmoitusten vuoksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sai tänään 16.1.2007 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen antaman selvityksen Perloksen ilmoittamasta tulosparannusohjelmasta ja sen vaikutuksista. Ministerivaliokunta totesi, että Joensuun seudulla on perustettu aluehallinnon ja kuntien kriisityöryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriön valtiosihteeri Anssi Paasivirran johdolla toimiva Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä valmistelee hallitukselle esityksen valtiovallan toimenpiteistä ja niiden rahoituksesta.

Ministerityöryhmä totesi, että valtiovallan toimet tulee käynnistää ripeästi ja tehokkaina. Yrityksellä on kuitenkin ensisijainen vastuu toimenpiteistä äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lieventämiseksi alueella. Myönteisenä todettiin yrityksen johdon ilmoitus sitoutumisesta valmisteluun ja toimenpiteisiin.

Ministerivaliokunnassa todettiin, että valtion tämän vuoden budjetissa on käytettävissä erityiset määrärahat äkillisen rakennemuutoksen alueille sekä EU:n rakennerahastorahoitusta. Muutosturvaan ja muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin on tällä hetkellä riittävät rahoitusedellytykset. EU:n globalisaatiorahaston rahoituksen mahdollisuutta selvitetään.

Hallitus saa vielä tämän viikon aikana tarkemman selvityksen aluehallinnossa ja Rakennemuutokseen reagointi -työryhmässä valmisteilla olevista toimista.

Lisätiedot: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500 ja valtiosihteeri Anssi Paasivirta, p. (09) 160 62662

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sektoritutkimustyöryhmä luovutti 16.1.2007 mietintönsä pääministeri Matti Vanhaselle. Työryhmän tehtävänä oli laatia kokonaissuunnitelma valtion sektoritutkimuksen ja sen voimavarojen kohdentamiseksi yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaan. Tehtävänä ei siten ollut tarkastella yksittäisiä tutkimuslaitoksia, vaan tehdä sektoritutkimusta koskevia ehdotuksia osana koko tutkimusjärjestelmän kehittämistä. Työryhmä katsoo, että kehittämistoimet tulee keskeisiltä osiltaan perustaa tilaaja-tuottaja-mallin mukaiseen toimintaan. Mietinnössä esitetään, että sektoritutkimuksen ohjaus organisoidaan valtioneuvoston tasolle jo keväästä 2007 lähtien. Työryhmä esittää, että sektoritutkimuksen kenttä kootaan neljäksi aihepiiriksi: alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit; osaaminen, työ ja hyvinvointi; kestävä kehitys; turvallisuus. Jokaista aihepiiriä varten nimetään valtioneuvoston päätöksellä ministeriöistä sekä tutkimuksen muista hyödyntäjistä ja asiantuntijoista koostuva tilaajakonsortio. Mietintö on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=179888. Lisätietoja antavat professori Yrjö Neuvo, p. 0400 740 300 ja pääsihteeri Esko-Olavi Seppälä, p. (09) 160 77362, opetusministeriöstä.

Tilanneselvitys alueellistamisohjelman toteutumisesta luovutettiin 17.1.2007 pääministeri Matti Vanhaselle. Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa sovittiin laadittavaksi alueellistamisen pitkäjänteinen ohjelma, joka turvaa nykyisen henkilöstön aseman sekä uuden pätevän henkilökunnan saamisen valtion palvelukseen. Alueellistamiselle on asetettu tavoitteeksi 4 000-8 000 henkilötyövuoden sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuoteen 2015 mennessä. Sujuvan alueellistamisprosessin kannalta alueellistamisen toimintatapoja on jatkuvasti parannettava saatujen kokemusten pohjalta. Tärkeällä sijalla ovat suunnitelmallinen ja avoin valmistelu ja toimeenpano. Tähän kuuluu alueellistamistoimenpiteiden vaikutusten hyvä etukäteis- ja jälkikäteisarviointi. On myös kehitettävä muutosten vaatimaa johtamista ja koulutusta ja on huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista. Alueellistamiskatsaus on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2007/j02-alueellistamiskatsaus/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Risto Volanen, p. (09) 160 22006, valtioneuvoston kansliasta ja projektipäällikkö Ilpo Takanen, p. (09) 160 44514, sisäasiainministeriöstä.

Ohjelmajohtamisen kehittämishankkeen raportti luovutettiin 18.1.2007 pääministeri Matti Vanhaselle. Raportissa suositetaan, että politiikkaohjelmien merkitystä hallituspolitiikassa vahvistettaisiin. Myös hallitusohjelman toteuttamisen seurantamenettelyä ehdotetaan kehitettäväksi. Valtiosihteeri Risto Volasen johdolla toimineen kehittämishankeen suositukset käsittelevät myös politiikkaohjelmien johtamista ja rahoitusta. Ohjelmajohtamisen jatkaminen ja mahdollisten tulevien politiikkaohjelmien teemat tulevat harkittavaksi kevään hallitusneuvottelujen yhteydessä ja seuraavan hallituksen työtä käynnistettäessä. Raportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/j13-polittiikaohjelmat-hallitustyoessae/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Risto Volanen, p. (09) 160 22006 ja projektipäällikkö Sirpa Kekkonen, p. (09) 160 22145 valtioneuvoston kansliasta.

Puolustusministeriön asettama prikaatikenraali Arto Rädyn johtama poikkihallinnollinen toimikunta luovutti 16.1.2007 loppuraporttinsa puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Toimikunta selvitti Suomen mahdollisuuksia avata harjoitustoimintaan soveltuvia maa- ja merialueita sekä ilmatilaa kansainvälisiä harjoituksia ja kaupallisten yritysten testaus- ja tuotekehitystoimintaa varten. Toimikunnan näkemyksen mukaan harjoitusalueiden vuokraaminen kansainväliseen käyttöön ei ole käytännössä mahdollista rajoittamatta omaa toimintaa. Toimikunnan mukaan Suomessa järjestettävän kansainvälisen harjoitustoiminnan tulisi aina tuoda selkeästi hyötyä puolustusvoimille tai muulle yhteiskunnalle. Puolustusvoimien näkökulmasta harjoitusalueiden luovuttaminen kansainväliseen käyttöön ilman, että Suomi osallistuu harjoituksiin, ei ole kannatettavaa. Raportti on osoitteessa www.defmin.fi/harjoitusalue. Lisätietoja antavat prikaatikenraali Arto Räty, p. 09 160 88142 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 09 160 88200 tai 050 568 0553 puolustusministeriöstä.

Puolustusministeriön asettama raskaan ilmakuljetuskyvyn tarvetta ja vaihtoehtoja koko valtionhallinnon näkökulmasta selvittänyt työryhmä luovutti 18.1.2007 loppuraporttinsa puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Selvitystehtävä perustuu Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon 2004. Työryhmä toteaa raportissaan, että kansallisen raskaan ilmakuljetuskyvyn hankkiminen puolustusvoimille ei ole taloudellisesti mahdollista eikä Suomella ole sellaista raskaan kuljetuskyvyn jatkuvaa käyttötarvetta, joka edellyttäisi omien sotilaskäytössä olevien raskaiden koneiden hankintaa. Työryhmä esittääkin, että puolustusvoimille ei suunnitella hankittavaksi raskasta kuljetuskykyä, joka perustuisi kansallisessa omistuksessa oleviin koneisiin. Raportti on osoitteessa www.defmin.fi/rasku. Lisätietoja antavat kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja, prikaatikenraali Arto Räty, p. 09 160 88142 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 09 160 88200 tai 050 568 0553 puolustusministeriöstä.

Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista pohtineet selvitysmiehet, hallintoneuvos Niilo Jääskinen ja professori Jorma Rantanen, luovuttivat 17.1.2007 raporttinsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Selvitysmiehet esittävät, että yliopistoista muodostettaisiin itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia. Yliopistot saisivat näin oikeudellisesti erillisen oikeushenkilönaseman eivätkä ne enää olisi valtion talousarviotalouteen kuuluvia tilivirastoja. Muutos antaisi yliopistoille mahdollisuuden tehdä sopimuksia ja hankkia omaisuutta omissa nimissään, mikä helpottaisi niiden edellytyksiä toimia yhteistyössä muiden yliopistojen sekä yksityisen sektorin kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Julkaisu on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/ Julkaisut/2007/Yliopistojen_taloudellisen_ja_hallinnollisen_aseman_uudistaminen.html. Lisätietoja antavat hallintoneuvos Niilo Jääskinen, p. 050 535 5894, professori Jorma Rantanen, etu.sukunimi@ttl.fi, pääsihteeri Vuokko Kohtamäki, p. (03) 355 17441 ja johtaja Markku Mattila, p. (09) 160 77230 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.