Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.1.2007 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 276/2006 vp) laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella vuoden 2011 loppuun. Muutokset liittyvät Euroopan unionin laajentumiseen 1.1.2007, jolloin Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin. Bulgariassa ja Romaniassa ei sovelleta siirtymäaikana sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY vähimmäiskorvaustasoa. Siirtymäaikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää palveluiden tarjoamisen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen palveluntarjoajan toisessa jäsenvaltiossa olevasta sivuliikkeestä, jollei sivuliikkeen tarjoamaa sijoittajan korvaussuojaa täydennetä direktiivin edellyttämälle vähimmäistasolle. Laki on tarkoitettu voimaan 1.3.2007. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa 31.12.2011 asti. (VM hallitussihteeri Sirkku Soini 160 33233)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.1.2007 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen muuttumisen vuoksi tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 15.1.2007. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.1.2007 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Stefan Wallinin ilmoitus sidonnaisuuksistaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös asettaa valtion elokuvalautakunta toimikaudeksi 4.1.2007-3.1.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck opetusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Tuula Lybeck opetusministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): ylilääkäri Jari Sinkkonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi), yhteiskuntatieteen tohtori Kirsi Pohjola (professori Tuula Tamminen), viestintäpäällikkö, psykologian tohtori Anu Mustonen (kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi) ja tutkija Jari Sedergren (tutkija Juha Seitajärvi). (OPM kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos 160 77218)

Päätös jättää peruuttamatta Digita Oy:n verkkotoimilupia. Digita Oy on 7.11.2006 ilmoittanut, että määräysvalta yhtiöön nähden on muuttunut. Kyse ei ole sellaisesta määräysvallan muutoksesta, jonka johdosta toimiluvan peruuttaminen tulisi ottaa harkittavaksi. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Perttula 160 28617)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunta toimikaudeksi 4.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Antti Kuningas Helsingin hovioikeus; puolueettomat jäsenet: ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitus (pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala IPR University Center), tutkijainsinööri Mari Komulainen (tutkijainsinööri Pirjo Kauraala) Patentti- ja rekisterihallitus; työnantajien edustajat: johtava asiantuntija Tytti Peltonen (asiantuntija Jyrki Hollmén) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, lakimies Tiina Aitlahti (johtaja Olli-Pekka Myllynen) Lääketeollisuus ry, asiantuntija, varatuomari Mikko Raassina (oikeustieteen kandidaatti Sami Toiviainen) Teknologiateollisuus ry; työntekijäin edustajat: lakimies Anu-Tuija Lehto (lakimies Timo Koskinen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, valtuuston varapuheenjohtaja, tuotantoteknikko Heta Ravolainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (asiamies Juha Teerimäki AKAVA ry/Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry), varatuomari Christina Karlia-Palomäki (diplomi-insinööri Lassi Hippeläinen) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry. (KTM ylitarkastaja Heli Honkapää 160 63580)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten oleva jaosto toimikaudeksi 4.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): työnantajien edustajat: rehtori Jorma Mattinen Åbo Akademi (rehtori Jarl-Thure Eriksson Tampereen teknillinen yliopisto), rehtori Marianne Stenius Svenska handelshögskolan (rehtori Krista Varantola Tampereen yliopisto), lakimies Päivi Ervast Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (tutkimusjohtaja Matti K. Hakala Hämeen ammattikorkeakoulu); työntekijäin edustajat: varatuomari, toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (professori Tuula Pakkanen) Professoriliitto ry, filosofian tohtori, yliopistonlehtori Ragna Rönnholm (filosofian maisteri, hallintoamanuenssi Tero Karjalainen) Tieteentekijöiden liitto, lehtori Matti Grönroos (lehtori Tuula Hirvonen) Yliopistonlehtorien liitto. (KTM ylitarkastaja Heli Honkapää 160 63580)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.1.2007 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Luoto valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2007-30.4.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin määräaikaisen viran haltija on virkavapaana. (VNK hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Toiminnanjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Stefan Johansson ministerin toimikaudeksi nimitettävään valtiosihteerin virkaan 8.1.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin ympäristöministeriössä enintään ympäristöministeri Stefan Wallinin toimikauden ajaksi ja ulkoasiainministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Wallin on määrätty käsittelemään ulkoasiainministeriön toimivaltaan kuuluvia asioita. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama rajat ylittävien sulautumisien ja jakautumisien yhtiöoikeudellinen sääntely -työryhmä luovutti 3.1.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin lisätään säännökset rajat ylittävästä sulautumisesta ja jakautumisesta. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että osuuskuntalain säännökset kansallisista sulautumisista ja jakautumisista saatetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain vastaavia säännöksiä. Ehdotuksen tarkoituksena on pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskevan direktiivin voimaan saattaminen Suomessa. Määräaika voimaan saattamiselle on 15.12.2007. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että osakeyhtiö ja osuuskunta voisi osallistua rajat ylittävään sulautumiseen kaikilla kansallisissa sulautumisissa sallituilla tavoilla ja että myös jakautua voisi rajan yli, vaikka direktiivi ei näitä koske. Näin pyritään parantamaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja selventämään oikeustilaa.
Ehdotettu sääntely koskisi yksityisiä ja julkisia osakeyhtiöitä, osuuskuntia, osakeyhtiö- osuuskunta- ja säästöpankkimuotoisia luottolaitoksia sekä sellaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1167311094017. Mietintöä myy Edita Prima, p. 020 450 011. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen p. (09) 160 67664 oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön asettama selvitysmies Olli Huopaniemi luovutti 3.1.2007 mietintönsä oikeusministeriölle. Selvitysmies ehdottaa, että hovioikeuksissa luovuttaisiin seulontamenettelystä ja otettaisiin käyttöön muutoksenhakulupajärjestelmä. Uudistus merkitsisi sitä, että tietyistä käräjäoikeuden ratkaisuista ei saisi valittaa hovioikeuteen, ellei hovioikeus myönnä siihen lupaa. Tällä helpotettaisiin hovioikeuksien ruuhkautumista. Muutoksenhakulupa vaadittaisiin rikosasioissa, joissa vastaaja on tuomittu sakkoon tai enintään yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen ja riitaasioissa, joissa on kyse enintään 5 000 euron intressistä. Muutoksenhakulupa olisi myönnettävä, jos valituksen perusteella on syytä epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta tai jollei ratkaisun oikeellisuutta voida muuten luotettavasti arvioida. Lupa olisi myönnettävä myös oikeuskäytännön yhtenäistämisen edellyttämissä tapauksissa tai muusta painavasta syystä. Selvitysmies arvioi, että muutoksenhakulupaa edellytettäisiin 25-30 prosentissa hovioikeuteen tulevista valitusasioista. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1167311091987. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen p. (09) 160 67953 oikeusministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama raatotyöryhmä luovutti 29.12.2006 muistionsa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä ehdottaa metsästyslakia muutettavaksi siten, että kuollut riistaeläin kuuluu eräin poikkeuksin aina metsästysoikeuden haltijalle. Työryhmä esittää, että mikäli metsästysoikeuden haltijaa ei tavoiteta tai tämä ei halua pitää eläintä ja eläimen pilaantumisvaara on ilmeinen, voi riistanhoitoyhdistys ottaa eläimen haltuunsa. Rauhoitetun eläimen haltuunotosta tulee ilmoittaa poliisille. Työryhmän esityksen mukaan myös vastuu kuolleen eläimen aiheuttaman merkittävän ympäristöhaitan poistamisesta kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Sairaiden, vahingoittuneiden tai muutoin avuttomassa tilassa olevien eläinten käsittelyä koskevia säännöksiä esitetään tarkistettavaksi. Työryhmän ehdotuksen mukaan poliisi voi esimerkiksi liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen hirven etsimiseksi antaa luvan poiketa metsästysoikeutta sekä pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista säännöksistä. Nykyisin tällainen toiminta on tapahtunut käytännössä poliisin luvalla ilman, että asiasta on olemassa selkeitä säännöksiä. Muutosten tarkoituksena on hallinnon keventäminen. Eläimistä valtiolle kertyvät tulot ovat nykyisin vähäisiä eikä muutoksilla ole suurta valtiontaloudellista merkitystä. Muutokset kuitenkin helpottavat eläinten talteenottoa sekä nopeuttavat eläinten kärsimysten lopettamista. Muistio on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5gDev4K9P/5lAGCXclB/Files/CurrentFile/trm2006_23.pdf. Lisätietoja antavat metsästysneuvos Seppo Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä p. (09) 160 53362, 0400 106 086 ja työryhmän sihteeri, riistanhoidonneuvoja Visa Eronen p. 050 366 1114.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.