Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 52/2006

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 51/2006:

Liite: Ministereiden sijaisuudet 1.1.2007

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti vapautti pyynnöstä 1.1.2007 lukien valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jan-Erik Enestamin valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä sekä ministerinä käsittelemästä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä nimitti ja määräsi samasta ajankohdasta lukien puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, valtiosihteeri Stefan Erik Wallinin valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi sekä ministeriksi käsittelemään ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2006 seuraavat lait:

Rakennerahastolaki, laki alueiden kehittämislain muuttamisesta ja laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 242/2006 vp). Uudella rakennerahastolailla kumotaan rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annettu laki. Rakennerahastolakiin otetaan säännökset ohjelmatyöstä, rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuksesta. Lakiin otetaan rakennerahastojen hallinnoinnin kannalta keskeiset säännökset toimenpideohjelmien hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisista, niiden tehtävistä ja toimivallasta. Lisäksi otetaan säännökset hallinto- ja seurantakomiteoista ja niiden tehtävistä. Tarkastustoiminta keskitetään yhteen ministeriöön. Alueilla keskeinen toimielin on maakunnan yhteistyöryhmä. Lisäksi tehdään välttämättömät muutokset alueiden kehittämislakiin ja Kainuun hallintokokeilusta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 160 42311)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 247/2006 vp). Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisätään yhteisöjen osittaisjakautumista koskevat säännökset sekä tarkennetaan sulautumista ja osakevaihtoa koskevia säännöksiä. Lakimuutoksen myötä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston yritysjärjestelydirektiiviä koskevan muutosdirektiivin säännökset. Tuloverolakiin lisätään säännökset tappioiden vähentämisestä jakautumisen ja osittaisjakautumisen yhteydessä ensisijaisesti siinä yhtiössä, joka jatkaa samaa toimintaa, jossa tappiot ovat syntyneet. Lisäksi tuloverolakiin otetaan säännökset suomalaisen yhtiön verotuksessa vähennettyjen ulkomaisen kiinteän toimipaikan tappioiden lisäämisestä yhtiön tuloon siinä tilanteessa, että kiinteä toimipaikka yhtiöitetään ulkomaiseksi tytäryhtiöksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166)

Laki autoverolain muuttamisesta (HE 210/2006 vp). Autoverolakia muutetaan siten, että pakettiautojen alentamattoman veron veroprosenttia tarkistetaan ja alennetun veron ehtoihin tehdään eräitä vähäisiä muutoksia. Myös käytettyjen autojen verotusarvon määrittelyä koskevia säännöksiä täydennetään ja lakiin otetaan säännökset rajan ylittävässä työskentelyssä käytettävien työsuhdeautojen verottomuudesta. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Lain 61 § tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 160 33152)

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 176/2006 vp). Lain ikärajaluokitusta muutetaan lisäämällä siihen uusi 13 vuoden ikäraja, jolloin Valtion elokuvatarkastamo voi hyväksyä kuvaohjelman esitettäväksi ja levitettäväksi 18, 15, 13, 11 ja 7 vuotta täyttäneille tai kaikenikäisille. Lisäksi tarkastamattomien vuorovaikutteisten kuvaohjelmien merkinnöissä ikärajasuosituksina ei enää noudateta lain 8 §:n mukaisia ikärajoja. Samalla lakiin lisätään säännökset valvontatarkastuksesta. Tarkastusviranomainen voi tehdä tai valtuuttaa toisen viranomaisen tekemään levittäjän toimitiloissa valvontatarkastuksia sen varmistamiseksi, että levitettävissä kuvaohjelmissa on lainmukaiset merkinnät. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Laki yliopistolain muuttamisesta (HE 256/2006 vp). Yliopistojen taloudellista itsehallintoa lisätään antamalla kaikille yliopistoille mahdollisuus omaan valtion talousarviotalouden ulkopuoliseen omaisuuteen sekä siihen liittyvään oikeushenkilöllisyyteen. Nykyisin tämä mahdollisuus on historiallisista syistä pelkästään Helsingin yliopistolla ja Åbo Akademilla. Muun kuin rahastotaloutensa osalta yliopistot säilyvät valtion talousarviotalouden tilivirastoina. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Laki eläinten kuljetuksesta, laki eläinsuojelulain muuttamisesta ja laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 160/2006 vp). Laki eläinten kuljetuksesta koskee sekä elävien selkärankaisten eläinten että soveltuvin osin myös selkärangattomien eläinten kuljettamista. Lakiin sisältyvät eläinten kuljettamista koskevan neuvoston asetuksen ulkopuolelle jäävien kuljetusten osalta perussäännökset kuljetuksen yleisistä edellytyksistä, kuljetusvälineestä, eläinten kuormaamisesta ja kuorman purkamisesta. Näistä vaatimuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Neuvoston asetuksen edellyttämien eläinkuljettajalupien, maantieajoneuvojen ja karja-alusten hyväksymistodistusten sekä kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistusten hakemista, myöntämistä ja peruuttamista koskevia säännöksiä sisältyy lakiin siinä laajuudessa kuin asetuksen täytäntöönpano edellyttää. Lisäksi laki sisältää säännökset eläinten kuljetuksia valvovista viranomaisista ja valvontatoimenpiteistä. Eläinsuojelulakiin tehdään eläinten kuljetusta koskevasta laista johtuvat teknisluontoiset muutokset. Rikoslakiin tehdään muutettavasta eläinsuojelulainsäädännöstä johtuvat tarkistukset. Lait tulevat voimaan 5.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että Euroopan yhteisön eläinkuljetusasetuksen (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annettavan lain soveltamisalojen tulkintaa ohjeistettaessa noudatetaan nykyistä eläinten kuljettamista koskevan lainsäädännön tulkintatilannetta, jossa tiukemmat vaatimukset koskevat niitä eläinten kaupallisia kuljetuksia, joissa ajoneuvoissa liikutellaan suuria eläinmääriä ja joissa on suurempi vaara eläinten hyvinvoinnin heikkenemiselle kuljetusten aikana. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 160 53386)

Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 192/2006 vp). Laissa säädetään maaseudun kehittämisen yritystuista ja hanketuista sekä niiden myöntämisen edellytyksistä ja ehdoista. Lisäksi laissa säädetään tuen myöntävistä viranomaisista sekä näiden tehtävistä ja toimivallasta. Maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annettuun lakiin tehdään Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset sekä eräitä teknisluonteisia muutoksia. Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 54 § tulee voimaan 1.1.2007. Muilta osin lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.5.2007. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista (HE 217/2006 vp). Laissa säädetään luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen lisäksi eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja ei- tuotannollisiin investointeihin myönnettävistä tuista, tuen myöntämisen pääasiallisista edellytyksistä ja ehdoista, tuen maksamisen edellytyksistä sekä tuen toimeenpanotehtävistä vastaavista viranomaisista. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (HE 219/2006 vp). Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon kansallisessa tukijärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Kansallisen tuen tukiperusteita eräiltä osin yhtenäistetään muiden tukijärjestelmien kanssa. Kansalliseen tukeen oikeuttava viljelijän yläikäraja korotetaan 65 vuodesta 68 vuoteen kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei viljelijä saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä. Lakiin lisätään muun muassa maatilan ja maatalouden määritelmät, jotka ovat tarpeen tukien toimeenpanon kannalta. Luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen kansallisten lisäosien osalta säädetään lisäosien yleisistä edellytyksistä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Kansalliseen tukeen oikeuttava viljelijän yläikärajaa koskeva säännös tulee voimaan 1.1.2008. (MMM hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista (HE 220/2006 vp). Laissa säädetään siitä, miten kalatalousrahaston tukien hallinnointi järjestetään ja nimetään neuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla toimintaohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomainen. Laki sisältää määräykset elinkeinokalatalouden kansallisen strategiasuunnitelman ja toimintaohjelman valmistelusta ja hyväksymisestä. Lähtökohtana elinkeinokalatalouden tukien myöntämiseen liittyvissä menettelyissä on valtionavustuslaki. Laissa säädetään myös eräistä tuensaajaan, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuen hakemiseen liittyvistä täsmennyksistä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, ettei mitään Euroopan unionin neuvoston Euroopan kalatalousrahastosta antaman asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mahdollistamaa tukimuotoa asetuksen minkään toimintalinjan osalta suljeta pois ja että tarvittaessa voidaan kalakantojen tilan mahdollisesti heiketessä tukea myös pyyntiponnistuksen vapaaehtoisia rajoittamistoimia. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2006 vp). Muutoksella korostetaan asuntotuotannon tarpeita osana kunnan kehityksen edellytyksiä. Kaavoituskatsaukseen tulee muutoksen mukaan liittää arvio asuntotonttien riittävyydestä, jos kysyntä kunnassa sitä edellyttää. Asemakaavan yhteydessä ei saa enää valittaa sellaisista asioista, jotka on ratkaistu jo yleiskaavassa ja rakennusluvan yhteydessä ei saa valittaa asemakaavassa ratkaistuista asioista. Kunnan jäsenten valitusoikeutta vähäisistä asemakaavan muutoksista rajoitetaan niihin, joiden etua tai oikeutta kaava koskee. Valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön rakennusluvissa, jos hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnan viranomaisen päätöstä. Rakennuslupa tehdään mahdolliseksi myös lainvoimaa vailla olevan asemakaavan alueella. Rakentaminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun kaava on tullut voimaan. Tiedon saamista hallintotuomioistuinten käsittelyajoista yhteiskunnallisesti merkittävien asemakaavojen osalta parannetaan. Laki tulee voimaan 1.3.2007. (YM hallitusneuvos Helena Korhonen 160 39570)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 270/2006 vp). Tuloarvioiden nettolisäys on 828 miljoonaa euroa. Hallinnonalojen määrärahoihin tulee 97,8 miljoonan euron lisäys. Kolmas lisätalousarvio on 730 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä käytetään valtionvelan lyhentämiseen. Eduskunta on 20.12.2006 päättänyt, että vuotta 2006 koskevaa kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 22.12.2006 alkaen (VM hallitusneuvos Raine Vairimaa 160 33014)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2007 sekä esityksestä vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 122/2006 vp ja HE 265/2006 vp). Tuloarviot ja määrärahat ovat 40,5 miljardia euroa. Eduskunnan lausumat; Momentti 25.01.51: Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö selvittää saamelaiskulttuurikeskushankkeen mitoituksen, ajoituksen ja rahoituksen mahdollisimman pian hankkeen hallinnollisen toimintamallin ja EU-rahoituksen käytön ratkaisemisen jälkeen. Momentti 25.50.21: Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee arvion vankeinhoitolaitoksen resurssitilanteesta heti selvitysmiehen raportin valmistuttua. Luku 26.80: Eduskunta edellyttää, että lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta rahoitetaan tulevaisuudessa valtakunnallisena toimintana valtion talousarviosta. Momentti 27.10.21: Eduskunta edellyttää, että Puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen neuvottelukunnan johtopäätöksen mukaisesti pidetään kiinni puolustushallinnon 3 miljoonan euron vuosittaisesta korotuksesta toimitilojen pääoma- ja ylläpitovuokriin kehyskaudella 2007-2011. Pääluokka 29: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin koulujen ja kirjastojen perustamishankkeiden määrärahatason korottamiseksi tulevina vuosina. Pääluokka 29: Eduskunta edellyttää, että lakisääteisten valtionosuuksien lisäykset osoitetaan tulevissa talousarvioissa yleisestä budjetista katettaviksi. Luku 29.60: Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen rahoitus turvataan ja, että Suomen kansantalouden kilpailukyvyn kannalta tärkeän sektoritutkimuksen voimavarat turvataan. Momentti 29.80.31: Eduskunta edellyttää hallituksen tekevän kokonaisarvion museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosien jakautumisesta ja kokonaistarpeesta. Momentti 30.60.50: Eduskunta edellyttää, että pikaisesti selvitetään Suomen Metsämuseosäätiön ylläpitämän metsämuseo Luston rahoituksen siirto maa- ja metsätalousministeriön pääluokasta opetusministeriön pääluokkaan. Pääluokka 31: Eduskunta edellyttää, että keväällä 2007 alkavalla hallituskaudella määrärahakehys sisältää jo alusta lähtien riittävät määrärahat liikenneväylien pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä joukkoliikenteen parantamiseen. Momentti 31.40.78: Eduskunta edellyttää, että rautateiden sähköistämistä jatketaan ministerityöryhmän ehdotusten mukaisesti ja että asia otetaan huomioon laadittaessa seuraavaa investointiohjelmaa. Momentti 31.60.63: Eduskunta edellyttää, että joukkoliikenteen tuki ulotetaan koskemaan myös pääkaupunkiseudun sekä Tampereen ja Turun seudun joukkoliikennettä ja että asia otetaan huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa sekä menokehyspäätöksessä. Momentti 33.32.30: Eduskunta edellyttää, että vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus toteutetaan pikaisesti ja että samassa yhteydessä vaikeavammaisille turvataan oikeus henkilökohtaisen avustajan käyttämiseen. Eduskunta on 20.12.2006 päättänyt, että vuotta 2007 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2007 alkaen. (VM hallitusneuvos Raine Vairimaa 160 33014)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.12.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (1074/2006) tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista vuoteen 2008 koskevan päätösasiakirjan voimaansaattamisesta. Päätösasiakirja tulee voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti valtuutti ulkoasiainneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Heikki Hannikaisen tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Olli Ruohomäen allekirjoittamaan palestiinalaishallinnon presidentin kanslian kanssa sopimuksen Suomen avustustuksesta kansainväliselle erityismekanismille ja hyväksyi sanotun sopimuksen. (UM lähetystöneuvos Eija Rotinen 160 56538)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.12.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen liitetään valtion omistajaohjausyksikön johtajan viran kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi asetuksessa viitataan johtajan nimittämisen osalta valtioneuvoston ohjesääntöön. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Ennakkoäänestyspaikkoja perustetaan kaikkiaan 234 edustustoon tai edustuston toimipaikkaan 87:ssä eri valtiossa. Asetus tulee voimaan 8.1.2007 ja on voimassa 31.3.2007 saakka. (UM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta. Laki (1138/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista. Asetuksen sisältö on pääpiirteissään sama kuin voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä. Lisäyksenä ovat säännökset laissa säädetystä uudesta työnantajan eläkemaksun hoitokuluosasta. Lisäksi säännöksiä eläkemaksun tilittämisestä Valtiokonttorista valtion eläkerahastolle tarkennetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä. Asetukseen otetaan säännökset toimivaltaisen viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä samanaikaisissa palveluksissa, osa-aikaeläkeasioissa ja perhe-eläkeasioissa. Lisäksi siinä on säännös eläkehakemuksen siirtämisestä toimivaltaiselle eläkelaitokselle. Osa säännöksistä sisältyy nykyiseen valtion eläkeasetukseen, joka kumoutuu valtion eläkelain tullessa voimaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan metsäveroasetus (1208/ 1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta. Asetuksessa säädetään Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kasvin- ja eläintuotantoa koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta. Asetus sisältää säännökset muun muassa valvontojen tekemisestä, tarkastusotoksen määrittämisestä, valvonnan laajentamisesta ja indikaattoriryhmistä. Neuvoston tilatukiasetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja sitä täydentävän komission ns. soveltamisasetuksen (EY) N:o 796/2004 nojalla täydentävien ehtojen noudattaminen on suorien EU-tukien (ja vuodesta 2007 alkaen luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen) myöntämisen edellytyksenä. Vaikka edellytetään kaikkien asianomaisen lainsäädännön vaatimusten noudattamista, kohdistuu CAP-valvonta valittuihin avainkohtiin eli indikaattoreihin. Täydentävien ehtojen valvonta on käynnistynyt vuonna 2005 ja voimassa olevien täydentävien ehtojen osalta valvonta jatkuu entisin perustein. Uutena valvottavana kokonaisuutena alkaen 1.1.2007 on eläinten hyvinvointi. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rajoitukset, jotka koskevat tomaatin ja kurkun viljelyyn tarkoitettujen kasvihuoneiden investointitukea ja maanhankinnan tukea, jatkuvat vuoden 2006 jälkeen vielä vuoden 2007 loppuun. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään kaupparekisterin sähköisessä asioinnissa noudatettavasta ilmoitusasiakirjojen liitteiden alkuperäisyysvaatimuksista sekä sähköisesti kaupparekisteriasiakirjoista annettavista jäljennöksistä. Asetus tulee voimaan 31.12.2006. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset perustuvat syksyllä hyväksytyn voimavara-asetuksen jälkeen valmistuneisiin lopullisiin päivähoito- ja sairastavuuskertoimeen vaikuttaviin tilastotietoihin. Lisäksi eduskunta on voimavara-asetuksen hyväksymisen jälkeen lisännyt valtion talousarvioon pitkäaikaistyöttömien työterveyshuollon järjestämistä varten 1 miljoonan euron suuruisen määrärahan, jonka perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien perusteena olevia laskennallisia kustannuksia korotetaan muutosta vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73194)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella on säädetty työssäoloehdon täyttymisestä eräillä työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla. Työsuhteisessa kotityössä, luovassa ja esityksellisessä työssä sekä urheilutoiminnassa työssäoloehdon täyttäminen riippuu ansioista, joita verrataan peruspäivärahan 40-kertaiseen määrään. Koska työssäoloehdon laskentaan liittyvä vähimmäisansioiden määrittelytapa muuttuu vuoden 2007 alusta lukien siten, että työttömyysturvalaissa vähimmäisansio on ilmaistu euromääräisenä 40-kertaisen peruspäivärahan sijasta, muutetaan asetusta vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §, jossa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruudesta, muutetaan vastaamaan lailla vahvistetun työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärää. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan työntekijän eläkelaki (TyEL). Asetus sisältää TyEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat tarkemmat säännökset siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen hoitamaan eläkeasiaan liittyvät eläkelaitoksen tehtävät. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan yrittäjän eläkelaki (YEL). Asetus sisältää YEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL). Asetus sisältää MYEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat tarkemmat säännökset lukuun ottamatta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesääntöä koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL). Asetus sisältää MYEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan uusi merimieseläkelaki (MEL). Asetus sisältää MEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Asetuksella annetaan tarkemmat säädökset muutoksenhakulautakunnan sihteeristä, muista virkamiehistä ja muusta työsopimussuhteisesta henkilöstöstä sekä muutoksenhakulautakunnan ratkaisujen julkaisemisesta. Asetuksen 4 §:ää sovelletaan 1.7.2008 alkaen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi myönnettävää harkinnanvaraista kilometrikorvausta korotetaan 0,15 eurosta 0,21 euroon. Asetuksella annetaan lisäksi tarkemmat säännökset muuttokustannuksiin myönnettävän liikkuvuusavustuksen myöntämisedellytyksistä, kuten työsuhteen vähimmäiskestosta sekä korvattavista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus vastaa pitkälti projektituen ja omatoimisuusavustuksen nykyisiä käyttötarkoituksia. Nykyisistä säännöksistä poiketen avustuksen käyttötarkoituksena mainitaan nimenomaisesti työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytyksien selvittäminen ja uusien palvelujen kehittäminen. Avustuksen enimmäismäärä on edelleen 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Sosiaalisille yrityksille myönnettävän avustuksen enimmäismäärä korotetaan 50 prosentista 75 prosenttiin. Kunnille ja kuntayhtymille myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on edelleen 50 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Työllisyyspoliittisen avustuksen hakemista, myöntämistä ja maksamista koskevat säännökset vastaisivat voimassa olevia työllisyyspoliittista projektitukea ja omatoimisuusavustusta koskevia vastaavia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään niiden kustannusten korvaamisesta kunnalle, jotka aiheutuvat ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, henkilön turvallisuuden takaamisesta ja tulkkipalvelusta tai muun uhriasemaan liittyvän erityistarpeen vuoksi järjestettävästä palvelusta tai toimenpiteestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

Valtioneuvosto antoi 29.12.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Asetuksella annetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta koskevaan lakiin (1316/2006) liittyvät tarkemmat säännökset koulutuskeskuksen tehtävistä ja toimielimistä sekä viroista ja niiden kelpoisuusvaatimuksista. Lisäksi säädetään muun muassa koulutuskeskuksen antaman ammatillisen tutkinnon tavoitteista, laajuudesta ja rakenteesta. Tutkinnon nimi (vankeinhoidon perustutkinto) ja pituus (53 ov) säilyvät tässä vaiheessa ennallaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta. Suomessa vakituisesti asuva työntekijä voi käyttää työnantajansa omistuksessa tai hallinnassa olevaa, ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa rajoitetusti tietyin edellytyksin Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa Suomeen. Sama koskee Suomessa vakituisesti asuvaa ammatinharjoittajaa, joka on sijoittautunut ulkomaille tai tarjoaa siellä palvelujaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä jäsenet valtioneuvoston ruotsin kielen lautakuntaan 1.1.2007 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Paulina Tallroth oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö Katarina Petrell valtioneuvoston kanslia; jäsenet: kääntäjä Mikael Ekholm valtioneuvoston kanslia, lainsäädäntöneuvos Henrik Bruun oikeusministeriö, lainsäädäntöneuvos Ann-Marie Malmsten oikeusministeriö, kääntäjä Leila Leskinen liikenne- ja viestintäministeriö, kääntäjä Kari Raunio eduskunnan ruotsin kielen toimisto ja erikoistutkija Eivor Sommardahl kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös myöntää lakimies Virpi Kölhille ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan puheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö 1.1.2007 lukien. Lautakunnan toimikausi päättyy 30.4.2010. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Marjaana Maisonlahdelle ero työttömyysturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimiesjäsen, varatuomari Katriina Alaviuhkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 1.1.2007 lukien varatuomari Mari Pekonen-Ranta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi eli 31.12.2010 saakka. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Päätös myöntää filosofian kandidaatti Kari Välimäelle ero tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen valtiotieteen kandidaatti Klaus Halla 1.1.2007 lukien sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa täydennetään siten, että uusiksi sivutoimisiksi jäseniksi nimitetään seuraavat henkilöt sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi: varapuheenjohtaja varatuomari Veikko Liuksia; lääkärijäsenet: lääketieteen lisensiaatti Johanna Isomäki, varalääkärijäsen: työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Santero Kujala, lääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri Heikki Pärnänen varalääkärijäsen: yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen; muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavat jäsenet: yhteiskuntatieteiden maisteri Sinikka Näätsaari varajäsen: sairaanhoitaja Ismo Kainulainen, sosionomi Pirjo Väänänen varajäsen: oikeustieteen kandidaatti, EMA Annika Juurikko, varatuomari Ilkka Vainio varajäsen: valtiotieteiden ylioppilas Sirpa Hartojoki ja varatuomari, sosionomi Marjo Tervo varajäsen: yhteiskuntatieteiden ylioppilas Esa Suominen. Toimikausi päättyy 31.12.2008. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Päätös asettaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2011. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Outi Antila; varapuheenjohtajat: I oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen, II varatuomari Heikki T. Hämäläinen, III oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia, IV varatuomari Aino Lassila, V varatuomari Katriina Alaviuhkola ja VI oikeustieteen kandidaatti Heli Backman; työeläkeasioihin perehtyneet jäsenet: filosofian kandidaatti Carin Lindqvist-Virtanen (filosofian kandidaatti Heikki Peltola), oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Seppälä (varatuomari Ulla Miettinen), oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen (varatuomari Esko Salo), yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas (oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri), varatuomari Kristiina Piilola (hallintotieteiden maisteri Minna Liuttu), varatuomari Juhani Rantamäki (oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen), varatuomari Esa Tarkka (oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario); lääkärijäsenet: dosentti, ylilääkäri Timo Pohjalainen (lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Torstila), fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Villanen (sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila), psykiatrian erikoislääkäri, yleislääkäri Anna Savela (psykiatrian dosentti Antero Leppävuori), ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja (kirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Sari Salminen), kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mika Laine (sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala), lääketieteen tohtori Mikael Nyström (lääketieteen tohtori Juha Liira), lääketieteen ja kirurgian tohtori Antti HuunanSeppälä (neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja); työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: varatuomari Markus Äimälä (diplomiinsinööri Rauno Toivonen), varatuomari Mikko Nyyssölä (oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen), oikeustieteen kandidaatti Johan Åström (varatuomari Hannu Rautiainen), hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari (varatuomari Riitta Wärn); kuntien eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: oikeustieteen kandidaatti Heikki Telakivi (oikeustieteen kandidaatti Vuokko Piekkala), varatuomari Lauri Niittylä (oikeustieteen kandidaatti Laura Lindholm); valtion eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: oikeustieteen kandidaatti Erik Strömberg (oikeustieteen maisteri Marja Isomäki); työntekijäin - ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: tuotantotekniikan mekaanikko Juha Sutinen (oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa), kirvesmies Juhani Siira (sosionomi Pirjo Väänänen), valtiotieteen maisteri Ralf Sund (oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi), oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki (valtiotieteen ylioppilas Seppo Niininen); kuntien eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: varatuomari Keijo Karhumaa (varatuomari Tom Rissanen), varatuomari Jarmo Pätäri (varatuomari Marja Lounasmaa); valtion eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: kasvatustieteen maisteri Seppo Väänänen (varatuomari Markku Nieminen); edustavimpien yrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala-Leino (oikeustieteen kandidaatti Maria Löfgren-Toivonen), varatuomari Risto Tuominen (ylioppilasmerkonomi Tauno Jalonen); edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyt jäsenet: agronomi Ilpo Mattila (valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti), agronomi Virpi Siitonen (oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä). (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Päätös Kolin kansallispuistossa sijaitsevan valtion maaomaisuuden vuokraamisesta Hotelli Koli Oy:lle. 1) Lieksan kaupungin Kolin valtionmaalla (kt 411:893:2:2) oleva Hotelli Kolin alue, joka koostuu hotellirakennuksesta ja sitä ympäröivästä noin 1 000 m2:n suuruisesta määräalasta. Vuokra-aika alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12. 2027. Vuosivuokran määrä on 5 % vuokrakiinteistöllä harjoitettavan elinkeinotoiminnan vuotuisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 45 000 euroa (perusvuokra). 2) Lieksan kaupungin Kolin valtionmaalla (kt 411:893:2:2) oleva Ukko-Kolin laskettelurinteiden alue, joka on noin 38 hehtaarin suuruinen metsä-, niitty-, tontti ja pysäköintialue välittömästi Kolin hotellialueen itäpuolella. Myös tämän alueen vuokra-aika alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2027. Perusvuokra alueesta on 10 000 euroa kalenterivuodelta. Lisävuokra on 3 % vuokra-alueella harjoitetun toiminnan liikevaihdosta. Molemmat perusvuokrat sidotaan elinkustannusindeksin joulukuun 2005 pistelukuun (1600). Kolin kansallispuiston hallinnasta vastaava Metsäntutkimuslaitos on neuvotellut valtion puolelta alueiden vuokraamisesta. Metsäntutkimuslaitos laatii ja allekirjoittaa valtion puolesta vuokrasopimukset ja sopii myös muut vuokrauksen lähemmät ehdot. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 160 39329)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset 1.1.2007 lukien (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös vahvistaa ministereiden työnjako ulkoasiainministeriössä ja ympäristöministeriössä 1.1.2007 lukien. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ulkoasiainministeriössä virkanimitys- ja henkilöstöasiat käsittelee ulkoasiainministeri. Muilta osin työnjako ulkoasiainministeriössä on seuraava: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat. Ministeri Stefan Wallin käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Muilta osin työnjako ympäristöministeriössä on seuraava: Ministeri Hannes Manninen käsittelee asuntoasiat. Ympäristöministeri Stefan Wallin käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ympäristöministeri Stefan Wallin EU-ministerivaliokunnan jäseneksi 1.1.2007 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ympäristöministeri Stefan Wallin talousneuvoston jäseneksi 7.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä hän toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Helena Tuurille palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.1.-31.1.2007 valtioneuvoston kansliassa työskentelyä varten. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätoimisen varapuheenjohtajan virkaan 1.1.2007-31.12.2008. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Varatuomari Outi Antila työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tehtävään 1.1.2007 lukien. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Valtioneuvosto päätti 29.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Taina-Mari Riihinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen toimistopäällikkönä virkaan 1.1.2007 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.12.2006 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2006. Asetukseen tehdään eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22.12.2006 annetun lain edellyttämät rakenteelliset ja lähinnä teknisluonteiset tarkistukset. Myös asetuksen maksutaulukkoon tehdään lain edellyttämät rakenteelliset tarkistukset. Hakemuksesta annettavista verohallinnon ennakkoratkaisuista ja ennakkotiedoista peritään jatkossakin todellisia kustannuksia pienempi maksu. Asetuksen 3 §:n 2 momentin perusteella Verohallitus on toimivaltainen päättämään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitetuista maksuista lainkohdassa säädetyin edellytyksin. Lisäksi verohallinnon suoritteista perittäviin maksuihin ja muihin hinnoitteluperusteisiin tehdään kustannustason noususta johtuva keskimäärin 10 prosentin tarkistus. Tarkistuksessa on otettu huomioon paitsi vuosien 2005-2006 aikana tapahtunut kustannustason nousu myös ennakoitu kustannusten nousu vuoden 2009 loppuun asti. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella määrätään, mitkä tullilaitoksen suoritteet ovat valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ja mistä suoritteista peritään maksu liiketaloudellisin perustein. Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain nojalla määritetään Tullihallituksen ennakkoratkaisuista perittävät maksut; perusteet vastaavat nykyistä käytäntöä. Tullihallitus on toimivaltainen päättämään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitetuista maksuista lainkohdassa säädetyin edellytyksin. Asetuksen maksutaulukossa määrätään julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut, jotka on tarkistettu vastaamaan omakustannusarvoa. Eräistä suoritteista peritään kuitenkin omakustannusarvosta poikkeava eli korkeampi tai alhaisempi maksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 30.60.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) 500 000 euron lisävaltionavustuksen myöntäminen Kaakkois-Suomen metsäkeskukselle. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään valtuus vuoden 2007 talousarvion momentin 30.10.61 ja 30.10.62 myöntämisvaltuuden ja määrärahan sekä maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 käyttösuunnitelmassa LEADER- ja POMO-ohjelmaa varten osoitettujen varojen käyttämiseksi muun yritystoiminnan tukemiseen niiden hakemusten osalta, jotka ovat tulleet vireille vuoden 2006 aikana tai sitä ennen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 160 54247)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa vuoden 2006 loppuun voimassa olevan asetuksen. Sisällöltään se vastaa nykyistä asetusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen vahvistaminen vuodelle 2007 591 400 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Valtion osuuksien ennakon vahvistaminen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista vuonna 2007. Valtion osuuden ennakoksi vahvistetaan sairaanhoitovakuutuksen kuluista 1 042 540 000 euroa sekä työtulovakuutuksen vähimmäismääräisten suuruisten päivärahojen ennakoksi 84 600 000 euroa ja yrittäjien työterveyshuollon sairaanhoidon ennakoksi 300 000 euroa eli yhteensä 1 127 440 000 euroa. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 22.12.2006

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta päätti osallistumisesta kansainvälisiin harjoituksiin

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan perjantaina 22. joulukuuta puolustusvoimien osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin vuonna 2007.

Harjoitussuunnitelman mukaan kaikki puolustushaarat osallistuvat kansainvälisiin harjoituksiin aiempien vuosien tapaan. Osallistumisen periaatteet säilyvät samoina kuin viime vuosina ja harjoitusten toiminnallinen painopiste on Euroopan unionin taisteluosastojen suomalaisosien harjoittamisessa.

Kansainvälisellä harjoitustoiminnalla kehitetään uskottavaa kansallista puolustusta ja parannetaan edellytyksiä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Harjoitustoiminnan tavoitteena on parantaa suomalaisten joukkojen suorituskykyä ja yhteensopivuutta vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti.

Puolustusministeriö ja puolustusvoimat sopivat erikseen harjoitustoimintaa koskevan tiedottamisen kehittämisestä.

Lisätietoja: yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama sähkökatkostyöryhmä luovutti 22.12.2006 mietintönsä KTM:lle. Työryhmän mukaan verkonhaltijat tulisi velvoittaa laatimaan varautumissuunnitelma suurhäiriöiden, kuten myrskyjen varalle. Lisäksi sähkönjakeluverkkojen toimitusvarmuudelle tulisi määritellä valtiovallan toimenpitein yleinen tavoitetaso. Työryhmä esittää, että maantiealueita hyödynnettäisiin aktiivisesti sähköverkkojen sijoituskohteina kaupunkien katu- ja tiealueiden tapaan. Työryhmä suosittelee myös riittävän varavoimakapasiteetin hankintaa toimitusvarmuuden kannalta haavoittuvimmille kohteille. Mikäli keskeytymätön sähkön saanti on kriittinen tekijä asiakkaan tuotannolle tai turvallisuudelle, tulisi asiakkaan varautua sähkönjakelun keskeytyksiin riittävällä varavoimakapasiteetilla. Mietintö on osoitteessa http://www.ktm.fi/files/17096/Sahkokatkostyoryhman_raportti.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Taisto Turunen, KTM, p. (09) 160 64700, ylitarkastaja Juha Turkki, KTM, p. (09) 160 64823, ylitarkastaja Markku Kinnunen, Energiamarkkinavirasto, p. (09) 622 03621 ja ryhmäpäällikkö Ritva Hirvonen, Energiamarkkinavirasto, p. (09) 622 03616.

Hyvinvointi 2015-ohjelma on osa valtioneuvoston asettamaa Sosiaalialan kehittämishanketta. Ohjelma luovutettiin 22.12.2006 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Ohjelmassa on arvioitu ja ennakoitu muuttuvan toimintaympäristön asettamia lisääntyviä vaatimuksia sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi että niiden ratkaisemiseksi. Ohjelman valmistelutyötä on tukenut Stakesin Hyvinvointivointivaltion rajat -hanke. Ohjelmassa esitetään sosiaalialan kehittämisen kannalta keskeiset hyvinvointipolitiikan pitkän ajan tavoitteet. Tavoitteita on arvioitu eri elämänvaiheiden mukaan, jolloin sosiaalialan kannalta keskeisimmät alueet liittyvät ennen muuta lapsuuden ja nuoruuden sekä vanhuuden vaiheisiin. Työikäisen väestön osalta tavoitteita on tarkasteltu ennen muuta työelämän kehittämisen ja työmarkkinoiden kehityksen kannalta. Ohjelman mukaan riittävän ja monipuolisen hoivan sekä toimeentulon turvaaminen kaikissa elämänvaiheissa on yhteiskunnan tärkeä tehtävä. Lisätietoja antavat erikoistutkija Pasi Moisio, Stakes, p. (09) 396 72228 ja apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, STM, p. (09) 160 73773.

KuntaMETSO-työryhmä luovutti 22.12.2006 muistionsa ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Kuntien metsien virkistys- ja metsätalouskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoitteiden yhteensovittamista pohtineen työryhmän mukaan taloudellisilla kannustimilla voi parhaiten edistää metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimista kuntien ulkoilu- ja virkistysalueilla. Työryhmän mielestä kannustimia tarvitaan, kun monimuotoisuuden turvaaminen ylittää kunnille tietyt lainsäädännön kautta kuuluvat perusvelvoitteet. Ryhmä perustaa kantansa pääosin työnsä aikana teettämään laajaan kuntakyselyyn. Työryhmän muistioon sisältyy joukko toimenpide-ehdotuksia, joista osa on hyvin yksityiskohtaisia. Työryhmä esittää, että kuntien ja seudullisten virkistysalueiden valtion tukiprosentti korotettaisiin 30 prosentista jopa 80 prosenttiin asti. Prosentti määräytyisi virkistysalueeksi hankittavan alueen monimuotoisuusarvojen sekä sen perusteella, miten hyvin alue tukisi olemassa olevaa suojelualueverkostoa. Lisäksi työryhmä myös ehdottaa, että laaditaan moniarvoista suunnittelua edistävä opas, sovitetaan yhteen ulkoilijoiden turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä kehitetään luonnonhoidon suunnittelujärjestelmiä ja parannetaan tiedon hyödyntämistä suunnittelussa. Muistio on osoitteessa http://wwwb.mmm.fi/metso/ASIAKIRJAT/KuntaMETSO_tyoryhman_muistio_21122006.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, p. 050 302 7597.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.