Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.12.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 274/2006 vp) laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lakia seutuyhteistyökokeilusta muutetaan niin, että Lahden kokeiluseutuun lisätään kuulumaan nykyisten kuntien lisäksi Heinolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Lahden kokeiluseudun seutuvaltuusto ja seutukokeiluun uutena tulevien kuntien valtuustot ovat tehneet asiasta yhtäpitävän esityksen. (SM hallitusneuvos Arto Luhtala 160 44678)

Esitys (HE 275/2006 vp) laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta. Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien lukemista sosiaalisen yrityksen rekisteröintiedellytyksenä olevaan 30 prosentin työllistettyjen osuuteen helpotetaan. Sosiaaliselle yritykselle myönnettävän korotetun palkkatuen enimmäismäärää korotetaan ja korkeimman korotetun palkkatuen enimmäiskestoa pidennetään. Lisäksi sosiaalisista yrityksistä annettuun lakiin tehdään työmarkkina- ja työllistämistukiuudistuksesta johtuvat tekniset muutokset. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.12.2006 seuraavat lait:

Laki hedelmöityshoidoista ja laki isyyslain muuttamisesta (HE 3/2006 vp). Laissa hedelmöityshoidoista säädetään hedelmöityshoidon antamisen edellytyksistä, sukusolujen ja alkioiden käytön ja valinnan rajoituksesta, sukusolujen luovuttamisesta ja varastoinnista, hoidon tuloksena syntyneen lapsen oikeudesta saada tieto alkuperästään sekä toiminnan luvanvaraisuudesta. Isyyslakiin tehtävillä muutoksilla otetaan huomioon tilanteet, joissa lapsi syntyy hedelmöityshoidon tuloksena. Lait tulevat voimaan 1.9.2007. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (HE 70/2006 vp). Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta korvaa nykyisen Vankeinhoidon koulutuskeskusta koskevan lain. Laissa otetaan huomioon koulutuskeskuksen muuttuneet tehtävät sekä yleisessä koulutuslainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Koulutuskeskuksen hallintoa ja päätösvaltaa koskevia säännöksiä muutetaan ja niistä säädetään aikaisempaa kattavammin lain tasolla. Vastaavasti opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään perustuslain edellyttämällä tavalla aikaisempaa yksityiskohtaisemmin lain tasolla. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja laki korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä (HE 201/2006 vp). Lakiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta otetaan keskeiset säännökset korkeimman hallintooikeuden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta, korkeimman hallintooikeuden henkilöstöstä sekä palvelussuhteen väliaikaisesta järjestelystä. Korkeinta hallinto-oikeutta koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle ja tarpeellisilta osin lain tasolle. Muutokset ovat pääasiassa lainsäädäntöteknisiä. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät ja toiminta säilyvät ennallaan. Korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisten asiantuntijajäsenten, ympäristöasiantuntijaneuvosten ja yli-insinöörineuvosten, kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään lisäksi laissa korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta, Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta ja laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 84/2006 vp). Syyttäjälaitoksen paikallisorganisaatiota muutetaan siten, että paikallisviranomaisina toimivat aina syyttäjänvirastot. Tämän lisäksi paikallisena syyttäjäviranomaisena toimii Ahvenanmaalla maakunnansyyttäjänvirasto. Kihlakunnansyyttäjät ja apulaissyyttäjät ovat toimivaltaisia hoitamaan syyttäjäntehtäviä asioissa, joissa syyttäjäviraston alueella toimivat käräjäoikeudet ovat toimivaltaisia. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että maakunnansyyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava maakunnansyyttäjä. Yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin lisätään säännös syyttäjän oikeudesta saada tietoja Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä sakkorekisteristä. Lait tulevat voimaan 1.4.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta (HE 262/2006 vp). Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille vuosina 2007 ja 2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden kumpanakin vuotena. Valtionosuuksien vähennyksiä vastaava euromäärä osoitetaan valtion talousarviossa valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannusten rahoittamiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 86/2006 vp). Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että säännökset sovitetaan yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden työntekijän eläkelain kanssa. Muutoksilla selkiytetään ja täsmennetään lain säännöksiä sekä kirjataan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta (HE 74/2006 vp). Lakia valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista muutetaan siten, että yhteistoimintaa paikallishallinnon toimintojen organisointimuotona tuetaan ja toimivalta päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista siirretään lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Valtion eläkelaki, laki valtion eläkelain voimaanpanosta ja laki valtion eläkerahastosta (HE 173/2006 vp). Lainsäädännön rakenne uudistetaan siten, että se sopii yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisten alojen palkansaajien uuden eläkelainsäädännön kanssa, ottaen kuitenkin huomioon valtion eläkejärjestelmän erityispiirteet. Lisäksi laki valtion eläkerahastosta säädetään uudestaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VM hallitusneuvos Veikko Liuksia 160 34960)

Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista, laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta ja laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 246/2006 vp). Lakia eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sovelletaan hakemuksesta annettaviin verohallinnon, Tullihallituksen ja Ajoneuvohallintokeskuksen päätöksiin, jotka sisältävät verotusta koskevan sitovan ennakkoratkaisun tai ennakkotiedon. Laki antaa mahdollisuuden periä päätöksistä omakustannusarvoa pienemmän maksun, mikä vastaa nykyistä käytäntöä. Maksujen suuruus vahvistetaan asetuksella. Lait tulevat voimaan 27.12.2006. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki (HE 143/2006 vp). Progressiivisen tuloveroasteikon nykyistä kolmatta tuloveroprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja ylintä tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Asteikon toinen tuloluokka poistetaan. Ylintä tulorajaa korotetaan 1 400 eurolla. Tulorajoihin tehdään 2 prosentin inflaatiotarkistus. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 13 §:n muuttamisesta, laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta ja laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 144/2006 vp). Tuloverolaissa säädettyä valtionverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 157 eurosta 400 euroon. Vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan nykyisestä 1,5 prosentista 3,6 prosenttiin, ja vähennyksen poistumaprosenttia korotetaan nykyisestä 0,45 prosentista 0,9 prosenttiin. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 4 700 eurosta 7 000 euroon. Tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää alennetaan 3 850 eurosta 3 250 euroon. Kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen otetaan säännös, jonka mukaan kuntien valtionosuuksia vähennetään valtionosuusprosentteja alentamalla yhteensä 185 miljoonalla eurolla vuodesta 2008 tuolloin toteutettavan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä. Tuloverolain mukainen kotitalousvähennys voidaan myöntää, vaikka kotitalous olisi saanut samaa lämmitysjärjestelmän perusparannustyötä varten energia-avustusta. Lisäksi kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä muutetaan siten, ettei kotitalousvähennystä voi saada verovelvollisen itse tekemästä työstä tai työstä, jonka on tehnyt verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Luonnonsuojelulain perusteella maksettavien korvausten verokohtelua koskevat tuloverolain säännökset uudistetaan vastaamaan luonnonsuojelulaissa tapahtuneita muutoksia. Urheilutulon käsite laajennetaan koskemaan myös ulkomailta saatuja urheilutuloja. Verontilityslakia muutetaan siten, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta alennetaan 1,94 prosentista 1,75 prosenttiin ja valtion jako-osuutta korotetaan vastaavasti 76,03 prosentista 76,22 prosenttiin. Tuloverolakiin ja verontilityslakiin tehdään yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Laki tuloverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 266/2006 vp). Yliopistorahasto määritellään tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Laki tuloverolain 10 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n muuttamisesta (HE 158/2006 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan ulkomailta Suomeen vuokratun työntekijän Suomessa tekemästä työstä saama palkkatulo. Työntekijälle asetetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa velvollisuus hakea ennakkoja lähdeveron suoritukseksi, jos verosopimus ei rajoita palkan verottamista Suomessa. Lisäksi verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään vuokratun työntekijän ulkomaiselle työnantajalle tai tämän edustajalle sekä vuokratyövoimaa käyttävälle suomalaiselle työn teettäjälle verovalvontaan liittyviä ilmoitusvelvoitteita tilanteissa, joissa verosopimus ei rajoita työntekijän palkan verottamista Suomessa. Ennakkoperintälakia muutetaan siten, että myös ilman kiinteää toimipaikkaa Suomessa toimiva rajoitetusti verovelvollinen voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin, jos tämän kotipaikka on valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa säädetään siitä, millä perusteilla maksaja voi olla perimättä työkorvauksesta lähdeveroa. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 153/2006 vp). Vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävää veronhuojennusta jatketaan vuonna 2007. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 160 33156)

Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta (HE 213/2006 vp). Pöytäkirjalla muutetaan tietotekniikan käytöstä tullialalla tehtyä yleissopimusta. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 126/2006 vp). Tekijänoikeuslakia muutetaan siten, että tekijöiden oikeus korvaukseen teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle ulotetaan yleisistä kirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviossa osoitetaan lisämääräraha, jolla mahdollistetaan tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevien kirjastojen ottaminen tekijänoikeuslain 19 §:n tarkoittaman lainauskorvausjärjestelmän piiriin. (OPM johtaja Jukka Liedes 160 77481)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 248/2006 vp). Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Lauri Liusvaara 160 77466)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 216/2006 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain säännöksiä täydennetään koskien lukion yksikköhinnan määräytymistä. Laissa säädetään yksityisen koulutuksenjärjestäjän koulutuksen järjestämislupaan perustuvan, ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Lauri Liusvaara 160 77466)

Laki kasvinsuojeluaineista, laki kemikaalilain muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 147/2006 vp). Kasvinsuojeluainelailla kumotaan vuonna 1969 annettu torjunta-ainelaki. Lailla selkeytetään kasvinsuojeluaineita ja niin sanottuja muita torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö. Laki sisältää nykyiseen tapaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin edellyttämät vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiselle. Lisäksi laissa uudistetaan ja ajanmukaistetaan lain noudattamisen valvontaa ja hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä. Torjunta-ainelautakunta lakkautetaan. Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä päättää Elintarviketurvallisuusvirasto, joka ennen päätöksen tekoa kuulee tarpeen mukaan muita asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia. Kemikaalilakia muutetaan siten, että nykyisin torjunta-ainelainsäädännön perusteella hallinnoitavat niin sanotut muut torjunta-aineet siirtyvät kemikaalilain mukaiseen järjestelmään. Kemikaalilain biosidivalmisteita koskevaan lukuun lisätään ympäristöministeriölle valtuus antaa asetuksella biosidivalmisteita koskevia tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön lainsäädännön toimeenpanemiseksi. Rikoslakiin tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvat tekniset tarkistukset. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kasvinsuojeluaineista annetun lain vaikutuksia erityisesti kasvinsuojeluaineiden tarjontaan seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2008 loppuun mennessä. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

Laki tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 96/2006 vp). Tieliikennelakiin lisätään väliaikaisesti uusi säännös, jolla sallitaan yli 2,55 metriä leveiden yli 22,00 metrin pituisissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien kuorma-autojen, perävaunujen ja vaihtokuormatilojen käyttäminen tiellä 31.12.2006 jälkeen, jos kuormatila on kavennettu sisäpuolelta siten, että kuormatilan sisäleveydeksi jää enintään 2,51 metriä. Oikeus sisäpuolelta kavennetun ajoneuvon ja kuormatilan käyttämiseen on voimassa kolme vuotta. Kuormatilan sisäpuolisen kavennuksen teknisestä toteutuksesta ja sen hyväksynnästä sekä kavennetun ajoneuvon merkitsemisestä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Laki on voimassa vuoden 2009 loppuun. (LVM osastopäällikkö Harri Cáven 160 28500)

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 268/2006 vp). Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen toimivallanjako kuljetuslupien myöntämisessä muutetaan elokuun loppuun voimassaolleiden säännösten mukaiseksi eli Ajoneuvohallintokeskus myöntää CEMT-luvan. Lakia muutetaan myös siten, että viittaus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin siirretään säännöskohdan sisällä tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Laki tulee voimaan 29.12.2006. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta (HE 225/2006 vp). Lakeihin tehdään ne muutokset, jotka ajo- ja lepoaikoja, niiden valvontaa ja valvontalaitteiden käyttämistä koskevat Euroopan Parlamentin ja neuvoston uudet säädökset edellyttävät. Muutokset koskevat säädösviittauksia ja valtuuksia kansallisista poikkeuksista säätämiseen. Lait tulevat voimaan 11.4.2007. Tieliikennelain muuttamisesta annetun lain 92 n § tulee voimaan 1.4.2007. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 226/2006 vp). Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutetaan siten, että järjestelmää muutetaan niin, että tukena myönnetään 1.1.2007 ja 31.12.2009 väliseltä ajalta määrä, joka vastaa maksettuja työnantajan sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja. Muutettua järjestelmää sovelletaan 1.1.2007 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 98/2006 vp). Muutoksilla kevennetään menettelyä myönnettäessä ohjelmistolupia neljänteen kanavanippuun. Ohjelmistoluvan uuteen kanavanippuun myöntää Viestintävirasto. Toimilupaa myöntäessään Viestintävirasto käyttää lakiin sidottua harkintaa. Valtioneuvoston myöntämän digitaalisen toimiluvan nojalla lähetettävät televisio- ja radio-ohjelmistot voidaan lähettää samanaikaisesti ja muuttamattomina myös DVB-H-verkossa ilman erillistä toimilupaa. Sama koskee Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä ohjelmistoja. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus omalta osaltaan ryhtyy toimenpiteisiin tekijänoikeuskysymyksissä olevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi pikaisesti perusteellisessa laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa. (LVM neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi 160 28464)

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta ja laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 193/2006 vp). Kaupparekisterilain ja kirjanpitolain muutoksilla toteutetaan se sähköistä viranomaisasiointia koskevaa yleistä sääntelyä täydentävä sääntely, joka on tarpeen EY:n ensimmäisen yhtiöoikeudellisen direktiivin eli julkistamisdirektiivin muutoksen kansalliseen voimaansaattamiseen. Patentti- ja rekisterihallitukselle annetaan valtuus päättää sähköiseen asiointiin liittyvistä teknisluonteisista yksityiskohdista ulottuen myös tilinpäätösasiakirjojen sähköiseen toimittamiseen. Yritys- ja yhteisötietolain muutoksella helpotetaan yritysten sähköisessä muodossa tapahtuvan osoite- ja yhteystietojen muutosilmoituksen tekoa. Direktiivissä edellytetään sähköisten asiointimenettelyjen olevan käytössä viimeistään vuoden 2007 alusta. Lait tulevat voimaan 31.12.2006. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 162/2006 vp). Lailla valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi kumotaan yritystoiminnan tukemisesta annettu laki, jota kuitenkin vielä muutetaan ajaksi ennen uuden lain voimaantuloa. Lain tavoitteena on yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän yksinkertaistaminen, tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen. Laki liittyy keskeisiltä osiltaan Euroopan yhteisön rakennerahasto-ohjelmakauden 2007-2013 alkamiseen vuoden 2007 alussa. Lain mukaisia avustusohjelmia käytetään Euroopan yhteisön rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon vuoden 2007 alussa alkavalla ohjelmakaudella. Lisäksi avustusohjelmia voi käyttää puhtaasti kansallisesti rahoitettuihin avustuksiin. Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2007. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (KTM hallitussihteeri Mikko Ojala 160 63506)

Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 233/2006 vp). Suomen ja Liettuan välisen sosiaaliturvasopimuksen irtisanomismenettely saatetaan päätökseen. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 74200)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 129/2006 vp). Valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että valtion osuutta vuonna 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 33,32 prosentista 33,88 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 66,68 prosentista 66,12 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Laki kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 235/2006 vp). Sosiaalihuoltolakia, kansanterveyslakia ja lasten päivähoidosta annettua lakia muutetaan siten, että vastuu sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtimisesta voidaan jakaa yhdelle tai useammalle kunnan määräämälle monijäseniselle toimielimelle. Lisäksi päivähoidon hallintokokeilua koskevia määräaikaisesti voimassa olevia säännöksiä kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta ja laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta (HE 195/2006 vp). Työttömyysturvalain mukaisen korotetun ansio-osan ja peruspäivärahan korotusosan, lisäpäiväoikeuden, ansiopäivärahan korotetun määrän lisäpäiviltä, koulutuspäivärahan sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan myöntämisen edellytyksenä on, että etuuden hakija on ollut tietyn ajan työssä. Tämä työssäoloaika lasketaan eläkerekisteriin merkityn eläkevakuutetun työn perusteella. Työeläkeuudistusten vuoksi rekisteriin ei enää merkitä työsuhdeaikoja entisellä tarkkuudella, koska eläkkeet lasketaan vakuutettujen ansioiden perusteella. Tästä syystä työssäoloajan laskemista muutetaan siten, että se määritetään työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella työssäoloajan sijaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2006 vp). Lakia muutetaan siten, että kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Maini Kosonen 160 73246)

Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 131/2006 vp). Vakuutetuilta perittävää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua alennetaan 0,05 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitomaksu on vuoden 2007 alusta 1,28 prosenttia, eläkkeen- ja etuudensaajilla 1,47 prosenttia. Työnantajan kansaneläkemaksua korotetaan 0,003 prosenttiyksikköä vuoden 2007 alusta Pielisen Karjalan kuntiin sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kuntaan ulotettavan työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuskokeilun rahoittamiseksi. Lisäksi tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvia lähinnä teknisiä tarkistuksia työnantajan sosiaaliturvamaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena olevan palkkakäsitteeseen, työnantajan sosiaaliturvamaksun palauttamista koskevaan säännökseen sekä ulkomailla asuvan eläkkeensaajan velvollisuutta suorittaa sairaanhoitomaksua koskevaan säännökseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Merimieseläkelaki, laki merimieseläkelain voimaanpanosta ja laki työntekijän eläkelain muuttamisesta (HE 251/2006 vp). Merenkulkijoiden työeläkkeitä koskeva lainsäädäntö uusitaan ja tehdään muutoksia työntekijän eläkelakiin. Merenkulkijoiden eläketurvaa koskeva lainsäädäntö tarkistetaan yhteensopivaksi muita yksityisten alojen palkansaajia koskevan uuden eläketurvalainsäädännön kanssa. Muutokset ovat luonteeltaan pääosin teknisiä, merimieseläkelainsäädäntöä selkeyttäviä. Merenkulkijoiden eläketurva määräytyy pääosin samoin kuin muidenkin yksityisten alojen palkansaajien eläketurva. Merimieseläkelaissa on kuitenkin myös erityissäännöksiä, joita ei ole muita palkansaajia koskevassa eläketurvalainsäädännössä. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 133/2006 vp). Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä, ei kuitenkaan enempää kuin 4,98 prosenttia vuonna 2007. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta ja laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta (HE 112/2006 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kehitetään vanhempainpäivärahakausien ajalta työnantajille aiheutuvien palkkakustannusten korvaamista ja muutetaan eräitä vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia säännöksiä. Lisäksi isälle maksettavan vanhempainrahan ja isyysrahan muodostaman niin kutsutun isäkuukauden pitäminen tehdään nykyistä joustavammaksi sekä uudistetaan vanhempainrahapäiväkausien ajalta kertyneen vuosiloman palkkakustannusten korvaamiseksi maksettavan niin kutsutun vuosilomakorvauksen määrittely. Näillä muutoksilla tasataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia ja parannetaan lapsiperheiden toimeentuloa. Lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin sekä lakiin lasten päivähoidosta tehdään isäkuukauden joustavoittamisesta aiheutuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 166/2006 vp). Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettua lakia muutetaan siten, että vaikeasti kuulovammaisten, kuulo- ja näkövammaisten ja puhevammaisten mahdollisuutta saada tulkkipalveluja parannetaan. Lakiin lisätään vammaisten päivätoimintaa koskeva säännös, jonka mukaan kunnan tulee järjestää päivätoimintaa työkyvyttömille henkilöille, joilla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että vammaisten päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa selvitetään, miten henkilökohtaista avustajapalvelua kehitetään ja sen rahoitusta uudistetaan sekä millä aikataululla uudistamisessa edetään. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 160 73187)

Yrittäjän eläkelaki, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta ja laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 197/2006 vp). Yrittäjän eläketurvaa koskevan lainsäädännön rakenne uudistetaan työntekijän eläkelakia vastaavaksi. Samalla yrittäjän vakuuttamista koskevia säännöksiä tarkistetaan yrittäjän työtulon, vakuutuksesta vapauttamisen ja lisäeläkevakuuttamisen osalta. Työntekijän eläkelakiin tehdään teknisiä tarkistuksia muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Maatalousyrittäjän eläkelaki, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta, laki luopumiseläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta (HE 196/2006 vp). Maatalousyrittäjän eläketurvaa koskevan lainsäädännön rakenne uudistetaan työntekijän eläkelakia vastaavaksi. Maatalousyrittäjä ei ole vakuuttamisvelvollinen vanhuuseläkkeellä ollessaan harjoittamastaan maatalousyrittäjätoiminnasta, jos hänellä on ollut työuransa aikana maatalousyrittäjätoimintaa, josta on karttunut eläkettä. Maatalousyrittäjän eläkelain voimaantulosta säädetään erillisellä voimaanpanolailla. Siinä ovat maatalousyrittäjän eläkelain voimaantuloa koskevien säännösten lisäksi säännökset vakuuttamisvelvollisuudesta, vapautusten lakkaamisesta, ennen vuotta 1947 syntyneiden maatalousyrittäjien oikeudesta osa-aikaeläkkeeseen ja ennen vuotta 1950 syntyneiden maatalousyrittäjien oikeudesta työttömyyseläkkeeseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 132/2006 vp). Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi niissä tilanteissa, joissa työterveyshuollon työpaikkakäynti on jäänyt toteuttamatta, olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta maatalouden asiantuntijan suorittamana työpaikkakäyntinä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Laki on voimassa 31.12.2009 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön toteutumista ja huolehtii siitä, että työterveyshuollon asiantuntijat ovat mukana tilakäynneillä vähintään nykyisessä laajuudessa ja että vuoden 2009 loppuun mennessä työterveyshuoltoa kehitetään siten, että tilakäynnit voidaan kaikilla alueilla tehdä moniammatillisena yhteistyönä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta, laki vammaistukilain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 ja 58 §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain muuttamisesta, laki äitiysavustuslain muuttamisesta, laki sotilasavustuslain muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta ja laki asumistukilain muuttamisesta (HE 167/2006 vp). Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valtaosassa Kelan päätöksistä valitettaessa. Kelan aluekeskusten yhteydessä toimivat viisi sosiaalivakuutuslautakuntaa lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan päätöksestä on mahdollista valittaa vakuutusoikeuteen kaikissa valitusasioissa. Muutoksenhakujärjestelmää sosiaalivakuutusasioissa selkeytetään ja kansalaisten oikeutta saada riippumattoman muutoksenhakuelimen päätös valitusasiassaan parannetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 91/2006 vp). Lakia muutetaan siten, että sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkeasioihin haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Samalla lautakunnan kokoonpanoa täydennetään yhdistämällä siihen nykyiset valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutetaan vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita. Muutoksenhakulautakunnan rahoitusta muutetaan samalla siten, että myös julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat muutoksenhakulautakunnan kustannuksiin. Lailla selkeytetään ja tehostetaan työeläkeasioiden muutoksenhakua. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain muuttamisesta, laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 238/2006 vp). Lakisääteisten vahinkovakuutusjärjestelmien jakojärjestelmärahoitusta koskevat säännökset yhdenmukaistetaan. Vakuutusyhtiöt osallistuvat tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain perusteella maksettavien indeksikorotusten, kymmenen vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavien sairaanhoito- ja kuntoutuskorvausten ja eräiden maksujen rahoitukseen vuosittain vakuutusmaksutulonsa mukaan määräytyvällä jakojärjestelmämaksulla. Jakojärjestelmärahoituksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä huolehtivat kunkin vakuutusjärjestelmän yhteisiä tehtäviä hoitavina eliminä Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus ja Ympäristövakuutuskeskus. Muutoksia tehdään myös eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 168/2006 vp). Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että ottovanhemmilla on eräissä tapauksissa oikeus saada kotihoidon tukea myös yli kolmevuotiaasta lapsesta hoitovapaan ajan, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes lapsi aloittaa koulun. Perheen toisesta ja seuraavista lapsista maksettavaa kotihoidon tukea korotetaan. Lisäksi parannetaan vanhempien tai muiden huoltajien mahdollisuutta valita lasten hoitomuoto mahdollistamalla se, että kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheelle samanaikaisesti. Laki tulee voimaan 1.4.2007. (STM lakimies Päivi Kemppi 160 74352)

Laki palkkaturvalain muuttamisesta ja laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 169/2006 vp). Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin tehdään työaikapankkijärjestelmän käyttöönoton ja laajentumisen edistämiseksi tarvittavat muutokset. Lakeihin lisätään palkkaturvana maksettavaa työaikapankkisaatavaa ja sen enimmäismäärää koskeva säännös. Palkkaturvana maksettavan työaikapankkisaatavan enimmäismäärä on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa määrää. Työntekijällä mahdollisesti olevia muita työsuhdesaatavia maksetaan palkkaturvana nykyisen 15 200 euron enimmäismäärän puitteissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 010 60 49049)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE 114/2006 vp). Lain tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät suomalaiset tai ulkomaiset yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajalle tulee velvollisuus selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyön käytöstä tai alihankintatyöstä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi määrätä tilaajan maksamaan erityistä laiminlyöntimaksua, joka on vähintään 1 500 euroa ja enintään 15 000 euroa. Maksu määrätään valtiolle. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki laivaväen luetteloinnista ja laki merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta (HE 239/2006 vp). Laki laivaväen luetteloinnista säädetään, kumotaan merimieskatselmuslaki sekä muutetaan merimieslakia. Merimieslakiin tehtävät työsopimuksen muotoa ja sisältöä sekä luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia koskevat muutokset liittyvät merimieskatselmoinnista luopumiseen. Laivaväen luettelointia koskevassa laissa säädetään aluksen päällikön velvollisuudesta huolehtia laivaväkiluettelon ylläpitämisestä laivalla. Lisäksi laissa säädetään laivanisännän velvollisuudesta tehdä palveluksessaan olevien merimiesten meripalveluaikoja koskevia ilmoituksia Merenkulkulaitoksen ylläpitämään merimiesluetteloon ja merimiehen oikeudesta saada tietoja merimiesluetteloon tallennetuista tiedoista. Merimieslain työsopimuksen tekemistä koskevassa säännöksessä säädetään kattavasti niistä asioista, joista työsopimuksessa on sovittava. Lisäksi säädetään luottamusmiehen oikeudesta saada edustamiaan työntekijöitä koskevat tiedot vastaavista asioista. Työsopimuksen sisältöä koskevat säännökset siirretään asetuksesta lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 010 60 48932)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 183/2006 vp). Lakiin lisätään säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. Muutos pohjautuu valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintasuunnitelmaan. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja vahvisti lain kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 191/2006 vp). Unescossa lokakuussa 2005 tehdyllä kansainvälisellä dopingin vastaisella yleissopimuksella pyritään edistämään maailmanlaajuisesti urheilun dopingin vastaista toimintaa sekä Maailman antidopingtoimiston (WADA) roolin tunnustamista urheilun kansainvälisen antidopingtoiminnan koordinoijana. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Tasavallan presidentti hyväksyi vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen, päätti varauman tekemisestä, irtisanoi vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen ja vahvisti lain vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merilain muuttamisesta HE 97/2006 vp). Meripelastusyleissopimus koskee meripelastajan ja aluksen omistajan välistä sopimussuhdetta meripelastustilanteessa. Yleissopimuksessa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat meripelastustilanteessa. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä tehdään seuraava yleissopimuksen 30 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukainen varauma: "Suomi ei sovella yleissopimusta silloin, kun kyseessä oleva omaisuus on merenkulun kulttuuriperintöä, jolla on esihistoriallista, arkeologista tai historiallista arvoa ja se sijaitsee merenpohjassa." Lain vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Lain merilain muuttamisesta voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

Tasavallan presidentti hyväksyi Maailman postiliiton yleissopimuksen, päätti julistuksen antamisesta ja vahvisti lain Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain postipalvelulain muuttamisesta (HE 110/2006 vp). Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat yleissäännöt. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä annettiin seuraava julistus: Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki postipalvelulain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2006 vp). Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Tallinnassa 4.9.2006. Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen, sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta (HE 85/2006 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan hallituksen tietoon saatetuksi. Eduskunta on vastauksessaan 1.12.2006 ilmoittanut päättäneensä hylätä yllämainittuun hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. (OM lainsääntöneuvos Aki Rasilainen 160 67953)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.12.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten, joihin Euroopan unioni perustuu, sopimuspuoleksi ja omaksuvat täten unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne näiden sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Sopimus ja laki (652/2006) tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (UM lähetystöneuvos Merja LindroosBinham 160 55046)

Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta. Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten, joihin Euroopan unioni perustuu, sopimuspuoleksi ja omaksuvat täten unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne näiden sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimus korvaa samalla liittyvien maiden kanssa tehdyt Eurooppa-sopimukset, joiden tarkoituksena on ollut valmistella tulevien jäsenmaiden EU-jäsenyyttä. Lait (653/2006) ja (654/2006) tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (UM lähetystöneuvos Merja Lindroos-Binham 160 55046)

Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Helsingissä 12.4.2006 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Guatemalan tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21.7.2006 annettu laki. Sopimus ja laki (656/2006) tulevat voimaan 6.1.2007. Asetus tulee voimaan 6.1.2007. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Haagin konferenssin perussäännön muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista. Asetukseen tehdään aliupseeriston perustamisen edellyttämät ja upseerikoulutuksen uudistamisesta johtuvat muutokset. Samalla asetus ryhmitellään lukuihin selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi ja pykäliin liitetään otsikot. Asetuksella kumotaan sotilas- ja palvelusarvoista annettu tasavallan presidentin asetus (283/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.197(80) vuonna 2005 tehdyt muutokset. Päätöslauselmalla lisättiin suuntaviivoihin kaksoisrunkotankkereita koskevat katsastusohjeet. Lisäksi muihin kuin kaksoisrunkotankkereita koskeviin ohjeisiin on tehty joukko teknisiä muutoksia, jotka liittyvät mm. katsastuksessa käytettäviin lomakkeisiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutokset tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen C (RID) muutokset tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 160 28564)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Tallinnassa 4.9.2006 Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettu sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22.12.2006 annettava laki. Asetus tulee voimaan 23.12.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.12.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Marja-Liisa Kiljusen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välinen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Erkki Virtasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Tanskan kuningaskunnan hallituksen välinen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroista varmuusvarastointia koskeva sopimus. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Tasavallan presidentti päätti, että sotilasosasto asetetaan korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007. Tarvittaessa valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä EU:n taisteluosasto-operaatiossa tehdään erillinen päätös sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain pohjalta. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55275)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55275)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55275)

Tasavallan presidentti hyväksyi dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt, dopingaineiden farmakologista luokitusta ja dopingmenetelmiä koskevan luettelon muutokset vuodelle 2007. (OPM liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti 160 77273)

Tasavallan presidentti ratifioi Maailman postiliiton perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan, hyväksyi liiton muut sopimukset sekä päätti, että Suomi antaa julistuksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi hyväksyy Ariane-kantoraketin tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista vuoden 2008 loppuun saakka käsittelevän Euroopan avaruusjärjestön (ESA) hallitusten edustajien kokouksen päätösasiakirjan ja että Suomi jatkaa vuonna 2002 julistuksen liittymisen yhteydessä tekemäänsä seuraavansisältöistä varaumaa: "Päätöksen Ariane laukaisuraketin käyttämisestä jonkun muun Euroopan avaruusjärjestön jäsenmaan tai jonkun kolmannen osapuolen toimesta ei voida tulkita sisältävän Suomen valtion vastuuta." (KTM teollisuusneuvos Alpo Kuparinen 160 63612)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 22.12.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki metsästyslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tupakkalain muuttamisesta, maakuntalaki vaarallisten kemikaalien ja tulenarkojen valmisteiden turvallista käyttöä koskevien valtakunnallisten säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. (OM lainsäädäntöneuvos Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentti päätti lähettää esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi suostumuksen hankkimiseksi seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2006 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentti antoi 24 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 73 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 160 42960)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Työtuomioistuimen presidentti, käräjätuomari Pekka Johannes Orasmaa työtuomioistuimen presidentin virkaan 1.1.2007 lukien, työtuomioistuinneuvos, dosentti Jorma Oskari Saloheimo työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvoksen virkaan 1.1.2007 lukien, vakuutusoikeustuomari Larry Juhani Grönlund vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Ulf Mikael Ekebom Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Anja Marja Talja toiseksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Paula Pirkko-Liisa Tenkanen kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, ma. erityisasiantuntija, hallinto-oikeustuomari Liisa Helena Heikkilä neljänneksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Olli Kalervo Kurkela Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien ja ma. hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Irmeli Tuulia Rautaharkko Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Heli Maarit Lehto-Kinnunen Tuusulan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.2.2007 lukien, määräaikainen laamanni, hovioikeudenneuvos Pekka Kalle Johannes Tuomaala Salon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2007 lukien, käräjätuomari Aino Kristina Ojala Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2007 lukien ja käräjätuomari Kari Juhani Santanen toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2007 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Matti Olavi Kolehmainen Forssa-Loimaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Kommodori Erkki Uitin nimittäminen rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrääminen rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston päällikön tehtävään 1.2.2007 lukien 31.1.2012 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Kenraalimajuri Paavo Kalevi Kiljusen nimittäminen kenraalin virkaan 1.8.2007-30.6.2011 väliseksi ajaksi ja määrääminen 1.8.2007 lukien edelleen Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen johtajaksi, puolustusvoimien huoltopäällikön kontra-amiraali Juha Sakari Rannikon määrääminen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.1.2007 lukien, puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikön lippueamiraali Hanno Erik Strangin määrääminen komentopäälliköksi 1.1.2007 lukien, puolustusvoimien apulaishuoltopäällikön prikaatikenraali Juhani Mikael Kääriäisen määrääminen logistiikkapäälliköksi 1.1.2007 lukien, puolustusvoimien pääinsinöörin insinööriprikaatikenraali Jukka Matti Juustin määrääminen sotavarustepäälliköksi 1.1.2007 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

Everstiluutnantti Marko Juhani Ekströmin suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Bosnia-Hertsegovinassa, Althea-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 31.12.2006 lukien ja majuri Lauri Tapio Siparin määrääminen tähän tehtävään 31.12.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

Ministeri Christoffer Taxell Åbo Akademin kansleriksi 1.1.2007 lukien 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.12.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2007. Tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla vahvistetaan. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2007 saakka. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa. Asetuksessa määritellään ne maat, joihin matkustettaessa Suomen kansalainen saa passin sijasta käyttää matkustusasiakirjana henkilökorttia. Asetukseen lisätään kaksi uutta Euroopan unionin jäsenvaltiota, Bulgaria ja Romania. Asetus korvaa aikaisemmin annetun samannimisen asetuksen (706/2006). Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmiin tehdään muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 160 34919)

Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta. Asetuksella vahvistetaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuntien jako kahteen kalleusluokkaan vuonna 2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Hannele Kerola 160 33176)

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Kuntien yhteisöveron metsäerän laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskemia bruttokantorahatuloja ja luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa metsän vuotuista tuottoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta. Asetuksessa säädetään luotsattavalta alukselta perittävästä perusmaksusta, perusmaksun korotuksesta, alusyhdistelmän ja tukkilautan perusmaksun määräytymisestä sekä odotusmaksusta. Asetus annetaan samansisältöisenä kuin vuoden 2006 loppuun asti voimassa oleva asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2007. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2007 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään muutettavaksi 1 §:ssä mainitut asetuksen soveltamisalan määrittävät valtion talousarvion momentit. Vuoden 2007 talousarvioesityksessä on kansainvälistymispolitiikan luku 32.50 esitetty poistettavaksi ja sen momentti 40 (kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin) siirrettäväksi yrityspolitiikan luvun 32.30 vastaavaksi momentiksi ja momentti 41 (avustukset ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja yhteisöille) saman luvun momentiksi 49. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (KTM ylitarkastaja Pertti Hämäläinen 160 63516)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus on annettu 30.11.2006 (1052/2006). Mainitusta asetuksesta on jäänyt pois Joutsa, jonka syrjäisyysluku on vuoden 2007 alusta alkaen 0,6 kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n perusteella (855/2006). Tämän vuoksi marraskuussa annettua asetusta muutetaan siten, että Joutsan syrjäisyyskertoimeksi määritellään 1,05. Lisäksi mainitusta asetuksesta poistetaan Kuivaniemen kunta, koska kunta yhdistyy vuoden 2007 alusta Iin kuntaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Valtioneuvoston asetus seulonnoista. Rintasyöpäseulonnat laajennetaan ikäryhmiin 60-69. Laajennus tulee voimaan asteittain ja koskee vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneitä. Lisäksi valtakunnallisen seulontaohjelman piiriin sisällytetään raskaudenaikaiset seulonnat. Sikiöiden rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonnat kunta on velvollinen järjestämään kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta. Yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon lisätään isorokko ja influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1. Ilmoitettaviin tartuntatauteihin lisätään hinkuyskä ja puutiaisaivokuume. Toisintokuume poistetaan ilmoitettavista tartuntataudeista. MRSA:n, VRSA:n ja VRE:n yhdistämisaikaväliksi ehdotetaan 50 vuotta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Päiväkodin henkilöstömitoituksesta poikkeamisen sallivaa säännöstä täsmennetään teknisluonteisesti. Asetus tulee voimaan 1.8.2007. (STM ylitarkastaja Tarja Kahiluoto 160 73227)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta. Kunnan, yhdistyksen, säätiön ja sosiaalisen yrityksen oikeutta sijoittaa palkkatuella palkkaamansa työntekijä muun työn järjestäjän tehtäviin laajennetaan ja velvollisuutta ilmoittaa sijoituksesta työvoimatoimistolle täsmennetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta. Sipoon kunnassa ja Vantaan kaupungissa sijaitseva Sipoonkorven luonnonsuojelualue perustetaan. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 1 469 hehtaaria. Alueen perustamisella toteutetaan valtakunnallista lehtojensuojeluohjelmaa, kaavojen suojelualuevarauksia sekä Natura 2000-verkostoa. Sipoonkorvelle ovat ominaisia vaihtelevat metsät karuista kalliomänniköistä lehtoihin sekä pienet luonnontilaiset purot, korvet ja rämeet. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että alueiden suojelun tavoitteet eivät estäisi metsästystä hirvieläinkannan säätelyn vaatimalla tavalla. Meikon ja Sipoonkorven suojeltaviin alueisiin kohdistuu voimassa olevia metsästysvuokrasopimuksia, jotka jäävät sellaisinaan voimaan. Voimassa olevia vuokrasopimuksia jatketaan osapuolten sopimalla tavalla ottaen huomioon voimassa olevat säännökset ja suojelualueen käyttöön liittyvät olosuhteet. Vuokrasopimusten jatkamisesta päättää valtion puolelta metsästyslain nojalla Metsähallitus. Metsästykseen suhtaudutaan tulevaisuudessakin tapauskohtaisesti luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja alueiden käyttötarkoitukset. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että mikäli metsästystä on tarpeen rajoittaa mahdollisista ajallisista ja alueellisista metsästysrajoituksista pyritään yhteisymmärrykseen paikallisten toimijoiden kanssa ennen asetuksen esittelyä valtioneuvostossa. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 160 39516)

Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta. Meikon luonnonsuojelualue perustetaan Kirkkonummen kunnassa sijaitseville valtion omistamille alueille. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 964 hehtaaria. Alueen perustamisella toteutetaan valtioneuvoston hyväksymää rantojensuojeluohjelmaa, vanhojen metsien suojeluohjelmaa ja lehtojensuojeluohjelmaa, kaavojen suojelualuevarauksia sekä Natura 2000 -verkostoa. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että alueiden suojelun tavoitteet eivät estäisi metsästystä hirvieläinkannan säätelyn vaatimalla tavalla. Meikon ja Sipoonkorven suojeltaviin alueisiin kohdistuu voimassa olevia metsästysvuokrasopimuksia, jotka jäävät sellaisinaan voimaan. Voimassa olevia vuokrasopimuksia jatketaan osapuolten sopimalla tavalla ottaen huomioon voimassa olevat säännökset ja suojelualueen käyttöön liittyvät olosuhteet. Vuokrasopimusten jatkamisesta päättää valtion puolelta metsästyslain nojalla Metsähallitus. Metsästykseen suhtaudutaan tulevaisuudessakin tapauskohtaisesti luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja alueiden käyttötarkoitukset. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että mikäli metsästystä on tarpeen rajoittaa mahdollisista ajallisista ja alueellisista metsästysrajoituksista pyritään yhteisymmärrykseen paikallisten toimijoiden kanssa ennen asetuksen esittelyä valtioneuvostossa. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 160 39516)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Silja Hiironniemi (ylijohtaja Cay Sevón) sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto (kunnanjohtaja Mikael Grannas Houtskarin kunta); jäsenet: ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja (suunnittelija Susanna Hyvärinen) valtioneuvoston kanslia, valtion IT-johtaja Leena Honka (neuvotteleva virkamies Aki Sipponen) valtiovarainministeriö, tietohallintopäällikkö Irma Nieminen (talousjohtaja Eero Pulkkinen) opetusministeriö, liikenneneuvos Seppo Öörni (neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt) liikenne- ja viestintäministeriö, tietojärjestelmäpäällikkö Raimo Porttikivi kauppa- ja teollisuusministeriö (tietohallintojohtaja Pentti Kurjenluoma Etelä-Savon TE-keskus), kehittämispäällikkö Pentti Itkonen (neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom) sosiaali- ja terveysministeriö, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä (hallintojohtaja Riitta Rainio) ympäristöministeriö, johtaja Matti Puhakka (tietohallinnon osastopäällikkö Veikko Hytönen) Kansaneläkelaitos, kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen Kiteen kaupunki (tietohallintojohtaja Marko Monni Lahden kaupunki), palvelujohtaja Pekka Kantola Kuusamon kaupunki (ePS-koordinaattori Kaisa Kekkonen Rovaniemen kaupunki), tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorpi Helsingin kaupunki (toimitusjohtaja Kari Pessi Tampereen kaupunki), tietohallintopäällikkö Leena Koponen Jyväskylän ammattiopisto (erityisasiantuntija Inkeri Toikka Suomen Kuntaliitto), tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas (projektipäällikkö Heli Sahala) Suomen Kuntaliitto, atk-päällikkö Tuire Mikola Satakunnan sairaanhoitopiiri (sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen Kainuun maakunta-kuntayhtymä), kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Mikkelin kaupunki (tietohallintojohtaja Teppo Sulonen Tampereen kaupunki) ja kehittämisjohtaja Katriina Puhakka Oulun kaupunki (erityisasiantuntija Tanja Rantanen Suomen Kuntaliitto). (SM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 160 42873)

Päätös määrätä kansanedustaja Esko Kiviranta, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja Mikaela Nylander, kansanedustaja Timo Seppälä, KHT tilintarkastaja Veli Vanhanen sekä professori, KHT tilintarkastaja Kalervo Virtanen Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2007. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus ja alistaa se eduskunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 24.11.2006 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1.-31.12.2007 väliseksi ajaksi. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 160 34915)

Päätös asettaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo; varapuheenjohtaja: professori Pentti Meklin; jäsenet (suluissa varajäsenet): kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus (erityisasiantuntija Jan Björkwall), tarkastusjohtaja, JHTT Pirjo Hakanpää (tarkastusjohtaja, JHTT Matti Pihlajisto), kunnanjohtaja, JHTT Alpo Kosunen (JHTT-tilintarkastaja Leena Flinck), tarkastusneuvos Nora Grönholm (tarkastusneuvos Kaj Laine), tarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen (ylitarkastaja, JHTT Maija Arra), yliassistentti Lasse Niemi (professori Jarmo Vakkuri), toimitusjohtaja, JHTT Sirpa Toriseva (johtaja, JHTT Aatos Hallipelto), hallintojohtaja Riitta-Sisko Tarkka (taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas) ja apulaiscontroller Soili Vasikainen (tarkastusneuvos Marja Nordfors). (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös tiehallinnon valtiovarainministeriölle siirtämien 88 varikkokiinteistön edelleen siirtämisestä Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2007 lukien. Omaisuuden käyväksi arvoksi vahvistetaan, tiedossa olevat ympäristöriskit huomioon ottaen, 2 800 000 euroa. Lisäksi päätetään omaisuuden merkitsemisestä 1.1.2007 lukien Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi ja siirron muista ehdoista. Valtiovarainministeriö oikeutetaan tekemään mahdollisesti tarvittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen tyyppiset korjaukset luovutuspäätökseen ja sen liitteisiin. (VM vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen 160 32565)

Päätös hyväksyä tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehty pöytäkirja (HE 213/2006). (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Päätös asettaa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: Taiteen keskustoimikunta: puheenjohtaja: taiteellinen johtaja Hannu Saha Kaustinen; varapuheenjohtaja: johtaja Riitta Seppälä Helsinki; jäsenet: kirjailija, toimittaja Umayya Abu-Hanna Helsinki, kuvataiteilija, kriitikko Hannu Castrén Jyväskylä, kulturchef Vivian Lygdbäck Vasa, filosofian kandidaatti Hanna Nurminen Merimasku ja kansainvälisten asiain päällikkö Pertti Paltila Tampere. Lisäksi jäseninä ovat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat. Valtion elokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso Tampere; jäsenet: tuottaja-ohjaaja Markku Flink Oulu, filmregissör Christian Lindblad Helsingfors, elokuvaohjaaja Katarina Lillqvist Tampere, elokuvaohjaaja Kristiina Luostarinen Luhanka, toimitusjohtaja Juha Mäkelä Helsinki, elokuvaohjaaja Noora Männistö Pori, dramaturgi Merja Turunen Tampere, elokuvaohjaaja, leikkaaja Marjo Valve Tuusula ja professori Esa Vuorinen Espoo. Valtion kirjallisuustoimikunta: puheenjohtaja: kirjailija Arto Seppälä Tampere; jäsenet: suomentaja Kristiina Drews Helsinki, tutkija, kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen Tampere, författare Peter Mickwitz Helsingfors, filosofian tohtori Olli Mäkinen Vaasa, kirjailija Matti Mäkelä Hammaslahti, kirjailija Mari Mörö Mikkeli, professori Juhani Niemi Lammi, kirjailija Saila Susiluoto Helsinki, kirjailija Tuula-Liina Varis Joensuu ja kriitikko Putte Wilhelmsson Turku. Valtion kuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: professori Juhani Tuominen Rovaniemi; jäsenet: kuvataiteilija Minna Heikinaho Helsinki, museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén Tampere, filosofian maisteri Pirjo Julkunen Mikkeli, kuvanveistäjä Jari Juvonen Helsinki, kuvataiteilija Jouko Lempinen Lappeenranta, taidegraafikko Laura Miettinen Turku, kuvataiteilija, professori Tarja Pitkänen-Walter Helsinki, kritiker Dan Sundell Helsingfors, taiteilija, tuottaja Kirsi-Maria Törönen-Ripatti Mikkeli ja taidemaalari Jussi Valtakari Taivalkoski. Valtion muotoilutoimikunta: puheenjohtaja: keraamikko Antonio Altarriba Lappeenranta; jäsenet: tekstiilitaiteilija Anna-Maija Aarras Turku, tekstiilitaiteilija Maija Arela Tampere, sisustusarkkitehti Päivi Bergroth Helsinki, keramikkonstnär Åsa Hellman Borgå, graafinen suunnittelija Jorma Hinkka Helsinki, teollinen muotoilija Leena Isotalo Jokirinne, professori Veikko Kamunen Rovaniemi, teollinen muotoilija Kristian Keinänen Helsinki, teollinen muotoilija Kirsti Saarikorpi Espoo ja sarjakuvaneuvos Juhani Tolvanen Helsinki. Valtion näyttämötaidetoimikunta: puheenjohtaja: johtaja Riitta Seppälä Helsinki; jäsenet: teatterijohtaja Ahti Ahonen Rovaniemi, ohjaaja-näyttelijä Kristiina Hurmerinta Konnevesi, näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Jari Juutinen Lahti, toiminnanjohtaja Merja Laaksovirta Helsinki, dramaturg Harriet Nylund-Donner Åbo, näytelmäkirjailija Tomi Purovaara Vantaa, näyttelijä, ohjaaja Ville Sandqvist Helsinki, skådespelare, teaterchef Johan Storgård Helsingfors, toiminnanjohtaja Raimo Söder Vantaa ja näyttelijä Tiina Weckström Tampere. Valtion rakennustaidetoimikunta: puheenjohtaja: arkitekt Anna Brunow Helsingfors; jäsenet: arkkitehti Aki Davdisson Helsinki, museolehtori Teija Isohauta Jyväskylä, kaupunginarkkitehti Kaija Ojanen Hämeenlinna, arkkitehti Hannu Puurunen Lapinlahti, professori Matti Rautiola Helsinki, arkkitehti Pirjo Sanaksenaho Espoo, arkkitehti Markus Seppänen Tampere, professori Antti-Matti Siikala Helsinki ja arkkitehti, tekniikan tohtori Anna-Maija Ylimaula Oulu. Valtion säveltaidetoimikunta: puheenjohtaja: musiikin tohtori Pekka Vapaavuori Kuopio, jäsenet: intendentti Satu Angervo Espoo, muusikko Heikki Hietanen Vantaa, oopperalaulaja, professori Jorma Hynninen Vantaa, kompositör Carita Holmström Helsingfors, toiminnanjohtaja Jaana-Maria Jukkara Helsinki, muusikko, musiikinopettaja Sari Kaasinen Joensuu, muusikko Juha Söder Rovaniemi, muusikko Timo Rautiainen Jyväskylä, kulttuuritoimittaja Siskotuulikki Toijonen Tampere ja säveltäjä Lotta Wennäkoski Helsinki. Valtion tanssitaidetaidetoimikunta: puheenjohtaja: filosofian lisensiaatti Johanna Laakkonen Nurmijärvi; jäsenet: diplomitanssinopettaja, koreografi Harri Antikainen Kirkkonummi, tanssitaiteilija, fílosofian tohtori Petri Hoppu Vesilahti, tanssitaiteilija Sari Lakso Helsinki, koulutus- ja kehittämispäällikkö Kai Lehikoinen Turku, tanssitaiteilija Tuula Linnusmäki Lempäälä, tanssitaiteilija, koreografi Kirsi Saastamoinen Kajaani, tanssitaiteilija, teatterinjohtaja Timo Sokura Kemi, tanssija Pirjo Viitanen Kokkola ja dansare Tove Wingren Helsingfors. Valtion valokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: valokuvakeskuksen johtaja Anna Vilkuna Kuopio, jäsenet: valokuvataiteilija Tuovi Hippeläinen Helsinki, fotokonstnär Rita Jokiranta Mariehamn, valokuvataiteilija Tauno Kohonen Oulu, taiteen maisteri, yliopettaja Pauliina Pasanen Espoo, valokuvaaja Benjam Pöntinen Nurmo, fotokonstnär Lars Rebers Nykarleby, museonjohtaja Pirkko Siitari Karkkila ja valokuvataiteilija Tuomo-Juhani Vuorenmaa Helsinki. (OPM kulttuuriasiainneuvos Veikko Kunnas 160 77488)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten ja Opetushallituksen käytettäväksi (Tavoiteohjelmat 1, 2 ja 3). Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle osoitetaan valtion vuoden 2006 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 7 096 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Lisäksi Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, ItäSuomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle osoitetaan kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 6 087 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (OPM neuvotteleva virkamies Merja Niemi 160 77250)

Päätös Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden ja vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten käytettäväksi (Tavoiteohjelmat 1 ja 2 sekä Interreg III A-ohjelmat). Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle jaetaan Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 1 812 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä Oulun lääninhallitukselle 20 000 euroa Itä-Suomen tavoite 1- ohjelmaan Kainuun maakunnassa käytettäväksi. Lisäksi edellä mainituille lääninhallituksille jaetaan kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 1 387 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoite-ohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä Oulun lääninhallitukselle 13 000 euroa Itä-Suomen tavoite 1- ohjelmaan Kainuun maakunnassa käytettäväksi. Lapin lääninhallituksille jaetaan kansallisena rahoitusosuutena 150 000 euroa Interreg III A-ohjelmien mukaisten toimenpiteiden toteutukseen ohjelmakaudella 2000-2006. (OPM neuvotteleva virkamies Merja Niemi 160 77250)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, neuvotteleva virkamies Leena Kostiander ja ylitarkastaja Marja Pokela, Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala, neuvotteleva virkamies Leena Kostiander ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala, neuvotteleva virkamies Leena Kostiander ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala, ylitarkastaja Marja Pokela ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään osastopäällikkö, ylijohtaja Liisa Ero ja viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös asettaa Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja kaudeksi 1.1.2007-31.12.2007: toimitusjohtaja Pekka Puputti Autotuojat ry ja puheenjohtaja kaudeksi 1.1.2008-31.12.2009: toimitusjohtaja Pentti Rantala Autoalan Keskusliitto ry; varapuheenjohtaja: rakennusneuvos Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Merja Sandell valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen sisäasiainministeriö, toimitusjohtaja, varatuomari Ulla Niku-Koskinen Liikennevakuutuskeskus ja palvelusihteeri Marja-Leena Helasuo Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöstö. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.-31.12.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta. Valtakunnalliset matkailupolitiikan linjaukset määrittelevät ne toimenpiteet, joilla matkailun kasvua voidaan nopeuttaa ja alan kilpailukykyä parantaa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (KTM teollisuusneuvos Matti Pietarinen 160 63608)

Päätös myöntää johtaja Timo Kekkoselle ero Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen osastopäällikkö Petri Peltonen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2007 lukien. Toimikausi päättyy 25.6.2007. (KTM teollisuusneuvos Alpo Kuparinen 160 63612)

Päätös asettaa valtion tilintarkastuslautakunta toimikaudelle 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Jukka Mähönen; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen (hallitusneuvos Mirja Kurkinen) oikeusministeriö; jäsenet: professori Raimo Immonen (professori Matti J. Sillanpää) Turun kauppakorkeakoulu, professori Jarmo Leppiniemi (professori Kalervo Virtanen) Helsingin kauppakorkeakoulu, KHT-tilintarkastaja Tom Turja Tilintarkastusrengas Oy (talouspäällikkö Pirjo Terilehto Toimihenkilöunioni TU ry), talousjohtaja Raija Arasjärvi Kemira Oyj (johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Elinkeinoelämän keskusliitto), KHT-tilintarkastaja Tomi Englund Ernst & Young Oy (KHT-tilintarkastaja Paula Pasanen KPMG Oy) ja KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila Suomen Tilintarkastajaverkko Oy (HTM-tilintarkastaja Hannu Lamberg Tilintarkastustoimisto Hannu Lamberg). (KTM hallitussihteeri Sanna Alakare 160 63610)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä antaman selonteon johdosta (VNS 3/2006 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä talousvaliokunnan mietinnön mukaisesta kannanotosta aiheutuviin tarpeellisiin toimenpiteisiin. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2006 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Vuoden 2006 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin momentille 32.30.45 lisäystä 4 000 000 euroa. Valtuuden lisäyksen perusteluna oli rakennemuutoksesta kärsivien alueiden valtuustarpeet uusia työpaikkoja luovien yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin sekä valtuustarpeet liikennekäyttöön tarkoitettujen biopolttoaineiden teolliseen tuotantoon liittyviin investointihankkeisiin. Päätöksellä kiintiöidään työvoima- ja elinkeinokeskuksille vuoden 2006 toisessa lisätalousarviossa momentille 32.30.45 myönnetty puhtaasti kansallinen myöntämisvaltuus 4 000 000 euroa käytettäväksi yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin yritystukiin. Myöntämisvaltuudesta 1 800 000 euroa suunnataan uusia työpaikkoja luovien yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen rakennemuutoksesta kärsivillä alueilla. Loppuosa valtuudesta eli 2 200 000 euroa esitetään käytettäväksi ensisijaisesti liikennekäyttöön tarkoitettujen biopolttoaineiden teolliseen tuotantoon liittyviin investointihankkeisiin. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 160 63684)

Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudelle 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Kalle J. Korhonen (teollisuusneuvos Matti Pietarinen) kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius (neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen) sisäasiainministeriö, budjettineuvos Elina Selinheimo (budjettineuvos Esko Tainio) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Sirpa Karjalainen (maatalousneuvos Carl-Gustav Mikander) maa- ja metsätalousministeriö, merenkulkuneuvos Aila Salminen (ylitarkastaja Harry Favorin) liikenne- ja viestintäministeriö, apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa (neuvotteleva virkamies Auli Korhonen) kauppa- ja teollisuusministeriö ja hallitusneuvos Päivi Kerminen (ylitarkastaja Timo Jokiperä) työministeriö. (KTM ylitarkastaja Raimo Puhto 160 63688)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan sosiaalirahaston varojen ja kansallisen valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta (Tavoite 1, 2 ja 3-alueet). Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1, 2 ja 3-ohjelmien mukaisiin hankkeisiin osoitetaan myöntämisvaltuutta käytettäväksi yhteensä 2 765 000 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osuus on 1 103 000 euroa ja kansallinen valtion rahoitusosuus 1 662 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Anne Kuoppala 160 62087)

Päätös asettaa kemian työsuojeluneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Matti Kajantie sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist (vanhempi hallitussihteeri Antti Posio) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Tuula Sahamies Uudenmaan työsuojelupiiri (ylitarkastaja Tuula Rasi Hämeen työsuojelupiiri), osastopäällikkö Katariina Rautalahti (ylitarkastaja Jouni Räisänen) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ylitarkastaja Tapani Koivumäki kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Leena Ahonen Turvatekniikan keskus), neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä ympäristöministeriö (ylitarkastaja Heikki Salonen Suomen ympäristökeskus), lakimies Leena Salminen Kemianliitto ry (työympäristöasiantuntija Raili Perimäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), työympäristösihteeri Kari Mäkelä Kemianliitto ry (lakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), asiantuntija Jyrki Hollmén (ylilääkäri Kari Kaukinen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja johtaja Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry (kemistiasiamies Eva Frostell-Pyhäjärvi Teknisen Kaupan Liitto). (STM neuvotteleva virkamies Pia Jokinen 160 72701)

Päätös asettaa poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: valmiuspäällikkö, lääkintöneuvos Jouko Söder sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Sakari Lankinen (ylitarkastaja Maire Kolimaa) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Anne Hujala (yli-insinööri Olli Saarsalmi) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Anja Kairisalo (neuvotteleva virkamies Heikki Palm) sosiaali- ja terveysministeriö, pelastusylijohtaja Pentti Partanen (neuvotteleva virkamies Johanna Hakala) sisäasiainministeriö, puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäprikaatikenraali Pentti Kuronen (lääkintäkommodori Kyösti Lehtomäki) Pääesikunta, hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki (erityisasiantuntija Soile Hellstén) Suomen Kuntaliitto, sosiaalineuvos, lääninlääkäri Kirsti Riihelä Etelä-Suomen lääninhallitus (lääninlääkäri Jari Vepsäläinen Itä-Suomen lääninhallitus), tulosryhmän ylihoitaja Tuija Lehti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Olavi Keinänen Etelä-Savon sairaanhoitopiiri), terveyskeskussairaalan palveluyksikön johtaja, ylilääkäri Sirkka Keikkala Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus (johtava lääkäri Risto Heikkala Orimattilan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä) ja laboratorionjohtaja Mika Salminen (ylilääkäri Terhi Kilpi) Kansanterveyslaitos; asiantuntijat: apulaisjohtaja Hannes Kulmala (valmiusasiamies Riku Juhola) Huoltovarmuuskeskus, hallitusneuvos Matti Piispanen (yleissihteeri Petteri Kajanmaa) turvallisuus- ja puolustusasiain komitea, ylijohtaja Hannes Wahlroos (yksikön päällikkö Eija Pelkonen) Lääkelaitos, laboratorionjohtaja Päivi Kurttio (ylitarkastaja Kyllikki Aakko) Säteilyturvakeskus, tiimipäällikkö Tiina Santonen (osaamiskeskuksen johtaja Hannu Anttonen) Työterveyslaitos, kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen (kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi) Suomen Punainen Risti. Neuvottelukunnan sivutoiminen pääsihteeri on lääkintäeverstiluutnantti Hannu Isotalo Pääesikunnasta. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan Marilla Lahtinen valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Päätös asettaa valtakunnallinen vammaisneuvosto kolmivuotiskaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä Kynnys ry (toiminnanjohtaja Tiina Viljanen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry); varapuheenjohtaja: järjestöpäällikkö Marja Pihnala Invalidiliitto ry (puheenjohtaja Juhani Kivipelto Suomen Polioliitto ry); jäsenet: ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen (kaupallinen neuvos Ilkka Cantell) kauppa- ja teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies Rainer Salonen (ylitarkastaja Katariina Myllärniemi) liikenne- ja viestintäministeriö, budjettineuvos Tuomas Sukselainen (budjettineuvos Raija Koskinen) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Kai Koivumäki (ylitarkastaja Patrik Kuusinen) työministeriö, kehittämispäällikkö Ronald Wiman (kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen (projektipäällikkö Heli Sahala) Suomen Kuntaliitto, Liittohallituksen jäsen Esa Lahtomaa (palvelukodin johtaja Sirpa Lammi) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, varapuheenjohtaja Leena Raitanen Mielenterveyden Keskusliitto ry (rehtori Keijo Laitinen Epilepsialiitto ry), järjestöjohtaja Merja Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto ry (akateeminen sihteeri Pirkko Hyvärinen Suomen Reumaliitto ry), puheenjohtaja Eila Heinonen Kuulonhuoltoliitto ry (toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitto ry), puheenjohtaja Hannu Rinne Suomen MS-liitto ry (puheenjohtaja Jukka Sariola Lihastautiliitto ry), kunniajäsen Pirkko Pölönen Suomen Kuurosokeat ry (opiskelija Tomi Hotanen Suomen CP-liitto ry), toiminnanjohtaja Marita Tierala Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf), ylitarkastaja Aini Kimpimäki (vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Jussi Pihkala opetusministeriö ja ylitarkastaja Raija Hynynen ympäristöministeriö. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Päätös asettaa poikkeusolojen vakuustakuutoimikunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Veikko Kantola valtiovarainministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Carin LindqvistVirtanen sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Outi Kanniainen kauppa- ja teollisuusministeriö, hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriö, ylitarkastaja Teija Korpiaho Vakuutusvalvontavirasto ja vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Päätös jatkaa tavoite 3 ohjelman ja Equal-yhteisöaloiteohjelman seurantakomiteoiden toimikautta 1.5.2010 saakka, kuitenkin enintään siihen asti kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt tavoite 3 ohjelman ja Equal-yhteisöaloiteohjelman lopulliset täytääntöönpanokertomukset. (TM vanhempi hallitussihteeri Tarja Brandes 010 60 48074)

Päätös myöntää lakimies Minna Helteelle ero työneuvoston varajäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Maria Löfgren-Toivonen työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2009. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (Tavoite 1 ja 2-ohjelmat). Valtion vuoden 2006 toisen lisätalousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta jaetaan 798 000 euroa EU:n rakennerahastokauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Valtion vuoden 2006 toisen lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 552 000 euroa EU:n rakennerahastokauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 valtion osarahoitukseen sekä 583 000 euroa Interreg III A ohjelmien, naapuruusohjelmien ja Urban yhteisöaloitteen toteutukseen. (TM erikoissuunnittelija Päivi Laatikainen 010 60 47990)

Periaatepäätös luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta 2006-2016. Strategian tavoitteena on, että Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2010 mennessä. Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vakiinnutetaan vuosien 2010-2016 kuluessa. Vuoteen 2016 mennessä varaudutaan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti vahvistetaan kansainvälisen yhteistyön keinoin. Periaatepäätös on osoitteessa www. valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen 160 39592)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.12.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2006) eduskunnalle ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (meristrategiadirektiivi). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on luoda puitteet meriympäristön jatkuvalle suojelulle ja säilyttämiselle ja tilan huononemisen ehkäisemiselle sekä viime kädessä meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle vuoteen 2021 mennessä. (YM hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 160 39722)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen valtionsyyttäjä Mika Illman 1.1.2007-31.12.2010, määräaikainen valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto 1.1.2007-31.3.2010 ja määräaikainen valtionsyyttäjä Anu Mantila 1.1.2007-31.7.2008 Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 160 67624)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Matti Halénille palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.1.2007-31.12.2007. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143)

Toimittaja, viestintäkonsultti Ulpu Iivari ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 8.1.2007 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen toimikauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Oikeustieteen maisteri Anu Riitta Gentz ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosaston asumisen tulosalueen hallitussihteerin virkaan 1.1.2007 lukien. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.12.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 7 000 000 euron osoittaminen yleisenä budjettitukena Mosambikin köyhyyden vähentämisohjelman toteutukselle vuodelle 2008. (UM lähetystöneuvos Riikka Laatu 160 56235)

Vuoden 2006 myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 10 500 000 euron osoittaminen Tansanian kansalliselle metsäohjelmalle vuosille 2007-2010. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 5 000 000 euron osoittaminen Etiopian opettajankoulutuksen tukemiseen vuosille 2008-2010. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Vuoden 2006 myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 24 000 000 euron osoittaminen yleisenä budjettitukena Tansanian köyhyydenvähentämisen budjettitukiohjelman toteutukselle vuosina 2007-2009. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään asetuksen (1348/2003) voimassaolon jatkamisesta vuoden 2007 loppuun saakka. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

Palkkaussopimuksen tekeminen liikkuvan poliisin päällikön Kari Rantalan kanssa. Sopimuspalkka on 6 560 euroa kuukaudessa 1.12.2006 lukien. (SM hallitusneuvos Tiina Eränkö 160 42845)

Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään, mitkä hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten suoritteet ovat maksullisia, mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42968)

Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään, mitkä Pelastusopiston suoritteet ovat maksuttomia, mistä suoritteesta peritään kiinteä maksu sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketalousperiaatteesta poikkeavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Erona voimassa olevaan asetukseen on uusi 1 §, jossa säädetään Tilastokeskuksen maksuttomista suoritteista. Tilastokeskus voisi luovuttaa maksutta yleisen yhteiskuntatilaston keskeisimpiä tilastotietoja asiakkaan käytettäväksi itsepalveluna tietoverkossa. Näitä Tilastokeskuksen tuottamia tietoja on nykyisin saatavissa kansainvälisissä tietoverkoissa maksuttomasti, joten on perusteltua, että ne ovat myös kansallisesti saatavilla maksuttomasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (VM finanssineuvos Anja Simola 160 33260)

Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista. Asetuksessa huomioidaan lainsäädännössä tehdyt muutokset ja käytännössä ilmenneet muutostarpeet. Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti maksuasetukseen ei enää sisällytetä säännöksiä niiden suoritteiden maksullisuudesta, joita tuotetaan vain muille budjettitalouden virastoille ja laitoksille. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2006. Uudella asetuksella säädetään myös yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden sekä avoimen yliopisto-opetuksen maksullisesta toiminnasta. Nykyisin sekä yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden että avoimen yliopisto-opetuksen suoritteista perittävistä maksuista on säännelty opetusministeriön päätöksillä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 30.6.2007 saakka. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta. Opetushallituksen maksullisen toiminnan bruttotulojen on arvioitu olevan 6,9 miljoonaa euroa, tästä julkisoikeudellisten suoritteiden osuus on arviolta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. (OPM hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 160 77204)

Palkkaussopimuksen tekeminen Tiehallinnon pääjohtajan Jukka Hirvelän kanssa. Sopimuspalkka on 9 100 euroa kuukaudessa 1.1.2007 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksen nojalla peritään sähkö- ja maakaasuliiketoimintoihin liittyviä hakemus- ja valvontamaksuja, kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevia hakemusmaksuja sekä päästökaupparekisterin tilinavaus- ja tilinkäyttömaksuja yhteensä noin 3 miljoonaa euroa vuonna 2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2007 talousarvion vahvistaminen. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2007 olisivat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 120 719,28 euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 27 500 euron varaus. Hallintokulut kasvaisivat edelliseen talousarvioon nähden 135,52 euroa. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2005 päättyessä oli noin 1,4 miljardia euroa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään Kuluttajaviraston julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut sekä siitä, mitkä Kuluttajaviraston suoritteista ovat liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

Määrärahan siirto valtiontakuurahastoon ja siirto valtiontakuurahastosta. Kauppa- ja teollisuusministeriö siirtää valtiontakuurahastoon vuoden 2006 ensimmäisen lisätalousarvion momentille 32.30.60 (Siirrot valtiontakuurahastoon) merkitystä määrärahasta 1 048 000 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tulouttaa valtiontakuurahastosta talousarvion momentille 12.32.30 (Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista) 1 048 000 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa sekä summan, jonka puolustusministeriö siirtää valtiontakuurahastoon momentilta 27.10.16. Siirrot liittyvät Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2003 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. (KTM ylitarkastaja Outi Kanniainen 160 63656)

Vuoden 2007 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Työntekijän eläkelain (TYEL) voimaantulo ja eläkelaitoksia koskevat muut lainsäädännön muutokset 1.1.2007 lukien aiheuttavat lukuisia muutoksia eläkelaitosten työeläkevakuutusmaksuja ja vastuuvelan määräytymistä koskeviin laskuperusteisiin. Laskuperustekorko, jonka voimassa oleva arvo on 6,5 %, korvautuu vanhuuseläkerahastojen täydentämistä koskevilla säännöksillä vuoden 2007 alusta alkaen. Eläkerahastojen täydennyskertoimelle arvoksi tulee 2,46 % 1.1.2007 lukien. Täydennyskertoimen ja vastuuvelan laskemisessa käytetyn diskonttauskoron 3 % yhteismäärä muodostaa vuoden 2007 alussa laskuperustekorkoa lähinnä vastaavan vertailuarvon. Vuonna 2007 keskimääräinen TYEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on perusteiden mukaan 21,6 % palkoista, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2006. Tähän maksuun annetaan tilapäinen 0,6 %-yksikön alennus, jolla on tarkoitus purkaa aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Alennuksesta puolet kohdistetaan työntekijän maksuun ja puolet sellaiseen työnantajan maksuun, joka perustuu tariffimaksuun. Myös sellaiset työnantajat, joilta perittävä vakuutusmaksu perustuu osittain tariffimaksuun, tulevat tilapäisen alennuksen piiriin tariffimaksuosuutensa mukaisessa suhteessa. Työntekijän maksu on alle 53-vuotiaille 4,3 % vuonna 2007, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2006. 53-vuotta täyttäneen työntekijän maksu on 5,4 % vuonna 2007 eli samansuuruinen kuin vuonna 2006. Työnantajan maksuksi vuonna 2007 muodostuu keskimäärin 16,7 %. Maksu on samansuuruinen kuin vuonna 2006. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään, mitkä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia, mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2010 helmikuun loppuun saakka. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 160 73922)

Palkkaussopimuksen tekeminen valtion asuntorahaston ylijohtajan Hannu Rossilahden kanssa. Sopimuspalkka on 7 300 euroa kuukaudessa 1.11.2006 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 160 39405)

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2006 loppuun. Uudessa asetuksessa on lähinnä kemikaalilain mukaisten suoritteiden maksuja tarkistettu vastaamaan paremmin aiheutuvia kustannuksia. Suojauskemikaalien hyväksymisen käsittelyn työmääriä on tarkistettu osittain alaspäin ja biosidivalmisteiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä on jaettu useampaan työvaiheeseen ja työmääriä tarkistettu ylöspäin saatujen kokemusten perusteella. Biosidivalmisteiden työmäärän poiketessa keskimääräisestä on mahdollista soveltaa alennus - ja korotusprosentteja (25% ja 50%) keskimääräisestä maksusta alas - ja ylöspäin. Lisäksi maksuja on kauttaaltaan nostettu keskimäärin 10 % palkkakustannusten vuosina 2005-2007 tapahtuneen nousun johdosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 160 39420)

Suomen liittyminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF) hiilirahastoon. Sijoituksen suuruus on 10 miljoonaa euroa. (YM neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio 160 39508)

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista. Maksuja korotetaan palkkakustannusten nousua vastaavasti 11,7 prosentilla. Vesilain mukaisten lupa-asioiden ja eräiden ympäristölupien käsittelymaksujen kustannusvastaavuutta nostetaan lisäksi 25 prosentista 35 prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 160 39447)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Maksuja korotetaan palkkakustannusten nousua vastaavasti 11,7 prosentilla. Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten ja tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittelymaksuja korotetaan lisäksi vastaamaan uusia työmääräarvioita. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 160 39447)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Naisiin kohdistunut väkivalta 2005 -tutkimus julkistettiin 15.12.2006. Tutkimuksen tuloksia on verrattu kahdeksan vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa raportoidaan uuden, vuonna 2005 toteutetun naisuhritutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen kohteena on paitsi naisiin kohdistuvan väkivallan määrä ja piirteet myös naisten väkivaltapelot ja kontaktit auttaviin tahoihin. Tutkimus sisältää myös tietoja väkivallan kehityksestä vuoteen 1997 verrattuna. Tutkimus on osoitteessa http://www.optula.om.fi/37928.htm. Lisätietoja antavat erikoissuunnittelija Minna Piispa p. (09) 160 68110, erikoistutkija Markku Heiskanen p. 010 36 65283, erikoistutkija Juha Kääriäinen p. (09) 8388 3403 ja erikoistutkija Reino Sirén p. 010 36 65372.

Valtiovarainministeriön asettama komennusmiestyöryhmä julkaisi 20.12.2006 komennusmiesten verotusta koskevan muistionsa. Työryhmä on kerännyt tietoa komennusmiesten jälkiverotuksista, niihin liittyvistä oikaisuvaatimuksista ja valituksista sekä komennusmiesten tekemistä veronhuojennushakemuksista. Työryhmä on esittänyt oman suosituksensa veronhuojennushakemusten ratkaisulinjaksi. Työryhmä on selvittänyt komennusmiesten verotuskohteluun liittyviä ongelmakohtia ja tehnyt niitä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Työryhmä esittää työmatkan käsitteen laajentamista verotuksessa siten, että muualla kuin oman työnantajan toimipaikassa työskentelevien työntekijöiden voitaisiin nykyistä useammin katsoa olevan tuloverolaissa tarkoitetulla työmatkalla. Näin ollen verovapaiden matkakustannusten korvausten maksuoikeus laajenisi. Tältä osin työryhmä on tehnyt kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia. Työryhmän muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_tyoryhmamuistiot/20061220Komenn/komennusmies_pdf.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Kirsi Seppälä p. (09) 160 33122 ja ylitarkastaja Panu Pykönen p.(09) 160 33154 valtiovarainministeriöstä.

Ihmisalkuperää olevien lääketieteellisten kokoelmien hyödyntämistä edistävä työryhmä luovutti 15.12.2006 väliraporttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Nykyinen biopankkeja koskeva lainsäädäntö kaipaa täsmentämistä, sillä se on hajallaan, osittain puutteellinen ja ristiriitainen. Vaihtoehtoina ovat nykyisen lainsäädännön selkeyttäminen, biopankkitoimintaa koskevan puitelain laatiminen yhdistettynä muiden säännösten täsmentämiseen tai kokonaan uuden biopankkilainsäädännön aikaansaaminen. Työryhmä ehdottaa alustavasti valtakunnallisen näytekokoelmarekisterin perustamista. Näytekokoelmarekisterille kuuluisi rekisterin ylläpito sekä biopankkien perustamiseen ja lopettamiseen liittyvät tehtävät. Valtakunnallinen rekisteri parantaa näytteen luovuttajien tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia oman näytteen käyttöön myös suostumuksen antamisen jälkeen. Väliraportti on osoitteessa www.stm.fi Julkaisuja. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen p. (09) 160 74714 sekä sihteerit neuvotteleva virkamies Kimmo Pitkänen p. (09) 160 74112, neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo p. (09) 160 74353 ja ylilääkäri Ritva Halila p. (09) 160 73834 sosiaali- ja terveysministeriöstä

.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.