Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2006

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 49/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.12.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Neuvottelukunnan kokoonpanoa laajennetaan Kansaneläkelaitoksen edustuksella sekä neuvottelukunnan enimmäisjäsenmäärä korotetaan 14 jäsenestä 20 jäseneen. Muutos perustuu toimintaympäristössä, erityisesti tietoyhteiskuntakehityksessä, tapahtuneisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään aliupseeriston perustamisen edellyttämät muutokset. Pääesikunnan organisaatiota muutetaan puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamiseen liittyen. Lisäksi tehdään tarkennuksia, jotka koskevat puolustusvoimien virkamiesten yleisiä kelpoisuusvaatimuksia, nimittäviä viranomaisia ja tehtävään määräämistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta. Hyvitysmaksua koskevia tekijänoikeusasetuksen säännösten sanamuotoja muutetaan tekijänoikeuslakiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Maksun suuruus voidaan säätää tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaisesti opetusministeriön asetuksella käyttäen maksuperusteena joko laitteen esitysaikaa jokaiselta alkavalta minuutilta tai laitteen tallennuskapasiteettia mega- tai gigatavuina laskettuna. Tekijänoikeuslain muutoksen myötä tarpeettomiksi tulevat tekijänoikeusasetuksen säännökset kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OPM johtaja Jukka Liedes 160 77481)

Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että koulutuksen arviointineuvosto on mahdollista asettaa myös neljää vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntarajat ylittäviä ennakointitarpeita varten asetetaan tarvittaessa erikseen määritellyllä toimeksiannolla määräajaksi kahden tai useamman koulutustoimikunnan yhteistyöryhmiä. Lisäksi asetetaan koulutustoimikuntaorganisaation osaksi erillinen laajapohjainen koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista ja kehittämistä varten. Koulutustoimikuntien jäsenmääräksi säädetään 8-12 jäsentä. Tietojenkäsittelyalalle perustetaan oma koulutustoimikunta. Muilta osin koulutustoimikuntien toimialaa tai kokoonpanoa koskeviin säännöksiin ei tule muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (OPM ylitarkastaja Laura Hansén 160 77226)

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momenttiin sisältyvien lupapäätösten hinnat korotetaan huomioon ottaen palkka- ja muiden kustannusten nousu. Lupapäätösten hinnat pyöristetään lähimpään viiteen euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OPM ylitarkastaja Matti Hietanen 160 77322)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Tuki on 281 euroa hehtaarilta. Tuki voidaan maksaa 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Lisätuki viljelijöille, joilla on kirjallinen viljelysopimus, on 87 euroa ja muulle tuotannolle 61 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 20.12.2006. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta. Tuotantopalkkioita maksetaan muun muassa syysviljoille sekä öljy-, valkuais- ja kuitukasveille enintään 5,84 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 50 euroa hehtaarilta. Naudoille tuotantopalkkioita maksetaan yhteensä enintään 10,118 miljoonaa euroa, josta emolehmille ja hiehoille enintään 7,0 miljoonaa euroa ja urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille enintään 3,118 miljoonaa euroa. Emolehmille ja hiehoille tuotantopalkkio on enintään 200 euroa eläintä kohden. Urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille tuotantopalkkio on enintään 80 euroa eläimeltä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vesivarahankkeisiin myönnettävän tuen enimmäismäärä nostetaan 100 prosenttiin. Osarahoitetun tuen kansallinen osuus voi olla myös kunnan, kuntayhtymän tai Kainuun hallintokokeilusta annetun lain kokeilualueella maakuntavaltuuston myöntämää rahoitusta. Lisäksi sellaisten osarahoitettujen varsinaiseen maatalouteen liittyvien rakennetukien maksatus toteutetaan kokonaan kansallisista varoista, joissa EY:n rakennerahasto-ohjelmia koskeva yhteisön lainsäädäntö estää tuen maksamisen osarahoitettuna kyseiseen lainsäädäntöön sisältyvien määräpäivien jälkeen. Nuorten viljelijöiden aloitustukien maksamisen edellytyksiä muutetaan niin, että neuvontapalvelujen käyttöä koskevan tukiehdon täyttymisestä on esitettävä selvitys vasta lisätuen viimeisen erän maksamisen yhteydessä nykyisen perustuen kolmannen erän maksamisen sijasta. Jos ehto ei täyty, liikaa maksettu perustuki vähennetään lisätuen kolmannesta avustuserästä ja vastaavasti korkotuen määrää alennetaan. Muutos koskee myös jo tehtyjä tukipäätöksiä. Asetus tulee voimaan 20.12.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus Zoonoosikeskuksesta. Asetuksella perustetaan Zoonoosikeskus, joka on Elintarviketurvallisuusviraston ja Kansanterveyslaitoksen välinen yhteistyöelin. Keskuksen tarkoitus on varmistaa tehokas ja jatkuva yhteistyö zoonoosien eli eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM eläinlääkintötarkastaja Terhi Laaksonen 160 52782)

Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista. Asetuksella annetaan 1.3.2006 voimaan tulleeseen elintarvikelakiin (23/2006) ja terveydensuojelulakiin (763/1994) liittyviä toimeenpanosäännöksiä, jotka koskevat viranomaistutkimuksia ja omavalvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden laatujärjestelmää, pätevyyden arviointia, tutkimusmenetelmiä sekä tietoja, joita näiden laboratorioiden on toimitettava toimeksiantajalle, viranomaiselle tai vertailulaboratoriolle. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki 160 52435)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Käytettynä ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on jo rekisteröintikatsastuksen yhteydessä pääsääntöisesti luovutettava ulkomainen rekisteröintitodistus katsastuksen suorittajalle. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 9 §:ää muutetaan siten, että rekisteröintitodistuksen luovuttaminen ei enää ole ensirekisteröinnin edellytys. Asetus tulee voimaan 1.2.2007. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista vuodelle 2007. Keskuslämmitystalojen lämmitysnormia korotetaan 0,01 eurolla/m2/kk vastaamaan kohonneita kustannuksia. Lämminvesinormia korotetaan kustannusten nousun vuoksi 1,30 euroa henkeä kohti kuukaudessa, jolloin normi vastaa yleisen asumistuen vastaavaa normia. Kunnossapitonormia korotetaan kansaneläkeindeksin nousua vastaavasti 1,7 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisista tavanomaisina pidettävistä menetelmistä ja keinoista järjestää työterveyshuolto. Rakennustyötä tekevien työntekijöiden työterveyshuollon toteuttamisesta ja järjestämisestä säädetään henkilökohtaisen työterveyskortin avulla. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista. Asetuksella täytäntöönpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 26.10.2005 antama direktiivi 2005/59/EY tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkahdeksannen kerran (tolueeni ja triklooribentseeni). Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa tolueenin ja triklooribentseenin (TCB) markkinoille saattamista ja käyttöä. Asetus tulee voimaan 15.6.2007. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan organisaatiosta, henkilöstöstä, asioiden käsittelystä ja toiminnasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon (VNS 8/2006) johdosta koskien suomalaisen sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55275)

Päätös Konginkankaan onnettomuutta selvittäneen tutkintalautakunnan tutkintaselostukseen sisältyvistä toimenpidesuosituksista johtuvista toimenpiteistä. Toimenpidesuositukset on jo huomioitu sekä valtioneuvoston maaliskuussa tekemässä periaatepäätöksessä liikenneturvallisuuden parantamisesta että liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Tieliikenteen turvallisuus 2006-2010. Osa toimenpidesuosituksista on johtanut lainsäädäntömuutoksiin. Vielä vireillä olevien hankkeiden ja selvitystarpeiden osalta päätettiin muun muassa, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa sekä ajoneuvokohtaisen nopeudenrajoittimen enimmäisarvon alentamisen että ajopiirturiin perustuvan ajonopeuden valvontamahdollisuuksien selvittämistä. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös myöntää hallitusneuvos Fredrik Forsbergille ero Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen ylitarkastaja Katri Santtila valtuuskunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2008. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Periaatepäätös kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta. Periaatepäätöksellä vahvistetaan kansallisen väkivallan vähentämisohjelman peruslinjaukset ja edistetään ohjelman koordinoitua toteutusta. Periaatepäätöksen tavoitteena on yhtenäistää väkivaltaa ehkäisevää politiikkaa ja sen toimeenpanoa kaikilla tasoilla ja tehostaa väkivallan ehkäisyyn osallistuvien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OM neuvotteleva virkamies Hannu Takala 160 67860)

Päätös hyväksyä saaristo-ohjelma vuosiksi 2007-2010. Saaristo-ohjelma määrittelee saariston kehittämisen periaatteet ja toimenpiteet lähivuosina sekä vahvistaa eri tasoilla tehtävän kehittämistyön johdonmukaisuutta. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä edistetään saariston oloja kiinnittäen huomiota saariston asemaan aluepolitiikassa, saaristo- ja vesistömatkailun tuotekehitykseen ja markkinointiin, ammattikalastukseen, asumisen kasvuun vapaa-ajan asunnolla ja vapaa-ajan asumisen kehittymiseen osaksi vakinaiseksi asumiseksi ja tähän liittyvään rakentamisen ohjaukseen, liikenne- ja teleyhteyksiin, peruspalvelujen turvaamiseen sekä virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeisiin. Saaristo-ohjelman esityksillä edistetään myös meriklusterin toimintaedellytysten turvaamista ja uusien sisävesiyhteyksien selvittämistä. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös myöntää lunastuslupa Lohtajan kunnassa sijaitsevan puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueen sisällä olevien oikeuksien poistamiseksi, Karhin ja Lohtajan kylien jakokuntien vesijättöalueen lunastamiseksi ja käyttöoikeuden perustamiseksi jakokuntien vesialueisiin. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 160 88213)

Päätös puolustusvoimien materiaalin myynnistä. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaalin johdosta (EK 41/2006) pöytäkirjaan. Valituksi on tullut valtioneuvoston controller, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vuonna 2007 pidettäviin yhtiökokouksiin: Anuukar Holding Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Arek Oy: finanssineuvos Jarmo Kilpelä varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, Edita Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Eka-kiinteistöt Oy: finanssineuvos Jarmo Väisänen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, Elisa Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, FCG Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Hansel Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, HAUS kehittämiskeskus Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa : ministeri Ulla-Maj Wideroos varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, OMX AB (publ): alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, Rahapaja Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja, Sampo Oyj: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, Silta Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja, Solidium Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja, Sponda Oyj: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja ja Tietokarhu Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja. (VM neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen 160 34947)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä, Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005, pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös Metsähallituksen peruspääoman alentamisesta 9,241 miljoonalla eurolla. Alennuksen jälkeen Metsähallituksen peruspääoman arvo on 2 462,5 miljoonaa euroa. Peruspääoman alentaminen muodostuu siitä, että 1) maankäyttömuutosten nettovaikutuksena siirretään 7,945 miljoonan euron arvosta kiinteistövarallisuutta liiketoiminnan taseesta julkisten hallintotehtävien taseeseen 2) hallinnansiirtojen muilta laitoksilta, valtionperintöjen sekä rekisterivirheiden korjauksen yhteenlaskettuna nettovaikutuksena liiketoiminnan hallinnassa olevan omaisuuden arvoa vähennetään 1,296 miljoonan euron arvosta. (MMM ylitarkastaja Mikko Peltonen 160 52410)

Päätös asettaa Tieliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi, jonka pituus on enintään 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi; jäsenet: toimitusjohtaja Reijo Svento, manager Johanna Haavisto, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, talous- ja hallintojohtaja Eeva-Liisa Virkkunen, johtaja Kaisa Vikkula, henkilöstön edustaja Kristiina Kuosmanen ja henkilöstön edustaja Raimo Pakarinen. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös asettaa Varustamoliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi, jonka pituus on enintään 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen; jäsenet: johtaja Sari Aitokallio, johtaja Maarit Herranen, Claims Executive Ulrika Larpes, kaupungin johtaja Henry Lindelöf, hallituksen puheenjohtaja Kirsti Piponius, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, henkilöstön edustaja Teemu Alstela ja henkilöstön edustaja, varajäsen Jorma Korhonen. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös asettaa Luotsausliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi, jonka pituus on enintään 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Matti Puhakka; jäsenet: talousjohtaja Ari Haapanen, logistiikkajohtaja Anne Kariniemi, varatuomari Pekka Leskinen, Director for Business Development Virpi Mäkelä, ylitarkastaja Marja Pokela, merikapteeni Päivi Söderholm ja henkilöstön edustaja, luotsi Hannu Lukkari. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi digitaalisessa lähetysverkossa seuraaville hakijoille: Discovery Communications Europe, Eurosport SA, MTV Oy, MTV Networks Europe/Nickelodeon International Ltd, SWelcom Oy ja The Walt Disney Company Ltd. Lisäksi valtioneuvosto muuttaa Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle radiotoimintaan digitaalisessa televisioverkossa myönnettyä toimilupaa ja Suomen Urheilutelevisio Oy:lle ja TV5 Finland Oy:lle televisiotoimintaan myönnettyjä toimilupia. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös jatkaa markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen johtoryhmän toimikautta. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Markku Tapio (varapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Arto Honkaniemi) kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: finanssineuvos Jarmo Väisänen (finanssineuvos Jarmo Kilpelä) valtiovarainministeriö ja finanssineuvos Kalevi Alestalo (neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen) liikenne- ja viestintäministeriö. Toimikausi päättyy 30.4.2007. (KTM sijoittajasuhdepäällikkö Ilkka Puro 160 63634)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, varatuomari Nina Routti-Hietala valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Sitoumuksen voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella vuosiksi 2007-2009. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan alueellista korkotukea ja erityiskorkotukea siirrettäväksi edelleen luotonsaajille. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Sitoumuksen voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella vuosiksi 2007-2009. Sitoumuksen perusteella valtion varoista korvataan yhtiölle sitoumuksessa määritelty osa yhtiön laina- ja takaustoiminnasta syntyneistä luotto- ja takaustappioista. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle takausprovisiotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Sitoumuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2009 loppuun. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan takausprovisiotukea siirrettäväksi edelleen niille, joiden puolesta yhtiö on antanut takauksen. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1 ja 2 -alueille. Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1 ja 2 -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin osoitetaan myöntämisvaltuutta käytettäväksi yhteensä 36 212 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 17 175 000 euroa ja valtion rahoitusosuus 19 037 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

Päätös asettaa raha-automaattiyhdistyksen hallitus 1.1.2007 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Jukka Vihriälä; I varapuheenjohtaja ohjelmajohtaja Juha Eskelinen; jäsenet: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, kehitysjohtaja Klaus Halla, maaherra Rauno Saari, kansanedustaja Outi Ojala ja kansanedustaja Suvi Lindén. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Päätös määrätä työministeriön erikoissuunnittelija Päivi Laatikainen valtioneuvoston esittelijäksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden sekä valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmat). Vuoden toisen 2006 lisätalousarvion momenteille 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 7 725 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Vuoden 2006 toisen lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:N rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 5 667 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

Periaatepäätös kansallisesta kestävän kehityksen strategiasta. Kansallisen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. Lähtökohtana on, että strategian keskeiset linjaukset auttavat eri toimijoita tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien laadinnalle, Euroopan unionin uudistetun kestävän kehityksen strategian kansalliselle toimeenpanolle sekä osallistumiselle YK:n ja muihin kansainvälisiin kestävän kehityksen prosesseihin. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM ympäristöneuvos Sauli Rouhinen 160 39468)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 14.12.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kasvinsuojeluaineasetus). Ehdotus käsittää kokonaisuudistuksen, jolla kumotaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskeva direktiivi (91/414/ETY) ja tiettyjä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamien ja käytön kieltämisestä annettu neuvoston direktiivi (79/117/ETY). Ehdotuksessa kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevien lupien myöntämisen edellytykset ja hyväksymismenettelyt ovat voimassa olevan direktiivin kaltaiset. Ehdotuksella pyritään kasvinsuojeluaineita koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen, johdonmukaisuuteen ja yhdenmukaistamiseen EU:ssa sekä organisaation keventämiseen. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön hallitussihteeri Marko Hasarille palkatonta virkavapautta valtion toisen viran hoitamista varten 1.1.2007-31.12.2008. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Määräaikainen hallitussihteeri Jenni Honkonen puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2007-31.12.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Oikeustieteen tohtori, projektijohtaja Satu Paasilehto opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.1.2007 alkaen. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Kasvatustieteiden tohtori, ylitarkastaja Aki Tornberg opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 15.12.2006 alkaen. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Filosofian maisteri, ylitarkastaja Maija Innola opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 15.12.2006 alkaen. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Pia Nyblom opetusministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2007-31.10.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Aho maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-28.2.2007, kuitenkin enintään niin kauan, kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Laura Nordenstreng liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2007 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Tekniikan lisensiaatti Risto Murto liikenne- ja viestintäministeriön yli-insinöörin virkaan 1.2.2007 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Oikeustieteen kandidaatti Jaana Koski sosiaali- ja terveysministeriön hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2007 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73194)

Hallintotieteiden tohtori, oikeustieteen kandidaatti Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2007-31.12.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Ikoselle myönnetään vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen apulaisosastopäällikön virastaan. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73194)

Valtioneuvosto myönsi apulaisosastopäällikkö Riitta Viitalalle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikön virasta 1.1.2007-31.12.2007. (STM hallitusneuvos toimistopäällikkönä Liisa Perttula 160 73797)

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Puumalainen vähemmistövaltuutetun virkaan 1.1.2007-31.12.2011. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.12.2006 seuraavia asioita:

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta. Perusteluna matkustusasiakirjan maksun korottamisille on biometrisen sirun käyttöönotto kaikissa passilajeissa paitsi väliaikaisessa passissa. Biometrisen passin omakustannushinta Suomessa on 107 euroa. Väliaikaisessa passissa ei ole sirua, mutta edustustoihin on jouduttu tekemään erityisesti väliaikaisten passien valmistusta varten mittavat laite- ja tietolinjainvestoinnit. Viisumien käsittelymaksut määräytyvät Euroopan unionin säännösten mukaisesti. Euroopan unionin neuvosto on tehnyt päätöksen (2006/440/EY), jonka mukaan viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisista kuluista peritään hakijalta maksuna 60 euroa. Suomi ottaa päätöksen mukaisesti käyttöön uuden käsittelymaksun 1.1.2007 lukien. Lisäksi on otettava huomioon lisäkustannukset, jotka aiheutuvat eurooppalaisen viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönotosta ja biometriasta, jota VIS:n käyttöönottaminen viisumihakemusten tutkimismenettelyssä edellyttää. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Vuoden 2005 verotustietojen tultua käyttöön, valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen ehdotetulla tavalla kasvattaa vuonna 2006 valtiolle tulevaa osuutta noin 185 miljoonalla eurolla ja pienentää kuntien osuutta noin 134 miljoonalla eurolla, seurakuntien osuutta noin 9 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen osuutta noin 42 miljoonalla eurolla. Asetus tulee voimaan 15.12.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 28.07.95 (Valtion maksettavaksi tulevat korot) arviomäärärahan ylittäminen 2 365 449 eurolla. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Lahden kaupungin Kannaksen lukion peruskorjaushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 321 hyöty-m2:ksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2006 kustannustasossa on 5 740 800 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Espoon kaupungin Kirkkojärven koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 819,5 hyöty-m2:ksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2006 kustannustasossa on 10 446 900 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään lakia ja valtioneuvoston asetusta tarkemmin vesivarahankkeisiin myönnettävän tuen kohdentumisesta. Muutoksen jälkeen vesivarahankkeeseen voidaan Itä-Suomen Tavoite 1-ohjelma-alueella myöntää tukea 100 prosenttia vesivarahankkeiden investoineissa hyväksyttävistä kustannuksista. Voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvista osarahoitteisista ohjelmista hakemuksia ei voi tulla vireille enää 31.12.2006 jälkeen. Asetus tulee voimaan 20.12.2006. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 52901)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007. Asetuksella säädetään lakia ja valtioneuvoston asetusta tarkemmin maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007. Maatilatalouden rakennetuen kohteet säilyvät pääosin entisinä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 tietyin siirtymäsäännöksin. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 160 54247)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 väliaikaisen käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia vuonna 2007 myönnetään, vahvistaminen. Vuoden 2007 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 154,60 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 2,50, kulutusmenoja 60,39 ja tuotannon ohjaamiseen 4 eli yhteensä 66,89 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2007 myöntää, rajataan 7 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 160 54226)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 32.10.19 (Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 4 miljoonalla eurolla. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin on vuoden 2006 talousarviossa budjetoitu 36 miljoonaa euroa. Määrärahan käyttö 31.10.2006 oli 29 354 619,12 euroa. Loppuvuoden tarpeen arvioidaan olevan 10 500 000 euroa. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 160 64599)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 32.30.43 (Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 1 327 000 eurolla. Momentille on budjetoitu 18 700 000 euroa. Finnvera Oyj:lle on maksettu luotto- ja takaustappiokorvauksia 10.11.2006 mennessä yhteensä 15 227 429,42 euroa. Kera Oyj:lle ja Finnvera Oyj:lle annettuihin valtioneuvoston sitoumuksiin perustuva luotto- ja tappiokorvauksen vielä jäljellä oleva tarve on noin 4 799 400 euroa. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 160 64599)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Asetuksen kohtia tarkistetaan uusien työmääräarvioiden perusteella sekä yhtenäistetään hinnoittelua. Hakemuksesta perittävät maksut on määritelty siten, että maksut vastaavat niiden tuottamisesta valtiolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia. Asetuksella kumotaan samanniminen asetus (1241/2005). Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2008 saakka. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Työministeriö oikeuttaa sisäasiainministeriön, opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön käyttämään valtion vuoden 2006 toisen lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 11 314 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Talousneuvoston sihteeristö esitteli 11.12.2006 raporttinsa talousneuvostolle ja luovutti sen selvityksen tilaajalle, pääministeri Matti Vanhaselle. Raportin mukaan globalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia jatkossakin, mutta samalla myös sopeutumiskykyä koskevat haasteet lisääntyvät. Tämän vuoksi Suomessa on tarpeen jatkaa uudistumiskykyä edistäviä toimia. Raportti nostaa koulutus- ja innovaatiojärjestelmän edelleen kehittämisen, työmarkkinoiden toiminnan tehostamisen ja joustavoittamisen, eläkejärjestelmän rahoituspaineiden hillinnän sekä päästöttömien energialähteiden kehittämisen tärkeiksi edellytyksiksi hyvän talouskehityksen jatkumiselle. Raportin suositukset ovat pääosin varsin yleisluonteisia, mutta myös konkreettisia uudistuksia ehdotetaan harkittavaksi. Raportin tiivistelmä on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/j17-suomen-vastaus-globalisaation-haasteeseen/pdf/fi178106.pdf, osa I: Globalisaation haasteet Euroopalle on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=178075 ja osa II: Suomen vastaus globalisaation haasteeseen on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=178080. Lisätietoja antavat alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä p. (09) 160 22171, 040 550 6351 sekä projektipäällikkö Maarit Lindström p. (09) 160 22134, 040 531 8262 valtioneuvoston kansliasta.

Oikeusministeriön asettama rajatyöryhmä luovutti 12.12.2006 mietintönsä oikeusministeriölle. Mietintö sisältää työryhmän ehdotuksen Ahvenanmaan demilitarisoidun alueen rajaviivojen täsmentämiseksi ja muuntamiseksi nykyaikaiseen karttatekniseen järjestelmään. Työn taustalla ovat Ahvenanmaan demilitarisoidun ja neutralisoidun vyöhykkeen koordinaatteihin ja rajoihin liittyvät epäselvyydet ja tulkinnanvaraisuudet. Täsmällinen ja nykyaikainen kartta on merkityksellinen lähinnä sotilaallisessa mielessä, mutta sillä on myös akateemista ja poliittista merkitystä, katsoo työryhmä. Erityisesti ilmailua varten on tarve saada demilitarisointirajat piirrettyä kartalle. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että maankohoaminen otettaisiin huomioon vyöhykerajan määritelmässä, vyöhykerajan päivityksen tarve tarkistettaisiin 50 vuoden välein ja että Ahvenanmaan sopimuksessa käytetty ilmaisu "matala vesi" tulkittaisiin keskimääräiseksi vedenkorkeudeksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että julkaistaisiin merikartan erityispainos, josta käyvät ilmi Ahvenanmaan sopimuksen mukaiset rajaviivat sekä vyöhykeraja. Työryhmän mielestä maakuntaraja olisi selkeyden vuoksi syytä piirtää myös huviveneilyyn tarkoitetuille merikartoille. Työryhmä ei ehdota muutoksia Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1163180292132. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Jannika Enegren-Åberg p. (09) 160 67686 ja lainsäädäntösihteeri Jörgen Groundstroem p. (09) 160 67717 oikeusministeriöstä.

Kunnallisen demokratian kehittämishankkeen loppuraportti luovutettiin 12.12.2006 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Hanke on osa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. Toimenpide-ehdotuksina tulevaa demokratian kehittämistä ajatellen raportti ehdottaa, että demokratian kehittämistyötä tulisi tulevilla hallituskausilla tehdä samanaikaisesti kun kuntien toimintaa ja hallintoa uudistetaan muutoin. Niin uusien palvelutuotantomuotojen laajeneva käyttöönotto, markkinasuuntautuneiden tapojen entistä laajempi leviäminen kuntasektorille sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus samoin kuin lukuisat muut toimintaympäristömuutokset vaikuttavat demokratian tilaan ja kehittämiseen merkittävästi. Tämä tulee tulevassa uudistustyössä ja demokratian kehittämisessä ottaa huomioon. Muutokset edellyttävät myös demokratian tilan säännöllisempää ja aktiivisempaa seurantaa, resursointia sekä muun muassa luottamushenkilöiden työmenetelmien ja luottamustoimen hoidon edellytysten edelleen kehittämistä ja lisäksi entistä tiiviimpää yhteistyötä paikallistason eli kuntien kanssa. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/562006. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Inga Nyholm p. (09) 160 44524 sisäasiainministeriöstä.

Kulttuurin kansantaloudellisia vaikutuksia selvittänyt työryhmä luovutti 13.12.2006 raporttinsa kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Kulttuurin kansantaloudellisen vaikuttavuuden tietoperustan vahvistaminen on työryhmän käsityksen mukaan yksi tärkeimmistä kulttuuripolitiikan haasteista. Työryhmä pitää tärkeänä kulttuurin toimialojen talouteen liittyvien kansainvälisten aloitteiden seuraamista ja niihin vaikuttamista. Työryhmä esittää kulttuurin satelliittitilinpidon pilotoinnin välitöntä aloittamista. Pilotoinnin tavoitteena tulee olla perustan luominen varsinaiselle satelliitille. Työryhmä suosittaa, että pilotointi käynnistetään vuonna 2007 sen laatiman kulttuurin toimialojen toimialaluokituksen pohjalta sitä tarvittaessa täydentäen ja muut ulottuvuuden huomioiden. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti keskittynyt kulttuurin kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Työryhmän esittämä kulttuurin satelliitti on tilastollinen väline, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa kattavan ja koherentin, kaikkia kulttuurin toimialoja koskevan, tilastotiedon tuottamisen. Se luo myös perustaa kulttuurin sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kehittämiselle, mikä on merkittävä osa kulttuuripolitiikan tietoperustan kehittämistä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/Kulttuurin_Arvo?lang=fi. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake p. (09) 160 77232 opetusministeriöstä.

Maahanmuuttajayrittäjyyden edellytyksiä ja edistämiskeinoja Suomessa selvittänyt kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä julkisti 13.12.2006 raporttinsa. Yrittäjyyden politiikkaohjelman resursoima selvitys linkittyy hallituksen uuteen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan ja työperusteisen maahanmuuton edistämiseen. Työryhmä pitää tärkeänä, että hallitus vahvistaa maahanmuuttajayrittäjyyden edellytyksiä osana mikro- ja yksinyrittäjyyden toimintaympäristön kehittämistä. Nykyisiä palvelukonsepteja on räätälöitävä maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin sopiviksi. Hyviksi havaittuja toimintamalleja, kuten pääkaupunkiseudun NYP-yrityspalvelut ja Kotka - Haminan seudun yrityspalvelut (ml. yrittäjyysasiamiespalvelut), ehdotetaan yleisesti sovellettavaksi. Raportissaan työryhmä ehdottaa 13 toimenpiteen ohjelmaa. Raportti on osoitteessa http://www.ktm.fi/files/17062/279Mamu_raportti1312.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Jorma Immonen p. (09) 160 64689 kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja tutkija Tuula Joronen p. 040 3344 783 Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutusyhtiölaki 2005 -työryhmä luovutti 29.11.2006 mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä ehdottaa kokonaan uuden vakuutusyhtiölain säätämistä. Uusi vakuutusyhtiölaki noudattaa osakeyhtiölain rakennetta ja systematiikkaa. Näin lakeja voitaisiin jatkossakin soveltaa rinnakkain. Vakuutusyhtiölaki sisältäisi edelleen vakuutustoiminnan erityispiirteitä koskevan säännöstön, joita yleinen osakeyhtiölaki ei tunne. Uudessa vakuutusyhtiölaissa muun muassa vastuuvelan kattamista koskevia säännöksiä pyrittäisiin yksinkertaistamaan ja muuttamaan siten, että ne entistä paremmin ottavat huomioon sijoitusmarkkinoilla ja vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa tapahtuneen kehityksen. Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltasuhteet muuttuisivat, sillä Vakuutusvalvontavirasto ei enää valvoisi kilpailuoikeudelliselta näkökannalta omistajakontrollisäännösten noudattamista eikä sulautumisen ja vakuutuskannan luovuttamisen muodossa tapahtuvia yritysjärjestelyjä. Mietintö on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/12/aa1165915237324/passthru.pdf. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Juhani Turunen p. (09) 160 74470 ja hallitussihteeri Pia Rinne p. (09) 160 73751 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.