Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.12.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 270/2006 vp) vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden nettolisäys on 828 miljoonaa euroa. Valtion kassassa olevaa edellisten tilikausien kumulatiivista ylijäämää pienennetään 493 miljoonalla eurolla. Hallinnonalojen määrärahoihin 97,8 miljoonan euron lisäys. Kolmas lisätalousarvioesitys on 730 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Kolmas lisätalousarvioesitys huomioiden valtionvelan määräksi vuoden 2006 lopussa arvioidaan 58,6 miljardia euroa, mikä vastaa 35,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 271/2006 vp) laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi. Finnvera Oyj ehdotetaan säädettäväksi tuloverosta vapaaksi yhteisöksi. Tuloverovapaus edellyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle. Ilmoitus komissiolle on tehty 31.10.2006. Verovapautta ei voida saattaa voimaan ennen kuin komissio on antanut asiassa päätöksensä. Tämän johdosta laki tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tuloverovapautta sovellettaisiin ensimmäisen kerran sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana laki tulee voimaan. (VM ylitarkastaja Minna Upola 160 33168)

Esitys (HE 272/2006 vp) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ylläpitojärjestelyn yhteydessä kunnille ja kuntayhtymille palautettujen arvonlisäverojen takaisin maksamisesta aiheutuvan lisärasituksen kompensointi korottamalla yksityiselle ylläpitäjäyhteisölle tai säätiölle maksettavaa yksikköhintaa. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OPM lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Esitys (HE 273/2006 vp) laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksilla pannaan täytäntöön kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Tämä edellyttää lain soveltamisalan täsmentämistä siten, että laki koskee myös kudoslaitoksissa tai niiden toimesta tapahtuvaa kudosten ja solujen hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua sekä tähän toimintaan liittyviä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Lakiin lisätään uusi luku, jossa on säännökset kudoslaitosten toimintaa koskevista vaatimuksista. Lääkelaitos myöntää toimiluvan kudoslaitoksille ja valvoo niitä. Lääkelaitos voi periä toimiluvasta ja valvonnasta maksun. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rooli lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena säilyy ennallaan. (STM neuvotteleva virkamies Mervi Kattelus 160 74161)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.12.2006 seuraavat lait:

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista ja laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta (HE 93/2006 vp). Lailla valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista säädetään valtioneuvoston jäsenille maksettavan palkkion määräytymisperusteesta ja eräistä muista tehtävän hoitamiseen liittyvistä korvauksista ja järjestelyistä sekä etujen veronalaisuudesta. Valtioneuvoston jäsenelle maksettava palkkio vastaa jatkossa eduskunnan varapuhemiehelle maksettavaa palkkiota ja pääministerille maksettava palkkio eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Uusi palkkio on suuruusluokaltaan nykyistä vastaava. Lailla selkeytetään lisäksi erilaisia nykyisin olemassa olevia etuja ja korvauksia. Valtioneuvoston jäsenille maksettavat edut ovat lähtökohtaisesti veronalaisia. Tuloverolakia muutetaan kuitenkin valtioneuvoston jäsenten matkustusoikeuden ja pääministerin virka-asuntoa koskevan edun veronalaisuuden osalta. Palkkion määrää koskevia säännöksiä sovelletaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan valtioneuvoston jäseniin. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 82/2006 vp). Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutetaan niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli- ja ulosottoviranomaisen sekä muiden laissa tarkoitettujen viranomaisten tehtävänä on kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen. Viranomaiset saavat sähköisesti tietoja rekisteristä, johon kieltoa koskevat tiedot merkitään. Lakiin lisätään säännökset kiellon merkitsemisestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:ää muutetaan niin, että verohallinnolla on vastaavanlainen oikeus kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisilla antaa oma-aloitteisesti tietoja poliisille kiellon valvontaa varten. Liiketoimintakiellon sisältöä tarkistetaan niin, että kieltoon määrätty ei saa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa toiseen valtioon perustetun yhteisön nimissä. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 160 67719)

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 30/2006 vp). Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutetaan niin, että velallisen velvollisuutta maksaa velkojaan lisää maksuohjelman aikana saamillaan lisätuloilla lievennetään. Maksuvelvollisuus lievenee niin, että velallisen on käytettävä lisätuloistaan puolet velkojen maksuun nykyisen kahden kolmasosan sijasta. Tuomioistuin voi määrätä selvittäjän lisäsuoritusten vahvistamista koskevassa asiassa. Säännöksiä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa vahvistettuihin maksuohjelmiin. Velallisen kuolema ei enää raueta maksuohjelmaa. Lakiin lisätään säännös siitä, milloin velalliselle tuomittu sakko kuuluu velkajärjestelyn piiriin. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 160 67719)

Laki pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 140/2006 vp). DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarpeellinen henkilönkatsastus saadaan tehdä henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Lisäksi henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen määrittämiseksi, saa tehdä myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 160 67708)

Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta (HE 106/2006 vp). Vankeinhoitolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja salassapitomääräysten estämättä saada tuomioistuimelta tietoja vakavaan väkivaltarikokseen tai seksuaalirikokseen syyllistyneen vangin oikeudenkäyntiasiakirjoista, jos tiedot ovat tarpeen vankeuslaissa tarkoitetun rangaistusajan suunnitelman laatimisessa arvioitaessa vangin tarvetta osallistua vankilassa järjestettävään, rikostenuusimisen ehkäisemiseen tähtäävään toimintaohjelmaan, valittaessa vankeja tällaiseen ohjelmaan tai täytäntöönpantaessa sitä. Luovutettavista tiedoista edellytetään poistettavaksi rikoksen uhria koskevat yksityiskohtaiset henkilötunnistetiedot. Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että siinä säilytetään säännös poliisimiehen velvollisuudesta tiedustella sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon vuoksi etsintäkuulutetulta henkilöltä muun muassa asevelvollisuuden suorittamisesta, velkajärjestelystä tai hoidettavana olemisesta päihdehuollon laitoksessa taikka lastensuojelulaitoksessa. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 160 67578)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään säännös Ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä. Tiedonsaantioikeutta koskevan säännöksen avulla parannetaan tiedonkulkua vastaanottokeskusten ja lupaviranomaisten välillä ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista olosuhteista. Jäljittämistä koskevalla säännöksellä pannaan täytäntöön pakolaisen määritelmädirektiivin ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan direktiivin säännökset, joissa jäsenvaltioiden edellytetään pyrkivän suojellakseen ilman huoltajaa olevan alaikäisen etua jäljittämään hänen perheenjäsenensä mahdollisimman nopeasti. Lait tulevat voimaan 1.2.2007. (SM neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri 160 42913)

Laki verohallintolain muuttamisesta (HE 189/2006 vp). Verohallintolakia muutetaan siten, että Verohallitus voi nykyistä laajemmin siirtää määräyksellään tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta koskevan toimivallan toiselle verovirastolle. Verohallituksen määräys voi koskea kaikkia julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Määräys voi koskea myös tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta, jos verotus edellyttää erityistä asiantuntemusta tai jos verotusta koskevan toimivallan siirto on tarpeen verohallinnon töiden ja tehtävien tasaisen jakautumisen edistämiseksi. Lakiin lisätään samalla säännös Konserniverokeskuksesta. Nykyisestä poiketen jatkossa myös Konserniverokeskuksen päätöksestä tehtävä valitus osoitetaan sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirin alueella on verovelvollisen kotikunta. Koska muutos tulee voimaan samaan aikaan kun Konserniverokeskuksen toimivaltaa laajennetaan, nykyistä säännöstä sovelletaan vielä vuoden 2007 aikana vireille tuleviin valituksiin. Suurten yritysten ja konsernien verotuksen keskittämistä verohallinnon muista yksiköistä Konserniverokeskukseen jatketaan. Myös osa pääkaupunkiseudun verotustehtävistä siirretään muualla maassa oleviin verovirastoihin. Käytännössä siirto koskee lähinnä tavallisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta. Myös yhdistysten ja säätiöiden verotusta voidaan siirtää. Muutos parantaa edellytyksiä hoitaa verotustehtävät nykyistä pienemmällä henkilömäärällä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 209/2006 vp). Verontilityslakia muutetaan siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden yksittäisten kuntien ja seurakuntien metsäerän laskentaperusteena käytetään metsäkeskuksittain laskettuja bruttokantorahatuloja. Kantorahatulot jaetaan yksittäisille kunnille näiden kuntien alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Laki arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta (HE 211/2006 vp). Arvonlisäverolain veroedustajaa koskevaa säännöstä muutetaan Euroopan yhteisön oikeuden mukaiseksi. Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan hakeutuessa Suomessa verovelvolliseksi veroedustajaa ei enää vaadita, jos ulkomaalainen on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai valtioon, jonka kanssa noudatetaan viranomaisten keskinäisessä avunannossa vastaavia menettelyjä kuin jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Muiden ulkomaalaisten osalta veroedustaja säilyy hakeutumisen edellytyksenä. Verovirasto voi veroedustajan lisäksi nykyiseen tapaan vaatia vakuuden veron suorittamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM ylitarkastaja Marja Niiranen 160 34733)

Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa (HE 212/2006 vp). Lailla toteutetaan yhteisön lainsäädännön edellyttämä siirtymävaiheen sääntely tilanteissa, joissa Bulgariasta tai Romaniasta tuotu tavara on asetettu tulliselvitys- tai tullimenettelyyn ennen näiden maiden liittymistä Euroopan unioniin tai joissa tavara on ennen liittymisajankohtaa lähtenyt kyseisistä valtioista ja tuotu Suomeen mainitun ajankohdan jälkeen. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan edellä mainittujen menettelyjen päättyessä tai tuonnin yhteydessä edelleenkin tavaran maahantuonnin arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä eikä yhteisökauppaa koskevia sääntöjä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Marja Niiranen 160 34733)

Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta (HE 124/2006 vp). Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille joko 570 tuntia tai vaihtoehtoisesti 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Valtionosuus määräytyy kuten nykyisinkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesti. Lisäksi säädetään toiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM johtaja Eeva-Riitta Pirhonen 160 77268)

Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta (HE 228/2006 vp). Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpitämiseksi perustetaan järjestelmä, johon sähköntuottajat voivat korvausta vastaan tarjota vaatimukset täyttäviä, poistumisuhan alaisia voimalaitosyksiköitään. Vastineeksi nämä sitoutuvat varmistamaan yksiköiden käyttövalmiuden ja käyttämään niitä järjestelmän sääntöjen edellyttämällä tavalla. Järjestelmään kuuluvat voimalaitosyksiköt pidetään talvikaudella 1.12.-28.2. enintään 12 tunnin käyttövalmiudessa. Niiden tuottama sähkö tulee tarjota markkinoille järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Järjestelmän kustannukset rahoitetaan erillisillä maksuilla, joita järjestelmän hoitajaksi ehdotettu järjestelmävastaava kantaverkonhaltija kerää siirto- ja rajasiirtopalveluiden käyttäjiltä. Järjestelmä on voimassa määräaikaisesti talvikauden 2010-2011 loppuun asti. Laki tulee voimaan 15.12.2006. Laki on voimassa 28.2.2011 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus toimenpiteillään turvaa sen, että sähkön saatavuus varmistetaan Suomessa kaikissa olosuhteissa riittävällä omavaraisuudella joutumatta turvautumaan sähkön käytön rajoituksiin. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta ja laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 48 a §:n muuttamisesta (HE 77/2006 vp). Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on tehdä eläkelaitosten rahastointiperiaatteisiin ja vakavaraisuusmekanismiin muutokset, jotka mahdollistavat eläkelaitosten osakesijoitusten osuuden nostamisen ja siten korkeampien sijoitustuottojen tavoittelemisen. Tätä kautta tavoitteena on hillitä työeläkemaksun nousupainetta. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 76/2006 vp). Lain tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintosäännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta ja laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 79/2006 vp). Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta säädetään. Lisäksi tehdään siihen liittyviä muutoksia eläkelaitoksia koskeviin lakeihin. Laki koskee työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden, eläkekassojen, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja merimieseläkekassan harjoittamaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Eläkelaitosten vakavaraisuusrajaa laskettaessa otetaan huomioon työeläkevarojen sijoittamiseen liittyvät riskit nykyistä täsmällisemmin. Lisäksi tehostetaan mahdollisuutta sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti sijoitustoiminnan kehityksen mukaisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta ja laki vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta (HE 78/2006 vp). Vakuutusvalvontavirastosta annettuun lakiin lisätään säännökset viraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyydestä, viraston toiminnan tavoitteesta ja johtokunnan tehtävistä. Lisäksi lakiin tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta (HE 237/2006 vp). Urheilun lajiliittojen mahdollisuuksia valvoa urheilijoiden pakollisen tapaturma- ja eläketurvan järjestämistä lisätään. Vakuutuslaitosten on ilmoitettava lajiliitoille niiden alaisten urheiluseurojen ja muiden urheilutoimintaa harjoittavien yhteisöjen urheilijoille ottaman vakuutuksen alkamisesta sekä vakuutuksen päättymisestä kesken pelikauden. Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskeva urheilijatulon alaraja nostetaan 9 600 euroon. Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin lisätään korvausasioiden käsittelyä koskevat menettelysäännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Jaakko Hannula 160 73883)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta, laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 182/2006 vp). Työttömyysturvalautakunnan nimi muutetaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnaksi. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle säädetään uudeksi työskentelymahdollisuudeksi mahdollisuus käsitellä muutoksenhakuasia vahvennetussa jaostossa. Lisäksi lakiin lisätään säännökset hallintojaostosta sekä sen ja vahvennetun jaoston päätösvaltaisuudesta ja jaoston päätösvaltaisuutta koskevaa säännöstä tarkistetaan. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa voidaan toimittaa suullinen käsittely yksityisen asianosaisen pyynnöstä. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaa koskeviin säännöksiin tehdään myös muut tarpeelliset muutokset, jotka vahvistavat sen itsenäistä asemaa ja riippumattomuutta muutoksenhakuasioiden käsittelijänä ja selkeyttävät muutoksenhakujärjestelmää eri muutoksenhakulautakuntien välillä. Työttömyysturvalakia ja aikuiskoulutustuesta annettua lakia muutetaan siten, että työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalla on oikeus ratkaista Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan taikka Koulutusrahaston päätöksistä tehtyjä poistohakemuksia. Lisäksi muutoksenhakua työttömyysturvalautakuntaan koskeviin säännöksiin tehdään tarpeelliset muutokset, jotka johtuvat työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan nimen muutoksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta (HE 255/2006 vp). Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia muutetaan niin, että lain voimaantulon jälkeen hyväksytyllä korkotukilainalla perusparannettuja vuokra-asuntoja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitusajat lyhennetään 30 vuoteen. Lisäksi erityisryhmille tarkoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen perusparannusta varten myönnettyjen korkotukilainojen saajilla on oikeus hakemuksen perusteella vapautua rajoituksista, jos lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut vähintään 20 vuotta. Muista kuin erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen korjaamiseen myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvistä rajoituksista on oikeus vapautua jo 10 vuoden kuluttua. Myös nämä muutokset koskevat vain niitä lainoja, jotka on hyväksytty korkotukilainoiksi lain voimaantulon jälkeen. Vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi aina, että valtio on vapautettu lainaan liittyneistä vastuista. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (YM ylitarkastaja Anna Simola 160 39646)

Tasavallan presidentti hyväksyi Sambian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 51/2006 vp). Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 7.9.2005. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Sambian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentti ratifioi Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp). Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeen ja turvatakuulausekkeen vaikutuksista ja toimenpanoon vaadittavista toimenpiteistä annetaan eduskunnalle selvitys seuraavan vaalikauden alussa. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tiedottaa vastaisuudessa Eurooppa-neuvoston virallisista ja epävirallisista kokouksista eduskunnan asianomaisille valiokunnille myös kirjallisesti. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55771)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.12.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noottienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehty pöytäkirja Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä. Noottienvaihto on voimassa 1.12.2006 alkaen. Asetus tulee voimaan 12.12.2006. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.12.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

V.a. asiainhoitaja, lähetystöneuvos Bo Lindroosin tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa lähetystöneuvos Outi Holopaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä. (TM neuvotteleva virkamies Sirkka Potila 010 60 48016)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Johtaja, tekniikan tohtori Markku Kalevi Mattila Suomen Akatemian pääjohtajan virkaan 1.3.2007 lukien 29.2.2012 päättyväksi määräajaksi. (OPM kansliapäällikkö Harri Skog 160 77210)

MUUTA

Tasavallan presidentti ratkaisi 32 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.12.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. Turun ja Turunseudun käräjäoikeudet yhdistetään Turun käräjäoikeudeksi ja Kokemäen, Kyrönmaan ja Orimattilan käräjäoikeudet lakkautetaan. Kokemäen tuomiopiiriin kuuluvat kunnat siirretään Porin ja Tampereen käräjäoikeuksien tuomiopiireihin, Kyrönmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat kunnat Kauhajoen, Seinäjoen ja Vaasan käräjäoikeuksien tuomiopiireihin sekä Orimattilan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat kunnat Lahden, Porvoon ja Tuusulan käräjäoikeuksiin. Asetuksella kumotaan
1) valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (1623/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,
2) valtioneuvoston päätös 1171/2001, 3) valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä 845/2002,
4) valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä 556/2003,
5) valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä 632/2005 sekä 6) valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä 147/2006.
Asetus tulee voimaan 1.4.2007. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus liiketoimintakieltorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 4 § muutetaan, koska liiketoimintakieltorekisterin ylläpitoa, käyttötarkoitusta ja sisältöä koskevat säännökset ovat pääosin liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n 1 momentissa. Asetuksen 6 § kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 160 67719)

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Uusia alempia taulukkomaksuluokkia (2,5 euroa ja 5 euroa) otetaan käyttöön, nykyistä toiseksi alinta taulukkomaksua alennetaan 0,50 eurolla 11,50 euroon ja samalla nostetaan tilitysmaksua 0,5 prosentista 1,25 prosenttiin. Aikaisemman 200 euron tilityskertaisen katon sijasta tilitysmaksua voidaan periä enintään 400 euroa tilityskerralta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallitussihteeri Kari Liede 160 69527)

Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2009 loppuun. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Etuoikeutettujen tulojen luetteloon lisätään lapselle maksettavat perhe-eläkkeet. Samalla asetukseen tehdään eräitä säädösteknisiä korjauksia. Uudistuksella saatetaan leskeksi jääneet lasten yksinhuoltajat yhdenvertaiseen asemaan muiden yksinhuoltajien kanssa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (YM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 160 39637)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 14.-15.12.2006. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Eurooppa-neuvoston pääaihe on unionin laajentuminen. Toisena pääteemana Eurooppa-neuvosto paneutuu oikeus- ja sisäasioihin. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Tiina Ferm ja ylitarkastaja Kari Kainulainen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Päätös hyväksyä osaamiskeskusohjelma vuosille 2007-2013. Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on osaamiskeskusten välisen yhteistyön lisääminen. Sisällöllisinä painopistealueina ovat toiminnan kansainvälisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä osaamisintensiivisten yritysten kasvun vauhdittaminen. Elinkeinoelämän ja tutkimuksen välinen toimiva alueellinen yhteistyö säilyy ohjelman lähtökohtana, mutta toiminnan painopistettä suunnataan selvästi aikaisempaa enemmän kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on osaltaan vaikuttaa innovaatiopolitiikan yleisten tavoitteiden toteutumiseen alueilla. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 160 44506)

Päätös hyväksyä valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa toteuttavat osaamisklusterit ja osaamiskeskukset vuosiksi 2007-2013. Osaamiskeskusohjelmaan hyväksytään seuraavat osaamisklusterit: HealthBio - Terveyden bioklusteri, Hyvinvointiklusteri, Elintarvikekehityksen klusteri, Tulevaisuuden energiateknologiat, Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt, Matkailu ja elämystuotanto, Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit, Meriklusteri, Älykkäät koneet, Forest Industry Future, Asumisen osaamisklusteri ja Ympäristöteknologiaklusteri. Lisäksi ohjelmaan hyväksytään seuraavat osaamiskeskukset: Uudenmaan, Oulun seudun, Varsinais-Suomen, Tampereen seudun, Hyvinkään-Riihimäen seudun, Satakunnan, Hämeen, Lahden seudun, Kaakkois-Suomen, Mikkelin seudun, Savonlinnan seudun, Pohjois-Karjalan, Kuopion seudun, Jyväskylän seudun, Seinäjoen seudun, Länsi-Suomen, Kokkolan seudun, Kainuun, Lapin, Raahen seudun ja Kouvolan seudun osaamiskeskus. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 160 44506)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Euroopan komissiolle Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan ja sen täydennysosan muuttamista. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Euroopan komissiolle Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan ja sen täydennysosan muuttamista. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Euroopan komissiolle Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma-asiakirjan ja sen täydennysosan muuttamista. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Euroopan komissiolle Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman muuttamiseksi. Esitys koskee Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma-asiakirjan ja sen täydennysosan muuttamista. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. (SM neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari 160 44682)

Päätös hyväksyä sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisen jako. Aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 392 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 642 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös kuntien harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista. 70 kunnalle jaetaan yhteensä 28 500 000 euroa harkinnanvaraista rahoitusavustusta. (SM ylitarkastaja Ville Salonen 160 44645)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2005 johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeen vaatiessa lainsäädännöllisiin ja muihin toimiin pikaluototuksen saamiseksi hallintaan muun muassa velvoittamalla pikaluottoyritykset rekisteröitymään ja tekemään luottosopimukset kirjallisina ja huolehtivan siitä, etteivät luoton kokonaiskustannukset ole missään tilanteessa kohtuuttomia. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös määrätä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission suomalaiset jäsenet ja varajäsenet sekä komission suomalainen puheenjohtaja ajaksi 1.1.2007-31.12.2009, kuitenkin enintään siihen saakka kun uusi rajajokisopimus tulee voimaan. 1) jäsen, joka on lainoppinut ja omaa kokemusta tuomarin tehtävissä: johtaja Matti Hepola Lapin ympäristökeskuksesta varajäseninään ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta ja esittelijä Ulla Hantunen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta; 2) jäsen, joka on teknillinen asiantuntija: ylitarkastaja Heli Rissanen Lapin ympäristökeskuksesta varajäseninään biologi Pekka Räinä Lapin ympäristökeskuksesta ja lakimies Matti Hyvönen Lapin ympäristökeskuksesta ja 3) jäsen, joka on rajaseudun oloihin hyvin perehtynyt henkilö: lehtori Matti Myllykangas varajäseninään vararehtori Pekka Pelttari ja toimitusjohtaja Kaarina Aho. Komission suomalaiseksi puheenjohtajaksi määrätään johtaja Matti Hepola. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 160 53285)

Päätös asettaa säteilyturvaneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Asko Aalto (ylitarkastaja Kaija Kivinen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Raimo Salonen (hallitussihteeri Liisa Katajamäki) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti (yli-insinööri Jorma Aurela) kauppa- ja teollisuusministeriö, insinöörieverstiluutnantti Juhani Juutilainen Pääesikunta (ylilääkäri Pekka Koponen Sotilaslääketieteen keskus), vanhempi tutkija Maila Hietanen (erikoistutkija Carita Aschan) Työterveyslaitos, professori Timo Paakkala (professori Hannu Manninen KYS), ylifyysikko Matti Koskinen TAYS (sairaalafyysikko Päivi Nikkinen HUS), professori Pirkko Kellokumpu-Lehtinen TAYS (ylifyysikko Jarmo Kulmala TYKS) ja ylitarkastaja Jaana Pennanen (ylitarkastaja Else Peuranen) ympäristöministeriö. (STM johtaja Risto Aurola 160 74127)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Markku Juhani Helin oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2007-31.12.2011. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Lainsäädäntöneuvos Katri Johanna Kummoinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2007 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jyrki Kangas Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään 1.1.2007 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.2.2007-31.1.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Hanhilahdelle myönnetään vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta maatalousneuvoksen virastaan. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Johtaja, tekniikan lisensiaatti Heikki Aronpää Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen johtajan virkaan 1.1.2007 lukien viiden vuoden määräajaksi. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 160 39402)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.12.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) kuuden miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nicaraguan suoraan budjettitukeen vuosina 2007-2009. (UM apulaisosastopäällikkö Matti Pullinen 160 55694)

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 9 703 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nepalin maaseudun vesihuollon ja sanitaation kehittämishankkeeseen vuosina 2007-2011. (UM apulaisosastopäällikkö Matti Pullinen 160 55694)

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) yhdeksän miljoonan euron myöntäminen Etiopialle kohdennetuista vuoden 2006 myöntö- ja sopimusvaltuuksista käytettäväksi Etiopian maaseudun vesihuolto- ja ympäristöhankkeelle vuosina 2007-2011. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista. Väestörekisterikeskuksen maksujen osalta muutokset liittyvät uuden kyselypalvelujärjestelmän (VTJkysely) käyttöönottoon. Vaikutukset maksutaulukkoon ovat vähäiset. Maistraattien eräiden erillispalvelujen sekä asiakirjapalvelujen maksuja korotetaan omakustannushintatutkimukseen perustuen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2007 saakka. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 44554)

Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta. Edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksettiin vuonna 2006 korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Vuonna 2007 korvausperuste on sama kuin vuonna 2006. Korvaus maksetaan syyskuussa 2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 160 44554)

Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 19 964 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 1 271 000 euroa ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 1 300 000 euroa käytettäväksi Kainuun maakunnassa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Vuoden 2006 valtion talousarvion momentin 28.80.60. (Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista) ylittäminen 90 000 eurolla. Valtio suorittaa palveluksessaan olevan henkilöstönsä osalta Koulutusrahastolle valtion henkilöstölle myönnetyistä ammattitutkintostipendeistä aiheutuneet kustannukset. Ammattitutkintostipendin käyttö on parantuneen tiedottamisen takia lisääntynyt voimakkaasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valtion henkilöstön käyttö 21.11.2006 oli 251 790 euroa. Koko vuoden käytöksi tullee lähes 300 000 euroa. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta. Valtion taidemuseon maksullisen toiminnan bruttotulojen on arvioitu olevan vuonna 2007 1 585 000 euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Suomenlinnan hoitokunnan maksullisen toiminnan bruttotulojen on arvioitu olevan vuonna 2007 3 835 000 euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Lohipadon erityiskoulun, vuoden 2007 alusta Tervaväylän koulun Lohipadon toimintayksikön, oikeuttaminen allekirjoittamaan sen uusia noin 4 800 htm2:n tiloja koskeva vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vuokra-aika on 15 vuotta, se alkaa rakennustöiden valmistuttua 1.7.2009 ja vuosivuokra on 778 700 euroa (alv 0 %). (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Sipoon kunnan Söderkullan yläasteen uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 120 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2006 kustannustasossa on 8 300 600 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 30.60.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) 700 000 euron myöntäminen Kaakkois-Suomen metsäkeskukselle. Momentin määrärahan suuruus on 45 379 000 euroa, josta on tämän jälkeen myöntämättä 500 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki) arviomäärärahan ylittäminen 96 300 000 eurolla. Ylitystarve johtuu siitä, että vuonna 2006 käyttöönotettu tilatuki voidaan maksaa aiemmin suunnitellusta poiketen maatalousyrittäjille lähes kokonaisuudessaan vuonna 2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 32.20.83 (Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen) arviomäärärahan ylittäminen 4 500 000 eurolla. Momentilla on budjetoitu 62 500 000 euroa. Määrärahan käyttö Tekesin kirjanpidon mukaan 29.11.2006 oli noin 56 miljoonaa euroa, minkä lisäksi asiakkaat ovat Valtiokonttorin ilmoituksen mukaan jo nostaneet 4,8 miljoonaa euroa. Lisäksi lainapäätöksiä on Valtiokonttorissa odottamassa nostoa 2,2 miljoonan euron arvosta ja käsittelyssä olevien ja käsittelyyn vielä tulevien lainahakemusten määrä on noin 4 miljoonaa euroa. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 160 64599)

Kahden henkilön kutsuminen ydinenergianeuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi neuvottelukunnan toimikauden loppuun 30.9.2009 asti. Kutsuttavat ovat toimitusjohtaja Harri Tuomisto Fortum Nuclear Services Oy:stä ja konsultti Ami Rastas. (KTM yli-insinööri Jorma Aurela 160 64832)

Palkkaussopimuksen tekeminen Lääkelaitoksen ylijohtajan Hannes Wahlroosin kanssa. Sopimuspalkka tarkistetaan 8 400 euroksi kuukaudessa 1.12.2006 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 7.12.2006

Valtion paikallis- ja aluehallinnolle palvelutavoitteet

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan torstaina 7. joulukuuta valtion paikallis- ja aluehallinnon palvelutavoitteiden vahvistamista vuodelle 2007. Palvelutavoitteet ovat viranomaisen lupaus esimerkiksi käsittelyajan enimmäispituudesta tai odotusajasta palveluun. Ohjaavan viranomaisen asettama palvelutavoite on sen alaista viranomaista sitova. Tavoitteen asettaminen ei kuitenkaan muodosta kansalaiselle subjektiivista oikeutta vaatia tavoitteen toteutumista.

Palvelutavoitteet tulevat voimaan 1.1.2007 alkaen. Niiden toteutumista seurataan ministeriöiden ja alaisen hallinnon välisissä vuotta 2007 koskevissa tulosneuvotteluissa. Palvelutavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan lääninhallitusten maaliskuussa 2008 valmistuvissa, vuotta 2007 koskevissa peruspalvelujen arviointiraporteissa. Myös eduskunnan hallintovaliokunnalle annetaan vuosittain selvitys paikallis- ja aluehallinnolle asetetuista palvelutavoitteista sekä niiden toteutumisesta.

Palvelutavoitteita ovat asettaneet alaiselleen valtion paikallishallinnolle oikeusministeriö (ulosotto), valtakunnansyyttäjänvirasto (syyttäjä), sisäasiainministeriö ja lääninhallitukset (maistraatti, pelastustoimi, poliisitoimi ja rajavartiolaitos), valtiovarainministeriö (verohallinto) sekä työhallinto. Lisäksi palvelutavoitteita ovat asettaneet alaiselleen valtion aluehallinnolle kauppa- ja teollisuusministeriö (TE-keskus, asiakastyytyväisyys ja yrityspalvelut), työministeriö (TE-keskus, työvoimapalvelut), maa- ja metsätalousministeriö (TE-keskus, maaseutupalvelut), ympäristöministeriö (alueellinen ympäristökeskus ja ympäristölupavirasto), sosiaali- ja terveysministeriö (työsuojelupiirit) sekä opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö liikenne- ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö (lääninhallitukset).

Esimerkiksi poliisin toimintavalmiusaika tulee kiireellisissä hälytystehtävissä olla Etelä-Suomen läänissä keskimäärin 16-28 minuuttia ja Lapin läänissä keskimäärin 18-50 minuuttia. Hätäkeskusten tulee vastata 90 %:iin hätäpuheluista 10 sekunnissa. Maistraatit vahvistavat isyyden tunnustamiset enintään kahdessa päivässä ja tarkastavat määräajassa saapuneet edunvalvontaan liittyvät vuositilit saman vuoden aikana. Verohallinto lupaa vastata palvelunumeropuheluissa 60 sekunnin kuluessa 70 %:iin ruuhka-ajan ulkopuolella saapuvista puheluista. Syyttäjän palvelutavoitteena on, että syyteharkinnan keskimääräinen käsittelyaika on alle kaksi kuukautta.

Palvelutavoitteiden asettamisen taustalla on eduskunnalle huhtikuussa 2005 annettu selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selonteossa hallitus edellyttää, että ministeriöt ja lääninhallitukset asettavat alaiselleen paikallis- ja aluehallinnolle konkreettiset, mitattavat valtion palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet vuosittain. Valtion paikallishallinnon palvelutavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/valtionpaikallishallinto.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tarja Hyvönen, p. (09) 160 42835 tai 050 555 5230 ja neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen, p. (09) 160 42826 tai 040 748 8757

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi luovutti 30.11.2006 selvityksensä Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Selvityksessä esitetään, että Helsinkiin liitetään osa Lounais-Sipoosta. Osan itäinen rajaus kulkee Puronniityntien ja Immersbyntien välissä kiinteistöjen rajoja mukaillen, pohjoisessa rajaus kulkee Degermossan ja Ängskullan pohjoispuolelta. Osaan kuuluvat mm. Itäsalmi, Karhusaari ja Landbo, lisäksi Vantaan kaupungista Helsinkiin liitetään ns. Västerkullan kiila. Selvitys on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/F02B0A6A567AC594C225723600371B05/$file/532006.pdf. Lisätietoja antavat kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi 050 308 0540 ja erityisavustaja Raimo Holster (09) 160 43511 sisäasiainministeriöstä.

Kuntien rahoitusjärjestelmää selvittänyt työryhmä luovutti 1.12.2006 raporttinsa alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Työryhmä selvitti mahdollisuuksia vahvistaa kuntien verotulopohjaa siirtämällä kunnallisverotuksen vähennyksiä valtion rasitukseksi. Työryhmä selvitti yhtenä vaihtoehtona verovähennysten aiheuttamien vaikutusten korvaamista kunnallisveron täydennyksenä. Täydennys maksettaisiin valtion talousarvion kautta, ja toimenpide toteutettaisiin puitelain kirjauksen mukaisesti kustannusneutraalisti valtion ja kuntien välillä alentamalla laskennallisia valtionosuuksia vastaavalla määrällä. Työryhmä selvitti ja arvioi koelaskelmien perusteella myös malleja, joissa valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistettaisiin yhdistämällä sisäasiainministeriön yleinen valtionosuus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmään. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/2AC0C9B5F96F0D2EC2257237002978C6/$file/522006.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Rainer Alanen (09) 160 44644, neuvotteleva virkamies Markku Nissinen (09) 160 44522 ja ylitarkastaja Vesa Lappalainen (09) 160 44596 sisäasiainministeriöstä.

Ikääntyvän väestön palveluita syrjäseuduilla selvittänyt työryhmä luovutti 7.12.2006 mietintönsä alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Työryhmä esittää kokeiluhankkeen asettamista. Hankkeessa pyrittäisiin löytämään erityyppisille, riittävän kokoisille alueille parhaiten soveltuvia poikkihallinnollisia malleja. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla palvelut voidaan turvata joustavasti ja edullisesti väestöään menettävillä syrjäseuduilla. Kokeilua johtamaan asetettaisiin valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa on eri ministeriöiden, Suomen Kuntaliiton, kokeilualueiden, yrittäjäjärjestöjen ja lääninhallitusten edustus. Kokeilussa mukana olevat kunnat voivat hakea poikkihallinnollisiin syrjäisten seutujen vanhustenhuollon uudistushankkeisiin rahoitusta lääninhallitusten EU- ja kehittämishankerahoista sekä sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankerahoista. Mietintö on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/840FF7F19C6B12C3C225723D0027DBDA/$file/552006.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Paavo Pirttimäki (09) 160 42516 ja neuvotteleva virkamies Mika Rossi (09) 160 42286 sisäasiainministeriöstä.

Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus ja kulttuuriset oikeudet -selvitys luovutettiin 29.11.2006 kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Selvityksessä analysoitiin kulttuuripolitiikkaan liittyviä sopimuksia, julistuksia, lainsäädäntöä, hallitusohjelmia, strategioita, normeja ja hallintokäytäntöjä sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Kulttuuripolitiikan etiikkaan liittyviä kansainvälisiä ja eri valtioiden aloitteita on olemassa runsaasti. Kulttuuripolitiikan etiikkaa kuvataan reilun kulttuurin käsitteellä. Reilu kulttuuri merkitsee kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja osallisuutta kulttuuriseen merkityksenantoon ikään, sukupuoleen, vähemmistöasetelmaan kieleen, vammaisuuteen, etniseen, uskonnolliseen tai kulttuuriseen taustaan katsomatta. Reilun kulttuurin ulottuvuuksiin kuuluu pääsy ihmiskunnan ja oman kulttuuripiirin traditioon, fyysinen, alueellinen ja kulttuurinen saavutettavuus ja saatavuus, kulttuuritarjonnan moninaisuus ja osuvuus, kulttuuritarjontaan osallistuminen sekä mahdollisuus, osallisuus ja kyky kulttuuriseen itseilmaisuun ja merkitystuotantoon. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm50.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa suunnittelija Lea Halttunen p. (09) 160 77055 opetusministeriöstä.

Liikennekampanjointi-työryhmä luovutti 4.12.2006 mietintönsä Kun viestit - viesti kunnolla liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle. Liikennekampanjointia on lisättävä ja tehostettava, jotta sillä voidaan tukea liikennepoliittisiin tavoitteisiin pääsyä. Työryhmä suosittelee, että liikennehallinnon yhteiskampanjoiden budjetti nostetaan yli miljoonaan euroon vuodessa. Viime vuosina kampanjointiin on käytetty noin 400 000 euroa. Tieliikenteen turvallisuusviestinnälle halutaan yhteiset tunnukset, joita sekä hallinto että järjestöt voivat käyttää omassa viestinnässään. Tunnuksia on tarkoitus hyödyntää myös liikenneturvallisuustoimijoiden pitkäjänteisessä yhteiskampanjassa. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/ upl450-Julkaisuja%2052_2006.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, viestintäjohtaja Katariina Kivistö p. (09) 160 28330 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan tehostaminen - työryhmä luovutti 5.12.2006 väliraporttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että selvitetään mahdollisuudet perustaa hallinnonalalle kaksi liikelaitosta, jotka ovat työnimeltään Health and Welfare Innovations ja Työlääketieteen klinikka. Health and Welfare Innovations keskittyisi sosiaali-, terveys- ja työterveyden alan konsultointiin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti ja tuotteistaisi konsultaatio-osaamista läheisessä yhteystyössä sektoritutkimuslaitosten kanssa. Työlääketieteen klinikka keskittyisi nimensä mukaisesti työlääketieteeseen liittyvien palvelujen tuottamiseen. Työryhmä korostaa, että ennen lopullisia ratkaisuja on syytä tehdä tarkat liiketoimintasuunnitelmat mahdollisesti muodostettavien liikelaitosten osalta. Työryhmä ehdottaa myös, että Kansanterveyslaitos lopettaa koe-eläinyksikkönsä, joka siirtyy Helsingin yliopiston osaksi. Muina tuottavuusohjelman mukaisina toimenpiteinä työryhmä ehdottaa, että hallinnonalan sektoritutkimuslaitoksista vähennetään noin sata budjettirahoitteista henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä. Väliraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/12/hu1165318345452/passthru.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Kari Välimäki p. (09) 160 73194 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.