Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.12.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 267/2006 vp) laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Työantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa koskeva sääntely nostetaan lain tasolle, kun nykyisin asiasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistoimintaa koskevalla yleissopimuksella. Lakia sovelletaan kunnissa ja kuntayhtymissä. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Esitys (HE 268/2006 vp) laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta. Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen toimivallanjako kuljetuslupien myöntämisessä muutetaan elokuun loppuun voimassaolleiden säännösten mukaiseksi eli Ajoneuvohallintokeskus myöntää CEMT-luvan. Lakia muutetaan myös siten, että viittaus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin siirretään säännöskohdan sisällä tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Esitys (HE 269/2006 vp) Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Sopimus koskee Pohjoiskalotin koulutussäätiön antamaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta vuosina 2007-2010. Sopimus on koulutuspaikkojen lukumäärää, säätiön toiminnan arvioinnin kehittämistä ja sopimuksen voimassaoloaikaa lukuun ottamatta sisällöltään samanlainen aiemman, vuosia 2003-2006 koskevan sopimuksen kanssa. (TM neuvotteleva virkamies Sirkka Potila 010 60 48016)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.12.2006 seuraavat lait:

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta (HE 116/2006 vp). Lain soveltamisalaa laajennetaan siten, että maksuvapautusta sovelletaan myös työnantajaan, jolla on kiinteä toimipaikka Ilomantsin tai Juuan kunnassa, Lieksan tai Nurmeksen kaupungissa taikka Rautavaaran tai Valtimon kunnassa. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 44500)

Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta (HE 101/2006 vp). Palosuojelumaksun maksuunpano ja tilitys keskitetään Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Yleisavustusta voidaan myöntää jatkossa vain pelastusalalla toimiville järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Avustuksen laskentatapaa tarkistetaan vastaamaan vakiintunutta päätöskäytäntöä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2006 vp). Maksun alaisten tuotteiden määrittelyssä viitataan vuoden 2002 alusta voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön. Samalla öljyjätemaksun määrä korotetaan nykyisestä 4,2 sentistä 5,75 senttiin kilolta. Lisäksi öljyjätemaksuina kertyviä avustuksia ei enää myönnetä ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamiseen eikä valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Laki säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Säästöpankin kantarahaston alentamista ja omien kantarahasto-osuuksien hankkimista koskevat säännökset muutetaan siten, että ne vastaavat soveltuvin osin uuden osakeyhtiölain vastaavia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 107/2006 vp). Verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään siirtohinnoitteluoikaisun tekemisestä etuyhteyssuhteessa tehdyn liiketoimen ehtojen poiketessa ehdoista, joita riippumattomien osapuolten välillä olisi käytetty. Lisäksi säädetään verovelvollisen velvollisuudesta laatia ja esittää siirtohinnoittelua koskeva dokumentointi sekä dokumentointivelvollisuuden laiminlyönnin perusteella määrättävästä veronkorotuksesta. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin tehdään verotusmenettelystä annettuun lakiin tehtyä muutosta vastaava sanonnallinen korjaus. Muutoksilla tarkennetaan markkinaehtoperiaatteen soveltamista etuyhteydessä tehtyihin kotimaisiin ja rajat ylittäviin liiketoimiin ja velvoitetaan verovelvolliset tietyissä tapauksissa laatimaan dokumentointi sen osoittamiseksi, että käytetty siirtohinnoittelu vastaa markkinaehtoperiaatetta. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 123/2006 vp). Valtion eläkerahastosta valtion talousarvioon tehtävän siirron määrä on valtion eläkerahastosta annetussa laissa säädetystä 40 prosentista poiketen myös vuonna 2007 enintään 40 prosenttia valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvasta eläkemenosta. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 160 33108)

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 120/2006 vp). Teollisuuden sähkövero alennetaan puoleen nykyisestä sekä puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla, metallurgisten prosessien jätekaasuilla ja kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä tuotetun sähkön verotuki poistetaan. Muut sähköntuotannon tuet jatkuvat vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia sähköverotuksen menettelysäännöksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 160 33148)

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 190/2006 vp). Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella eli vuoden 2009 loppuun. Lakia muutetaan lisäksi siten, että indeksiehdon saa ottaa myös kaukojäähdytysenergian ja höyryn toimitussopimuksiin sekä vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyihin lauttaliikenteen palvelusopimuksiin. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 119/2006 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokanta alennetaan 22 prosentista 8 prosenttiin. Pieniin korjauspalveluihin luetaan polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Laki tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (VM ylitarkastaja Marja Niiranen 160 34733)

Laki opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 125/2006 vp). Kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan päätöksistä tehdyt poistovaatimukset ratkaisee opintotuen muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus kuten nykyisin. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan organisaatiota muutetaan siten, että lautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja. Laki tulee voimaan 1.5.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (HE 99/2006 vp). Lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin. Teleyrityksellä on oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla ei ole pääsyä lapsipornosivustoihin. Poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa lapsipornosivustoista. Poliisi pyytää ja vastaanottaa tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja muun muassa kansalaisjärjestöiltä, yksityisiltä henkilöiltä, teleyrityksiltä ja viranomaisilta. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28305)

Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 111/2006). Lain tavoitteena on puolittaa teleyrityksiin kohdistuva tietoturvamaksun aiheuttama maksurasitus siten, että niiden maksama tietoturvamaksu vastaa niitä kokonaiskustannuksia, jotka Viestintävirastolle aiheutuvat sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. Tämä tapahtuu puolittamalla tietoturvamaksun määräytymisen perusteena olevan maksuyksikön määrä. Samalla tietoturvamaksua koskevia säännöksiä kokonaisuudessaan selkeytetään ja saatetaan ne vastaamaan viestintämarkkinalailla (393/2003) säädettyjä viestintämarkkinamaksua koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 138/2006 vp). Alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi muutosturvaa laajennetaan harkinnanvaraisella muuttoavustuksella, jota muutosturvan piiriin kuuluvien lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen oikeutetulle. Työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnettävän matka-avustuksen enimmäiskestoa pidennetään. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2006 toisen lisätalousarvion (HE 208/2006 vp) täydentämisestä ja esityksestä vuoden 2006 toisen lisätalousarvion (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 208/2006 vp, HE 244/2006 vp ja HE 258/2006 vp). Eduskunta on 24.11.2006 päättänyt, että vuotta 2006 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2006 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 159/2006 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 188/2006 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on vapauttaa sopimusvaltioiden lentoliikenneyritykset tietyistä toisen sopimusvaltion veroista ja näin parantaa näiden yritysten kilpailuasemaa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.12.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 tarkistetaan lisäämällä liitteen ryhmään 7 kaksi uutta arvonimeä, nuorisoasiainneuvos ja ympäristöneuvos. Asetus tulee voimaan 1.12.2006. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimus on voimassa 18.11.2006 alkaen. Asetus tulee voimaan 5.12.2006. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan 1.11.2004 allekirjoitettu Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestön rekisteröintiä koskeva sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Sopimus ja laki (955/2005) tulevat voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Azerbaidzhanin kanssa 29.9.2005 allekirjoitettu verosopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 13.10.2006 annettu laki. Sopimus on tullut voimaan 29.11.2006. Laki (892/2006) tulee voimaan 7.12.2006. Asetus tulee voimaan 7.12.2006. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Sveitsin kanssa 19.4.2006 allekirjoitettu verosopimuksen muutospöytäkirja ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 29.9.2006 annettu laki. Pöytäkirja on voimassa 1.12.2006 lukien. Laki (866/2006) tulee voimaan 7.12.2006. Asetus tulee voimaan 7.12.2006. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.12.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Irma Ertmanin tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Kirsti Eskelisen valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij-saaren huoltohenkilökunnan kulkulupakäytännöstä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa suurlähettiläs Nina Vaskunlahden valtuuttaminen allekirjoittamaan maailmanlaajuista siviilisatelliittijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välinen yhteistyösopimus. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Suurlähettiläs Kauko Jämsenin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Irina Santon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välinen puitesopimus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta. (YM neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen 160 39458)

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Nina Vaskunlahden valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välinen sopimus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta. (YM neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen 160 39458)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.12.2006 seuraavat nimitysasiat:

Korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkoihin määräaikainen hallintoneuvos Matti Juhani Halén 1.1.2007-31.12.2007, kansliapäällikkö Seppo-Sakari Vanhala ja lainsäädäntöneuvos Eija Tellervo Siitari-Vanne 4.12.2006-31.3.2007, esittelijäneuvos Riitta Johanna Mutikainen ja hallintooikeustuomari Eva Katri Marjatta Mäenpää 1.4.2007-31.7.2007 sekä esittelijäneuvos Eila Marjatta Rother 1.8.2007-31.12.2007. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Laamanni Hilpi Pälvi Elina Ketola Kotkan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2007 lukien, hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Yli-Kokkila Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2007 lukien, hallinto-oikeustuomari Marjatta Matilda Korsbäck Vaasan hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien, hallintooikeustuomari Tuula Marja-Liisa Vilenius Oulun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien ja ma. hallintooikeustuomarin, hallinto-oikeussihteeri Aila Marjatta Kovala Rovaniemen hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.1.2007 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.12.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 144 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentti nimitti työtuomioistuimen sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009 seuraavasti: 1) Jäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, hovioikeudenneuvos Risto Jalanko ja lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, sekä näille varajäseniksi hallitusneuvos Esa Lonka, professori Matti Mikkola, oikeustieteen tohtori Outi Suviranta ja esittelijäneuvos Marina Äimä. 2.a) Työsuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi varatuomari Martti Niskanen, varatuomari Hannu Rautiainen, varatuomari Juha Sutela ja oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen, sekä näille varajäseniksi varatuomari Risto Alanko, juris kandidat Peter Forsström, varatuomari Minna Etu-Seppälä, varatuomari Tapio Kari, varatuomari Rauno Lindahl, varatuomari Kauko Rautiainen, oikeustieteen kandidaatti Merru Tuliara ja toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola. 2.b) Työsuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi lakimies Heli Ahokas, varatuomari Anu-Tuija Lehto, 1. varapuheenjohtaja Anssi Vuorio ja vastaava lakimies Timo K. Vertanen, sekä näille varajäseniksi varatuomari Pekka Reinamo, varatuomari Kyösti Suokas, lakimies Timo Koskinen, vicehäradshövding Ralf Forsén, varatuomari Pia Zaerens, puheenjohtaja Pertti Raitoharju, varatuomari Annemarje Salonen ja lakimies Juhani Rantinoja. 2.c) Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi hallitusneuvos Tuomo Vainio ja neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, sekä näille varajäseniksi hallitusneuvos Tuija Wilska, työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, varatuomari Risto Voipio ja lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren. 2.d) Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi neuvottelujohtaja Jukka Kauppala ja oikeustieteen kandidaatti Ari Komulainen, sekä näille varajäseniksi lakimies Niina Nurminen, lakimies Matti Koskinen, lakimies Katja Lehto-Komulainen ja oikeustieteen kandidaatti Markku Kojo. (OM hallitusneuvos Sami Sarvilinna 160 67610)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 259/2006 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Jannika Åberg-Enegren 160 67886)

Tasavallan presidentti päätti myöntää 1 367 valtion virka-ansiomerkkiä valtion virkamiehille sekä päätti hylätä 211 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM hallitusneuvos Veikko Liuksia 160 34960)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.11.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kotikuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (956/2005) tulee voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Valtioneuvoston asetus väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (957/2005) tulee voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Poliisin perustutkintoon sisältyvällä toisen kotimaisen kielen kokeella voi osoittaa poliisimiehen virassa vaadittavat tämän kielen kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1.12.2006. (SM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Lupaviranomaista koskevasta 9 §:stä poistetaan Kotkan rannikkoalue, joka lakkaa itsenäisenä joukko-osastona 1.1.2007 lukien. Kotkan rannikkoalueen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat siirtyvät Suomenlahden meripuolustusalueelle. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Säännöksestä, jonka mukaan suoja-alueet on jaettu eri viranomaisten toimialueeseen kuuluviksi, poistetaan Kotkan rannikkoalue. Kotkan rannikkoalue lakkaa itsenäisenä joukko-osastona 1.1.2007 lukien ja sille kuuluvat suoja-alueet siirretään Suomenlahden meripuolustusalueelle. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta. Määräaikainen sotilasammattihenkilön virka korvataan määräaikaisella aliupseerin viralla. Muutos on tarpeen sen vuoksi, että valtioneuvoston selonteon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004 perusteella luotavaan uuteen aliupseeristoon sisältyy myös nykyinen sotilasammattihenkilöstö. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (612/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2006. Kuljetusavustusta maksetaan 3,52-56,70 euroa 1 000 litraa kohden riippuen siitä, millä tukialueella maito on tuotettu. Asetus tulee voimaan 5.12.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustusta myönnetään Lapin läänin alueella tuotetusta lihasta, kuitenkin yhteensä enintään 190 000 euroa. Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 34,78-139,31 euroa tonnilta. Asetus tulee voimaan 5.12.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 21 ja 25 §:n muuttamisesta. Käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen rekisteröintimenettelyjä yksinkertaistetaan edellyttämällä jatkossa erillistä selvitystä vaatimustenmukaisuudesta tai rekisteriin merkittävistä tiedoista vain tapauksissa, joissa se ei suoraan käy ilmi ajoneuvon tyyppihyväksyntänumeron ja ulkomaisen rekisteröintitodistuksen perusteella. Muutoskatsastusvelvollisuus istuinpaikkaluvun osalta poistetaan ennen 17.6.2003 käyttöönotetuilta L3e-luokan moottoripyöriltä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Autoihin, ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 38 §:n tarkoittaman lisäkuorman kuljettamista varten katsastuksessa aiemmin hyväksyttyjä lisäistuimia saa ylikuorman kuljetusoikeuden poistumisen 1.1.2008 jälkeenkin käyttää varsinaisina istuimina, jos ajoneuvolle säädettyjä massoja ei ylitetä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Käyttösäännöksistä poistetaan vaatimus jousittamattomalla taka-akselilla varustetun moottoripyörän 60 km/h nopeusrajoituksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista. Asetus uudistetaan siten, että se vastaa uusia vuoden 2007 alusta voimaan tulevia paikallisen ja seudullisen väestöpohjan mukaan määräytyviä syrjäisyyslukuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä. Asetuksella täydennetään vesienhoidon järjestämistä koskevaa sääntelyä. Asetuksella annetaan vesienhoidon järjestämislakia tarkemmat säännökset vesienhoitosuunnitelman laatimisesta sekä suunnitelmaan sisällytettävistä eri selvityksistä ja tiedoista. Asetuksella säädetään tarkemmin myös pintavesien tyypittelyn perusteista sekä pinta- ja pohjavesien tilan luokittelusta. Lisäksi säädetään vesienhoitoalueiden seurantaohjelmista. Asetus tulee voimaan 1.12.2006. (YM hallitussihteeri Satu Räsänen 160 39645)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2007. Asumistuen perusomavastuuosuudet pidetään pääosin ennallaan. Yhden henkilön ruokakunnan täysimääräisen tuen rajoja on korotettu yhdellä tuloluokalla 510 eurosta 525 euroon työmarkkinatuen muutoksen vuoksi. Asumistuen hoitomenoja tarkistetaan kustannusten muutosta vastaavasti. Enimmäisasumismenoja tarkistetaan tuensaajien vuokrien keskimääräistä nousua vastaavasti 0,16 eurolla neliömetriä kohden kuukaudessa. Osa-asuntojen enimmäisasumismenoja korotetaan samalla perusteella. Enimmäisasumismenojen tarkistaminen nostaa keskimääräistä asumistukea 2,4 euroa kuukaudessa. Tuensaajien määrän arvioidaan alenevan 2 500:lla vuoden 2006 lopun arvioidusta tasosta, joten se olisi vuoden 2007 lopussa noin 147 500. Keskimääräisen tuen, joka on vuoden 2006 lopussa 230 euroa kuukaudessa, arvioidaan nousevan neljällä eurolla ja olevan vuoden 2007 lopussa 234 euroa kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (YM erikoistutkija Keijo Tanner 160 39619)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.11.2006 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää eversti Jorma Jokisalolle ero kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2007 lukien ja määrätä hänen tilalleen eversti Heikki Bergqvist lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.1.2010. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelman tarkistus. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2010 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2007-2011 koskeva valtiontalouden kehyspäätös ja syyskuussa annettu vuoden 2007 talousarvioesitys sekä niihin liittyvät talouspolitiikan linjaukset ja arviot taloudellisesta kehityksestä. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy ylijäämäisenä ohjelmakauden aikana ja täyttää vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun keskipitkän ajan tavoitteen. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Aleksanterin teatterin ja saksalaisen hautausmaan arvon vahvistamisesta sekä muista järjestelyistä. Hanasaaren kulttuurikeskuksen arvoksi vahvistetaan kahdeksan miljoonaa euroa, Aleksanterin teatterin kiinteistön arvoksi kuusi miljoonaa euroa ja saksalaisen hautausmaan arvoksi nolla euroa. Omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöjen taseeseen muuhun omaan pääomaan kyseisillä arvoilla 1.12.2006 lukien. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon johdosta (VNS 4/2006 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. (OPM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 160 77252)

Päätös hyväksyä seuraavien rekisteröityjen yhteisöjen tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitetut opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset: Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry., Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry., Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry., Helsingin Juutalainen seurakunta ry. Seuraavien yhdistysten hakemukset hylätään: Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry., Vihdin steinerkoulun kannatusyhdistys ry., Oriveden Steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry., Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 160 77463)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.12.2006 seuraavat päätökset:

Päätös poistaa valtioneuvoston 30.11.2006 tekemä pääätös Porin kristillisen koulun kannatusyhdistyksen opetuksen järjestämisluvasta ja hyväksyä Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus. Päätös merkitsee opetuksen järjestämisluvan voimassaolon jatkumista. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 160 77463)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.11.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (soveltamissääntöjen muuttaminen). Euroopan yhteisöjen komissio antoi 4.7.2006 ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta. Asetusehdotuksella on tarkoitus tarkistaa soveltamissääntöjä ottaen huomioon varainhoitoasetukseen ehdotetut muutokset (EU/2005/1177, U3/2006 vp). Varainhoitoasetuksessa säädetään keskeiset elementit ja niihin sovellettavat perusperiaatteet muun muassa Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion laadinnasta ja toteuttamisesta, julkisista hankinnoista, avustuksista, kirjanpidosta ja tilinpäätöksen esittämisestä sekä ulkoisesta valvonnasta ja vastuuvapaudesta. Yksityiskohtaiset säännökset, jotka ovat joko teknisiä tai varainhoitoasetuksen säännösten täytäntöönpanoon liittyviä täydentäviä säännöksiä, annetaan soveltamissäännöissä. (VM neuvotteleva virkamies Seija Kivinen 160 33030)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sähköisten palvelujen arvonlisäverojärjestelyt). Euroopan yhteisöjen komissio on 24.11.2006 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan jatkamisesta 31.12.2008 saakka (KOM(2006) 739 lopullinen). Direktiiviehdotus varmistaa sähköisten palvelujen direktiivin väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkumisen. Vuoden 2008 loppuun asti jatkuvan jatkoajan tarkoituksena on antaa neuvostolle riittävästi aikaa arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamista ja palvelujen suorituspaikkaa koskevien komission ehdotusten hyväksymiselle. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 160 33156)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisesta (tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisdirektiivi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa tieturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia Euroopan laajuisessa tieverkossa. Ehdotuksen avulla pyrittäisiin takaamaan, että turvallisuus otetaan huomioon itsenäisenä tavoitteena tieinfrastruktuurin suunnittelun ja toiminnan kaikissa vaiheissa. (LVM yli-insinööri Juha Valtonen 160 28615)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.11.2006 seuraavia asioita:

Suomen osallistuminen Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston (NDEP-rahasto) sitomattoman osuuden lisärahoitukseen yhteensä kuudella miljoonalla eurolla vuosina 2006-2009. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa vuokrasopimukset yliopiston peruskorjattavista, yhteensä 11 769 htm2:n tiloista (Ratakatu 6 B, Fabianinkatu 26/Vuorikatu 5). Sopimukset liittyvät Helsingin yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen väliseen 22.11.2005 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimusten kesto on 15 vuotta ja yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 1,16 miljoonaa euroa (alv 0%). Peruskorjaukset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosien 2007-2008 aikana. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77222)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Korvausta voidaan myöntää asuinrakennusvahingoista kärsineille sekä muista rakennusvahingoista, kotitalous- ja muista irtaimistovahingoista, yksityistievahingoista sekä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Asetuksen nojalla korvataan 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista sekä tulvan aiheuttamien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä, kuten omasta työstä, aiheutuneista kustannuksista, joissa korvauksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Asetus tulee voimaan 5.12.2006. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 185 000 eurolla. Määrärahan ylitystarve johtuu siitä, että korkotukilainojen korkotaso on viimeksi kuluneen vuoden aikana noussut runsaan prosenttiyksikön. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Ojala 160 54250)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta. Nykyisen asetuksen eräitä maksuja korotetaan ja joitakin alennetaan, muutamia uusia suoritteita lisätään ja joidenkin sisältöä muutetaan. Maksujen keskimääräinen korotusvaikutus on 1,7 prosenttia, kun suoritteiden volyymien kasvun vaikutus on keskimäärin 10,4 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 28500)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään, mitkä Matkailun edistämiskeskuksen suoritteista ovat liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia ja mitkä suoritteet kuuluvat yhteisrahoitteisen toiminnan piiriin. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun. (KTM teollisuusneuvos Matti Pietarinen 160 63608)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta. Elatusapuja korotetaan vuoden 2007 alusta viidellä prosentilla. Päätös koskee niitä määräajoin suoritettavia elatusapuja, joiden määrät on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu ennen 1.1.2002. Lisäksi elatustuen määriä korotetaan elinkustannusten nousua vastaavasti siten kuin eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa on säädetty. Tämän vuoksi myös elatustukien määrää tulee korottaa vuoden 2007 alusta viidellä prosentilla. Indeksi- ja tasokorotuksen jälkeen täysimääräinen elatustuki yhdelle lapselle on 1.1.2007 lukien 129 euroa 91 senttiä kalenterikuukaudessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM lakimies Päivi Kemppi 160 74352)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämisohjelmaehdotuksen vuosiksi 2007-2012 valmistellut työryhmä luovutti 24.11.2006 raporttinsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä kehittäisi aikuiskoulutuksen alueellista palvelutarjontaa ja etäopetusta, parantaisi erityisryhmien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Lisäksi työryhmä esittää uudistuksia osaamisen tunnustamiseen ja selvityksen tekemistä aikuisten tutkintotavoitteisen lukiokoulutuksen opintotuen ja koulumatkatuen edellytyksistä. Julkaisu on osoitteessa http://80.248.162.139/OPM/Julkaisut/2006/Aikuisten_perusopetuksen_ja_lukiokoulutuksen_kehittamisohjelmaehdotus.html. Lisätietoja antaa opetusneuvos Heikki Blom, p. (09) 160 77229 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.