Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 47/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.11.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään työtuomioistuinneuvoksen tehtäviä ja asemaa koskevat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallitusneuvos Sami Sarvilinna 160 67610)

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 4 kohtaa muutetaan niin, että siinä mainittujen huumausainerikosten joukkoon lisätään törkeä huumausainerikoksen edistäminen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään eräistä euromääristä, maksukiellon sisällöstä, rekisterinpitäjälle tehtävistä ilmoituksista, velallisen suojaosuuden progressiivisesta asteikosta, kuulutuksen julkaisemisesta sekä tilitysmenettelystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Kuulutusrekisteriin merkittäviin tietoihin lisätään ulosottomiehen kuulutukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta. Ulosottolain muutos (469/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Tässä muutoksessa säädetään palkan ulosmittauksessa noudatettavasta suojaosuudesta. Asetuksella kumotaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annettu asetus (1031/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus ulosottolain 5 luvun 18 §:n soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Ulosottolain muutos (469/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Koska uudessa ulosottolaissa säädetään myynti-ilmoituksen julkaisemisesta, asetuksella kumotaan ulosottolain 5 luvun 18 §:n soveltamisesta annettu asetus (189/1934). Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen kumoamisesta. Ulosottolain muutos (469/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Lain muutoksessa uudistetaan ulosottolain ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä koskevat luvut. Asetuksella kumotaan ulosottoasetus (37/1896) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Siltä osin kuin laissa säädetään toimivalta valtioneuvoston asetuksella säätämiseen, esitetään säännökset annettavaksi ulosottomenettelystä annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 5 ja 6 luvun kumoamisesta. Ulosottolain muutos (469/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Tässä muutoksessa säädetään varojen jaosta ja tilityksestä. Koska ulosottotoimin perittyjen verojen ja maksujen tilitys tapahtuu nykyään samalla tavalla kuin ulosottolaissa ulosottoasioiden osalta on säädetty, kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 5 ja 6 luku tarpeettomana ja vanhentuneena. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus valtion perimiskuitista annetun asetuksen kumoamisesta. Ulosottolain muutos (469/2006) tulee voimaan 1.1.2007. Tässä muutoksessa säädetään varojen jaosta ja tilityksestä sekä velalliselle ja velkojalle annettavasta jakoilmoituksesta. Asetuksella kumotaan valtion perimiskuitista annettu asetus (468/1978). Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta. Asetuksella säädetään siitä, miten neuvoston tilatukiasetuksen mukainen tilaneuvontajärjestelmä toteutetaan Suomessa. Asetuksella annetaan säännöksiä neuvontaosioista, neuvojien ja neuvontajärjestöjen hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen peruuttamisesta sekä neuvonnan toimintasuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista. Asetus tulee voimaan 29.11.2006. (MMM hallitussihteeri Outi Kostama 160 54277)

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista korvauksista. Tukimenot ovat 12 000 euroa vuodelta 2005. Asetus tulee voimaan 29.11.2006. (MMM hallitussihteeri Kyösti Helin 160 54242)

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta ja työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan komission direktiivi 2006/26/EY, jolla muutetaan traktoreiden tyyppihyväksyntää koskevia erityisdirektiivejä 74/151/ETY, 77/311/ETY, 78/933/ ETY ja 89/173/ETY. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen (128/1967). Asetus tulee voimaan 31.12.2006. (STM johtaja Leo Suomaa 160 73102)

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan Eläketurvakeskuksesta annettu laki. Asetus sisältää mainitun lain nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat tarkemmat säännökset Eläketurvakeskuksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista. Asetuksella pannaan täytäntöön yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY ja vesiympäristölle vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin 2006/11/EY velvoitteet vaarallisten prioriteettiaineiden päästöjen lopettamisesta, haitallisten prioriteettiaineiden ja muiden pilaavien aineiden päästöjen vähentämisestä, päästöjen rajoittamistoimista sekä aineiden pitoisuuksille asetettavista ympäristönlaatunormeista. Asetuksella vahvistetaan vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden luettelot. Asetuksessa säädetään ympäristöluvanvaraisia toiminnanharjoittajia koskevasta pintaveden tarkkailusta. Asetuksella velvoitetaan Suomen ympäristökeskus laatimaan kuuden vuoden välein suunnitelmat aineluetteloiden tarkistamisesta, päästöjen rajoittamistoimista sekä uusista ympäristönlaatunormeista. Asetuksella kumotaan eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin annettu valtioneuvoston päätös (363/1994). Asetus tulee voimaan 1.12.2006. (YM neuvotteleva virkamies Airi Karvonen 160 39688)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.11.2006 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM lähetystöneuvos Mikko Kinnunen 160 55275)

Päätös Aasian luonnonkatastrofia selvittäneen tutkintalautakunnan tutkintaselostukseen sisältyvistä toimenpidesuosituksista johtuvista toimenpiteistä. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös hyväksyä aluekeskusohjelma vuosille 2007-2010. Samalla päätetään, että sisäasiainministeriö vastaa ohjelman toimeenpanosta. Valtion vuoden 2006 tulo- ja menoarviossa on aluekeskusten kehittämiseen ja kaupunkipoliittisten toimien rahoittamiseen osoitettu 9,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 määrä on valtion tulo- ja menoarvioehdotuksen mukaan 9,2 miljoonan euroa. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Päätös nimetä alueet aluekeskusohjelmaan ja aluekeskus- ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varatusta määrärahasta rahoitettaviin kaupunkiohjelmiin vuosiksi 2007-2010. Aluekeskusohjelmaan nimetään vuosiksi 2007-2010 seuraavat alueet: Rovaniemen seutu, Kemi-Tornion alue, Oulun seutu, Raahen seutu, Koillis-Suomi, Oulun Eteläinen (NivalaHaapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat yhdessä), Kajaanin seutu, Kokkolan seutu, Pietarsaaren seutu, Vaasan seutu, Seinäjoen seutu, Kauhajoen seutu, Jyväskylän seutu, Jämsän seutu, Ylä-Savo, Kuopion seutu, Varkauden talousalue, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu, Lappeenrannan-Imatran kaupunkiseutu, Joensuun seutu, Kouvolan seutu, Kotkan-Haminan seutu, Etelä-Pirkanmaan seutukunta, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden alue, Hämeenlinnan seutu, Forssan seutu, Porin seutu, Rauman seutu, Turun seutu, Salon seutu, Vakka-Suomen seutukunta, Hyvinkään ja Riihimäen talousalue ja Itä-Uusimaa. Lohjan ja Tammisaaren seutujen yhteinen ohjelma hyväksytään samoin kuin Keski-Uudenmaan KUUMA -seudun ohjelma rahoitettavaksi ohjelmakaudella 2007-2010 aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan määrärahasta osoitettavalla perusrahoituksella. Sisäasiainministeriö valtuutetaan antamaan nimettyjen alueiden ohjelmamenettelyä koskevia ohjeita sekä päättämään ohjelmakauden aikana ohjelma-alueiden nimiä ja alueisiin kuuluvia kuntia koskevista muutoksista. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Periaatepäätös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa noudatetaan yhteiskunnassamme yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, joita ovat kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate, vastuun jakaminen koko yhteiskunnalle, vastuujaon säilyttäminen, valmiuden joustava säätely, kustannustehokkuus, voimavarojen turvaaminen, Suomen EU-jäsenyyden ja kansainvälisen ulottuvuuden huomioiminen, valmiuden kehittämisen seuranta sekä toimien yhteensovittaminen. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (PLM hallitusneuvos Matti Piispanen 160 88208)

Päätös asettaa työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2007-31.12.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Leo Suomaa (ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja yli-insinööri Tuiri Kerttula (yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: asiantuntija Jyrki Hollmén (diplomi-insinööri Toivo Haatio) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, lakimies Timo Koskinen (työympäristöasiantuntija Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, asiamies Irmeli Vuoriluoto Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (yksikön johtaja Hannu Saarikangas AKAVA), jaostopäällikkö Ilpo Mattila Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (lainopillinen asiamies Anna Manner-Raappana Suomen Yrittäjät), johtaja Heikki Ojanperä (johtaja Lauri Mäki) Teknisen Kaupan Liitto, tutkimusinsinööri Pirkko-Liisa Rasa (erityistutkija Simo Salminen) Työterveyslaitos, ylitarkastaja Päivi Lanttola Valtion työmarkkinalaitos (työmarkkinalakimies Ritva Liivala Kunnallinen Työmarkkinalaitos) ja työsuojeluinsinööri Tuula Haavasoja (ylitarkastaja Tuula Sahamies) työsuojelun piirihallinto. (STM neuvotteleva virkamies Pia Jokinen 160 72701)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Markus Seppelin valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Päätös nimittää työttömyysturvalautakunnan varapuheenjohtajaksi varatuomari Marko Aarnio 10.12.2006 lukien 31.8.2007 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015. Vesiensuojelun suuntaviivojen tavoitteena on edistää toimia sisävesien, Suomen rannikkovesien ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesien tilan heikkenemisen estämiseksi. Vesiensuojeluongelmien ennaltaehkäisy ja olemassa olevien haittojen vähentäminen edellyttävät, että vesiensuojelu otetaan huomioon läpäisevästi kaikkien vesien tilaan vaikuttavien toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Maatalouden kuormitustavoitteiden saavuttamiseksi esitetään eri hallinnonalojen yhteistä jatkoselvitystä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos 160 39449)

Päätös alueesta, jonka osalta korkein hallinto-oikeus on palauttanut valtioneuvoston 22.1.2004 tekemän päätöksen Euroopan yhteisön Natura 2000-verkoston Suomen ilmoituksesta uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus on (15.9.2005 t. 2385) palauttanut valtioneuvoston 22.1.2004 tekemän päätöksen koskien aluetta Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoki (FI0700011) Palokankaan-Selkäkankaan alueella lintudirektiivin mukaisen SPA-perusteen osalta uudelleen käsiteltäväksi ja SPA-alueen uudelleen rajaamiseksi. Luontodirektiivin mukaisen Suomen SCI-ehdotuksen osalta valtioneuvoston em. päätös on lainvoimainen koko alueen osalta. Päätöksen tarkoituksena on ratkaista alueen rajaus lainmukaisella tavalla uudelleen SPA-perusteen osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi em. ratkaisussaan, että kyseisen kohteen ilmoittaminen SPA-alueeksi perustui Kesonsuon ja Syväysjoen osa-alueiden osalta yhteisöoikeudessa edellytetyin tavoin lintutieteellisiin kriteereihin, eikä valtioneuvoston päätös siten näiltä osin ollut lainvastainen. Päätöksen mukaisessa ratkaisussa Euroopan yhteisön komissiolle ilmoitetaan noin 5 641 hehtaarin laajuinen Kesonsuo-Syväysjoki -niminen SPA alue (FI0700149), joka olisi noin 3 124 hehtaaria aikaisempaa ilmoitusta pienempi. Rajauksesta poistetaan linnustollisesti vähemmän merkittävät harjualueet, ja siihen sisällytetään vain sellaisia alueita, joiden osalta korkein hallinto-oikeus ei katsonut aikaisemman päätöksen olleen lainvastainen. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 160 39516)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.11.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (postipalveludirektiivin muuttaminen). Ehdotetulla direktiivillä on tarkoitus muuttaa postipalveludirektiiviä siten, että postipalvelut vapautettaisiin täysimääräisesti kilpailulle vuoden 2009 alkuun mennessä. Postipalvelujen sisämarkkinat toteutettaisiin poistamalla postialalta yksin- ja erityisoikeudet. Yleispalvelun alaa ei ehdoteta muutettavaksi, vaan se säilyisi nykyisellään. Näiden lisäksi ehdotuksen keskeisin sääntely käsittelee yleispalvelun tarjonnan ja sen rahoituksen turvaamista, pääsyä postialan infrastruktuurin osiin ja palveluiden hinnoittelua. (LVM neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi 160 28464)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.11.2006 seuraavia asioita:

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2006 käyttösuunnitelman muuttaminen. Vuoden 2006 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 219,00 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää vähennetään 0,89 miljoonalla eurolla 9,04 miljoonaan euroon, kulutusmenojen määrää lisätään 10,00 miljoonalla eurolla 187,38 miljoonaan euroon ja tuotannon ohjaamiseen tarkoitettujen varojen määrää lisätään 1,15 miljoonalla eurolla 8,65 miljoonaan euroon. Käyttösuunnitelman loppusumma kasvaisi näin 10,26 miljoonalla eurolla 205,07 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 160 54226)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Voimassa olevaa maksuasetusta tarkennetaan ja selkeytetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja se on voimassa vuoden 2008 loppuun. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) ylittäminen 15 000 eurolla. Ylitys liittyy vahingonkorvauksen maksamiseen. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 17.11.2006

Suomen osallistuminen kriisinhallintaan

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan perjantaina 17. marraskuuta Suomen osallistumista sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin lähivuosina sekä eduskunnalle annettavaa selontekoa suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostamaa EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2007.

Suomi jatkaa osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin ja kriisinhallinnan kehittämiseen EU:n, YK:n, Naton ja Etyjin sekä muun kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Tällä hetkellä Suomi osallistuu 12 sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon lähes tuhannella sotilaalla (945), viimeisimpänä Libanonin UNIFIL-operaatioon. Suomi osallistuu lähes kaikkiin EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin ja useisiin muihin siviilioperaatioihin.

Lähivuosien keskeiset hankkeet ovat Euroopan unionin taisteluosastojen toimintavalmiuden varmistaminen ja valmistautuminen mahdollisiin operaatioihin. Suomi jatkaa osallistumista Länsi-Balkanin operaatioihin Kosovossa ja Bosnia-Hertsegovinassa kuitenkin vähentäen joukkojen määrää tilanteen, kansallisten arvioiden ja johtojärjestöjen linjausten mukaan. Osallistumista jatketaan entisellä tasolla myös Afganistanin ISAF-operaatiossa. Lisäksi Suomi osallistuu koulutus- ja asiantuntijatehtäviin mm. Afrikassa hyödyntäen EU:n kriisinhallinnan koulutusjärjestelmiä.

EU jatkaa siviilikriisinhallintavalmiuksien kehittämistä. Lähivuosien suurin operaatiohaaste tulee olemaan Kosovo. Vuoden 2007 puolessa välissä käynnistettäväksi suunniteltu laaja-alainen EU:n oikeusvaltio-operaatio Kosovossa tulee olemaan mittasuhteiltaan ja toiminta-alaltaan suurin EU:n tähänastisista siviilikriisinhallintaoperaatioista. Suomi valmistautuu osallistumaan myös mahdollisiin muihin tuleviin siviilikriisinhallintaoperaatioihin.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, ulkoasiainministeriön turvallisuuspolitiikan yksikkö, p. (09) 160 55480, yksikön päällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriön siviilikriisinhallinnan yksikkö, p. (09) 160 55480 sekä yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriön kv. puolustuspolitiikan yksikkö, p. (09) 160 88154.

HALLITUKSEN ILTAKOULU 22.11.2006

Suomi 90 Finland - juhlavuoden viettoa valmistellaan

Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi avataan 4. tammikuuta Finlandia-talossa Helsingissä. Suomen kunnille on lähetetty kutsu, jossa pyydetään kutakin kuntaa nimeämään 2-3 eri-ikäistä ja eritaustaista kuntalaista osallistumaan juhlavuoden avaukseen. Tavoitteena on saada osallistujiksi läpileikkaus kaikista suomalaisista, yhteensä 1700 vierasta.

Juhlavuoden toiminta- ja taloussuunnitelma esiteltiin hallituksen iltakoulussa keskiviikkona 22. marraskuuta.

Valtioneuvoston kanslia asetti tammikuussa 2006 valtuuskunnan ja toimikunnan valmistelemaan ja toteuttamaan Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuotta 2007. Valtuuskuntaa johtaa kulttuuriministeri Tanja Saarela ja toimikuntaa opetusministeriön kansliapäällikkö Harri Skog.

Juhlavuoden 2007 ilme - sanallinen ja kuvallinen tunnus - julkistetaan tiistaina 5. joulukuuta. Juhlavuoden visuaalinen tunnus on toteutettu muotoilun, kuvataiteen ja graafisen suunnittelun opiskelijoiden kutsukilpailuna.

Lisätietoja: opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi, opetusministeriö, p. (09) 160 77234 tai 040 580 1877 ja ylitarkastaja Liisa Ranta, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22018

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERIRTYÖRYHMÄ 23.11.2006

Saaristo-ohjelma esittää keinoja vesistöisyyden hyödyntämiseen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan torstaina 23. marraskuuta saaristo-ohjelmaa vuosiksi 2007-2010. Ohjelmassa esitetään toimia elinkeinojen, asumisen, palvelujen, liikenteen ja teleyhteyksien sekä ympäristön- ja maisemansuojelun ja kulttuurin kehittämiseksi.

Ohjelma tähtää vapaa-ajan asumisen entistä parempaan hyödyntämiseen suunnitelmallisella kehittämistyöllä sekä saaristo- ja vesistömatkailun kehittämiseen eurooppalaisia kiinnostaviksi kohteiksi tuotekehityksen ja markkinointiyhteistyön kautta. Lisäksi tähdätään saaristoliikenteen turvaamiseen toimivalla kilpailutuspolitiikalla sekä kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden kehittämiseen vetovoimatekijöiksi. Ohjelma esittää myös kilpailijamaihin verrattavien toimintaedellytysten luomista meriklusterille sekä uusien vesitiereittien selvittelyä Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla.

Ohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien talousarviovarojen sekä EU:n ja muiden ohjelmien varojen puitteissa. Ohjelman tarkoitus on hyödyntää saaristoa, merta, järviä, jokia ja rantavyöhykettä aluekehitystekijöinä.

Saaristoisuus, vesistöisyys ja saaristopolitiikka koskettavat periaatteessa kaikkia kuntia maassa. Suomessa on 76 000 saarta, 56 000 järveä, 650 jokea ja 314 000 km rantaviivaa. Suomi on suhteellisesti maailman suurin sisävesistömaa, Euroopan suurimpia saaristomaita ja ulkomaankaupassa meriliikenteestä riippuvaisimpia maita Euroopassa. Suhteessa Eurooppaan koko Suomi on saaristomaisessa asemassa.

Saaristolain perusteella nimettyjä saaristokuntia ja saaristo-osakuntia, jotka edustavat suurimpia saaristoalueita, on 58. Monet viranomaiset, kuten merenkulkulaitos ja tielaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi, tulli, kalastusviranomaiset, museovirasto ja ympäristöviranomaiset, toimivat meri- ja vesistöalueilla. Merenkulkuklusteri työllistää merkittävästi saaristo- ja rannikkoalueilla.

Vapaa-ajan asumisen, saaristo- ja vesistömatkailun sekä laivaliikenteen, veneilyn, virkistyskalastuksen ja muun virkistyksen sekä luonnonsuojelun kautta saaristo koskettaa useimpia suomalaisia. Vapaa-ajan asuntoja Suomessa on suhteessa asukaslukuun eniten Euroopassa. Suomi kuuluu myös Euroopan suurimpiin veneily-, kalastusmatkailu- ja vesistöalueita suojelleisiin maihin.

Saaristo-ohjelma luonnos löytyy osoitteesta www.intermin.fi/saaristo.

Lisätietoja: saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen, p. (09) 160 44513, 0400 744 900

Orimattilan käräjäoikeuden lakkauttaminen esillä ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 23. marraskuuta oikeusministeriössä vireillä olevaa Orimattilan käräjäoikeuden lakkauttamishanketta.

Sen mukaan Orimattilan käräjäoikeuden tuomiopiiristä Askola liitettäisiin Porvoon käräjäoikeuteen kihlakunta- ja maakuntajaon mukaisesti. Muista kunnista Artjärvi, Orimattila ja Pukkila liitettäisiin Lahden käräjäoikeuden ja Mäntsälä Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Orimattilaan käräjäoikeuden vakinainen henkilöstö siirrettäisiin lähinnä Lahden käräjäoikeuteen kuitenkin niin, että henkilöstö työskentelisi Orimattilaan jäävässä sivukansliassa kunnes Lahteen on saatu uusi oikeustalo. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2007 lokakuun alusta.

Ministerityöryhmä puolsi hankkeen valmistelun jatkamista. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Vuonna 1993 toteutetun käräjäoikeusuudistuksen yhteydessä tavoitteeksi asetettiin riittävän suuret ja toimintakykyiset yksiköt, joissa olisi riittävästi tuomareita ja muuta henkilöstöä. Tällä hetkellä käräjäoikeuksia on 58.

Käräjäoikeuksien lakkauttamishankkeita on tällä hetkellä vireillä kaikkiaan neljä. Turunseudun ja Kyrönmaan käräjäoikeudet on tarkoitus lakkauttaa ensi vuoden huhtikuun alusta ja Kokemäen käräjäoikeus lokakuun alusta. Nämä hankkeet ovat jo aiemmin olleet esillä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä. Aiemmin sovittuun tehtiin kuitenkin tänään se muutos, että Kokemäen käräjäoikeuden tuomiopiiristä Köyliön ja Säkylän kunnat liitetään Rauman käräjäoikeuden sijasta Porin käräjäoikeuteen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö, p. (09) 160 67608 tai 050 516 0213 ja apulaisosastopäällikkö Esko Sorvali, p. (09) 160 67535 tai 050 554 4761

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Katastrofirahaston tarvetta selvittänyt työryhmä julkisti 22.11.2006 selvityksensä työryhmän puheenjohtajan, valtiosihteeri Terttu Savolaisen johdolla. Työryhmä ei nähnyt perusteita rahaston perustamiselle. Työryhmä toteaa, että mahdollisen katastrofin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamat lisäkustannukset kuuluvat kuntien valtionosuuden piiriin. Suurten katastrofien kohdalla valtioneuvosto voi tehdä päätöksen katastrofista aiheutuvien lisäkustannusten korvaamisesta lisätalousarviomenettelyn kautta. Työryhmä ehdottaa, että viranomaiset edelleen kehittävät valmiuksiaan tehostettuun neuvontaan kriisi- ja erityistilanteissa, jotka koskettavat suurta määrää kansalaisia. Työryhmä ehdottaa myös, että tietosuojalainsäädännön muutostarvetta selvitettäessä pyrittäisiin varmistamaan viranomaisten välinen tiedonsaanti sosiaali- ja terveydenhuollon salassapitosäännösten estämättä. Työryhmä esittää sen selvittämistä, miten palvelut saataisiin toimimaan asiakkaan kannalta saumattomasti yli sektorirajojen. Työryhmä ehdottaa ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä koskevien periaatteiden yhtenäistämistä onnettomuuden uhrien auttamisessa sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilakia koskevia soveltamisohjeita täsmentämällä. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/11/hl1164185825784/passthru.pdf. Lisätietoja antavat lakimies Anne Koskela, p. (09) 160 74132 ja vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, p. (09) 160 73185 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.