Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 46/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.11.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 260/2006 vp) Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääasialliselta sisällöltään vuonna 2004 Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi toukokuussa 2006 antamallaan tuomiolla. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM osastopäällikkö Irma Ertman 160 55700)

Esitys (HE 261/2006 vp) laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta. Vankeinhoitoviranomaisten toimivaltuudet vankien kirjeiden tarkastamiseen ja lukemiseen laajenevat. Samalla päätösvaltaa täsmennetään. Tavoitteena on, että vankilaviranomaiset pystyvät valvonnalla estämään kiellettyjen aineiden ja esineiden pääsyn vankiloihin ja ennaltaehkäisemään vankilasta käsin johdettua rikollista toimintaa. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Esitys (HE 262/2006 vp) laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta. Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnille vuosina 2007 ja 2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden kumpanakin vuotena. Valtionosuuksien vähennyksiä vastaava euromäärä osoitetaan valtion talousarviossa valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannusten rahoittamiseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Esitys (HE 263/2006 vp) laiksi kuntalain muuttamisesta. Kuntalakia muutetaan siten, että siinä säädetään kuntakonsernista ja kunnallisesta liikelaitoksesta. Lisäksi säädetään hallintolain yhteisöjäävisäännöksen soveltamista koskevasta poikkeuksesta. Kuntalaissa määritellään kuntakonserni ja konsernijohdon sekä kunnan muiden toimielinten tehtävät. Kunnan, jolla on kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, on laadittava laissa määriteltyjen edellytyksien täyttyessä konsernitilinpäätös. Yhteisöjäävisäännökseen otettavan poikkeuksen perusteella kunnan luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä ei ole pääsääntöisesti esteellinen kunnassa sillä perusteella, että hän on kunnallisen liikelaitoksen, kunnan tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Laissa määritellään kunnallinen liikelaitos sekä säädetään kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja talouden perusteista. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 44500)

Esitys (HE 264/2006 vp) puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Puolustusvoimalaissa säädetään nykyistä selkeämmin puolustusvoimien tehtävistä ja tehtävien toteuttamiseksi tarvittavista toimivaltuuksista. Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimien toimivaltasäännökset kootaan lakiin samaan lukuun viittaussäännöksinä tai säännöksinä. Laissa säädetään puolustusvoimien osallistumisesta avun antamiseen toiselle valtiolle. Avun antamisella tarkoitetaan toiselle valtiolle annettavaa, muuta kuin voimakeinojen käyttöä edellyttävää, apua terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuessa. Tiettyjen puolustusvoimien kohteiden kuvaaminen tai muun tallentaminen on jatkossa luvanvaraista. Vartio- tai päivystystehtävää suorittaville virkamiehille annetaan uusia toimivaltuuksia, kuten turvatarkastuksen ja turvallisuustarkastuksen tekeminen, puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevalla alueella. Sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyä muutetaan siten, että tietyt sotilaskäskyasiat esittelee tasavallan presidentille puolustusvoimain komentajan sijasta puolustusministeri. Puolustusministeri esittelee valtakunnan sotilaallisen puolustamisen keskeisiin perusteisiin liittyvät sotilaskäskyasiat tasavallan presidentille silloin, kun ne koskevat puolustusministeriön strategista suunnittelua. Uudistuksella pyritään lisäämään parlamentaarista myötävaikutusta sotilaskäskyasioissa. Puolustusvoimien viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta säädetään monin osin laissa nykyisen asetuksen sijasta ja nykyistä tarkemmin. Puolustusvoimien henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin. Henkilöstöä koskevat uudet säännökset vastaavat pääosin uusia rajavartiolaitoksen henkilöstöä ja poliisia koskevia säännöksiä. Puolustusvoimien toiminnan erityinen luonne on kuitenkin pyritty ottamaan säännöksissä huomioon. Samalla muutetaan rajavartiolaitosta koskevaa lainsäädäntöä. Laki edellyttää siihen vähäisiä tarkistuksia, jotka koskevat lähinnä viittaussäännöksiä. Rikoslain sotilaan voimankäyttöä koskeva säännös kumotaan ja sisällytetään puolustusvoimalakiin. Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annettuun lakiin sisältyvä kiinteistön käyttöoikeutta koskeva säännös kumotaan ja sisällytetään puolustusvoimalakiin. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 265/2006 vp) vuoden 2007 talousarvioesityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä. Tuloarvioiden nettolisäys on 35 miljoonaa euroa. Määrärahojen lisäyksiä on nettomääräisesti 109 miljoonaa euroa. Valtionvelan nettokuoletuksia vähennetään 74 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 valtionvelan vähentämiseen käytetään yhteensä 89 miljoonaa euroa, josta nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin 41 miljoonaa euroa. (VM apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala 160 33105)

Esitys (HE 266/2006 vp) laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta. Yliopistorahasto määritellään tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.11.2006 seuraavat lait:

Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (HE 127/2006 vp). Lailla yksityisten arkistojen valtionavusta korvataan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta vuonna 1975 voimaan tullut laki. Yksityisille arkistoille, joilla on huomattavaa tieteellistä merkitystä, voidaan myöntää pysyväisluonteista valtionavustusta. Arkiston hyväksyy pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetuksi opetusministeriö. Laissa säädetään edellytyksistä, jotka pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetun arkiston tulee täyttää. Arkistoille voidaan lisäksi myöntää harkinnanvaraista avustusta erityisiin kehittämishankkeisiin tai useampien arkistojen yhteisiin hankkeisiin. Lain mukaisten avustusten osalta valtionapuviranomainen on Kansallisarkisto. Valtionavustuksiin sovelletaan muutoin valtionavustuslain säännöksiä. Valtionavustukset myönnetään ensisijassa tieteen edistämiseen osoitetuista veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä (HE 109/2006). Laissa säädetään välttämättömistä teknisistä edellytyksistä sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmien Euroopan yhteisön laajuiselle yhteentoimivuudelle. Lailla pannaan täytäntöön yhteisössä annettu Euroopan sähköisten tienkäyttömaksujen yhteentoimivuusdirektiivi 2004/52/EY. Direktiivissä ja laissa määritetään tekniset perusvaatimukset, joilla yhteisössä nyt käytössä olevat ja tulevaisuudessa käyttöönotettavat järjestelmät ovat käyttäjän kannalta yhteensopivia. Lailla ei säädetä tienkäyttömaksuista. Laki tulee voimaan 1.12.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin raskaan liikenteen tieosuuskohtaisen tiemaksujärjestelmän luomiseksi. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 128/2006 vp). Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta pysytetään noin 6,7 prosentin tasolla. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta ja laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007 (HE 164/2006 vp). Lapsen erityishoitotuen, erityisvammaistuen ja eläkkeensaajien erityishoitotuen määrää korotetaan vuonna 2007 tehtävän indeksitarkistuksen lisäksi 15 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan vuosittaisen tarkistuksen lisäksi I ja II kuntaryhmän kunnissa 2,8 % ja III kuntaryhmän kunnissa 1,4 %. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.11.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Georgian hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välinen Euro-Välimeri -ilmailusopimus. (LVM hallitusneuvos Anne Torkkeli 160 28556)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.11.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta. Laki rekisterihallintolain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2007. Lainmuutoksen yhteydessä on muun muassa tarkennettu lakiin sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä. Rekisterihallintoasetukseen tehdään rekisterihallintolain muutoksen johdosta tarvittavat ja muut tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 1,90 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan eräiden Etelä-Suomen kotieläintukien vuoden 2006 tukitasot. Määräraharajoitteen ylittymisen vuoksi alennetaan emolehmien ja sonnien tukea 3 euroa eläinyksiköltä. Uuhien ja kuttujen tukea alennetaan 10 euroa eläinyksiköltä. Lihasiipikarjan tukikelpoisen eläinyksikkömäärän jääminen ennakoitua pienemmäksi mahdollistaa tuen korotuksen 5 eurolla eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan 22.11.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan eräiden pohjoisten kotieläintukien vuoden 2006 tukitasot ja tukiyksikkökertoimet. Uuhien ja kuttujen tukiyksikkökerrointa muutetaan, koska tukikelpoisten tukiyksikköjen määrä pohjoisen tuen alueella ylittää rajoitteen. Tukiyksikkökertoimen muutos johtaa uuhien yksikkötuen tasojen alenemiseen C3- ja C4 -alueilla 48-73 euroa eläinyksiköltä. Sikojen eläinyksikkötukea alennetaan siten, että muutos koko tuotantoa kohti laskettuna on 4-5 euroa eläinyksiköltä alueesta riippuen. Lihasiipikarjan tukikelpoisen eläinyksikkömäärän jääminen ennakoitua pienemmäksi mahdollistaa tuen korotuksen 5 eurolla eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan 22.11.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.11.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Alexander Arabadjievin ja Camelia Toaderin nimittäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi ja Theodore Chipevin ja Valeriu Ciucãn nimittäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi 1.1.2007 alkaen. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

Päätös myöntää metsäneuvos Anders Portinille ero Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 28.2.2009. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 160 53359)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö merkitsemään valtion puolesta Motiva Oy:n osakepääoman korotuksen 400 000 euroa. (KTM teollisuusneuvos Ritva Hainari 160 63611)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.11.2006 seuraavat nimitysasiat:

Tekniikan lisensiaatti Petri Olavi Peltonen kauppa- ja teollisuusministeriön osastopäällikön virkaan 1.1.2007 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Valtioneuvosto päätti 16.11.2006 seuraavat nimitysasiat:

Ekonomi Mirka Järnefelt liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2006-31.5.2011. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Hallintotieteiden kandidaatti, johtaja Jukka Hirvelä Tiehallinnon pääjohtajan virkaan 1.1.2007-31.12.2011. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.11.2006 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta. (PLM osastopäällikkö Eero Lavonen 160 88107)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 työttömyysvakuutusmaksuista. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,58 prosenttia palkasta ja työnantajan maksu palkkasumman 840 940 euron osalta 0,75 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 2,95 prosenttia. Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 prosenttia palkkasumman 840 940 euron osalta ja sen ylittävältä osalta 1,95 prosenttia. Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu osaomistajan palkansaajamaksu on 0,21 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 prosenttia osaomistajille maksettujen työpalkkojen määrästä. Maksut ovat samat kuin vuonna 2006. Asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2007 valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen 53 000 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Yrittäjien eläkelain mukaisen vuoden 2006 valtionosuuden ennakon tarkistaminen 51 300 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Khiam-asiantuntijaryhmä luovutti 10.11.2006. selvityksensä pääministeri Matti Vanhaselle. Selvitys koskee Israelin asevoimien viime heinäkuussa tuhoamaa Khiamin partiotukikohtaa Libanonissa ja se on arvio Israelin ja YK:n selvitysten sisällöstä. Selvityksen mukaan on selvää, että laittomien aseellisten ryhmien toiminta YK:n asemien välittömässä läheisyydessä sekä YK:n asemien lähelle tai niitä kohti suunnattava tulitus vaarantaa vakavasti YK-henkilöstön turvallisuuden. Tulevaisuudessa tähän ongelmaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Selvityksen mukaan UNIFILin sekä Israelin ja Libanonin asevoimien välisiä yhteydenpitojärjestelyjä tulisi kehittää sijoittamalla yhteysupseereja taktisen tason johtoportaisiin. Myös Libanonin tarkkailijaryhmän OGL:n roolia ja tehtäviä suhteessa vahvennettuun UNIFILiin tulisi tarkastella, jotta varmistetaan, että tarkkailijoiden toiminta palvelee YK:n sotilastarkkailuoperaation UNTSOn ja UNIFILin tarpeita. Israel on todennut tapahtuman johtuneen toiminnallisesta erehdyksestä. Asiantuntijaryhmä pitää epätodennäköisenä, että yksittäiselle henkilölle voisi seurata rikosoikeudellista vastuuta tapahtuneesta. Israel on kuitenkin vastuussa partiotukikohdan tuhoutumisesta aiheutuneista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Selvitys on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=173593. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Irma Ertman p. (09) 160 55700, ulkoministeriö ja yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen p. (09) 160 88154, puolustusministeriö.

Hengityshalvauspotilaiden asemaa ja lainsäädäntöä sekä hoitoon liittyviä suosituksia nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä selvittänyt valtakunnallinen asiantuntijaryhmä luovutti 9.11.2006 mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle. Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että henkeä uhkaavaa hengitysvajausta sairastaville turvataan heidän tarvitsemansa avustajapalvelut subjektiivisella oikeudella. Ryhmä ehdottaa, että käsitteestä hengityshalvaus luovuttaisiin hallinnollisena terminä. Nykyiset hengityshalvauspotilaita koskevat säännökset kumottaisiin asiakasmaksulaista sekä asetuksista. Kotona tarvittavat palvelut ja riittävä toimeentulo turvattaisiin muuhun lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla. Palvelut järjestettäisiin vastaavasti kuin muiden vammaispalveluja tarvitsevien henkilöiden palvelut. Valtio ottaisi nykyistä suuremman vastuun avustajatoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Riittävän erityisosaamisen varmistamiseksi säädettäisiin lailla mahdollisuus järjestää erityistä osaamista vaativat palvelut kuntaa laajemmalla väestöpohjalla. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/9162/index.htx. Lisätietoja antavat hallintoylilääkäri Jaakko Herrala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, p. (03) 31165375, lääkintöneuvos Erna Snellman, STM, p. (09) 160 74190 ja lakimies Janne Pitkävirta, STM, p. (09) 160 73104.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.