Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 43/2006

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 42/2006:

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.10.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista. Ilmailuhallinto eriytettiin Ilmailulaitoksesta vuoden 2006 alusta hoitamaan muun muassa ilmailun turvallisuus- ja hallintotehtäviä, ja Ilmailuhallinnolle siirtyi myös eräitä Ilmailulaitoksen hoitamia ilmatilan sääntelyyn ja lentoreittien määräämiseen liittyviä tehtäviä. Eriyttämisen johdosta Ilmailuhallinnon tulee viranomaisena myöntää luvat lentämiseen ilmailulta kielletyille ja rajoitetuille alueille. Ilmailulta rajoitetut alueet on jaettu kieltoalueisiin, rajoitusalueisiin, vaara-alueisiin, teollisuuden suoja-alueisiin ja tunnistusvyöhykkeeseen. Uutena aluetyyppinä asetuksessa määritellään tilapäinen ilmatilavarausalue (Temporary Reserved Airspace, TRA). Alue on tietyn käyttäjäryhmän käyttöön varattu rajoiltaan määrätty ilmatilan osa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen määrätyksi ajaksi. Muut ilmatilan käyttäjät voivat lentää alueen läpi lennonjohdon selvityksellä kun toiminta alueella on keskeytynyt. Tilapäiset ilmatilavarausalueet ovat osa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan joustavan ilmatilan käytön konseptia, ja ne tulee siksi tunnistaa myös kansallisissa säännöksissä. Yli 20 vuotta sitten määriteltyjen Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloita koskevien kieltoalueiden rajoja muutetaan vastaamaan nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Asetuksella kumotaan ilmailulta rajoitetuista alueista annettu asetus (919/2003). Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (LVM hallitusneuvos Anne Torkkeli 160 28556)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan toimivaltaa käsitellä ja ratkaista oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n edellyttämät mielentilaa tai vaarallisuutta koskevat lausuntoasiat laajennetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.10.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön erityisistuntoon 9.11.2006 Genevessä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs Vesa Himanen Geneven Pysyvästä Edustustosta ja ylijohtaja Kimmo Leppo sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä jäsenet neuvotteleva virkamies Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääjohtaja Pekka Puska Kansanterveyslaitoksesta, ministerineuvos Satu Mattila ja ulkoasiainsihteeri Salla Sammalkivi Geneven Pysyvästä Edustustosta sekä ulkoasiainsihteeri Johanna Kotkajärvi ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Päätös myöntää puolustusministeriölle lunastus- ja ennakkohaltuunottolupa Porin Prikaatin valmiusyhtymän varuskunta-alueen laajentamiseksi yhteensä noin 17,1 hehtaarin suuruisilla lisäalueilla. Lunastus kohdistuu Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä sijaitsevien Ojala (783-401-7-125), Harjula (783-401-15-175) sekä Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä Päivänpää II (319-403-5-94) ja Salopää I (319-403-5-112) nimisten tilojen alueisiin. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 160 88213)

Päätös ratkaista Kalevi Möttösen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös vapauttaa kenraalimajuri Kalervo Sipi puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenyydestä sekä määrätä uusiksi jäseniksi lippueamiraali Juha Rannikko ja ylijohtaja Raimo Luoma suunnittelukunnan 30.6.2008 päättyväksi suunnittelukaudeksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Päätös asettaa öljysuojarahaston hallitus 31.10.2009 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Vesa Majamaa; jäsenet (varajäsenet suluissa): neuvotteleva virkamies Johanna Hakala (lainsäädäntöneuvos Mika Kättö) sisäasiainministeriö, budjettineuvos Pekka Pelkonen (neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen) valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio (ylitarkastaja Jaana Pennanen) ympäristöministeriö, kehittämispäällikkö Markku Haiko (ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo) Suomen Kuntaliitto, meriasiantuntija Anita Mäkinen WWF Suomi (asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö) ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula (osastopäällikkö Heikki Koskinen) Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 160 39737)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.10.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Bulgarian nimeämä ehdokas EY:n komission jäseneksi. Euroopan unioniin liittyy 1.1.2007 uusina jäsenvaltioina Bulgaria ja Romania. Bulgarian ehdokas EY:n komission jäseneksi on Meglena Kuneva. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.10.2006 seuraavat nimitysasiat:

Johtava asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Päivi Maria Luostarinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.12.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonille palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virasta 1.1.2007-31.5.2009, jolloin hän edustaa Suomen valtiota johtokunnan varajäsenenä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Neuvotteleva virkamies Riku Tapio Ahola oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.12.2006 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos toimistopäällikkönä Markku Tyynilä 160 67680)

Oikeustieteen kandidaatti Tarja Kotkavuo valtiovarainministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.11.2006 lukien. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Oikeustieteen kandidaatti Tuomas Majuri valtiovarainministeriön hallitussihteerin virkaan 1.11.2006 lukien. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Oikeustieteen kandidaatti Sirkku Soini valtiovarainministeriön hallitussihteerin virkaan 1.11.2006 lukien. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Filosofian tohtori, neuvotteleva virkamies Hannele Koivunen opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2006-31.8.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Risto Ruohonen on virkavapaana. Hannele Koivuselle myönnetään vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta neuvottelevan virkamiehen virastaan. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Salla Kalsi opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan määräajaksi 1.11.2006-31.10.2011. Salla Kalsille myönnetään vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta hallitusneuvoksen virastaan. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitussihteeri Anna Vuopala opetusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.12.2006 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen tohtori, tutkijaopettaja Mikko Huuskonen opetusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.12.2006 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Oikeustieteen kandidaatti Tia Laine-Ylijoki-Laakso ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2007-10.8.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Satu Sundberg on virkavapaana virastaan. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.10.2006 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen Pasilan toimitilakokonaisuuden vuokraamisesta. Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle vuokrataan Senaatti-kiinteistöiltä Pasilasta toimitilakokonaisuus seuraavasti: Ensimmäisessä vaiheessa 1.11.2009 käyttöönotetaan Pasilan virastotalo ja sen yhteyteen rakennettavat lisätilat. Toisessa vaiheessa 1.11.2011 käyttöönotetaan peruskorjattu Pasilan poliisitalo. Molemmat vuokrasopimukset päättyvät 31.10.2026. Hanke mahdollistaa Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen toimintojen keskittämisen Pasilaan. Muutoksen yhteydessä nykyisistä Kaartin sekä Malmin poliisitaloista luovuttaisiin. Koko vuokra-ajalta toimitilakokonaisuuden vuokrasopimus olisi yhteenlasketuilta arvioiduilta määriltään vuoden 2006 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa noin 133,2 miljoonaa euroa ja arvonlisäveroineen noin 162,5 miljoonaa euroa. (SM poliisiylijohtaja Markku Salminen 160 42840)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta. Palkkakerroin on 1,100 vuonna 2007. Tämä merkitsee vajaan 3,5 prosentin nousua vuoteen 2006 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta. Työeläkeindeksi on 2127 vuonna 2007. Tämä merkitsee noin 2,2 prosentin nousua vuoteen 2006 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta. Indeksiluku on 2311 vuonna 2007. Tämä merkitsee noin 2,9 prosentin nousua vuoteen 2006 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen tutkimusryhmä luovutti 24.10.2006 tutkimusraporttinsa oikeusministeri Leena Luhtaselle. Niin kutsuttu Lapin maaoikeustutkimus -työryhmä selvitti Lapin asutusta ja maankäyttöä. Tutkimuksessa on selvitetty arkistolähteiden pohjalta entisten Kemin ja Tornion Lappien alueen asutus- ja väestöhistoriaa, maankäyttöä ja maanomistusoloja 1700-luvun puolivälistä 1900-luvun alkupuolelle. Lapinmaan maaoikeudet -tutkimus käsittää neljä erillistä osatutkimusta. Kokoomajulkaisu (Oikeusministeriön julkaisuja 2006:8) sisältää tiivistelmät kaikista tutkimuksista sekä tutkimusryhmän koordinaattorina toimineen Oulun yliopiston professorin Jouko Vahtolan laatiman yhteenvedon. Tiivistelmäjulkaisu on osoitteessa http://www.om.fi/1160733679126. Lisätietoja antavat hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö, p. (09) 160 67622 ja professori Jouko Vahtola, Oulun yliopisto, p. (08) 553 1011.

Opetusministeriön asettama selvitysmies Markku Linna luovutti 20.10.2006 ystävyysseurojen ja ulkomaanyhdistysten valtionapuja käsittelevän selvityksensä opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosojalle. Selvitystyössä Linna ottaa kantaa ystävyysseurojen tukemiseen tulevaisuudessa. Linna ehdottaa, että toiminta-avustusta myönnettäisiin vain muutamalle Suomen kannalta keskeiselle seuralle ja muille ainoastaan hankeavustusta. Selvitysmiehen esitys merkitsee sitä, että jatkossa opetusministeriössä käsiteltäisiin vain neljän seuran vuotuiset toiminta-avustushakemukset ja rajallinen määrä hankehakemuksia. Hankehakemusten käsittelyn siirtämistä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn tehtäväksi olisi syytä harkita. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr31.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa selvitysmies Markku Linna, p. 0500 442 639.

Työministeriön asettama siviilipalveluslakityöyhmä luovutti 24.10.2006 lakiesityksen muodossa olevan mietintönsä työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä esittää mm., että siviilipalveluksen kokonaiskestoaika säilyisi ennallaan (395 vrk). Velvoite jakautuisi siten, että palvelusaika olisi 362 vuorokautta, minkä lisäksi siviilipalvelusvelvollisuuteen kuuluisi korkeintaan 33 vuorokauden mittainen kertauskoulutus. Siviilipalvelun peruskoulutusjakson sisältö uusittaisiin käytännön kriisivalmiuksia painottaviksi. Peruskoulutuksella ja sitä tukevalla kertauskoulutuksella parannettaisiin siviilipalvelusvelvollisten sijoitusmahdollisuuksia poikkeusoloissa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. Aseistakieltäytyjäliitto on liittänyt mietintöön eriävän mielipiteen koskien lähinnä palvelusajan lyhentämistä. Mietintö on osoitteessa http://www.mol.fi/mol/ fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/sivari_komiteamietinto.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Heidi Nummela, p. 010 60 47988 ja ylitarkastaja Inka Douglas, p. 010 60 47993 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.