Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 41/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.10.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 184/2006 vp) kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Suomen kemiallisten aseiden kieltosopimusta koskeva lainsäädäntö, joka on osittain vanhentunut viranomaisten vastuunjaossa ja muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten takia, saatetaan ajan tasalle. Uudistuksessa on otettu huomioon myös uuden perustuslain asettamat vaatimukset sekä perustuslakivaliokunnan perustuslakia täsmentävät kannanotot. Viranomaisten toimivaltaa ja asetuksenantovaltuuksia koskevia säännöksiä on tältä pohjalta pyritty täsmentämään. Lisäksi voimaansaattamislakiin tehdään joitakin tarkennuksia, jotka johtuvat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen määräysten tehokkaan toimeenpanon vaatimuksista. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (UM lähetystöneuvos Laura Kansikas-Debraise 160 56185)

Esitys (HE 185/2006 vp) Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Etiopian demokraattisen liittotasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 23.2.2006. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Etiopian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 186/2006 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii sisäasiainministeriön yhteydessä valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä kunnalliseen eläketurvaan liittyvän lainsäädännön kehittämistä koskevissa kysymyksissä. Myös säännöksiä kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kokoonpanosta sekä eläkelaitoksen hallituksen jäsenten nimittämisestä, hallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta muutetaan. Lisäksi luovutaan kunnallisen eläkelaitoksen ohjesäännöstä ja poistetaan laista säännökset varhaiseläkelautakunnasta sekä eläkeasiamiehestä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Esitys (HE 187/2006 vp) asevelvollisuuslaiksi. Asevelvollisuuslaki perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuslaki saatetaan perustuslain vaatimukset täyttäväksi ja entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Lainsäädäntövallan delegointia ja perusoikeuksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Sama koskee asevelvollisuuslain soveltamisalaa, asevelvollisen palvelusvelvollisuutta ja palveluskelpoisuutta, sotilasviranomaisten päätöksentekoa ja toimivaltaa sekä poikkeusoloja koskevia säännöksiä. Asevelvollisia voidaan määrätä myös virka-aputehtäviin ja poikkeuksellisesti palvelukseen suuronnettomuustilanteissa tai muissa vakavissa tilanteissa. Palvelusaikojen osalta vähäisiä muutoksia tehdään aseettoman palvelusaikaan. Lisäksi reservissä olevia voidaan varsinaisten kertausharjoitusvuorokausien lisäksi määrätä kertausharjoitukseen suostumuksensa mukaisesti. Palvelukseen määräämistä muun muassa kutsunnassa tehdään joustavammaksi. Sama koskee ulkosuomalaisten ja toisen valtion kansalaisen asevelvollisuusasioiden käsittelemistä. Laissa säädetään nykyistä selkeämmin perusteista, joilla määrätään pitempää palvelusaikaa edellyttävään erikoiskoulutukseen tai joilla varusmiespalvelukseen kuuluva koulutus voidaan keskeyttää ja varusmiespalvelusaikaa lyhentää. Laissa säädetään myös kokeesta, jolla selvitetään palveluksessa olevan asevelvollisen huumausaineen käyttö. Lisäksi säädetään soveltuvuustestistä ja valintakokeista. Asevelvollisrekisteriä koskevia säännöksiä täsmennetään rekisterin käyttötarkoituksen, tietosisällön sekä tietojen saamisen ja luovuttamisen osalta. Muutoksenhakua koskevaa säännöstöä täydennetään oikaisuvaatimusta koskevalla menettelyllä. Valitusviranomainen on nykyiseen tapaan kutsunta-asiain keskuslautakunta. Sotilaskäskynä ratkaistavista asioista ei saa hakea muutosta valittamalla. Lakiin sisältyvät säännökset asevelvollisuuteen kuuluvista etuuksista. Lisäksi lakiin sisältyy rangaistussäännöksiä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 188/2006 vp) Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on vapauttaa sopimusvaltioiden lentoliikenneyritykset tietyistä toisen sopimusvaltion veroista ja näin parantaa näiden yritysten kilpailuasemaa. Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 189/2006 vp) laiksi verohallintolain muuttamisesta. Verohallintolakia muutetaan siten, että Verohallitus voi nykyistä laajemmin siirtää määräyksellään tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta koskevan toimivallan toiselle verovirastolle. Verohallituksen määräys voi koskea kaikkia julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Määräys voi koskea myös tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta, jos verotus edellyttää erityistä asiantuntemusta tai jos verotusta koskevan toimivallan siirto on tarpeen verohallinnon töiden ja tehtävien tasaisen jakautumisen edistämiseksi. Lakiin lisätään samalla säännös Konserniverokeskuksesta. Nykyisestä poiketen jatkossa myös Konserniverokeskuksen päätöksestä tehtävä valitus osoitetaan sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirin alueella on verovelvollisen kotikunta. Koska muutos tulee voimaan samaan aikaan kun Konserniverokeskuksen toimivaltaa laajennetaan, nykyistä säännöstä sovelletaan vielä vuoden 2007 aikana vireille tuleviin valituksiin. Suurten yritysten ja konsernien verotuksen keskittämistä verohallinnon muista yksiköistä Konserniverokeskukseen jatketaan. Myös osa pääkaupunkiseudun verotustehtävistä siirretään muualla maassa oleviin verovirastoihin. Käytännössä siirto koskee lähinnä tavallisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta. Myös yhdistysten ja säätiöiden verotusta voidaan siirtää. Muutos parantaa edellytyksiä hoitaa verotustehtävät nykyistä pienemmällä henkilömäärällä. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Esitys (HE 190/2006 vp) laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta. Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella eli vuoden 2009 loppuun. Lakia muutetaan lisäksi siten, että indeksiehdon saa ottaa myös kaukojäähdytysenergian ja höyryn toimitussopimuksiin sekä vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyihin lauttaliikenteen palvelusopimuksiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Esitys (HE 191/2006 vp) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Unescossa lokakuussa 2005 tehdyllä kansainvälisellä dopingin vastaisella yleissopimuksella pyritään edistämään maailmanlaajuisesti urheilun dopingin vastaista toimintaa sekä Maailman antidopingtoimiston (WADA) roolin tunnustamista urheilun kansainvälisen antidopingtoiminnan koordinoijana. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Esitys (HE 192/2006 vp) laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta. Maaseudun kehittämiseen myönnettäviä tukia koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseen, elinkeinotoiminnan monipuolistamiseen sekä maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantamiseen myönnettävät tuet. Lakia sovelletaan Euroopan yhteisön osaksi rahoittamiin sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettaviin tukiin. Välittömänä tarkoituksena on antaa eräiden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjoihin 1, 3 ja 4 perustuvien tukien kansallisessa täytäntöönpanossa tarvittavat säännökset. Laki koskee sellaisia maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvia tukia ja erillisenä tukijärjestelmänä hallinnoitavia tukia, joiden käyttöönottaminen tapahtuu 1.5.2007 tai sen jälkeen. Laissa säädetään maaseudun kehittämisen yritystuista ja hanketuista sekä niiden myöntämisen edellytyksistä ja ehdoista. Lisäksi laissa säädetään tuen myöntävistä viranomaisista sekä näiden tehtävistä ja toimivallasta. Maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annettuun lakiin tehdään Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset sekä eräitä teknisluonteisia muutoksia. Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettavan lain teknistä apua koskeva säännös on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007. Muilta osin lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu voimaan 1.5.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 160 52331)

Esitys (HE 193/2006 vp) laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta. Kaupparekisterilain ja kirjanpitolain muutoksilla toteutetaan se sähköistä viranomaisasiointia koskevaa yleistä sääntelyä täydentävä sääntely, joka on tarpeen EY:n ensimmäisen yhtiöoikeudellisen direktiivin eli julkistamisdirektiivin muutoksen kansalliseen voimaansaattamiseen. Patentti- ja rekisterihallitukselle annetaan valtuus päättää sähköiseen asiointiin liittyvistä teknisluonteisista yksityiskohdista ulottuen myös tilinpäätösasiakirjojen sähköiseen toimittamiseen. Yritys- ja yhteisötietolain muutoksella helpotetaan yritysten sähköisessä muodossa tapahtuvan osoite- ja yhteystietojen muutosilmoituksen tekoa. Direktiivissä edellytetään sähköisten asiointimenettelyjen olevan käytössä viimeistään vuoden 2007 alusta. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 160 63566)

Esitys (HE 194/2006 vp) tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Uusi tilintarkastuslaki on nykyistä kattavampi ja selkeämpi. Lakiin otetaan uusia tilintarkastajia ja tilintarkastusta koskevia säännöksiä tilintarkastusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Pienimmät yhteisöt vapautetaan lakisääteisestä tilintarkastusvelvoitteesta ja maallikkotilintarkastuksesta luovutaan. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (KTM hallitussihteeri Sanna Alakare 160 63719)

Esitys (HE 195/2006 vp) laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Työttömyysturvalain mukaisen korotetun ansio-osan ja peruspäivärahan korotusosan, lisäpäiväoikeuden, ansiopäivärahan korotetun määrän lisäpäiviltä, koulutuspäivärahan sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan myöntämisen edellytyksenä on, että etuuden hakija on ollut tietyn ajan työssä. Tämä työssäoloaika lasketaan eläkerekisteriin merkityn eläkevakuutetun työn perusteella. Työeläkeuudistusten vuoksi rekisteriin ei enää merkitä työsuhdeaikoja entisellä tarkkuudella, koska eläkkeet lasketaan vakuutettujen ansioiden perusteella. Tästä syystä työssäoloajan laskemista muutetaan siten, että se määritetään työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella työssäoloajan sijaan. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 196/2006 vp) maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Maatalousyrittäjän eläketurvaa koskevan lainsäädännön rakenne uudistetaan työntekijän eläkelakia vastaavaksi. Maatalousyrittäjä ei ole vakuuttamisvelvollinen vanhuuseläkkeellä ollessaan harjoittamastaan maatalousyrittäjätoiminnasta, jos hänellä on ollut työuransa aikana maatalousyrittäjätoimintaa, josta on karttunut eläkettä. Maatalousyrittäjän eläkelain voimaantulosta säädetään erillisellä voimaanpanolailla. Siinä ovat maatalousyrittäjän eläkelain voimaantuloa koskevien säännösten lisäksi säännökset vakuuttamisvelvollisuudesta, vapautusten lakkaamisesta, ennen vuotta 1947 syntyneiden maatalousyrittäjien oikeudesta osa-aikaeläkkeeseen ja ennen vuotta 1950 syntyneiden maatalousyrittäjien oikeudesta työttömyyseläkkeeseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Esitys (HE 197/2006 vp) yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yrittäjän eläketurvaa koskevan lainsäädännön rakenne uudistetaan työntekijän eläkelakia vastaavaksi. Samalla yrittäjän vakuuttamista koskevia säännöksiä tarkistetaan yrittäjän työtulon, vakuutuksesta vapauttamisen ja lisäeläkevakuuttamisen osalta. Työntekijän eläkelakiin tehdään teknisiä tarkistuksia muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Esitys (HE 198/2006 vp) laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain nojalla käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten asuntojen, talojen ja osakkeiden luovutusten luovutuksensaajan nimeämistehtävät ja luovutushintojen ja -korvausten enimmäisarvojen määräystehtävä siirretään kunnilta Valtion asuntorahastolle. Viranomaisten ohjausvaltaa myös täsmennetään siten, että se koskee vain valtion asunto-, arava- tai korkotuetuin lainoin rahoitettuja taloja. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (YM hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen 160 39623)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.10.2006 seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 14/2006 vp). Vaalilakiin tehdään muutokset, jotka mahdollistavat sähköisen äänestyksen äänestyspaikoissa ja ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksessä. Sähköinen äänestys on vaihtoehto äänestyslipulla tapahtuvalle äänestykselle. Äänestäjä voi halutessaan aina äänestää äänestyslipulla. Laki tulee voimaan 1.1.2007 ja se on voimassa 31.12.2008 saakka. Lakia sovelletaan vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa Kauniaisten, Karkkilan ja Vihdin kunnissa, joiden äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää sähköisesti mainittujen kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta (HE 69/2006 vp). Sairausvakuutuslakiin lisätään säännökset sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamisesta suoraan palvelujen tuottajalle silloin, kun palvelujen tuottaja on Kansaneläkelaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella perinyt asiakkaalta ainoastaan omavastuuosuuden. Lisäksi tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne mahdollistavat edellä kuvatun suorakorvausmenettelyn sekä sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun suorittamisessa ja matkojen välityksessä tarvittavien tietojen luovuttamisen. Vakuutettu ei myöskään jatkossa saa myönteisestä suorakorvaustapahtumasta erillistä kirjallista päätöstä, ellei hän sitä pyydä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Tasavallan presidentti hyväksyi Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2006 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 88/2006 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentti ratifioi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja vahvisti lain Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 95/2006 vp). Pöytäkirjan ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Pöytäkirja rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle ja sen kommentaareille. Osingon ja rojaltin lähdeveron kantamisesta luovutaan eräissä tapauksissa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.10.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään että, maa- ja metsätalousministeriö hoitaa maaseuturahaston maksajaviraston tehtäviä myös Ahvenanmaan maakunnassa. Asetus tulee voimaan 16.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Toimenpiteet koskevat alueiden suojelua ja hallintaa sisältäen kolmen uuden erityissuojelualueen perustamisen, kahdeksan uuden tai muutetun hallintasuunnitelman hyväksymisen erityissuojelualueille, erityishallinta-alueen perustamisen, uuden hallintasuunnitelman hyväksymisen erityishallinta-alueelle sekä historiallista arvoa sisältävän kohteen lisäämisen historiallisten paikkojen ja muistomerkkien luetteloon. Asetus tulee voimaan 18.10.2006. (YM neuvotteleva virkamies Martti Poutanen 160 39493)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.10.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Matti Vanhasen sekä ministerien Erkki Tuomioja, Jan-Erik Enestam, Paula Lehtomäki, Tanja Saarela, Antti Kalliomäki, Mauri Pekkarinen, Ulla-Maj Wideroos, Tuula Haatainen ja Liisa Hyssälä määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 58. istuntoon Kööpenhaminassa 30.10.-2.11.2006. (UM ulkoasiainneuvos Pekka Orpana 160 55327)

Suurlähettiläs Pertti Harvolan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Hans Ottelinin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Jordanian hashemiittisen kuningaskunnan hallituksen välinen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.10.2006 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Osmo Antero Toivanen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi UNIFIL-operaatiossa Libanonissa 14.10.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.10.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välisen kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Asetuksella säädetään neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välisen sisäisen sopimuksen, joka koskee AKT-EY -kumppanuussopimuksen mukaisen yhteisön avun rahoitusta sekä rahoitustuen myöntämistä merentakaisille maille ja alueille vuosina 2008-2013, tiettyjen artikloiden väliaikaisesta soveltamisesta. Asetus tulee voimaan 16.10.2006. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken. Asetuksella säädetään kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken vuoden 2007 eduskuntavaaleja varten. Vuoden 2003 vaaleihin verrattuna paikkajako muuttuu niin, että Uudenmaan vaalipiirissä paikat lisääntyvät yhdellä ja Pohjois-Karjalan vaalipiirissä paikat vähentyvät yhdellä. Asetus tulee voimaan 1.11.2006 ja on voimassa 31.3.2007 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2006. Valtiokonttori oikeutetaan ottamaan valtion asuntorahastolle lyhytaikaista lainaa vuonna 2006 siten, että lyhytaikaista lainaa saa kerralla olla yhteensä enintään 700 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 13.10.2006. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Tilatukijärjestelmään kuuluvaa tuotantosidonnaista lammas- ja vuohipalkkioita voidaan maksaa enintään 0,80 miljoonaa euroa, mikä vastaa Euroopan yhteisöjen komission hyväksymää enimmäismäärää. Asetus tulee voimaan 18.10.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta. Asetuksella säädetään tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista sekä tukioikeuksien vahvistamisesta ja rekisteröinnistä. Lisäksi säädetään sokerijuurikkaan lisäosan arvosta ja neuvoston asetuksen 1782/2003 artiklan 60 mukaisten oikeuksien lisäjaosta. Asetus tulee voimaan 18.10.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea maksetaan 17 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Asetus tulee voimaan 18.10.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Tien käytön sallivia poikkeustapauksia laajennetaan kattamaan myös tapaukset, jolloin maastoajoneuvoa saa kuljettaa tilapäisesti sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella kun siihen on lisättävä polttoainetta, se on siirrettävä tieliikenteeseen käytettävästä ajoneuvosta maastoon tai kun sitä säilytetään tällaisella alueella sijaitsevalla pysäköintipaikalla. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Työmarkkina-alueella tarkoitetaan kunnan tai useamman kunnan muodostamaa aluetta, jolla työssäkäynti on tavanomaista. Työmarkkina-alueet on määritelty työvoima- ja elinkeinokeskuksittain sekä kunnittain valtioneuvoston asetuksella. Asetukseen tehdään valtioneuvoston päättämistä vuoden 2007 alussa toteutuvista kuntaliitoksista johtuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä. Asetuksella ja samanaikaisesti annettavalla ympäristönsuojeluasetuksen muutoksella korvataan ja kumotaan vesilain nojalla (264/1961) annettu valtioneuvoston päätös yleisistä viemäreistä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä (365/1994), jota on muutettu valtioneuvoston päätöksellä (757/1998). Asetuksella selkeytetään yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) täytäntöönpanoa. Asetuksessa tarkennetaan, että yhdyskuntajätevesidirektiivin tarkoittamat taajamat sisältyisivät vesihuoltolain ja sen perustelujen mukaisesti vesihuoltolaitoksen viemäröintivelvollisuuden piiriin. Asetuksessa on myös säännökset yhdyskuntajätevesien päästöistä ympäristöön, päästöjen rajoittamisesta ja päästörajojen valvonnasta. Siinä asetetaan myös yleisiä toiminnallisia vaatimuksia viemäriverkostolle. Asetuksessa annetaan lisäksi kansallisesti vähimmäisvaatimukset asukasvastineluvultaan 100- 1999 suuruisten taajamien jätevesien käsittelylle ja tarkkailulle. Ympäristöluvan tarve rajaa pienet kiinteistökohtaiset tai muutamien kiinteistöjen yhteiset, pääsääntöisesti asukasvastineluvultaan alle 100 henkilön jätevesien puhdistamot asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Näihin pieniin puhdistamoihin sovelletaan valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Asetuksen soveltamisala ja voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen (542/2003) soveltamisala liittyvät saumattomasti toisiinsa. Näin asumisjäteveden puhdistuksen vähimmäisvaatimusten normisääntely kattaa kaiken kokoiset jätevedenpuhdistamot. Vastuut velvoitteiden toteuttamisesta eivät muuttuisi nykyisestä, vaan ne määräytyisivät vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön haltijan kesken. Asetuksella Suomen ympäristökeskus velvoitetaan huolehtimaan toimeenpano-ohjelman ajan tasalla pitämisestä ja julkaisemaan tilannekatsaukset yhdyskuntajätevedenpuhdistamoista ja jätevesilietteistä. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (YM neuvotteleva virkamies Airi Karvonen 160 39688)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamiseksi. Asetuksen muutoksella pyritään haitallisten aineiden päästöjen sääntelyn yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen lupamenettelyssä. Lisäksi samanaikaisesti eriytetään yhdyskuntajätevesiä koskeva säätely omaan asetukseen ja kumotaan vesilain nojalla (264/1961) annettu valtioneuvoston päätös yleisistä viemäreistä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä (365/1994), jota on muutettu valtioneuvoston päätöksellä (757/1998). Asetuksessa tarkennetaan eri viranomaisten, vesihuoltolaitoksen ja jätevettä johtavan toiminnanharjoittajan vastuita lupamenettelyssä. Ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon muutoksella täydennetään yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) toimeenpanoa luvanvaraisuuden osalta lisäämällä laitosluetteloon liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja luista sekä annetaan toimivaltasäännös tältä osin. Yhdyskuntajätevesipuhdistamoa koskevassa hakemuksessa on oltava selvitys asukasvastineluvusta ja typenpoiston tarpeesta päästömääräysten asettamiseksi yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaisesti. Lupamenettelyä muutetaan poistamalla ainepäästön luvanvaraisuus ympäristön pilaantumisen kannalta merkityksettömien ja vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta haitattomien päästöjen osalta. Asetuksessa tarkennetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä koskevia yleisiä vaatimuksia sekä lisätään asetukseen 36 a §, joka koskee vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavista päästöistä määräämistä ympäristöluvassa. Ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 1 aineluettelot I ja II yhdistetään sekä poistetaan tarpeettomana asetuksen 1 §:n 1 momentin kohta 5b. Lisäksi sääntelyä tarkennetaan ns. toimintakokonaisuuteen liittyvien hakemusten käsittelyn ja -lupapäätöksien sisällön osalta. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (YM neuvotteleva virkamies Airi Karvonen 160 39688)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.10.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa tapaamisessa Lahdessa 20.10.2006. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Kokouksen keskeisiä aiheita ovat unionin innovaatiopolitiikka ja energiapolitiikan ulkosuhteet. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Jari Luoto 160 22180)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 58. istuntoon Kööpenhaminassa 30.10.-2.11.2006. Valtioneuvoston kanslia: erityisavustaja Johan Schalin, EU-asioiden neuvonantaja Jukka Salovaara, valtioneuvoston viestintäjohtaja Asko Mattila; ulkoasiainministeriö: pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Harri Mäki-Reinikka, yksikön päällikkö Harri Salmi, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön apulaispäällikkö Kristina Pingoud, lähetystöneuvos Caj Söderlund, erityisavustaja Folke Sundman, erityisavustaja Satu Mäki, ulkoasiainsihteeri Ville Cantell; puolustusministeriö: neuvotteleva virkamies Jukka Knuuti; valtiovarainministeriö: erityisavustaja Stefan Svenfors, finanssineuvos Rauno Niinimäki, finanssineuvos Kristina Sarjo; opetusministeriö: opetusneuvos Juha Arhinmäki, opetusneuvos Armi Mikkola, kulttuuriasiainneuvos Veikko Kunnas, ylitarkastaja Laura Mäkelä, neuvotteleva virkamies Risto Kivelä, erityisavustaja Markus Ojakoski; maa- ja metsätalousministeriö: osastopäällikkö Ilkka Ruska; kauppa- ja teollisuusministeriö: kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, neuvotteleva virkamies Jari Heiniluoma, neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen; sosiaali- ja terveysministeriö: valtiosihteeri Leila Kostiainen, ylitarkastaja Anne Hujala, ylitarkastaja Maria Waltari, neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Anttalainen, erityisavustaja Kimmo Norrmén, erityisavustaja Marja Tallavaara; ympäristöministeriö: ylijohtaja Pekka Jalkanen, ylitarkastaja Nina Mikander, neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen, erityisavustaja Marcus Rantala; Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman ja Suomen Ympäristökeskus: ylitarkastaja Magnus Nyström. (UM ulkoasiainneuvos Pekka Orpana 160 55327)

Päätös hyväksyä Lissabon strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi - Suomen kansallisen toimenpideohjelman 2005-2008 väliarvio. Toimenpideohjelma perustuu hallitusohjelmaan, valtiontalouden kehyksiin, hallituksen strategia-asiakirjaan sekä muiden hallituksen talouspoliittisten päätösten mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Väliarvio tarkastelee kansallisen toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös ratkaista Ilmi Rantalan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan korttelissa 711 sijaitseva tontti nro 14 (91-16-711-14) sillä sijaitsevine rakennuksineen 8,8 miljoonan euron kauppahinnasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle tai sen perustamalle yhtiölle. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös asettaa tekijänoikeusneuvosto toimikaudeksi 15.10.2006-14.10.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruun (oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg); varapuheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Katariina Sorvari (professori, oikeustieteen tohtori Rainer Oesch); jäsenet: lainsääntöneuvos, varatuomari Pekka Pulkkinen, tekijänoikeuteen perehtynyt jäsen (markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen), varatuomari Teemu Kalliala, elokuva- ja videoala (lakimies, oikeustieteen kandidaatti Tommi Saarikivi), oikeustieteen kandidaatti Ahti Vänttinen, esittävä taide (lakimies, varatuomari Elina Mäntylä), oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen, kauppa (lakimies, varatuomari Paula Paloranta), toiminnanjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Päivi Liedes, kirjallisuus (työehtoasiamies, varatuomari Marianne Leskinen, toimittajat), johtaja, oikeustieteen kandidaatti Satu Kangas, kustannustoiminta, lehdistö (lakimies, varatuomari Ismo Huhtanen), säveltäjä, toiminnanjohtaja Martti Heikkilä, luova säveltaide (tekniikan tohtori Anne Stenros, rakennustaide ja muotoilu), lakimies Tuula Hämäläinen, museoala (lakimies Pekka Heikkinen, kirjastoala), lakimies, varatuomari Kirsi-Marja Okkonen, radio ja televisio (päälakimies Pia Huhdanmäki), asianajaja Risto Ryti, tekijöiden yhteisvalvontajärjestöt (lakimies Risto Salminen), johtava asiantuntija Tytti Peltonen, teollisuus (toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, mainosala), oikeustieteen kandidaatti Markku Uotila, tieto- ja viestintätekniikka (lakiasioiden päällikkö Riikka Tähtivuori), oikeustieteen kandidaatti Maria E. Rehbinder, kuvataide, valokuvaajat (professori Riitta Brusila) ja toiminnanjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Arto Alaspää, ääni- ja kuvatallenneala (toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, musiikinkustannusala). (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko elintarviketurvallisuudesta. Selonteon tavoitteena on kuvata elintarviketurvallisuuden tilaa Suomessa, esitellä keskeiset tunnusluvut sekä kartoittaa ne toimet, joilla elintarviketurvallisuutta edistetään tai sen tila säilytetään. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien ohjelmien toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 2 703 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 2 293 000 euroa käytettäväksi Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmien sekä Leader+ ja Interreg III-yhteisöaloiteohjelmien toimeenpanoa varten. Päätös sisältää Kainuun maakuntavaltuuston 25.9.2006 68 § tekemässä päätöksessä tarkoitetun myöntämisvaltuuden (momentti 30.10.61 192 000 euroa ja momentti 124 000 euroa). (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon vammaispolitiikasta 2006 (VNS 5/2006 vp) johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan laaja-alaista kaikkien tahojen toimintaa ohjaavaa vammaispoliittista ohjelmaa. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

Päätös asettaa valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta toimikaudeksi 12.10.2006-30.9.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto; varapuheenjohtaja: professori Jaana Hallamaa; palvelujen käyttäjät: ekonomi Jyrki Pinomaa (lakimies Mirva Sandelin), toimittaja Mardy Lindqvist (kuntoutussuunnittelija Markku Lehto); palvelujen järjestäjät: johtajaylilääkäri, keuhkosairauksien erikoislääkäri Timo Keistinen (terveydenhuollon erikoislääkäri Harri Vertio), yleislääketieteen erikoislääkäri Leena Niinistö (työterveyshuollon erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo); terveydenhuollon ammattihenkilöt: psykoterapeutti Pirkko Lahti (proviisori Sirpa Peura), professori Helena Leino-Kilpi (terveydenhoitaja Anna-Leena Brax), koulutussuunnittelija Aira Pihlainen (dosentti, lastentautien erikoislääkäri Päivi Rautava), hammaslääkäri Heikki Vuorela (yleislääketieteen erikoislääkäri Raimo Puustinen), syöpätautien erikoislääkäri Jaana Kaleva-Kerola (yleislääketieteen erikoislääkäri Kari Eskola); oikeustiede: lakimies Irma Pahlman (lakimies Anna Mäki-Petäjä-Leinonen), hallintoneuvos Anne Niemi (hallintoneuvos Irma Telivuo); ihmisen sairautta ja terveyttä koskeva tutkimus: professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava (geriatrian erikoislääkäri Minna Raivio); yhteiskuntaa koskeva eettinen tutkimus: sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä (dosentti Helka Urponen), sairaalapastori Paavo Juvonen (kirjailija Jaakko Heinimäki); eduskunnan jäsenet: kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen (kansanedustaja Pehr Löv), kansanedustaja Maija Rask (kansanedustaja Anneli Kiljunen), kansanedustaja Osmo Soininvaara (kansanedustaja Erkki Virtanen), kansanedustaja Paula Risikko (kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara). (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

Päätös asettaa valtuuskunta Nairobissa, Keniassa, 6.-17.11.2006 pidettävään ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 12. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten 2. kokoukseen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Jan-Erik Enestam, varapuheenjohtajat ovat kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi ja neuvotteleva virkamies Outi Berghäll ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat suurlähettiläs Matti Kääriäinen ulkoasiainministeriö-Nairobi, neuvotteleva virkamies Sirkka Haunia ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Jukka Uosukainen ympäristöministeriö, yksikön päällikkö Tapio Wallenius ulkoasiainministeriö, yksikön päällikkö Kaija Suvanto ulkoasiainministeriö, ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriö, liikenneneuvos Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriö ja neuvotteleva virkamies Päivi Janka kauppa- ja teollisuusministeriö. (YM neuvotteleva virkamies Martti Poutanen 160 39493)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.10.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnasta ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (ampuma-asedirektiivi). Ehdotuksen avulla yhteisön lainsäädäntöön sisällytetään ne kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan määräykset, jotka kuuluvat yhteisön toimivaltaan. (SM poliisiylitarkastaja Marja Kartila 160 42850)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (esiteasetuksen muutos). Euroopan yhteisöjen komissio antoi Euroopan arvopaperikomitealle 8.9.2006 ehdotuksen komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta muuttamisesta. (VM neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission päätökseksi (vastaavuuspäätös). Euroopan yhteisöjen komissio antoi 8.9.2006 ehdotuksen Euroopan arvopaperikomitealle komission päätökseksi yhteisön ulkopuolisesta maasta olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden käyttämien kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien mukaisten tietojen käyttämisestä. (VM neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (omistajavalvonta). Direktiivillä täsmennettäisiin neuvoston direktiiviin 92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2002/83/EY (henkivakuutusdirektiivi), 2004/39/EY (rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi), 2005/68/EY (jälleenvakuutusdirektiivi) ja 2006/48/EY (luottolaitosdirektiivi) sisältyviä, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja vakuutusyhtiöiden omistajavalvontaa koskevia säännöksiä. Ehdotetut säännökset olisivat samansisältöiset kaikissa direktiiveissä. (VM neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2006) eduskunnalle ehdotuksista suuntaviivoiksi ja komission asetukseksi (maatalousalan valtiontukisääntöjen uudistaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on jakanut jäsenvaltioille luonnosehdotuksen maa- ja metsätalousalan valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi vuosiksi 2007-2013. Suuntaviivaluonnoksen tarkoituksena on uudistaa yhteisön vuodet 2000-2006 kattavat suuntaviivat maatalousalan valtiontuista ja ottaa metsätuet mukaan suuntaviivojen soveltamisalaan. Lisäksi komissio on jakanut jäsenvaltioille asetusehdotuksen, jonka tarkoituksena on uudistaa ns. ryhmäpoikkeusasetus (Komission asetus (EY) N:o 1/2004), joka mahdollistaa suuntaviivojen mukaista valtiontukijärjestelmien ilmoittamismenettelyä helpomman menettelyn valtiontukijärjestelmien ilmoittamisessa komissiolle. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kaisa Sainio 160 52428)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.10.2006 seuraavat nimitysasiat:

Johtava kihlakunnanvouti, oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukola oikeusministeriön oikeushallinto-osaston määräaikaiseen ulosottojohtajan virkasuhteeseen 1.12.2006-31.12.2008. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Valtiotieteiden tohtori Seija Ilmakunnas Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.11.2006 lukien. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Metsänhoitaja Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston metsäneuvoksen virkaan 1.11.2006 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.10.2006 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Suomen Punaiselle Ristille (SPR), Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry:lle (KePa) sekä Kirkon ulkomaanavulle (KUA). SPR:n tuki on 14 200 000 euroa, Kepa:n kokonaisavustus on 15 400 000 euroa ja KUA:n kehitysyhteistyötuki on 18 300 000 euroa. Määrärahat yhteensä 47 900 000 euroa osoitetaan vuosille 2007-2009 vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.8 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle). (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 160 56434)

Päätös vahvistaa Ulvilan yhteiskoulun peruskorjaushankkeen laajuus 1-vaiheen osalta 1 956 hyöty-m2:ksi, 2-vaiheen osalta 1 525 hyöty-m2:ksi ja 3-vaiheen osalta 917,5 hyöty-m2:ksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2006 kustannustasossa on 1-vaiheen osalta 2 489 100 euroa, 2-vaiheen osalta 1 869 800 euroa ja 3-vaiheen osalta 984 300 euroa eli yhteensä 5 343 200 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Finnvera Oyj:n kotimaisten korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen sekä takausten vuoden 2006 myöntämisvaltuuden lisääminen. Kauppa- ja teollisuusministeriö lisää Finnvera Oyj:n vuonna 2006 luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvien lähinnä pk-yrityksille myönnettävien korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen sekä takausten myöntämisvaltuutta 30 000 000 eurolla siten, että uusi valtuus on 541 568 000 euroa. Finnvera Oyj:n korkotuettomien lainojen ja takausten myöntämisvaltuuden lisäys on tarpeen, jotta yhtiö voi turvata pk-yritysten riskirahoituksen saannin rahoituksen kysynnän ylitettyä arvioidun tarpeen. Myöntämisvaltuuden lisäys on myös yrittäjäpolitiikan tavoitteiden mukaista. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama summaaristen asioiden kehittämistyöryhmä luovutti 10.10.2006 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että riidattomia velkomusasioita voitaisiin siirtää käsiteltäväksi sellaisiin käräjäoikeuksiin, joissa on vapaata kapasiteettia. Lisäksi työryhmä esittää, että oikeusministeriössä ryhdyttäisiin valmistelemaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi ulosottoperusteen hankkimisen vapaaehtoisessa perinnässä, mikäli velallinen antaisi nimenomaisen suostumuksensa saatavan suoraan ulosottoon. Myös perintä- ja oikeudenkäyntikulusääntelyä tulisi ryhtyä uudistamaan siten, että sääntely kannustaisi velkojia omaksumaan asioiden sujuvaa ja edullista käsittelyä edesauttavia menettelyjä. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/omtr200615.htm. Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen, p. (09) 160 67568 ja työryhmän sihteeri Jarkko Männistö, p. 010 366 5108

Sisäasiainministeriön työryhmä luovutti 10.10.2006 raporttinsa sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut -raportissa käydään läpi poliisin, pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ja liikennepalvelut siltä osin kuin niillä on yhtymäkohtia muihin turvallisuuspalveluihin. Nykytilan ja kehitysnäkymien lisäksi raportissa on runsaasti valtakunnallisia ja läänikohtaisia kehittämisehdotuksia, joilla turvallisuuspalvelut halutaan varmistaa väestön ikääntyessä ja siirtyessä entistä enemmän kasvukeskuksiin. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/392006. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Ritva Viljanen, (09) 160 42803 ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, (09) 160 42211 sisäasiainministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä luovutti 12.10.2006 muistionsa maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä esittää yhteistyön lisäämistä maatalous-, maaseutu- ja elintarviketurvallisuustilastointiin. Työryhmä suosittaa koordinaatioryhmän perustamista koordinoimaan hallinnonalan tilastointia ja kehittämään sen laatua. Työryhmän mukaan pitkäaikaiset, yhteiskunnallisesti tärkeät ja keskeiset tiedot on jatkossakin syytä tuottaa tilastoina. Työryhmän loppuraportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5gtVvmZ1L/5jzAy09Fc/Files/CurrentFile/trm2006_22.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen, p. (09) 160 52176 ja 040 558 1942 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama raskaan kaluston kuljettajien ajokorttikoulutusta pohtinut työryhmä luovutti 5.10.2006 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että raskaimpien ajoneuvoluokkien ajokorttivaatimuksia lievennettäisiin, mutta kuljettajille tulisi myös uusia vaatimuksia. Kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavan C-kortin vaatimukset kasvaisivat ja ennakoivan ajon koulutus korostuisi kaikissa ajoneuvoluokissa. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl370-Julkaisuja%2042_2006.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571 tai 040 716 4140 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama jalankulun turvallisuuden kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 5.10.2006 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmän mukaan liukastumistapaturmien ennaltaehkäisy säästäisi yhteiskunnan varoja kymmenkertaisesti. On arvioitu, että yhden euron sijoittaminen tapaturmien ennaltaehkäisyyn toisi 10 euron säästöt tapaturmien aiheuttamiin sairaanhoitokuluihin. Liukastumisonnettomuuksia voitaisiin vähentää, jos esimerkiksi kävelyteiden hoito ja valaistus olisivat parempia. Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon täytyisi saada valtakunnallisesti yhtenäiset ohjeet. Työryhmä pitää tärkeänä, että kaatumisonnettomuuksien tilastointia kehitetään, jotta tapaturmien syyt, vakavuus ja kustannukset voitaisiin selvittää nykyistä tarkemmin. Mietintö on osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl368-Julkaisuja%2038_2006.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, p. (09) 160 28759 tai 040 545 0901 ja liikenneneuvos Matti Roine, p. (09) 160 28568 tai 040 823 2109 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.