Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 38/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.9.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta. Marokon diplomaattipassin haltijat vapautetaan viisumivelvollisuudesta Suomeen 1.11.2006 alkaen. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (UM lähetystöneuvos Hilkka Nenonen 160 55211)

Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Syrjäisyyslisään oikeutetut kunnat ja kuntien syrjäisyysluvut tarkistetaan vuodenvaihteen 2005/2006 tilastotietojen mukaisiksi. Kolmen kunnan syrjäisyyskerroin kasvaa, kolme uutta kuntaa on oikeutettu syrjäisyyslisään sekä kaksi kuntaa menettää syrjäisyyslisän. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2007. Yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon tarkistuksen jaksottaminen neljälle vuodelle lain (1291/2004 ja 1071/2005) mukaisesti sekä vähemmästä kuin täydestä määrästä huomioon otettujen kustannustason muutosten vaikutus kuntien valtionosuuslain 6 §:n 3 mom. mukaisesti. Kustannustason muutoksena on vuonna 2007 otettu huomioon 2 prosenttia, mikä on 75 prosenttia täysimääräisestä kustannustason muutoksesta sekä vuonna 2005 käytetyn kustannustason nousuarvion korjauksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (OPM lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.9.2006 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa Marokon diplomaattipassin haltijat viisumivelvollisuudesta 1.11.2006 alkaen. (UM lähetystöneuvos Hilkka Nenonen 160 55211)

Päätös vahvistaa vuodeksi 2007 kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräiseksi euromääräksi 28,19 euroa. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Päätös myöntää johtava tiedeasiantuntija Arja Kalliolle ero EMBL:n neuvoston ja EMBC:n Suomen toisen edustajan tehtävistä ja nimittää hänen tilalleen ylijohtaja, tutkimus, Anneli Pauli Suomen Akatemiasta. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.9.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (talousarvion kurinalaisuus). Komissio on tehnyt asetusehdotuksen talousarvion kurinalaisuudesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 kumoamisesta. Kumottavaksi esitettävä asetus sisältää säännöksiä maatalousalan budjettikurista, lainatakuuvarauksesta ja kolmansien maiden hyväksi perustetusta hätäapuvarauksesta. (VM budjettineuvos Paavo Kytömäki 160 33046)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (esite). Esitteen on muun muassa sisällettävä kaikki tiedot, jotka liikkeeseenlaskijan sekä yleisölle tarjottujen tai säännellyillä markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien erityispiirteet huomioon ottaen ovat tarpeellisia, jotta sijoittajat pystyvät muodostamaan perustellun arvion liikkeeseenlaskijan ja mahdollisen takaajan varoista ja vastuista, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä arvopapereiden tuottamista oikeuksista. Sijoittajien on esitteessä annettujen tietojen perusteella voitava muodostaa perusteltu arvio liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 160 33013)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.9.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Heimo Laakkoselle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.10.2006-30.9.2007 Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa Keniassa työskentelyä varten. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.9.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentin 30.30.25 (Eläinlääkintähuolto) arviomäärärahan ylittäminen 600 000 eurolla. Määrärahan ylitys johtuu eläintautilain perusteella maksettavista eläintautien hävittämistoimenpiteiden kustannuksista ja valmiustoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen varalta. (MMM osastopäällikkö Matti Aho 160 53380)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.