Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 115/2006 vp) laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta. Lailla kuluttajariitalautakunnasta korvataan vuonna 1978 säädetty laki kuluttajavalituslautakunnasta. Kuluttajavirastosta annettua lakia tarkistetaan kuluttaja-asiamiehen toimivallan osalta. Lautakunnan toimivaltaan lisätään asuinhuoneiston vuokrausta ja asumisoikeuden luovuttamista koskevat riita-asiat. Näissä asioissa lautakunta voi käsitellä paitsi elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan myös kahden yksityishenkilön välisiä erimielisyyksiä. Toimivalta olisi siten sama kuin kuluttajavalituslautakunnalle nykyisin kuuluvissa asuntokauppa-asioissa. Lautakunnassa otetaan käyttöön ryhmävalitusmenettely. Asia voidaan käsitellä ryhmävalituksena, jos useilla kuluttajilla on samaa elinkeinonharjoittajaa kohtaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä. Ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Laki sisältää lautakunnan nimen muuttamisen lisäksi useita muutoksia lautakunnan asettamista, kokoonpanoa, jäsenten kelpoisuutta ja menettelytapoja koskevaan sääntelyyn. Muutoksilla pyritään tehostamaan lautakunnan toimintaa ja nopeuttamaan asiain käsittelyä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.3.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 160 67672)

Esitys (HE 116/2006 vp) laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain soveltamisalaa laajennetaan siten, että maksuvapautusta sovelletaan myös työnantajaan, jolla on kiinteä toimipaikka Ilomantsin tai Juuan kunnassa, Lieksan tai Nurmeksen kaupungissa taikka Rautavaaran tai Valtimon kunnassa. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 44500)

Esitys (HE 117/2006 vp) laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin lisätään säännökset, joilla asunto-osakeyhtiön osakkeille ja määrätyn huoneiston hallintaan oikeuttaville osakkeille määritellään muiden arvopapereiden tapaan vertailuarvo. Vertailuarvoa käytetään poistamatta olevan hankintamenon sijasta mainittuja osakkeita omistavan yrityksen nettovarallisuutta laskettaessa silloin, kun yrityksen muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien yhteenlaskettu vertailuarvo on niiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi. Ennen 1.1.2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona pidetään vuodelle 2005 varallisuusverolain nojalla vahvistettua verotusarvoa ja myöhemmin hankitun osakkeen arvona poistamatta olevaa hankintamenoa. Vertailuarvoa noudatetaan lisäksi perintö- ja lahjaverolakiin sisältyvää yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä sovellettaessa. Lisäksi lakiin lisätään metsämaan, maatalousmaan ja muun maatilatalouden maan määritelmät, jotka nykyisin sisältyvät metsäveroasetukseen. Metsänhoitoyhdistyksistä annettua lakia muutetaan siten, että lakiin sisältyvä viittaussäännös metsäveroasetuksessa tarkoitettuun metsämaahan muutetaan viittaukseksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin, jonne metsämaan määritelmä siirtyy. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 118/2006 vp) laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2007-2008 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä kolmena ensimmäisenä verovuonna on säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyy pääosin ennallaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 119/2006 vp) laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokanta alennetaan 22 prosentista 8 prosenttiin. Pieniin korjauspalveluihin luetaan polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007 ja olemaan voimassa vuoden 2010 loppuun. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 120/2006 vp) laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Teollisuuden sähkövero alennetaan puoleen nykyisestä sekä puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla, metallurgisten prosessien jätekaasuilla ja kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä tuotetun sähkön verotuki poistetaan. Muut sähköntuotannon tuet jatkuvat vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia sähköverotuksen menettelysäännöksiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 121/2006 vp) laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta. Maksun alaisten tuotteiden määrittelyssä viitataan vuoden 2002 alusta voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön. Samalla öljyjätemaksun määrä korotetaan nykyisestä 4,2 sentistä 5,75 senttiin kilolta. Lisäksi öljyjätemaksuina kertyviä avustuksia ei enää myönnetä ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamiseen eikä valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 122/2006 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2007. Talousarvioesityksessä tulojen kokonaismääräksi arvioidaan 40,5 miljardia euroa ja määrärahoiksi ilman velan lyhentämistä 40,3 miljardia euroa. Ylijäämä, 163 miljoonaa euroa, käytetään velan lyhentämiseen. Budjettitalouden tulot kasvavat 3,4 prosenttia vuoden 2006 varsinaisesta talousarviosta. Valtion tuloverotuksen keventämistä jatketaan vuoden 2004 tulopoliittisen ratkaisun yhteydessä linjatulla tavalla. Matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Eräiden palvelualojen arvonlisäverokantaa alennetaan väliaikaisesti vuosina 2007-2010. Teollisuuden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn sähköveroa alennetaan. Siirtoa eläkerahastosta talousarvioon pienennetään. Hallinnonalojen menot kasvavat vuoden 2006 varsinaisesta talousarviosta 1,8 prosenttia ja korkomenojen arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 30,2 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää esityksessä 112 miljoonaa euroa. Kehyksen ulkopuolisiksi määrärahoiksi ehdotetaan 10,1 miljardia euroa ja ne kasvavat vuoden 2006 varsinaisesta talousarviosta 194 miljoonaa euroa. Valtion ja kuntien välisen vuosille 2005-2008 jaksotetun kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän suorittamista kunnille aikaistetaan vuodelle 2007 ja suoritetaan verojärjestelmän kautta. Perhevapaauudistus toteutetaan vuoden 2007 alusta. Vuonna 2007 käynnistetään kymmenen uutta väylähanketta. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 123/2006 vp) laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Valtion suotuisan tulokehityksen vuoksi valtion eläkerahastoa on mahdollista kartuttaa aikaisemmin suunniteltua enemmän vuonna 2007. Valtion eläkerahastosta valtion talousarvioon tehtävän siirron määrä on valtion eläkerahastosta annetussa laissa säädetystä 40 prosentista poiketen myös vuonna 2007 enintään 40 prosenttia valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvasta eläkemenosta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 160 33108)

Esitys (HE 124/2006 vp) laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta. Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille joko 570 tuntia tai vaihtoehtoisesti 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Valtionosuus määräytyy kuten nykyisinkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesti. Lisäksi säädetään toiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OPM johtaja Eeva-Riitta Pirhonen 160 77268)

Esitys (HE 125/2006 vp) laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan päätöksistä tehdyt poistovaatimukset ratkaisee opintotuen muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus kuten nykyisin. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan organisaatiota muutetaan siten, että lautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Esitys (HE 126/2006 vp) laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta. Tekijänoikeuslakia muutetaan siten, että tekijöiden oikeus korvaukseen teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle ulotetaan yleisistä kirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. Muutos aiheutuu Euroopan komission vuonna 2002 omaksumasta uudesta vuokraus- ja lainausdirektiivin tulkinnasta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 134 176910)

Esitys (HE 127/2006 vp) laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta. Lailla yksityisten arkistojen valtionavusta korvataan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta vuonna 1975 voimaan tullut laki. Yksityisille arkistoille, joilla on huomattavaa tieteellistä merkitystä, voidaan myöntää pysyväisluonteista valtionavustusta. Arkiston hyväksyy pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetuksi opetusministeriö. Laissa säädetään edellytyksistä, jotka pysyväisluonteiseen valtionavustukseen oikeutetun arkiston tulee täyttää. Arkistoille voidaan lisäksi myöntää harkinnanvaraista avustusta erityisiin kehittämishankkeisiin tai useampien arkistojen yhteisiin hankkeisiin. Lain mukaisten avustusten osalta valtionapuviranomainen on Kansallisarkisto. Valtionavustuksiin sovelletaan muutoin valtionavustuslain säännöksiä. Valtionavustukset myönnetään ensisijassa tieteen edistämiseen osoitetuista veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 160 77432)

Esitys (HE 128/2006 vp) laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos. Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta pysytetään noin 6,7 prosentin tasolla. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 129/2006 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta. Valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa muutetaan siten, että valtion osuutta vuonna 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 33,32 prosentista 33,88 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 66,68 prosentista 66,12 prosenttiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Esitys (HE 130/2006 vp) laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että yrityksessä työllistynyt yrittäjän perheenjäsen pääsee työttömyysetuuksien piiriin nykyistä helpommin. Nykyisen lainsäädännön mukaan yrityksessä työllistyneen yrittäjän perheenjäsenen katsotaan työllistyvän yritystoiminnassa siihen ajankohtaan asti, jona yritystoiminta on todistettavasti lopetettu tai se on ollut yhdenjaksoisesti keskeytyneenä vähintään neljän kuukauden ajan. Yritystoiminnan lopettamista tai keskeyttämistä ei edellytetä, jos perheenjäsenen työ on päättynyt tuotantosuunnan lopettamisen vuoksi tai vastaavan syyn johdosta. Tuotantosuunnan lopettamiseen rinnastetaan esimerkiksi koko yrityksen tuotantosuunnan tai toiminnan vaihtaminen sekä jonkin toiminnan lopettaminen tai ulkoistaminen. Säännöksiä sovelletaan perheenjäseneen, jolla ei ole ollut omaan omistukseen tai vastaavaan asemaan perustuvaa määräysvaltaa yrityksessä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2007. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 131/2006 vp) laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Vakuutetuilta perittävää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua alennetaan 0,03 prosenttiyksikköä. Sairaanhoitomaksu on vuoden 2007 alusta 1,30 prosenttia, eläkkeen- ja etuudensaajilla 1,47 prosenttia. Työnantajan kansaneläkemaksua korotetaan 0,003 prosenttiyksikköä vuoden 2007 alusta Pielisen Karjalan kuntiin sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kuntaan ulotettavan työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuskokeilun rahoittamiseksi. Lisäksi tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvia lähinnä teknisiä tarkistuksia työnantajan sosiaaliturvamaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena olevan palkkakäsitteeseen, työnantajan sosiaaliturvamaksun palauttamista koskevaan säännökseen sekä ulkomailla asuvan eläkkeensaajan velvollisuutta suorittaa sairaanhoitomaksua koskevaan säännökseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Esitys (HE 132/2006 vp) laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi niissä tilanteissa, joissa työterveyshuollon työpaikkakäynti on jäänyt toteuttamatta, olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta maatalouden asiantuntijan suorittamana työpaikkakäyntinä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

Esitys (HE 133/2006 vp) laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa. Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 4,98 prosenttia vuonna 2007. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

Esitys (HE 134/2006 vp) laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotetaan 300 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovutaan palkkion enimmäismäärän sääntelystä. Lisäksi perhehoitajalle maksettavan kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen perusteita ja määrää koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Samalla korotetaan kulukorvauksen vähimmäismäärä 350 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovutaan kulukorvauksen enimmäismäärän sääntelystä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM lakimies Päivi Kemppi 160 74352)

Esitys (HE 135/2006 vp) laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta. Elatusturvalakia muutetaan siten, että elatustuen määrä kalenterikuukaudessa nousee nykyisestä 118,15 eurosta 124 euroon. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM lakimies Päivi Kemppi 160 74352)

Esitys (HE 136/2006 vp) laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisätään kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Lisäksi tehdään tekninen muutos, jolla korjataan viittaus uuteen työntekijän eläkelakiin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM lakimies Anne Koskela 160 74205)

Esitys (HE 137/2006 vp) laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta. Sotilasvammalakia muutetaan siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata enintään kymmenen viikkoa laitoshuoltoa tai enintään 70 päivää osa-aikaista huoltoa vuodessa. Muutos laajentaa etuuden saajien piiriä ja edistää sotainvalidien kotona selviytymistä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM lakimies Anne Koskela 160 74205)

Esitys (HE 138/2006 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta. Alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi muutosturvaa laajennetaan harkinnanvaraisella muuttoavustuksella, jota muutosturvan piiriin kuuluvien lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen oikeutetulle. Työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnettävän matka-avustuksen enimmäiskestoa pidennetään. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Tasavallan presidentti antoi 15.9.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 139/2006 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) muuttamisesta. Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden perusteella ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan tarkemmin säätää korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Jotta korvauksien suuruutta ja maksamistiheyttä voidaan eräissä tapauksissa rajoittaa, on asetuksenantovaltuuksia syytä täsmentää. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2006. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 66401)

Esitys (HE 140/2006 vp) laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta. DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarpeellinen henkilönkatsastus saadaan tehdä henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Lisäksi henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen määrittämiseksi, saa tehdä myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 160 67700)

Esitys (HE 141/2006 vp) laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Längelmäen kunnan lakkauttamisen vuoksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirien välinen raja vähäisessä määrin muuttuu. Muilla kuntajaon muutoksilla ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Eero Aarnio 160 67694)

Esitys (HE 142/2006 vp) laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltioiden 24.2.2005 hyväksymä puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin (ns. sakkopuitepäätös). Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että puitepäätöksessä tarkoitetut taloudelliset seuraamukset kuuluvat lain soveltamisalaan. Lait on tarkoitettu voimaan 22.3.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Mikko Monto 160 67585)

Esitys (HE 143/2006 vp) vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi. Progressiivisen tuloveroasteikon nykyistä kolmatta tuloveroprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja ylintä tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Asteikon toinen tuloluokka poistetaan. Ylintä tulorajaa korotetaan 1 400 eurolla. Tulorajoihin tehdään 2 prosentin inflaatiotarkistus. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 144/2006 vp) laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön. Tuloverolaissa säädettyä valtionverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 157 eurosta 400 euroon. Vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan nykyisestä 1,5 prosentista 3,6 prosenttiin, ja vähennyksen poistumaprosenttia korotetaan nykyisestä 0,45 prosentista 0,9 prosenttiin. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 4 700 eurosta 7 000 euroon. Tuloverolaissa säädettyä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää alennetaan 3 850 eurosta 3 250 euroon. Kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen otetaan säännös, jonka mukaan kuntien valtionosuuksia vähennetään valtionosuusprosentteja alentamalla yhteensä 185 miljoonalla eurolla vuodesta 2008 tuolloin toteutettavan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä. Tuloverolain mukainen kotitalousvähennys voidaan myöntää, vaikka kotitalous olisi saanut samaa lämmitysjärjestelmän perusparannustyötä varten energia-avustusta. Lisäksi kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä muutetaan siten, ettei kotitalousvähennystä voi saada verovelvollisen itse tekemästä työstä tai työstä, jonka on tehnyt verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Luonnonsuojelulain perusteella maksettavien korvausten verokohtelua koskevat tuloverolain säännökset uudistetaan vastaamaan luonnonsuojelulaissa tapahtuneita muutoksia. Urheilutulon käsite laajennetaan koskemaan myös ulkomailta saatuja urheilutuloja. Verontilityslakia muutetaan siten, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta alennetaan 1,94 prosentista 1,75 prosenttiin ja valtion jako-osuutta korotetaan vastaavasti 76,03 prosentista 76,22 prosenttiin. Tuloverolakiin ja verontilityslakiin tehdään yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (VM ylijohtaja Lasse Arvela 160 33150)

Esitys (HE 145/2006 vp) laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Säästöpankin kantarahaston alentamista ja omien kantarahasto-osuuksien hankkimista koskevat säännökset muutetaan siten, että ne vastaavat soveltuvin osin uuden osakeyhtiölain vastaavia säännöksiä. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Esitys (HE 146/2006 vp) laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta. Metsästyslakia selkeytetään siten, että lääninhallitus voi määräajaksi kieltää metsästyksen tai rajoittaa sitä helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi lääninhallituksen kuulemisvelvollisuutta muutetaan siten, että eläintautien leviämisen ehkäisemistilanteissa kuulemisvelvollisuutta ei olisi. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 160 53365)

Esitys (HE 147/2006 vp) laiksi kasvinsuojeluaineista ja laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta. Kasvinsuojeluainelailla kumotaan vuonna 1969 annettu torjunta-ainelaki. Lailla selkeytetään kasvinsuojeluaineita ja niin sanottuja muita torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö. Laki sisältää nykyiseen tapaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin edellyttämät vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiselle. Lisäksi laissa uudistetaan ja ajanmukaistetaan lain noudattamisen valvontaa ja hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä. Torjunta-ainelautakunta lakkautetaan. Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä päättäisi Elintarviketurvallisuusvirasto, joka ennen päätöksen tekoa kuulisi tarpeen mukaan muita asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia. Kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseen liittyvästä veroluonteisesta maksusta luovutaan, ja viranomaisten suoritteista valtiolle perittävä maksu määräytyisi valtion maksuperustelain mukaan. Pienimenekkisten kasvinsuojeluaineiden saatavuuden turvaamiseksi laissa säädetään niiden hyväksymisestä perittävästä alennetusta maksusta. Kemikaalilakia muutetaan siten, että nykyisin torjunta-ainelainsäädännön perusteella hallinnoitavat niin sanotut muut torjunta-aineet siirtyvät kemikaalilain mukaiseen järjestelmään. Kemikaalilain biosidivalmisteita koskevaan lukuun lisätään ympäristöministeriölle valtuus antaa asetuksella biosidivalmisteita koskevia tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön lainsäädännön toimeenpanemiseksi. Rikoslakiin tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvat tekniset tarkistukset. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

Esitys (HE 148/2006 vp) laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta. Lääninhallitusten, maanmittaustoimistojen ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen hoitamat eräät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan valtionlainat ja -saamiset siirretään Valtiokonttorin hoidettaviksi. Lääninhallitusten ja maanmittaustoimistojen hoitotehtävät siirtyvät lähes kokonaan Valtiokonttorille. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jää edelleen joitakin myyntihintasaamisiin liittyviä tehtäviä, vaikka niiden kanto siirtyisikin Valtiokonttorille. Lainojen ja saamisten ehdot eivät muutu lukuun ottamatta eräitä korkoihin ehdotettuja muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytetyn, vanhentuneen tietojärjestelmän uusiminen ei ole enää tarkoituksenmukaista, koska Valtiokonttorin käytössä on vastaava uudempi, joka on sopeutettavissa hallinnonalan tarpeisiin. Siirto Valtiokonttorin tietojärjestelmään toteutetaan vaiheittain vuoden 2008 aikana. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katariina Pessa 160 54298)

Esitys (HE 149/2006 vp) laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä. Lailla kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY. Ammattiajoa suorittaville kuljettajille asetetaan vaatimus perustason ammattipätevyydestä ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Perustason ammattipätevyys hankitaan koulutuksella. Perustason ammattipätevyyskoulutus koskisi 10.9.2008 lukien linja-auton ajokortin suorittavia ja 10.9.2009 lukien kuorma-auton ajokortin suorittavia. Jatkokoulutusvaatimus koskisi kaikkia alalla toimivia ammattikuljettajia. Ammattipätevyyskoulutukseen liittyvistä viranomaistehtävistä vastaavat opetusministeriö, Opetushallitus ja Ajoneuvohallintokeskus. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset laiksi Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laiksi tieliikennelain 75 §:n 2 momentin 5 kohdan muuttamisesta ja laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 160 28571)

Esitys (HE 150/2006 vp) laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että lain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennetään säännöksillä, jotka koskevat yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyä, yleispalvelun nettokustannusten laskemista sekä kustannusten korvaamista erityistapauksissa. Samalla yleispalvelun käsitettä laajennetaan nykyistä teknologianeutraalimmaksi. Teleyrityksen kustannusjärjestelmän valvontaan liittyviä säännöksiä tarkennetaan siten, että Viestintävirastolle annetaan valtuutus antaa tarkempia määräyksiä kustannusjärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista. Lisäksi kansallisen verkkovierailun järjestämisvelvollisuutta muutetaan yleisluontoisemmaksi siten, että se kohdistuu teknologiasta riippumatta kaikkiin matkaviestinverkkoihin. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 160 28391)

Esitys (HE 151/2006 vp) laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n toimintaa säänteleviä valtiontakuurahastosta annettua lakia ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia muutetaan siten, että Finnvera Oyj:n taseeseen muodostuu kaksi rahastoa. Toisesta rahastosta katetaan yhtiön niin sanotun kotimaan toiminnan tappiot ja toisesta katetaan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot. Valtiontakuurahastosta korvataan vientitakuu- ja erityistakaustappiot vasta sen jälkeen, kun tappiota ei voida kattaa yhtiön sisäisestä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta, mikä on muutos nykykäytäntöön. Tarkoituksena on parantaa Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan ja kotimaan rahoitustoiminnan läpinäkyvyyttä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.9.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen suurlähettiläs Terhi Hakalalle. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Suurlähettiläs Antti Kuosmanen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuutetaan tekemään noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä kansainvälistä lentoliikennetoimintaa harjoittavien yritysten vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Etelämannersopimuksen 29. konsultatiivisen kokouksen 23.6.2006 hyväksymät Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden hyväksyminen. Sopimuksen (SopS 31/1984) toimenpiteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen 160 39458)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 15.9.2006 seuraavat asiat:

Kenraaliluutnantti Esa Tarvaisen vapauttaminen valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan jäsenen tehtävästä ja puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Hannu Herrasen määrääminen hänen tilalleen jäseneksi sekä apulaishenkilöstöpäällikkö, lippueamiraali Hanno Strangin määrääminen varajäseneksi. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 160 34929)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.9.2006 seuraavat nimitysasiat:

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan everstiluutnantti Esa Vanonen määräajaksi 1.12.2006-30.11.2007. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.9.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista. Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten kunnittaisten valtionosuuksien määrittämisessä tarvittavista tiedoista kuten asukasta kohden määritellyt laskennalliset kustannukset ja kunnan omarahoitusosuus. Lisäksi asetuksessa määritellään vuonna 2007 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja perustamishankkeisiin käytössä olevien valtionavustusten määrä ja niiden jakaantuminen valtionapuviranomaisten kesken. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

Valtioneuvosto antoi 14.9.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä. Asetuksella pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission päätös jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien kieltämiseksi (2006/502/EY). Savukkeensytyttimiä, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, ei saa myydä eikä pitää kaupan 10.5.2007 jälkeen. Asetus tulee voimaan 11.3.2007. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa sovellettavia tulorajoja ja tuloista tehtäviä vähennyksiä korotetaan. Tulorajoja korotetaan keskimäärin 15 prosenttia hallituksen esittämän kannanoton työvoiman liikkuvuutta edistävistä toimenpiteistä mukaisesti. Lisäksi toiselle paikkakunnalle työpaikan takia muuttavan hakijaruokakunnan varallisuutta arvioitaessa lähtöpaikkakunnalle jäävän oman asunnon arvo vähennetään huomioon otettavasta varallisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 160 39624)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.9.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle. Lähtökohtana sijoittamiselle on, että Suomi ei sitoudu tarjoamaan todistajille tai heidän läheisilleen erityisiä todistajansuojeluohjelmia. Sijoittaminen koskee todistajia, jotka ovat esiintyneet tai tulevat esiintymään todistajina tuomioistuimessa. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös määrätä oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Sami Sarvilinna 160 67610)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 400 miljoonan Norjan kruunun (noin 49,2 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot. Valtioneuvostolla on oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös määrätä apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson edustamaan Suomen valtiota johtokunnan varajäsenenä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa 1.1.2007-31.5.2009. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 14.9.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asiantuntijatiimiasetus). Euroopan yhteisöjen komissio on 19.7.2006 (KOM(2006) 401 lopullinen/1 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajan nopean toiminnan tiimien luomisesta koskevasta välineestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta tuon välineen osalta. Asetusehdotuksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön niin sanotut rajan nopean toiminnan tiimit sekä yhdenmukaistettavaksi Euroopan unionin yhteisiin operaatioihin osallistuvien virkamiesten tehtävät. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi edellä säädösnumeroin yksilöityä rajaturvallisuusvirastoa koskevaa asetusta siten, että otettaisiin käyttöön säännökset, joiden nojalla virasto voi koota ja asettaa tehtävään jäsenvaltioiden kansallisista virkamiehistä koostuvia rajan nopean toiminnan tiimejä. (SM ylitarkastaja Katriina Laitinen 020 410 6605)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (julkisten hankintojen oikeussuojakeinot). Ehdotuksella muutettaisiin julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettua neuvoston direktiiviä 89/665/ETY ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettua neuvoston direktiiviä 92/13/ETY. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen käyttöä ennen kuin hankintaa koskeva sopimus on tehty. (KTM ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 160 63278)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.9.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Tatu Aki Tapani Leppänen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2006-30.9.2011. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 160 67700)

Osastopäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Pekka Erkki Sakari Nurmi oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön virkaan 1.10.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Lainsäädäntöneuvos Tiina Marjatta Rautio oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2006 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Tyynilä 160 67680)

Toimialajohtaja Antti Holmroos sisäasiainministeriön IT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2006-31.12.2008. (SM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 42810)

Valtiotieteiden maisteri, projektipäällikkö Mika Rossi sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2006-30.9.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Olli-Pekka Jalonen puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2006 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.9.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarviomomentin alajaottelun 25.01.51.1. (Rikosvahinkokorvaukset sekä syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavat korvaukset) olevan 8 250 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 3 miljoonalla eurolla. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 14.9.2006

Hallitus puuttui Venäjän rajan rekkaruuhkiin

Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen ruuhkiin ryhdytään hakemaan ratkaisuja ministeriöiden yhteistyönä.

Hallitus käsitteli Venäjän rajanylitykseen liittyviä ongelmia torstaina 14. syyskuuta. Hallitus sai liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen raportin keskusteluista, jotka Huovinen kävi viime viikolla Lappeenrannassa Venäjän liikenneministerin Igor Levitinin ja EU:n liikennekomissaarin Jacques Barrot'n kanssa.

Neuvottelussa sovittiin useista toimista:

- Pääministeri Matti Vanhanen lähettää Venäjän pääministerille Mihail Fradkoville kirjeen, jossa asiaan kiinnitetään huomiota.

- Ongelma ei ratkea vain liikenneministeriöiden välisillä neuvotteluilla, vaan työssä tarvitaan ulkoasiainministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön myötävaikutusta. Erityisesti Venäjän tulli on saatava mukaan neuvotteluihin.

- Suomen tullilaitoksen pääjohtaja Tapani Erling matkustaa 19. syyskuuta Moskovaan neuvottelemaan Venäjän tullin kanssa siitä, millaisia nopeasti vaikuttavia käytännön ratkaisuja olisi rajaliikenteen helpottamiseksi.

- Liikenne- ja viestintäministeriö kutsuu koolle Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmän. Ryhmä perustettiin viime syksynä nimenomaan selvittämään rajan ylittävien kuljetusten ongelmatilanteita.

- Rajanylityksiä ryhdytään tarkastelemaan myös EU-tasolla. EU:n ja Venäjän yhteisen tavaraliikenteen logistiikkatyöryhmän kokoamista kiirehditään niin, että ryhmä aloittaa työnsä jo lokakuun loppupuolella. Asiaa käsitellään myös suomalaisvenäläisen talouskomission liikennetyöryhmän kokouksessa joulukuussa.

- Liikenne- ja viestintäministeriö kiirehtii Vaalimaan raja-aseman laajentamista ja liikennejärjestelyjen parantamista. Erityisesti raskaan liikenteen jonotusjärjestelmä täytyy uudistaa pikaisesti. Raja-aseman laajennukseen on varattu määrärahat hallituksen budjettiesityksessä. Tarkoituksena on, että etäjonotusjärjestelmä rakennetaan vuonna 2007 ja saadaan käyttöön vuonna 2008.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389 ja ylijohtaja Harri Cavén, p. (09) 160 28500, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.