Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.9.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 113/2006 vp) laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta. Kirkkolakiin tehdään julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta johtuvat muutokset. Julkisista hankinnoista annettua lakia sovelletaan kirkollisten viranomaisten hankintoihin kirkkolakiin otettavan viittaussäännöksen nojalla. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 114/2006 vp) laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Lain tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa sopimuksia tekevät suomalaiset tai ulkomaiset yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajalle tulee velvollisuus selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyön käytöstä tai alihankintatyöstä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi määrätä tilaajan maksamaan erityistä laiminlyöntimaksua, joka on vähintään 1 500 euroa ja enintään 15 000 euroa. Maksu määrätään valtiolle. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. (TM hallitusneuvos Raili Kangasperko 010 60 58935)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.9.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 11.8.2006. Sopimus on allekirjoitettu Moskovassa 15.8.2006 ja se on tullut voimaan allekirjoittamispäivänä. Asetus tulee voimaan 13.9.2006. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 160 63575)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.9.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa (UNIFIL) vahvennetulla pioneerikomppanialla (enintään 250 sotilasta) lokakuusta 2006 alkaen vuoden 2007 loppuun saakka, tilanne kuitenkin huomioiden. (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 160 55485)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.9.2006 seuraavat nimitysasiat:

Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heikki Tuunasen sivuakkreditointi myös Swasimaahan. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.9.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista. Asetuksella säädetään talousarviolain 22 a §:n 3 momentin perusteella tarkemmin säännöksin yhteishankinnan piiriin kuuluvista tavaroista ja palveluista sekä yhteishankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta. Asetus tulee voimaan 8.9.2006. (VM vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen 160 32565)

Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 1 luvun 6 §:n kumoamisesta. Koska siviilipalveluslaitoksiksi hakevia yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja säätiöitä ei enää hyväksytä asetusmenettelyssä vaan työministeriön hallintopäätöksellä, siviilipalvelusasetuksen 1 luvun 6 § kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 20.9.2006. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.9.2006 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa (UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon). Enintään 15 000 rauhanturvaajan UNIFIL tulee mm. valvomaan vihollisuuksien lopettamista, tukemaan Libanonin armeijaa sekä varmistamaan humanitaarisen avun perille viemistä ja paluumuuttajien turvallista paluuta. Voimankäyttösäännöt perustuvat YK:n mallivoimankäyttösäännöille ja niiden voi katsoa olevan riittävät operaation tehtävien toteuttamisen ja joukkojen omasuojan kannalta. EU:n jäsenmaat osallistuvat UNIFILiin noin 7 000 rauhanturvaajalla. Suomi varautuu osallistumaan vahvistettuun UNIFIL-operaatioon vahvennetulla pioneerikomppanialla ja esikuntaupseereilla. Komppanian tehtävänä on tukea UNIFIL-operaatiota raivaus- ja rakentamistehtävällä. (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 160 55485)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.9.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Miro Prekin nimittäminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.8.2007 saakka. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

Päätös myöntää hallitusneuvos Matti Halénille ero keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalle hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen. Jääskeläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi määrätään oikeustieteen kandidaatti Jari Salokoski lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2009. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistö sen hallinnassa olevan Viikki-esisopimuksen mukaisen 4. osa-alueen luovuttamiseen Helsingin kaupungille esisopimukseen perustuvin ehdoin 8.9.2006 lukien. Helsingin kaupungille nyt luovutettavien alueiden luovutusarvo on noin 6,0 milj. euroa. Luovutettavien alueiden pinta-ala on yhteensä noin 305 000 m2 ja sillä on asuntorakennusoikeutta yhteensä 10 489 kem2. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös määrätä valtion edustajana Veikkaus Oy:n vuosina 2006-2007 pidettävissä yhtiökokouksissa olevan ministeri Tanja Saarelan varaedustajaksi kansliapäällikkö Harri Skog. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Päätös määrätä valtion edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen syysistuntokaudelle 6.11.-10.11.2006 kansliapäällikkö Harri Skog varaedustajinaan hallintojohtaja Håkan Mattlin sekä vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Päätös myöntää osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervalalle ero Tiehallinnon johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä 8.9.2006 lukien ja määrätä hänen tilalleen samasta ajankohdasta liikenneneuvos Matti Roine johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2008. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Päätös määrätä työministeriön ylitarkastaja Inka Douglas valtioneuvoston esittelijäksi. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.9.2006 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Suomen osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa (VNS 6/2006). (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 160 55485)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.9.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentin 26.80.22 (Erityismenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 755 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pelastushelikopteritoiminnan kohonneista kustannuksista, kuivan kesän aiheuttamasta lisääntyneestä tarpeesta metsä- ja maastopalojen tähystyslentoihin sekä EU-puheenjohtajuuteen liittyvän päivystysjärjestelmän ylläpidosta, Suomen kansainvälisen pelastuskomennuskunnan FRF:n lähettämisestä Viron, Ruotsin ja Venäjän metsäpalojen sammutustehtäviin. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 42977)

Palkkaussopimuksen tekeminen Valtion taidemuseon ylijohtajan Risto Ruohosen kanssa. Sopimuspalkka on 6 900 euroa kuukaudessa 1.9.2006 lukien. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Palkkaussopimuksen tekeminen Rautatieviraston ylijohtajan Kari Alppivuoren kanssa. Sopimuspalkka on 7 538 euroa kuukaudessa 1.9.2006 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 6.9.2006

Hallitus käsitteli ehdotusta maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi

Hallitus käsitteli keskiviikkona 6. syyskuuta iltakoulussa ehdotusta hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma muodostaa puitteet erityisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa koskevan politiikan suunnittelulle ja toimeenpanolle. Ohjelman tarkoituksena on edistää työperusteista maahanmuuttoa. Uusia keinoja ovat muun muassa yhteistyö työvoiman lähtömaiden kanssa, Suomen vetovoimatekijöiden korostaminen ja lupajärjestelmän yksinkertaistaminen. Työvoimalle luodaan myös opastusjärjestelmä, johon voi sisältyä esimerkiksi kieliopetusta sekä koulutusta Suomen työelämästä ja yhteiskunnasta.

Ohjelman muita keskeisiä painopisteitä ovat maahanmuuttajien kotouttamisjärjestelmän tehostaminen sekä etnisten suhteiden parantaminen. Tavoitteena on edistää moniarvoisen, monikulttuurisen ja syrjimättömän yhteiskunnan kehittymistä ja siten tukea Suomen kansainvälistymistä ja parantaa kansainvälistä kilpailukykyä.

Ohjelma sisältää yhteensä 34 politiikkalinjausta toimenpiteineen. Useat ohjelmaluonnoksessa esitetyt politiikkalinjaukset edellyttävät jatkovalmistelua. Valmistelut tehdään yhteistyössä eri hallintojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Uuden ohjelman laatiminen on kirjattu pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan. Työministeriön asettama virkamiestyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi maaherra Rauno Saari, valmisteli ensimmäisen luonnoksen, joka valmistui juhannuksena 2005. Laajan lausuntokierroksen jälkeen sama työryhmä valmisteli korjatun ehdotuksen, joka luovutettiin joulukuussa 2005. Hallitus käsitteli ehdotusta iltakoulussaan 1.3.2006. Tuolloin todettiin, että eräitä täsmennyksiä tulee vielä valmistella yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Jatkovalmistelua varten työministeriö kokosi työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi johtaja Mervi Virtanen.

Keskiviikkona sovittiin, että maahanmuuttopoliittinen ohjelma viimeistellään valtioneuvoston istuntoon.

Lisätietoja: johtaja Mervi Virtanen, p. 010 60 48020, 050 396 0160 ja ylitarkastaja Olli Sorainen, p. 010 60 48022, 050 396 0162, työministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama selvitysmies Olli Huopaniemi luovutti 31.8.2006 selvityksensä, joka käsitteli valitusasioiden siirtämistä hovioikeudesta toiseen oikeusministeriölle. Selvitysmies ehdottaa, että valitusasioita tulisi voida siirtää ruuhkautuneesta hovioikeudesta käsiteltäväksi toiseen hovioikeuteen. Eri hovioikeuksissa on nyt huomattavia eroja valitusasioiden keskimääräisessä käsittelyajassa. Selvitysmies ehdottaa myös laajennettavaksi niin sanotun kevennetyn kokoonpanon käyttöalaa hovioikeuksissa. Kahden tuomarin ja esittelijäjäsenen muodostama kevennetty kokoonpano voisi ratkaista jonkin verran vaativampia asioita kuin nykyisin. Lisäksi selvitysmies ehdottaa kevennettyyn kokoonpanoon kuuluvan esittelijän kelpoisuusehtoja muutettaviksi. Myös muu kuin tuomioistuimessa hankittu lakimieskokemus voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa esittelijän kelpoisuutta jäsenen tehtävään kokoonpanossa. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/36926.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen p. (09) 160 67953 oikeusministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysmies, professori Pentti Arajärvi luovutti Eläketurvakeskuksen asemaa ja sen rahoitusjärjestelmää koskevan selvityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen taustalla on eduskunnan valiokuntien kannanotot työntekijän eläkelain TyEL:n yhteydessä. Valiokunnat katsoivat Eläketurvakeskuksen tehtävien lisääntyneen ja esitettiin selvitystä Eläketurvakeskuksen tai joidenkin sen tehtävien siirtämisestä valtion viranomaiskoneistoon. Eduskuntakäsittelyssä haluttiin myös selvitystä Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmästä. Eduskunnan valiokuntien näkemyksissä esiintuodut muutokset olisivat selvitysmiehen mukaan periaatteessa mahdollisia. Eläketurvakeskuksen tehtävien lisääntymisellä ja muuntumisella ei voida kuitenkaan perustella Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmän muuttumista verovelvollisuuden suuntaan. Eläketurvakeskuksen muuttaminen valtion viranomaiseksi ja jossain määrin jo sen rahoitusjärjestelmän muuttaminen veroperusteiseksi merkitsisi Eläketurvakeskuksen yhteistoimintaluonteen muuntumista. Eläketurvakeskus ei toimi etujärjestönä, vaan työeläkeasioiden yhteistoimintaelimenä. Lisätietoja antavat professori Pentti Arajärvi p. (09) 661 133 ja apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen p. (09) 160 73865 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.