Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.9.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 109/2006) laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä. Laissa säädetään välttämättömistä teknisistä edellytyksistä sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmien Euroopan yhteisön laajuiselle yhteentoimivuudelle. Lailla pannaan täytäntöön yhteisössä annettu Euroopan sähköisten tienkäyttömaksujen yhteentoimivuusdirektiivi 2004/52/EY. Direktiivissä ja laissa määritetään tekniset perusvaatimukset, joilla yhteisössä nyt käytössä olevat ja tulevaisuudessa käyttöönotettavat järjestelmät ovat käyttäjän kannalta yhteensopivia. Lailla ei säädetä tienkäyttömaksuista. (LVM yli-insinööri Armi Vilkman 160 28486)

Esitys (HE 110/2006) Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta. Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat yleissäännöt. Maailman postiliiton Bukarestin kongressin 5.10.2004 pidetyssä 11. istunnossa hyväksyttiin postiliiton yleissopimus, jonka tavoitteena on lujittaa kansainvälisten postipalvelujen alan yhteistyötä ja nykyaikaistaa yhteistyön puitteita. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2006. Yleissopimus ja voimaansaattamislaki on tarkoitettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Postipalvelulain muuttamisesta annettu laki on tarkoitettu voimaan samanaikaisesti valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Esitys (HE 111/2006) laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Lain tavoitteena on puolittaa teleyrityksiin kohdistuva tietoturvamaksun aiheuttama maksurasitus siten, että niiden maksama tietoturvamaksu vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, jotka Viestintävirastolle aiheutuvat sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. Tämä tapahtuu puolittamalla tietoturvamaksun määräytymisen perusteena olevan maksuyksikön määrä. Samalla tietoturvamaksua koskevia säännöksiä kokonaisuudessaan selkeytetään ja saatetaan ne vastaamaan viestintämarkkinalailla (393/2003) säädettyjä viestintämarkkinamaksua koskevia säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Esitys (HE 112/2006) vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kehitetään vanhempainpäivärahakausien ajalta työnantajille aiheutuvien palkkakustannusten korvaamista ja muutetaan eräitä vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia säännöksiä. Lisäksi isälle maksettavan vanhempainrahan ja isyysrahan muodostaman niin kutsutun isäkuukauden pitäminen tehdään nykyistä joustavammaksi sekä uudistetaan vanhempainrahapäiväkausien ajalta kertyneen vuosiloman palkkakustannusten korvaamiseksi maksettavan niin kutsutun vuosilomakorvauksen määrittely. Näillä muutoksilla tasataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia ja parannetaan lapsiperheiden toimeentuloa. Äitiysrahan määrää korotetaan sen 56 ensimmäiseltä maksupäivältä 90 prosenttiin perusteena olevasta työtulosta 41 100 euron tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta kertymä on 32,5 prosenttia. Isälle maksettava vanhempainraha ja isyysraha isäkuukauden ajalta on 80 prosenttia perusteena olevasta työtulosta 50 ensimmäisen maksupäivän ajalta 41 100 euron tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta kertymä on 32,5 prosenttia. Tulorajat ovat vuoden 2004 tasossa. Mikäli työnantaja on maksanut työntekijälle vapaan ajalta palkkaa, päiväraha voidaan maksaa työnantajalle korvauksena palkkakustannuksesta. Muutoin etuus maksetaan vakuutetulle. Valtio rahoittaa jatkossa 0,1 prosenttia ansioperusteisesta vanhempainpäivärahamenosta. Tämä lisärahoitusosuus perustuu isäkuukauden joustavoittamisesta, ottovanhempien vanhempainrahakauden pidentämisestä ja rekisteröidyssä parisuhteessa maksettavan vanhempainrahan jakamisesta aiheutuvaan lisämenoon. Muilta osin muutosten aiheuttama lisämeno rahoitetaan vakuutusmaksuilla. Lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin sekä lakiin lasten päivähoidosta tehdään isäkuukauden joustavoittamisesta aiheutuvat muutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.9.2006 seuraavat lait:

Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2005 vp). Kainuun maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevia säännöksiä muutetaan niin, että maakuntavaltuutettujen määrä määräytyy kuntalain säännöksien mukaisesti, maakuntavaaleissa luovutaan kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit käydään koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin osin noudattaen. Ennakkoäänestysoikeus laajenee koskemaan kaikkia kotimaassa olevia ennakkoäänestyspaikkoja. Vaalitavan muutoksen yhteydessä lakiin lisätään säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista ja maakuntahallinnolle asetetaan velvoite suunnitella mahdollisen alijäämän kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vaalan kunnan osallistumista maakuntahallintoon koskevat ja maakuntavaltuuston toimivaltaa Kainuun kehittämisrahan hallinnoinnissa koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle. Laki tulee voimaan 1.10.2006. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta (HE 231/2005 vp). Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että se ottaa paremmin huomioon kuluttajan oikeudet viestintäpalvelua koskevan sopimuksen osapuolena. Viestintämarkkinalakiin lisätään säännökset muun muassa teleyrityksen vastuusta viestintäpalvelun virhe- ja viivästystilanteissa. Lakiin lisätään myös säännös vastuun jakautumisesta silloin kun viestintäpalvelua käytetään oikeudettomasti. Lait tulevat voimaan 1.3.2007, kuitenkin siten että viestintämarkkinalain 127 § (muutoksenhaku) tulee voimaan 15.9.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 160 28391)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.9.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Diplomaattisten suhteiden solmiminen Suomen tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan välille. Taustalla on Monacon esitys suhteiden solmimisesta 11.1.2001 sekä Monacon ja Ranskan välinen uusi sopimus 1.12.2005, joka lisäsi Monacon ulkopoliittista itsenäisyyttä sallien muun muassa diplomaattisuhteiden solmimisen. (UM lähetystöneuvos Harri Salmi 160 56178)

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 61. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti, varapuheenjohtajat ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ja suurlähettiläs Kirsti Lintonen. Jäsenet ovat kansliapäällikkö Jarmo Viinanen, alivaltiosihteeri Markus Lyra alivaltiosihteeri Marjatta Rasi, osastopäällikkö Hannu Kyröläinen, osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde ja yksikönpäällikkö Pia Rantala. (UM lähetystöneuvos Anne Meskanen 160 55593)

Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa allekirjoittamaan maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointi- järjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen yhteistyösopimuksen. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten hyväksyminen. Muutokset koskevat lähinnä teknisiä yksityiskohtia, kuten joidenkin aineiden luokituskriteereitä, aerosolien ja tartuntavaarallisten aineiden pakkaamista, nesteitä ja kiinteitä aineita sisältävien paineastioiden rakennetta. Sopimuksen muutokset (SopS 23/1979) tulevat voimaan 1.1.2007, ellei 1.10.2006 mennessä vähintään viisi sopimuspuolta ole ilmoittanut vastustavansa muutoksia. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.9.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti 23 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki ympäristövaikutusten arvioinnista, maakuntalaki puhtaanapidosta annetun maakuntalain 8 ja 28b §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristölupalautakunnasta annetun maakuntalain 6 §:n muuttamisesta sekä maakuntalaki ympäristönsuojelusta ja ympäristöluvasta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 88/2006 vp), Hallituksen esitys eduskunnalle Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2006 vp) ja Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 95/2006 vp). (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentti nimitti poliisitarkastaja Matti Launiaisen hengenpelastusmitalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi sekä lautakunnan jäsenen toiminnanjohtaja Reijo Vartian henkilökohtaiseksi varajäseneksi toiminnanjohtaja Kyösti Vesterisen 31.3.2007 päättyväksi toimikaudeksi. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 160 42977)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.8.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan kansallisesti voimaan yleissopimus, jolla Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot liittyvät sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan. Uudet jäsenvaltiot ovat niiden unioniin liittymistä koskevan sopimuksen nojalla velvollisia liittymään näihin instrumentteihin. Asetus tulee voimaan 1.9.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. 1.9.2006 voimaan tulevalla uudella rautatielailla kumotaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki (561/2002), jolla on pantu kansallisesti täytäntöön neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 96/48/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 2001/16/EY. Direktiivejä on muutettu EU:n II rautatiepakettiin kuuluvalla direktiivillä 2004/50/EY. Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (765/2002). Uudella rautatielailla valtuutetaan antamaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmat säännökset laissa tarkoitetuista olennaisista vaatimuksista, liikkuvaan kalustoon merkittävistä tiedoista, osajärjestelmälle annettavasta EY-tarkastusvakuutuksesta sekä yhteentoimivuuden osatekijälle annettavasta EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksesta, niiden antamisen edellytyksistä ja antamista koskevasta menettelystä sekä ilmoitetulle laitokselle asetettavista vaatimuksista. Yhteisölainsäädännössä asioista säädetään edellä mainittujen yhteentoimivuusdirektiivien pääosin hyvin teknisluonteisissa liitteissä. Asetus tulee voimaan 1.9.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta. Asetus sisältää tarkemmat säännökset rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta sekä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista. Asetus korvaa voimassa olevan rautatielain nojalla annetun samannimisen valtioneuvoston asetuksen (207/2003). Asetus tulee voimaan 1.9.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momentin 7 kohtaa muutetaan siten, että Viestintäviraston tehtävistä tietoturvaa koskeva maininta saatetaan vastaamaan sitä, mitä näistä tehtävistä on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. 1 §:ään lisätään uusi 3 momentti, jossa säädetään Viestintäviraston oikeudesta tuottaa 2 momentissa mainittuihin tehtäviinsä liittyviä palveluita ja solmia niitä koskevia sopimuksia. Asetus tulee voimaan 15.9.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

Valtioneuvosto antoi 1.9.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa. 1.9.2006 voimaan tulevan osakeyhtiölain (624/2006) 24 luvun 1 §:n mukaan lain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädetään, että tuomiopiirit ovat hovioikeuspiirien mukaiset lukuun ottamatta Turun hovioikeuspiiriä, jonka alueella riita-asioita lain mukaan käsitellään kolmessa eri käräjäoikeudessa. Asetus tulee voimaan 2.9.2006. (OM hallitussihteeri Maaria Rubanin 160 69381)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.8.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä "Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa v. 2007; puheenjohtajuusohjelma". (UM ulkoasiainneuvos Harri Mäki-Reinikka 160 55557)

Päätös myöntää oikeustieteen lisensiaatti Sakari Wuolijoelle ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston X jaoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varatuomari Helena Laine lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2007. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2006 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 1 760 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 2 560 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2006 lisätalousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 635 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 533 000 euroa käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Päätös myöntää 575 000 euron avustus Kansan Uutiset Oy:lle, Kansan Uutiset nimisen sanomalehden kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja sanomalehden sähköisten versioiden kehittämiseksi. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalin johdosta pöytäkirjaan. Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi kansanedustaja Mauri Salo. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista - kansallisesta strategiasta Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi (VNS 5/2005 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. (KTM ylitarkastaja Pekka Tervo 160 64796)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.8.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansainvälinen verkkovierailu). Ehdotuksen tavoitteena on alentaa matkapuhelimen käytön kustannuksia Euroopan unionin alueella matkustettaessa. Ulkomailla - EU:n sisällä - soitetuista ja vastaanotetuista puheluista maksettaville hinnoille määriteltäisiin hintakatto. Hintakatto perustuisi komission määrittelemään EU:n keskimääräiseen mobiiliterminointihintaan. (LVM neuvotteleva virkamies Tatu Tuominen 160 28585)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus merityösopimuksen ratifiointiin). Ehdotuksen tarkoituksena on valtuuttaa jäsenvaltiot ratifioimaan ILO:ssa helmikuussa 2006 hyväksytty merenkulun konsolidoitu yleissopimus. Yleissopimukseen on koottu ja ajantasaistettu aikaisemmat merenkulkualaa koskevat yleissopimukset. Yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa merenkulkualan kattavat ja selkeät kansainväliset vähimmäistyöehdot ja samalla turvata merenkulkualan tasapuoliset kilpailuedellytykset. Koska komissio katsoo, että yleissopimukseen sisältyy yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita (sosiaaliturvan koordinointi), se on ehdottanut päätöstä jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan sopimuksen 31.12.2008 mennessä. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 010 60 48932)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.8.2006 seuraavat nimitysasiat:

Ylitarkastaja, valtiotieteiden maisteri Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2006-31.8.2008, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Raisa Vallin virkavapauden ajaksi. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.8.2006 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2006 saakka. Rautatiehallinnossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia 1.9.2006, jolloin aloittaa toimintansa rautatieliikenteen turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava viranomainen Rautatievirasto. Virastolle siirretään merkittävä osa Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista, minkä vuoksi Ratahallintokeskuksen maksuasetusta on muutettava. Ratahallintokeskuksen maksuasetuksessa säädetään ainoastaan niistä maksullisista suoritteista, jotka jäävät jatkossa Ratahallintokeskuksen hoidettaviksi. Asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1020/2004). Asetus tulee voimaan 1.9.2006 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista. Syyskuun alussa voimaan tulevan uuden rautatielain mukaisesti Ratahallintokeskuksesta erotetaan rautatieliikenteen turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta vastaava viranomainen Rautatievirasto. Virastolle siirretään merkittävä osa Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista, minkä vuoksi Ratahallintokeskuksen maksuasetusta on muutettava. Asetus tulee voimaan 1.9.2006 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Paremman sääntelyn toimintaohjelma, joka on valmisteltu laajassa elinkeino-, työmarkkina- ja kuluttajajärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuneessa hankkeessa, luovutettiin 30.8.2006 pääministeri Matti Vanhaselle. Valtioneuvoston kanslian huhtikuussa 2005 asettaman hankkeen tavoitteena oli saada aikaan konkreettinen ohjelma, joka sisältää yhteisesti hyväksytyt säädöspoliittiset periaatteet ja menettelyt laadukkaalle sääntelylle. Toimintaohjelmassa esitetään sitoutumista yhteentoista hyvän sääntelyn periaatteeseen, minkä lisäksi annetaan seitsemän toimintasuositusta. Toimintaohjelmassa ehdotetaan, että ensi vaalikaudella asetetaan paremman sääntelyn ministeriryhmä tai ministerivaliokunta, jota johtaisi pääministeri tai oikeusministeri. Hankkeeseen liittyvät julkaisut Paremman sääntelyn toimintaohjelma, Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985-2005 ja Hallinnonalakohtaiset selvitykset 1985-2005 ovat osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut.

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, oikeusministeriö, p. (09) 160 67502, alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22007, ylijohtaja Pekka Nurmi, oikeusministeriö, p. (09) 160 67670 ja lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö, p. (09) 160 67674, 050 368 7094.

Selvitysmies, kansleri Bertil Roslin luovutti 31.8.2006 selvityksensä Ahvenanmaan ja Euroopan keskeisten autonomioiden taloudellisista järjestelmistä valtiosihteeri Risto Volaselle. Valtioneuvoston kanslian asettaman hankkeen tarkoituksena oli löytää esikuvia ja ideoita jatkossa tehtävää kehitystyötä varten Ahvenanmaalla ja manner-Suomessa. Selvitys, Europeiskt självstyre i omvandling (suomenkielinen käännös julkaistaan myöhemmin), on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/sv.jsp?oid=166085. Lisätietoja antavat selvitysmies, kansleri (emeritus) Bertil Roslin, p. 040 510 8874 ja erityisasiantuntija Satu Rönnqvist, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22527.

Oikeusministeriön asettama vakuutussopimuslakityöryhmä luovutti 30.8.2006 mietintönsä oikeusministeriölle. Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia vakuutussopimuslakiin sekä eräitä tarkistuksia avioliittolakiin, velan vanhentumisesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin. Lisäksi vakuutusyhtiölain 13 luvun 4 § ehdotetaan kumottavaksi. Esityksen tavoitteena on poistaa epäselvyyksiä ja ongelmia, joita vakuutussopimuslain käytännön soveltamisessa on tullut ilmi. Merkittävimmät uudistukset koskevat vakuutussopimuslain soveltamisalaa, pakottavuussääntelyä, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksen epäämistä ja irtisanomista, korvausvaatimuksen vanhentumista ja kanneaikaa sekä henkivakuutusmaksujen ja henkivakuutuksen muiden ehtojen muuttamista. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/36863.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, p. (09) 160 67672 ja lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. (09) 160 67514 oikeusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.