Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.8.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 100/2006 vp) polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esitys sisältää lain polttoturpeen turvavarastoista sekä määräaikaisen lain polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista. Polttoturvetta lämmön tai sähkön tuotantoon toimittava yritys voi perustaa normaalin liiketoiminnan tarpeen ylittäviä polttoturpeen turvavarastoja, joita polttoturpeen toimittaja sitoutuu ylläpitämään Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen kolmen vuoden määräajan. Huoltovarmuuskeskus maksaa turvavarastoijalle huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen toteutuneesta turvavarastoinnista. Turvepolttoaineeseen perustuvan sähkön lauhdutustuotannon turvaamiseksi järjestelmävastaava kantaverkonhaltija maksaa suurille turvelauhdutussähkön tuottajille lisähintaa, jolla varmistetaan asetettuun rajaan asti polttoturpeen käyttö sähkön lauhdutustuotannossa ennen muita fossiilisia polttoaineita. Järjestelmä rahoitetaan syöttötariffimaksulla, jonka järjestelmävastaava kerää erillisenä maksuna sähköverkkoihin liittyneeltä sähkön kulutukselta. Lakia polttoturpeen turvavarastoista voidaan sen voimaantulon jälkeen soveltaa myös vuoden 2006 tuotantokauden aikana nostetusta turpeesta perustettaviin turvavarastoihin. Syöttötariffilaki on tarkoitettu määräaikaiseksi järjestelyksi vuoden 2010 loppuun. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 160 64828)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.8.2006 seuraavat lait:

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 43/2006 vp). Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin lisätään säännökset yhteisen työpaikan, yhteisen rakennustyömaan ja yhteisten vaarojen torjunnan yhteistoiminnan järjestämisestä. Yhteisen työpaikan yhteistoimintaosapuolina ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä, eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojeluyhteistoiminnassa. Laki tulee voimaan 1.9.2006. (STM neuvotteleva virkamies Pia Jokinen 160 72701)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.8.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehtävän sopimuksen hyväksyminen sekä sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen suurlähettiläs Harry Heleniukselle tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Jaana Teckenbergille. Hyväksytään Suomen ja Venäjän välillä tehtävä 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen velkakonversiosopimus, jolla hoidetaan osa Suomella entiseltä Neuvostoliitolta olevista velkasaatavista. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 160 63575)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.8.2006 seuraavat nimitysasiat:

Majuri Tuomo Repo puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 1.9.2006 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.8.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetus yksilöi nykyistä säädöstä tarkemmin rakennushankkeen suunnittelun, valmistelun ja rakennustyön toteutuksen työturvallisuusvelvoitteita. Myös rakennustyömaan työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia velvoitteita tarkennetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. (STM ylitarkastaja Toivo Niskanen 160 73107)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.8.2006 seuraavat päätökset:

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1 ja 2 -alueille. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1 ja 2 -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin osoitetaan myöntämisvaltuutta yhteensä 22 601 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 10 636 000 euroa ja valtion rahoitusosuus 11 965 000 euroa. Myöntämisvaltuudet ovat vuosien 2000-2004 hankepäätöksistä purkautuneita valtuuksia, jotka on budjetoitu uudelleen vuoden 2006 lisätalousarviossa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion rahoitusosuuden jaosta Interreg III A -alueille. Interreg III A -ohjelma-alueilla toimiville työvoima- ja elinkeinokeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena ohjelma-alueittain yhteensä 149 000 euroa käytettäväksi EU:n rakennerahastojen vastinrahoituksena Interreg III A -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin. Myöntämisvaltuudet ovat vuosien 2001-2004 hankepäätöksistä purkautuneita valtuuksia, jotka on budjetoitu uudelleen vuoden 2006 lisätalousarviossa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.8.2006 seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Espoon taidemuseosäätiölle EMMA - Espoon modernin taiteen museossa 13.10.2006 - 7.1.2007 järjestettävälle "Kazimir Malevich, Pioneer of the Pure Form" -näyttelylle. Valtiontakuu on voimassa 20.9.2006-26.1.2007. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. (OPM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 160 77483)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin -hankkeen puitteissa on 9.8.2006 julkaistu selvitys. Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin -hanke toteutettiin yhdessä Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskuksen kanssa. Selvityksen mukaan naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentäminen on mahdollista tehtävän sekä työsuorituksen arviointiin perustuvilla palkkausjärjestelmillä. Edellytyksenä on, että organisaatiot kiinnittävät jatkuvaa huomiota palkkausjärjestelmän rakenteelliseen tasa-arvoon ja soveltamiskäytäntöjen yhdenmukaisuuteen. Työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen arviointien tasa-arvoisuus sekä esimiesten riittävät valmiudet arviointien tekemiseen ovat samapalkkaisuuden toteuttamisen keskeisiä edellytyksiä. Esimiesten arviointiprosessien tukemisen, kehittämisen ja yhdenmukaistamisen tulisi olla jatkuva prosessi. Työn vaativuuden sekä henkilön pätevyyden ja työsuorituksen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien vaikutukset sukupuolten välisiin palkkaeroihin näyttivät selvityksessä varsin erilaisilta kunta- ja teollisuussektoreilla. Kuntasektorin organisaatioissa ei havaittu selkeää naisten ja miesten palkkaerojen kaventumista. Useassa teollisuusorganisaatiossa uusi palkkausjärjestelmä taas näytti selvästi pienentäneen sukupuolten välisiä palkkaeroja. Selvitys on osoitteessa www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7981/index.htx. Lisätietoja antavat projektipäällikkö Carita Lahti p. 050 500 3003 BIT Tutkimuskeskuksesta ja erikoistutkija Marja-Liisa Anttalainen p. (09) 160 74080 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jutta Moisala (nyk. Viinikainen), Ilpo Suoniemi ja Roope Uusitalo ovat 7.8.2006 saaneet valmiiksi työministeriölle tekemänsä tutkimuksen Työttömien tilastollinen profilointi. Tutkimuksessa selvisi, että riski pitkäaikaistyöttömyydestä voidaan ennustaa jo työttömyysjakson alussa. Tutkijat kehittelivät tilastollisen profilointimallin, jonka avulla työttömyyden pitkittymisestä voidaan tehdä arvio. Työttömyyden pitkittymisen riskiä arvioitaessa huomioidaan taustamuuttujista ikä, sukupuoli, kansalaisuus, koulutusaste, koulutusala, mahdollinen vajaakuntoisuus sekä alueellisia työmarkkinaeroja kuvaava indeksi. Myös työttömyyteen liittyvät tekijät ovat olennaisia. Niitä ovat työttömyyttä edeltävä toiminta, edellisen työsuhteen päättymisen syy, työttömyyspäivien lukumäärä edellisen kolmen vuoden aikana sekä työttömyysjaksojen lukumäärä edellisen vuoden aikana. Lisäksi otetaan huomioon työttömälle annettu työvoimapoliittinen lausunto. Parhaassa tapauksessa työttömyyden pitkittyminen saadaan estettyä, kun riskiryhmään kuuluville osataan antaa ajoissa oikeanlaista neuvontaa. Tutkimus on osoitteessa www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06tyoministerio/06_julkaisut/06tutkimus/tpt316.pdf. Lisätietoja antavat assistentti Jutta Viinikainen (o.s. Moisala) p. (014) 260 2962 Jyväskylän yliopistosta, erikoistutkija Ilpo Suoniemi p. (09) 253 57342 sekä tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalo p. (09) 253 57335 Palkansaajien tutkimuslaitokselta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.