Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.7.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ?:n muuttamisesta. Pelastuslain 15 ?:n muuttamisesta annetun lain (608/2006) mukaan sisäasiainministeriö voi valtuuttaa myös muun kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta. Valtuutettu oppilaitos asettaa oikaisu- ja kurinpitolautakunnan, johon sovelletaan soveltuvin osin Pelastusopiston oikaisu- ja kurinpitolautakuntaa koskevia säännöksiä. Valtuutetun oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella annetaan edellä tarkoitetut tarkemmat säännökset. Säännöksellä korvataan nykyiseen pelastuslakiin perustuva säännös sisäasiainministeriön valtuuttaman oppilaitoksen tutkintolautakunnasta. Laki (608/2006) tulee voimaan 1.8.2006. Asetus tulee voimaan 1.8.2006. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta. Asetuksessa annetaan Pelastusopistosta annettuun lakiin (607/2006) perustuvat tarkemmat säännökset. Asetuksella säädetään Pelastusopiston ammatilliseen tutkintoon johtavista koulutusohjelmista ja niissä suoritettavista tutkinnoista, Pelastusopiston neuvottelukunnan kokoonpanosta ja asettamisesta sekä Pelastusopiston henkilöstön koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Laki (607/2006) tulee voimaan 1.8.2006. Asetus tulee voimaan 1.8.2006. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ?:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki. Tukiyksikkökerroin on 1,00. Valtion vuoden 2005 talousarvion momentille 30.20.40 (Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) budjetoidusta 609 320 000 euron määrärahasta oli varattu 3,2 miljoonaa euroa nurmi- ja viljakasvien siementuotannon tukemiseen. Kun nurmikasvien tukemiseen käytettiin 1,2 miljoonaa euroa, jäi 2,0 miljoonaa euroa käytettäväksi viljojen siementuotannon tukeen. Asetuksen mukaisen viljakasvien vuoden 2005 siementuotannon tukemiseen arvioidaan tarvittavan 2,1 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelman ylittävä osa (0,1 milj. euroa) voidaan rahoittaa momentin 30.20.40 vuodelta 2005 vuodelle 2006 siirtyneistä varoista. Asetus tulee voimaan 2.8.2006. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kunnallisten valvontaviranomaisten valvonnan ohjausta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisten valvontaohjelmien laatimisesta ja sisällöstä. Asetuksen aiheuttamat muutokset liittyvät ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön vuosien 2004-2006 aikana tehtyihin uudistuksiin, joiden mukaan ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten eli Elintarviketurvallisuusviraston, Kuluttajaviraston sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee omalla toimialallaan laatia valtakunnallinen valvontaohjelma kunnan valvontasuunnitelmien laatimisen ohjaamiseksi. Asetuksessa säädetään keskusviranomaisten toimialakohtaisen valtakunnallisen valvontaohjelman sisällöstä sekä siitä, kuinka keskusviranomaisten tulisi tehdä yhteistyötä valvontaohjelmia laatiessaan. Velvollisuus valvontaohjelmien laatimisesta on sisällytetty terveydensuojelulain muutokseen (285/2006), elintarvikelakiin (23/2006), kemikaalilain muutokseen (287/2006), toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muutokseen (286/2006) sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin (75/2004). Asetus tulee voimaan 7.8.2006. (STM johtaja Risto Aurola 160 74127)

Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta. Asetuksen tavoitteena on parantaa kunnan ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän valvonnan suunnitelmallisuutta, priorisoida valvontaa sekä yhdenmukaistaa kunnallisten valvontaviranomaisten suorittaman valvonnan ohjausta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, valvontakohteiden tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. Muutokset liittyvät ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön vuosien 2004-2006 aikana tehtyihin uudistuksiin, joiden mukaan kunnan valvontaviranomaisen tulee laatia valvonnan suunnittelemiseksi ja oikein kohdentamiseksi kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Velvollisuus valvontasuunnitelman laatimisesta on sisällytetty terveydensuojelulain muutokseen (285/2006), elintarvikelakiin (23/2006), kemikaalilain muutokseen (287/2006), toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muutokseen (286/2006) sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin (75/2004). Asetus tulee voimaan 7.8.2006. (STM johtaja Risto Aurola 160 74127)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.7.2006 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan lausuma merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa (HE 16/2005 vp) on esitelty valtioneuvoston yleisistunnossa 19.1.2006. Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma on tällöin jäänyt esittelemättä. Lait 59-61/2006 on vahvistettu tasavallan presidentin esittelyssä 20.1.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että automaattisen liikennevalvonnan vaikutuksia seurataan ja että tällaisen valvonnan lisäämisen ohella myös perinteisen liikennevalvonnan suorittamiseen osoitetaan riittävästi voimavaroja. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 20/2006 vp) valtioneuvoston maatalouspoliittisen selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; 1) Koska Suomessa kannattava maataloustuotanto ei ole mahdollista ilman ilmastollisia olosuhteita kompensoivaa tukijärjestelmää, eduskunta edellyttää, että koko maa tulee saada pitkäaikaisen ja vakaan kansallisen tukijärjestelmän piiriin. 2) Eduskunta edellyttää, että maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) pitkän aikavälin rahoitusvalmiutta parannetaan siirtämällä valtion talousarviosta vuosittain riittävä määräraha rahastoon, mikä on valtiontalouden kannalta parempi ratkaisu kuin, että rahaston oma pääoma käytetään ensiksi kokonaisuudessaan ja sen jälkeen varaudutaan maatilatalouden investointien rahoitukseen pelkästään valtion talousarvion kautta. 3) Eduskunta edellyttää, että maamme elintarvikehuoltovarmuusnäkökohdat otetaan nykyistä painokkaammin huomioon, sillä jokaisella valtiolla on oikeus ja velvollisuus huolehtia kansalaistensa elintarvikkeiden saatavuudesta ja niiden turvallisuudesta. 4) Eduskunta edellyttää, että elintarviketalouteen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan sekä neuvonnan riittävä rahoitus turvataan.(MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Päätös vapauttaa MMT, agronomi Kalevi Hemilä Metsähallituksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää tilalle kaupunginjohtaja Timo E. Korva ajalle 1.8.2006?31.3.2008. (MMM ylitarkastaja Mikko Peltonen 160 52410)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.7.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten (pelastuspalvelun rahoitusväline). Euroopan yhteisöjen komissio on 6.4.2005 tehnyt ehdotuksen neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten. Rahoitusvälineen tarkoituksena on luoda tarvittava oikeuspohja rahoituskehyksiin pelastuspalvelutoiminnan rahoittamiseksi. Rahoitusvälineellä tuettaisiin erityisesti jäsenmaiden yhteistyön kehittämistä sekä edistettäisiin yhteisön pelastuspalveluvalmiuksien ja nopeiden avustustoimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Ehdotuksen täytäntöönpano ei edellytä kansallista lainsäädäntöä, eikä sillä ole vaikutuksia Suomen valtion talousarvioon. (SM neuvotteleva virkamies Jukka Metso 160 42985)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.7.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2006 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Lainsäädäntöneuvos Jaana Hanneli Jääskeläinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston eurooppaoikeuden yksikön johtajana toimivan lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2006 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.8.2006 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Jari Lohi 160 68102)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.7.2006 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja Eero Helteen kanssa. Viran nykyinen palkkaus on 6 360 euroa kuukaudessa. Sopimus solmitaan siten, että sopimuspalkan määrä on 7 060 euroa kuukaudessa 1.6.2006 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 21.7.2006

Hallitus varautuu myöntämään hätäapua Libanoniin

Hallitus keskusteli perjantaina 21. heinäkuuta Lähi-idän kriisistä ja Libanonissa oleskelevien suomalaisten tilanteesta. Hallitus sai neuvottelussaan erilliset selvitykset Lähi-itään liittyvästä kansainvälis-poliittisesta tilanteesta ja humanitaarisista kysymyksistä. Myös hallituksen ja presidentin tapaamisessa käytiin lävitse Lähi-idän tilannetta ja Suomen toimintalinjoja.

Hallituksen neuvottelussa sovittiin, että hallitus varautuu myöntämään 1,5 milj. euroa Libanoniin kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin. Varat kohdennetaan ensi viikolla valmistuvan YK:n hätäapuvetoomuksen pohjalta. Aiemmin palestiinalaisalueille on myönnetty 4,1 milj. euroa. EU-puheenjohtajana Suomi pitää tiiviisti yhteyttä alueen maihin, EU:n komissioon ja jäsenmaihin. EU-puheenjohtajavaltion ominaisuudessa Suomi on pitänyt aktiivisesti esillä myös heikentyvää humanitaarista tilannetta Libanonissa ja palestiinalaisalueilla. Suomi on pitänyt tärkeänä, että humanitaariset järjestöt voisivat toimia alueella tehokkaasti.

Hallitus käsitteli alueen kansainvälispoliittista tilannetta ja antoi tukensa YK:n pyrkimyksille saavuttaa pysyvä aselepo, mikä tukisi Libanonin suvereenisuutta, Lähi-idän rauhanprosessia ja koko alueen turvallisuutta, YK:n päätöslauselman 1559 ja muiden turvallisuusneuvoston linjausten mukaisesti.

Hallitus totesi, että yhteistyö EU-maiden kansalaisten kotiuttamiseksi on toiminut hyvin. Päivittäin Suomen johdolla pidetyssä puhelinkonferenssissa on jaettu tietoa bussisaattueista, laivakuljetuksista ja lennoista, joilla kansalaisia on siirretty turvaan. Suomi on puheenjohtajana koordinoinut EU:n toimia Nikosiassa ja Damaskoksessa sekä hoitanut yhteyksiä Israelin hallitukseen. Kaikkiaan noin 10 000 EU-maiden kansalaista on siirretty bussisaattueissa Damaskokseen viime sunnuntaista lähtien. Painopiste on nyt siirtynyt kotiuttamiseen laivoilla.

Runsaat 100 Suomen kansalaista ja useita Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia on kotiutettu. Viikonlopun aikana kaikki halukkaat suomalaiset saataneen kotiutetuiksi. Haasteena on edelleen useamman sadan EU-kansalaisen saaminen turvaan Etelä-Libanonin sotatoimialueelta. Näiden joukossa on kuusi suomalaista.

Hallitus päätti ilmoittaa vastauksena Kyproksen vetoomukseen, että Suomi on valmis avustamaan lentokuljetuksin Libanonista Kyprokselle saapuneiden ihmisten kuljettamisessa kansainvälisille lentokentille.

Lisätietoja: erityisavustaja Johan Schalin p. 040 776 5028, valtioneuvoston kanslia, sekä alivaltiosihteeri Hannu Himanen p. 040 849 3726, Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve p. 040 721 1705 ja erityisavustaja Satu Mäki, p. 040 829 3298, ulkoasiainministeriö, sekä apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen p. 050 456 0007, sisäasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja sen liitteenä olevan kalastussäännön määräyksiä viimeistelevä maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esitteli 27.7.2006 ehdotuksensa uudeksi kalastussäännöksi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Helmikuussa 2006 Suomen ja Ruotsin hallituksissa käsiteltävänä olleeseen sopimusluonnokseen verrattuna kalastussääntöön esitetään muutamia asiallisesti merkittäviä muutoksia sekä teknisempiä tarkistuksia. Kalastuksen sääntelyn on esityksen mukaan turvattava lohen nousu Tornion-Muonionjokeen. Luonnonlohen nousun turvaamiseksi ei lohen parhaimpaan nousuaikaan tule sallia sellaisten pyydysten käyttöä, joilla lohta voidaan pyytää. Työryhmän mukaan kalastussäännön tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet kalastusmatkailun kehittämiseen ja ammattikalastukseen sekä Suomessa että Ruotsissa. Lisäksi säännön tule olla mahdollisimman selkeä ja helposti valvottavissa. Työryhmän mielestä rajajokisopimuksen tulisi nykyiseen tapaan koskea myös Haaparannan saaristoa, joka on lohen nousun kannalta avainalue. Esityksen mukaan ainakin lohen nousureittien kannalta keskeiset kapeikot olisi saatava sopimuksen piiriin. Ministeri Korkeaoja edellyttää, että työryhmä jatkaa toimeksiantonsa mukaisesti valmistelua yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa. Lisätietoja antavat maaherra Hannele Pokka p. 0400 190 759 Lapin lääninhallituksesta, ylijohtaja Timo Kotkasaari p. (09) 160 53320 sekä maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan puolesta erityisavustaja Jouni Lind p. (09) 160 53302 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.