Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.7.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (544/2005) tulee voimaan 12.7.2006. Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1.7.2005 lukien aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Asetus tulee voimaan 12.7.2006. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 6.7.2006 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä jäsenehdokkaiksi Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomiteaan 21.9.2006 alkavalle nelivuotiselle toimikaudelle seuraavat henkilöt: tiedottaja Filip Hamro-Drotz Elinkeinoelämän Keskusliitto, EK:n Brysselin toimiston päällikkö Ulla Sirkeinen Elinkeinoelämän Keskusliitto, osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamari, kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen Akava ry, lakimies Janne Metsämäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Pirkko Raunemaa Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat - Konsumenterna ry, johtaja Seppo Kallio Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry ja puheenjohtaja Eero Lehti Suomen Yrittäjät ry. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Helena Tuuri 160 22182)

Päätös asettaa valtuuskunta Euroafrikkalaiseen ministerikokoukseen muuttoliikkeestä ja kehityksestä Rabatissa 10.-11.7.2006 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtaja valtiosihteeri Kari Salmi ja jäsenet ovat apulaisosastopäällikkö Anne Sipiläinen, va. asiainhoitaja Ingmar Ström, hallitusneuvos Eero Koskenniemi, EU-avustaja Katri Tukiainen ja lehdistöavustaja Susanna Parkkonen. (UM lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpää 160 56551)

Päätös valtuuttaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kosonen allekirjoittamaan neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus, vuosia 2008-2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT-EY -kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa omaisuuden lunastamiseksi Siuntion kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400/110 kV muuntajaa varten (Kopulan 400/110 kV muuntoasema). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää Executive Vice President, Chief Strategy Officer Tero Ojanperälle ero teknologian kehittämiskeskuksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää hänen tilalleen Executive Vice President, General Manager of Mobile Phones Kai Öistämö jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 25.6.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden sekä valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmat). Vuoden 2006 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille myöntämisvaltuutta 4 384 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Vuoden 2006 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 4 141 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1 ja 2 -ohjelmat). Vuoden 2006 lisätalousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 294 000 euroa EU:n rakennerahastokauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Vuoden 2006 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 253 000 euroa EU:n rakennerahastokauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.7.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus matkustajaluettelotietojen (PNR) käytöstä). Ehdotuksen tarkoituksena on tehdä uusi sopimus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä koskien matkustajaluettelotietojen (PNR-tietojen) käyttöä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden, myös järjestäytyneen rikollisuuden, ehkäisemisessä ja torjunnassa. (UM osastopäällikkö Irma Ertman 160 55700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (siviili-ilmailun yhteisiä säännöksiä ja Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan asetuksen muuttaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 15.11.2005 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta. Asetuksella N:o 1592/2002 perustettiin Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) huolehtimaan ilmailuteollisuuden tuotteiden tyyppihyväksynnöistä, toimimaan lentoturvallisuusalan asiantuntijaelimenä sekä avustamaan komissiota lentoturvallisuusnormien valmistelussa. Asetusehdotuksen tarkoituksena on laajentaa EASAn toimivaltaa koskemaan lentotoimintaa, ohjaamomiehistön lupakirjoja sekä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen sallimissa rajoissa myös kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuutta. Asetusehdotuksessa on ehdotettu myös muutoksia EASA:n hallintorakenteeseen. Muutosehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa entistä korkeampi ilmailun turvallisuustaso. Laajentamalla EASAn toimivaltaa koskemaan myös lentotoimintaa ja ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä parannetaan lentotoiminnan harjoittajien tasavertaisten kilpailuedellytysten toteutumista yhteisön alueella. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (meriliikennealan onnettomuustutkintadirektiivi). Ehdotuksen tavoitteena on parantaa meriturvallisuutta ja pienentää siten uusien merionnettomuuksien riskiä laatimalla koko yhteisöä varten selvät suuntaviivat teknisten tutkimusten suorittamisesta ja kokemusten vaihdosta kaikkien vakavien merellä sattuneiden tapahtumien jälkeen. Ehdotuksella pyritään myös edistämään ympäristönsuojelua myötävaikuttamalla merionnettomuuksien ehkäisemiseen. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.7.2006 seuraavat nimitysasiat:

Neuvotteleva virkamies Risto Ruohonen Valtion taidemuseon ylijohtajan virkaan 1.9.2006-31.8.2011. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

Oikeustieteen kandidaatti Johanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.8.2006 lukien. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.7.2006 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien/Merivoimien Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Merivoimien Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Suomenlahden Meripuolustusalueen johtamistilan laajennus- ja perusparannushankkeen vuokrasopimuksen Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella. Vuokra-aika alkaa 1.10.2007 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 160 88213)

Puolustusvoimien/Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Mikkelissä Karkialammen varuskunnassa sijaitsevan rakennuksen nro 27 perusparannushankkeen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.1.2008 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 160 88213)

Puolustusvoimien/Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan, Pohjois-Suomen Huoltorykmentin sekä Puolustushallinnon rakennuslaitoksen käyttöön suunnitellun Oulun Hiukkavaarassa sijaitsevan esikunta- ja sotilaskotirakennuksen perusparannus- ja laajennushankkeen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika alkaa 1.3.2007 ja voidaan irtisanoa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 160 88213)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää PVO-Innopower Oy:lle Kemin Ajoksen tuulipuiston I-vaiheen (15 MW) rakentamista varten vuoden 2005 tulo- ja menoarvion momentin 32.60.41 (Avustus koelaitosten rakentamiseen) sitoumusvaltuudesta 9 600 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Mika Anttonen 160 64815)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi (tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmat). Työministeriö oikeuttaa opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön käyttämään valtion vuoden 2006 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 2 366 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vesilainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua jatkanut oikeusministeriön Vesilakityöryhmä on 29.6.2006 saanut valmiiksi mietintönsä. Työryhmä ehdottaa eräitä tarkistuksia ja lisäyksiä vesilakitoimikunnan vuonna 2004 luonnostelemaan ehdotukseen uudeksi vesilaiksi. Työryhmä esittää purojen suojelua tehostettavaksi ja voimassaolevien vesitalouslupien tarkistamismahdollisuuksia laajennettavaksi. Työryhmä katsoo, että lupaviranomaisen tulisi voida tietyin edellytyksin määrätä vesitaloushankkeelle myönnetty lupa raukeamaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu säädettäisiin lain tasolla samanarvoisiksi keinoiksi kalataloudellisten vahinkojen kompensoimisessa. Työryhmä on laatinut myös säännösehdotukset edellytyksistä, joilla valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen vesilain ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä. Nykyisin vesien pilaamista koskevien asioiden sääntely kuuluu ympäristönsuojelulakiin. Jätevesien johtamisen sääntely kuuluu kuitenkin vesilakiin. Työryhmä esittääkin jäteveden johtamisen sääntelyn tarkistamista siten, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta jäteveden johtamisesta säädettäisiin ympäristönsuojelulaissa ja muun käytöstä poistetun veden johtamisesta vesilaissa. Veden ottamista ja jäteveden johtamista palvelevien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta säädetään nykyisin sekä vesilaissa että maankäyttö- ja rakennuslaissa. Työryhmä ehdottaa, että näihin lakeihin sisältyvät päällekkäisyydet poistetaan. Työryhmän mietintö on osoitteessa www.om.fi/36404.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Timo Kotkasaari p. (09) 160 53320, lainsäädäntöneuvos Jukka-Pekka Tolvanen p. (09) 160 52694 ja lakimies Pekka Kemppainen p. (09) 160 52249 maa- ja metsätalousministeriöstä sekä lainsäädäntöneuvos Jari Salila p. (09) 160 67706 oikeusministeriöstä

Valtiovarainministeriön Komennusmiestyöryhmä antoi 29.6.2006 väliraporttinsa komennusmiesten verotus- ja huojennuskäytännön nykyvaiheesta. Työryhmä katsoo, että komennusmiesten jälkiverojen perintä on saatava keskeytetyksi siihen asti, kunnes on selvitetty, miltä osin jälkiverot tullaan huojentamaan. Verojen perintään olisi myönnettävä lykkäystä. Lisäksi työryhmä katsoo, että tässä tilanteessa on erityisen painavia kohtuussyitä, joiden vuoksi lykkäys olisi myönnettävä ilman korkoa. Lykkäystä voidaan myöntää ainoastaan hakemuksesta, joten lykkäyksen saaminen edellyttää verovelvollisen omaa reagointia. Lykkäyshakemus tehdään verovirastolle. Työryhmä aikoo jatkossa seurata veronhuojennushakemusten käsittelyn edistymistä ja veronhuojennushakemusten hyväksymiselle muodostuvaa linjaa. Lisäksi työryhmä aikoo jatkossa myös kartoittaa ja selvittää komennusmiesten verokohtelussa mahdollisesti edelleen esiintyviä uuteen lakiin liittyviä tulkinnanvaraisuuksia ja pyrkii antamaan tulkintasuosituksia. Työryhmän toimikausi on 20.6.2006-31.12.2006. Väliraportti on osoitteessa www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_tyoryhmamuistiot/20060629Komenn/Komennusmiestrategia.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Kirsi Seppälä p. (09) 160 33122 ja ylitarkastaja Panu Pykönen p. (09) 160 33154 valtiovarainministeriöstä.

Luonnonsuojeluhallinnon tuottavuutta pohtinut selvitysmies Eero Kaakinen luovutti 4.7.2006 selvityksensä tulokset ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvelle. Selvitysmiehen mukaan ensi vaiheessa olisi kiireellisintä tarkistaa alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen luontopalvelujen välistä työnjakoa ja madaltaa näiden toimijoiden välistä raja-aitaa. Selvitysmiehen raportti sisältää 19 ehdotusta sekä kannanottoja, jotka tähtäävät nykyisten hallinnon organisaatioiden välisen työnjaon tarkistamiseen sekä ympäristöministeriön tulosohjauksen tehostamiseen. Käytännössä työnjaon tarkistaminen merkitsisi muun muassa sitä, että kansallis- ja luonnonpuistojen ja yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoito ja palveluiden rakentaminen ja muut käytännön työt keskitettäisiin yhdelle organisaatiolle, joka olisi Metsähallituksen luontopalvelut. Alueelliset ympäristökeskukset, jotka nyt hoitavat yksityismaiden luonnonsuojelualueita, keskittyisivät jatkossa luonnonsuojelun hallintoon, kehittämiseen sekä alueiden käytön ja hoidon yleissuunnitteluun. Myös Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja tutkimusmetsien hallinta ja hoito siirtyisivät Metsähallituksen luontopalveluille. Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan ympäristöministeriön tulee voida tulosohjata kaikkia luonnonsuojeluhallinnon tutkimus- ja asiantuntijapalveluyksiköitä. Suomen ympäristökeskuksen eli SYKE:n asemaa luonnonsuojelun asiantuntijatehtävissä tulee selvityksen mukaan nykyisestään selvästi vahvistaa. Esiselvitys on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=53373lan=fi. Lisätietoja antavat selvitysmies Eero Kaakinen p. 0400 181 175 sekä luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen p. (09) 160 39592 tai 040 506 1172 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.