Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.6.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 82/2006 vp) laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta. Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutetaan niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli- ja ulosottoviranomaisen sekä muiden laissa tarkoitettujen viranomaisten tehtävänä on kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen. Viranomaiset saavat sähköisesti tietoja rekisteristä, johon kieltoa koskevat tiedot merkitään. Lakiin lisätään säännökset kiellon merkitsemisestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:ää muutetaan niin, että verohallinnolla on vastaavanlainen oikeus kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisilla antaa oma-aloitteisesti tietoja poliisille kiellon valvontaa varten. Liiketoimintakiellon sisältöä tarkistetaan niin, että kieltoon määrätty ei saa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa toiseen valtioon perustetun yhteisön nimissä. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 160 67719)

Esitys (HE 83/2006 vp) ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Velkavastuun enimmäiskestoa koskeva säännös otetaan ulosottokaareen. Saatava vanhentuu lopullisesti sen jälkeen, kun ulosottoperusteen määräaika (15 tai 20 vuotta) on kulunut umpeen. Ulosottomies tekee ilmoituksen holhousviranomaiselle, jos velallinen on alaikäinen, eikä luottotietoja anneta. Ulosottokaareen otetaan uudet säännökset ulosottoorganisaatiosta, jossa keskushallintoviranomaisena toimii myöhemmin erillisellä lailla perustettava hallintovirasto. Lääninhallituksille kuuluvat tehtävät siirretään mainitulle hallintovirastolle. Sen alaisuudessa on 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanulosottomiehet (nykyiset avustavat ulosottomiehet). Vähäisiä tarkistuksia tehdään täytäntöönpanokuluja ja turvaamistoimia koskeviin säännöksiin samoin kuin vuonna 1996 uudistettuihin itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, keskeytystä ja valitusta koskeviin säännöksiin. Nykyiseen veroulosottolakiin sisältyvät säännökset otetaan vähäisin tarkistuksin uuteen lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Uudella ulosottokaarella kumotaan nykyinen ulosottolaki. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Linna 160 67718)

Esitys (HE 84/2006 vp) laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Syyttäjälaitoksen paikallisorganisaatiota muutetaan siten, että paikallisviranomaisina toimivat aina syyttäjänvirastot. Tämän lisäksi paikallisena syyttäjäviranomaisena toimii Ahvenanmaalla maakunnansyyttäjänvirasto. Samalla kihlakunnansyyttäjien ja apulaissyyttäjien toimivaltaa täsmennetään siten, että he ovat toimivaltaisia hoitamaan syytäjäntehtäviä koko maassa rangaistusmääräysasioissa sekä asioissa, jotka voidaan lain mukaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että maakunnansyyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava maakunnansyyttäjä. Yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin lisätään säännös syyttäjän oikeudesta saada tietoja Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä sakkorekisteristä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Esitys (HE 85/2006 vp) laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta. Oikeudenkäymiskaareen lisätään säännös, jolla oikeusministeriö valtuutetaan antamaan käräjä- ja hovioikeuksille ohjeet niiden ratkaisuista viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Muutoksella selvennetään oikeusministeriön toimivalta mainittujen ohjeiden antamiseen perustuslain mukaiseksi. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen 160 67953)

Esitys (HE 86/2006 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että säännökset sovitetaan yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden työntekijän eläkelain kanssa. Muutoksilla selkiytetään ja täsmennetään lain säännöksiä sekä kirjataan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Muutoksiin ei sisälly uusia eläkepoliittisia muutoksia. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Esitys (HE 87/2006 vp) Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan  Marokon kanssa tehty tuloverosopimus. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 88/2006 vp) Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Azerbaidzhanin kanssa tehty tulo- ja varallisuusverosopimus. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 89/2006 vp) laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että teknologian kehittämiskeskuksen nimi muutetaan sekä toiminnan tavoitteisiin tehdään tarkennuksia. Lakiin lisätään aiemmin asetuksessa ollut henkilöstön työehtoja koskeva pykälä. (KTM erityisasiaintuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Esitys (HE 90/2006 vp) kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Uusi kansaneläkelaki, laki vammaisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta ovat osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Toinen kuntakalleusryhmä poistetaan kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kansaneläkelain voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla. Siinä on suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Lisäksi tehdään tarkistuksia yhteensä 16 eri lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Esitys (HE 91/2006 vp) työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkeasioihin haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Samalla lautakunnan kokoonpanoa täydennetään yhdistämällä siihen nykyiset valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutetaan vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita. Muutoksenhakulautakunnan rahoitusta muutetaan samalla siten, että myös julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat muutoksenhakulautakunnan kustannuksiin. Lailla selkeytetään ja tehostetaan työeläkeasioiden muutoksenhakua. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Esitys (HE 92/2006 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännös on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Kokeiluaikaa jatketaan vuodella. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.6.2006 seuraavat lait:

Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta, laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta (LA 28/2006 vp). Eduskunta on 1.6.2006 hyväksynyt ed. Timo Kallin ym. lakialoitteen laeiksi kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos toimii eduskunnan yhteydessä riippumattomana tutkimuslaitoksena. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp). Laissa ulkomaanedustuksen korvauksista säädetään korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Tällaisia korvauksia ovat paikalliskorotus ja sen lisäksi maksettavat korvaukset, kuten esimerkiksi asuntokorvaus, koulutuskorvaus, muuttokorvaus ja matkakorvaukset. Korvaussäädösten rakenne uudistetaan. Nykyisin asetuksessa määritellyt korvausperusteet nostetaan lain tasolle. Laki tulee voimaan 1.10.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan ja arvioinnin perusteella tarvittaessa nopeastikin, tarpeellisiin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (HE 29/2006 vp). Työtuomioistuimesta annettua lakia muutetaan siten, että työtuomioistuimen presidentin virka ja työtuomioistuinneuvoksen virka muutetaan vakinaisesti täytettäviksi. Muutoksella vahvistetaan työtuomioistuimen puheenjohtajina toimivien presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta Suomen perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimusmääräyksissä edellytetyllä tavalla. Lisäksi työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen sekä työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten eroamisikä muutetaan 67 vuodesta 68 vuoteen, joka on valtion virkamiesten yleinen eroamisikä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta (LA 42/2006 vp). Eduskunta on 12.6.2006 hyväksynyt ed. Tapani Töllin ym. tekemän lakialoitteen laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

Laki kuntalain muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta ja laki merimieslain muuttamisesta (HE 8/2006 vp). Kuntalakia muutetaan siten, että valtuusto voi valita kunnan johtoon pormestarin sekä apulaispormestareita. Kuntalakiin otetaan säännökset luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamiseksi sekä kunnan mahdollisuudesta tukea valtuustoryhmien toimintaa. Lisäksi muutetaan otto-oikeutta ja kunnan talouden tasapainottamista koskevia säännöksiä. Työsopimuslakia, valtion virkamieslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia ja merimieslakia muutetaan siten, että niissä on viittaussäännös kuntalaissa säädettävään luottamushenkilön oikeuteen saada työstään vapaata luottamustoimen hoitamiseksi. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava säädösten mukaisena ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun laaditaan kunnan talousarvio vuodelle 2007 sekä taloussuunnitelma. Tilinpäätös ja toimintakertomus on lisäksi laadittava säädösten mukaisena ensimmäisen kerran tilikaudelta 2006, jolloin myös tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotusta. Lait tulevat voimaan 1.8.2006. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 44500)

Laki ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta (HE 7/2006 vp). Ajoneuvoverolakia täydennetään säännöksellä veronkannon aputoimintona olevien puhelinpalvelujen järjestämisestä ostopalveluina. Ostopalveluna annettava puhelinneuvonta määritellään sisällöltään laissa ja rajataan siten, ettei siihen sisälly viranomaisille kuuluvaa päätöksentekovallan käyttöä. Laki tulee voimaan 20.7.2006. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 57/2006 vp). Valtion eläkerahaston ohjausta ja valvontaa vahvistetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen valtion tilivelvollisuusuudistuksen edellyttämällä tavalla. Valtion eläkerahaston johtokunta muutetaan hallitukseksi, jonka tehtävät ja vastuut määritellään voimassa olevaa lakia täsmällisemmin. Lakiin otetaan myös nykyistä täsmällisemmät säännökset eläkerahaston hallinnosta, tilinpäätöksen käsittelystä ja tilintarkastuksesta. Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa eläkerahastolle yleisiä määräyksiä rahaston hallinnon järjestämisestä, talouden hoidosta ja varojen sijoittamisesta. Määräysten avulla ministeriö voi toteuttaa valvontavastuutaan ja varmistua, että eläkerahasto ja sen hallitus toimivat valtion talouden kokonaisuuden kannalta järkevällä ja hyväksyttävällä tavalla. Valtion eläkerahastosta siirretään valtion talousarvioon vuonna 2006 vähemmän kuin laissa säädetyt 40 prosenttia valtion saman vuoden eläkemenosta. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 160 33108)

Laki yliopistolain muuttamisesta (HE 33/2006 vp). Helsingin yliopiston kirjaston nimi muutetaan Kansalliskirjastoksi ja aiemmin yliopistoasetuksen 25 §:ssä säädetyt kirjaston tehtävät siirretään lakiin. Muutoksella vakiinnutetaan kirjaston tämänhetkinen toiminta ja tehtävät. Yliopistolakiin lisätään 25 a §, jossa säädetään Kansalliskirjaston johtokunnan kokoonpanosta, valinnasta ja tehtävistä. Kansalliskirjasto on jatkossakin Helsingin yliopiston erillislaitos ja johtokunnan valinnasta päättää Helsingin yliopiston konsistori. Laki tulee voimaan 1.8.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että varataan riittävät voimavarat koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan tukemiseen valtakunnallisesti niin, että toimintaa voidaan kehittää turvaamaan oppilaille asianmukaiset kirjasto- ja tietopalvelut sekä yhteydet tietovarantoihin. (OPM ylitarkastaja Riku Neuvonen 160 77226)

Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 60/2006 vp). Kirkkolakiin otetaan säännös, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei voi samanaikaisesti olla muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, ellei ole kysymys sellaisesta uskonnollisesta yhdyskunnasta, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Laki tulee voimaan 1.8.2006. (OPM ylitarkastaja Matti Hietanen 160 77322)

Lannoitevalmistelaki (HE 71/2005 vp). Lannoitevalmistelaki sisältää ne yleiset lannoitevalmisteita koskevat laatuvaatimukset, jotka lannoitevalmisteiden on täytettävä, jotta niitä saa valmistaa markkinoille saattamista varten, saattaa markkinoille, käyttää ja tuoda maahan. Markkinoilla olevien lannoitevalmisteiden tulee sisältyä joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai Euroopan yhteisön lannoitetyyppien luetteloon. Laki koskee myös maastavientiä sekä osin lannoitevalmisteiden valmistusta maatilalla omaan käyttöön ja muuta lannoitevalmisteiden käyttöä. Voimassa oleva lannoitelaki kumotaan. Lannoitevalmisteiden viranomaisvalvonta painottuu jatkossa toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvontaan, markkinavalvontaan ja lannoitevalmisteiden käytön valvontaan. Tietyille lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistaville laitoksille säädetään laitoshyväksyntä. Laki tulee voimaan 1.7.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maisemoinnista ja viherrakentamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset siten, että erityistä huomiota kiinnitetään puhdistamolietepohjaisten maanparannusaineiden ja kasvualustojen aiheuttamien huuhtoutumien osuuteen vesistöihimme kohdistuvasta kokonaisravinnekuormituksesta. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain vaikutuksia erityisesti lannoitevalmisteiden valmistukseen, tarjontaan ja käyttöön ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2007 loppuun mennessä. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista (HE 35/2006 vp). Lakia maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista sovelletaan maa- ja metsätalousministeriön toimialalla laadittaviin ja toteutettaviin ohjelmiin, joiden tavoitteena on muun muassa maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen, maatilatalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja asuinympäristön parantaminen maaseudulla. Laki koskee Euroopan yhteisön osaksi rahoittamia maaseudun kehittämisohjelmia sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettavia ohjelmia. Laissa säädetään ohjelman laatimisen eri vaiheista sekä niihin liittyvistä viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävistä. Lisäksi laissa säädetään ohjelman toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä ohjelmaa koskevan tiedotuksen järjestämisestä. Laki tulee voimaan 1.7.2006. Lakia sovelletaan ohjelmiin, joiden toteuttaminen alkaa 1.1.2007 tai sen jälkeen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ehdotetusta laista kunnille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset tulee korvata täysimääräisesti. (MMM vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola 160 52331)

Rautatielaki, laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta ja laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 16/2006 vp). Uudella rautatielailla avataan rautateiden kansallinen tavaraliikenne kilpailulle Euroopan unionin niin sanotun toisen rautatiepaketin vaatimusten mukaisesti 1.1.2007. Lailla jatketaan voimassa olevalla rautatielailla käynnistettyä tasapuolisten ja syrjimättömien edellytysten luomista rautatieliikenteen kilpailulle. Kotimainen henkilöliikenne sekä Suomen ja Venäjän välinen rautateiden yhdysliikenne jää edelleen yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Muutoin lain painopiste on rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden kehittämisessä. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien muuttamisesta annettu toiseen rautatiepakettiin kuuluva direktiivi. Samalla yhdistetään voimassa oleva Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki uuteen rautatielakiin. Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia tarkistetaan toimivaltaisen viranomaisen muuttumisen vuoksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Laki ilmailulain muuttamisesta (HE 49/2006 vp). Ilmailulakiin lisätään säännös, jonka mukaan viranomainen ei voi ilman erityistä syytä muuttaa tai uudistaa myöntämäänsä laissa tarkoitettua lupaa, jos luvasta säädettyä erääntynyttä maksua ei ole maksettu. Lisäksi lakiin lisätään säännös lentopaikan pitäjän oikeudesta estää ilma-aluksen liikkeellelähtö, jos maksua lentopaikan tai ilmailua varten annettavan palvelun käytöstä ei ole saatu. Samalla myös lain ilma-alusrekisteriä koskevia säännöksiä muutetaan. Lentopaikan pitäjän tekemä ilmoitus aluksen lähdön estämisestä tulee tallettaa rekisteriin. Merkintä maksun laiminlyönnistä estää ilma-aluksen poistamisen rekisteristä. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Laki lastensuojelulain muuttamisesta (HE 225/2004 vp). Lapsen oikeusturvan parantamiseksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen säännökset nostetaan lain tasolle. Laki tulee voimaan 1.11.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Maini Kosonen 160 73246)

Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta ja laki merimieslain muuttamisesta (HE 44/2006 vp). Työsopimuslain ja merimieslain ottovanhempien hoitovapaaoikeutta, etävanhemman tilapäistä hoitovapaaoikeutta sekä vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen koskevia säännöksiä muutetaan. Työntekijän oikeus hoitovapaaseen ulottuu siihen saakka, kun työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva lapsi täyttää kolme vuotta. Ottovanhemman oikeutta hoitovapaaseen laajennetaan siten, että hoitovapaata voi käyttää lapsen täytettyä kolme vuotta siihen asti, kun lapsen adoptoinnista on kulunut kaksi vuotta. Hoitovapaaoikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun lapsi aloittaa koulun. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen laajennetaan koskemaan myös lapsen eri taloudessa asuvaa vanhempaa. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen laajennetaan siihen asti, kun erityistä huoltoa ja hoitoa tarvitseva lapsi täyttää 18 vuotta. Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta ilmoittamiselle säädettyjä ilmoitusaikoja muutetaan vastaamaan muuttuneen työelämän tarpeita. Lait tulevat voimaan 1.8.2006. Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta ilmoittamista koskevat säännökset tulevat voimaan 1.7.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tilapäisen hoitovapaan käyttömahdollisuuksien laajentamista koskevassa selvitystyössä otetaan huomioon myös ikääntyneiden omaisten hoitamisesta aiheutuvat tarpeet. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 010 60 48932)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 45/2006 vp). Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia muutetaan. Yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella myönnettävän palkkatuen ja alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi työmarkkinatuen saajalle myönnettävän matka-avustuksen myöntämisen edellytyksiä väljennetään. Työttömän työnhakijan yhteistyövelvollisuutta toteuttaa työvoimatoimiston kanssa sovittuja suunnitelmia tai työllistymisohjelmaansa aikaistetaan ja täsmennetään. Lait tulevat voimaan 1.8.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kumppanuuden perustamisesta ja vahvisti lain Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 230/2005 vp). Sopimuksen tavoitteena on tukea Tadzikistanin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä sen pyrkimyksiä lujittaa demokratiaansa, kehittää talouttaan ja saattaa loppuun markkinatalouteen siirtyminen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Tasavallan presidentti ratifioi sopimuksen Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista ja vahvisti lain Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 18/2006 vp). New Yorkissa 31.3.1999 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista mukaan tuomioistuin on kansainvälinen oikeushenkilö ja sillä on kunkin sopimusvaltion alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi. Sopimuksessa määrätään yksityiskohtaisesti näistä erioikeuksista ja vapauksista. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 28/2006 vp). Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Sierra Leonen erityistuomioistuimen toimintaedellytyksiä sopimalla erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomeen. Sopimuksen mukaan Suomi päättää tapauskohtaisesti todistajien ja heidän läheistensä vastaanottamisesta ja sijoittamisesta Suomeen ja sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville sopimuksen mukaiset etuudet, avustukset ja palvelut. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 160 55726)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2006 lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 55/2006 vp). Tuloarvioiden nettolisäys on 992 miljoonaa euroa, josta 684 miljoonaa euroa on lisäystä toteutuneista osinkotulokertymistä johtuen. Eläkerahaston varoja kartutetaan aiempaa enemmän valtiontalouden suotuisan kehityksen vuoksi, mikä pienentää tuloutusta budjettitalouteen 170 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota korotetaan 294 miljoonalla eurolla. Määrärahojen lisäykset ovat nettomääräisesti yhteensä 200 miljoonaa euroa. Valtionvelkaa lyhennetään 346 miljoonalla eurolla. Eduskunta on 20.6.2006 päättänyt, että vuotta 2006 koskevaa lisätalousarviota sovelletaan 1.7.2006 alkaen. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Tasavallan presidentti hyväksyi kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen ja vahvisti lain kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 58/2006 vp). Unescossa vuonna 2005 tehty kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskeva yleissopimus muodostaa kansainvälisen kulttuuripolitiikan perustan ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan aloilla. Sopimuksessa vahvistetaan valtioiden oikeus muotoilla ja panna täytäntöön kulttuuripolitiikkansa ja omaksua toimenpiteitä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Sopimuksen pohjalta tehtävään kansainväliseen yhteistyöhön sisältyy muun muassa kehitysyhteistyö kulttuurisektorilla sekä kehitysmaiden suosituimmuuskohtelu. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OPM johtaja Jukka Liedes 160 77481)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.6.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 16.7.2006. Asetus tulee voimaan 16.7.2006. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista. Asetusta muutetaan Serbian valtionimen osalta. Asetuksesta poistetaan suurlähetystöistä Korean demokraattinen tasavalta (Pjongjang), jossa Suomella ei ole enää edustustotiloja. Korean demokraattiseen tasavaltaan sivuakkreditoidaan Suomen Soulin suurlähettiläs. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (UM ma. lainsäädäntöneuvos Elisa Kumpula 160 55928)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) Vilnassa 3.6.1999 pöytäkirjalla tehdyt muutokset. Sopimus ja laki (525/2004) tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulemaan voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Oslossa 14.4.2005 Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa allekirjoitettu sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8.6.2006 annettu laki. Sopimus ja laki (445/2006) tulevat voimaan 21.7.2006. Asetus tulee voimaan 21.7.2006. (KTM hallitussihteeri Lauri Tenhunen 160 63534)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti päätti Montenegron tasavallan tunnustamisesta itsenäisenä valtiona ja hyväksyi diplomaattisten suhteiden solmimisen Suomen tasavallan ja Montenegron tasavallan välille. (UM ulkoasiainneuvos Pekka Orpana 160 55327)

Tasavallan presidentti peruutti päätöksen Suomen tasavallan hallituksen ja Intian hallituksen välisen kauppasopimuksen irtisanomisesta ja valtuutti suurlähettiläs Asko Nummisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa tekemään noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Intian hallituksen välisen kauppasopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Sakari Vuorensola 160 55722)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2005. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 160 34876)

Tasavallan presidentti määräsi yhden maakuntalain 53 §:n 2 momentin raukeamaan (Ahvenanmaan maakunnan pelastuslaki) sekä päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan kahden maakuntalain osalta (Maakuntalaki julkisista huvitilaisuuksista annetun maakuntalain muuttamisesta ja Maakuntalaki öljyvahinkojen ehkäisemisestä annetun maakuntalain muuttamisesta). (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67868)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi; 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 75/2006 vp). (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67868)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Soulin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kim Luotosen sivuakkreditointi myös Korean demokraattiseen tasavaltaan, Caracasin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mikko Pyhälän sivuakkreditointi myös Dominikaaniseen tasavaltaan ja Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Iivo Salmen sivuakkreditointi myös Ecuadoriin. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Professori Olli Ilmari Mäenpää ja määräaikainen hallintoneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuula Riitta Pynnä Korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.7.-31.12.2006 väliseksi ajaksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Markku Antti Turjansalo Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2006 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Kate-Ritva Lolita Tuomainen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hannu Juhani Raahensalo Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen laamanni, käräjätuomari Risto Allan Kollin Riihimäen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2006 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ismo Antero Kovanen Mikkelin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Tasavallan presidentti peruutti eversti Jukka Sakari Hellbergille sotilas-, laivasto ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Venäjällä ja sotilas- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Valko-Venäjällä annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi eversti Ari Antero Rautalan sotilasasiamiehen tehtävään Venäjälle 1.8.2006 lukien asemapaikkana Moskova, peruutti eversti Viljo Pentti Hyväriselle sotilasasiamiehen tehtävään Kiinassa ja Japanissa annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi everstiluutnantti Jouko Juhani Hyötyläisen sotilasasiamiehen tehtävään Kiinassa ja Japanissa 1.8.2006 lukien asemapaikkana Peking, peruutti komentajakapteeni Juhani Karjomaalle sotilasasiamiehen tehtävään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi kommodori Kai Uolevi Varsion sotilasasiamiehen tehtävään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 1.8.2006 lukien asemapaikkana Lontoo, peruutti everstiluutnantti Timo Henrik Pöystille sotilasasiamiehen tehtävään Norjassa ja Tanskassa annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi komentaja Jari Olavi Ylitalon sotilasasiamiehen tehtävään Norjassa 1.8.2006 lukien asemapaikkana Oslo, peruutti komentajakapteeni Kari Tapani Huhtalalle apulaissotilasasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi majuri Jyrki Tapani Isokankaan apulaissotilasasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1.8.2006 lukien asemapaikkana Washington D.C., peruutti majuri Matti Juhani Pihlajamaalle apulaissotilasasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annetut määräykset 1.8.2006 lukien ja määräsi komentajakapteeni Jyrki Jaakko Litmasen apulaissotilasasiamiehen tehtävään Venäjälle 1.8.2006 lukien asemapaikkana Moskova, peruutti majuri Jussi Uolevi Anttilalle apulaissotilasasiamiehen tehtävään Puolassa, Ukrainassa ja Liettuassa annetut määräykset 1.8.2006 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Tasavallan presidentti peruutti eversti Jukka Erkki Tuonoselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävään KFOR-operaatiossa Kosovossa annetun määräyksen 2.8.2006 lukien ja määräsi everstiluutnantti Arto-Pekka Nurmisen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävään KFOR-operaatiossa Kosovossa 2.8.2006 lukien, peruutti everstiluutnantti Mauri Kalevi Haloselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen 22.8.2006 lukien ja määräsi everstiluutnantti Pertti Timo Aarne Pullisen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa 22.8.2006 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.6.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Tuen saamisen keskeisenä edellytyksenä on edelleen, että ruokakunta omistaa vähintään 80 poroa. Tuen määrä on enintään 23 euroa eloporolta. Asetus tulee voimaan 5.7.2006. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Päätelaitteita koskevan avustuksen jakotapaa yksinkertaistetaan siten, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät voivat hakea avustusta lääninhallitukselta milloin tahansa päätelaitteen hankkimisen jälkeen. Avustusten jakautumisesta lääneittäin ei enää tehdä päätöksiä. Avustusta myönnetään arvonlisäverottomista kustannuksista. Muilta osin myöntämisperiaatteet pysyvät ennallaan. Uutta asetusta sovelletaan vuosina 2006 ja 2007 hankittavien päätelaitteiden kustannusten avustamiseen. Asetuksella kumotaan viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista annettu valtioneuvoston asetus (1382/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Asetuksella yksilöidään maarakentamisessa käytettävien eräiden jätteiden (betonimurske sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkat) hyödyntämisen edellytykset, joiden täyttyessä hyödyntämiseen ei tarvitse hakea ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella ympäristölupaa. Jätteiden hyödyntämisestä on kuitenkin tehtävä ympäristönsuojelulain 65 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Asetus koskee jätteitä, joita voidaan teknisin perustein käyttää maarakentamisessa ja joiden ympäristövaikutukset hallitaan. Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Asetuksen tavoitteena on jätteiden maarakennuskäyttöä koskevan sääntelyn keventäminen ja selkeyttäminen, teknisesti käyttökelpoisten ja ympäristön ja terveyden kannalta turvallisiksi todettujen jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä maaperän ja pohjaveden suojeleminen. Asetus tulee voimaan 15.7.2006. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 160 39712)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.6.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Thomas von Danwitzin nimittäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi ajalle 7.10.2006-6.10.2012. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

Päätös nimittää professori, oikeustieteen tohtori Eero Backman varajäsenenään oikeustieteen tohtorin Pia Letto-Vanamo Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan ajaksi 1.8.2006-31.7.2009. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Periaatepäätös vuoden 2006 seuraavaan lisätalousarvioesitykseen sisällytettävästä sisäasiainministeriön määrärahan käyttöperusteiden muuttamisesta. Pelastustoimen erityismenomomentin 26.80.22 käyttöperusteita muutetaan siten, että määrärahaa voidaan käyttää myös avustusten maksamiseen lääkärihelikopteritoiminnasta aiheutuviin menoihin. Käyttöperusteiden muutos perustuu hallituksen päätökseen 21.6.2006 myöntää Medi-Heli ry:lle väliaikaista avustusta lentotoimintaan Raha-automaattiyhdistyksen vuonna 2005 käyttämillä ehdoilla siihen saakka kunnes markkinaoikeus on asian ratkaissut, kuitenkin enintään 30.9.2006 saakka. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (SM valmiusjohtaja Janne Koivukoski 160 42962)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta. Tavoite 1 - ja 2 -ohjelma-alueilla aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 150 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 170 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös hyväksyä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen liittyvään kunnonarviointijärjestelmään (CAS) tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Marjut Anneli Jokela oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2006 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Filosofian maisteri Jaana Avolahti kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2006-31.12.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Anne Väätäinen on virkavapaana määräaikaisesta virkasuhteestaan ja jonka Mauri Riihonen on virkavapaana omasta virastaan. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 160 63554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.6.2006 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Poliisin tekniikkakeskuksen toimitilojen vuokraamisesta. Poliisin tekniikkakeskukselle vuokrataan noin 4 500 m2:n toimitilat Raskoneen Kiinteistöt Oy:ltä. Poliisin tekniikkakeskus tarvitsee korvaavat toimitilat sijoittuessaan 16.12.2004 tehdyn päätöksen perusteella Kouvolan aluekeskusohjelma-alueelle 1.9.2007 mennessä. Poliisin tekniikkakeskuksen sijoittuminen Kouvolan aluekeskusohjelma-alueelle merkitsee toimitilajärjestelyjen ohella myös 50-60 työntekijän sijoittumista alueelle. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus Raskoneen Kiinteistöt Oy:n kanssa. Vuokra on vuoden 2006 hintatason mukaan 687 960 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveroineen toimitilojen vuokra on vastaavasti vuoden 2006 hintatason mukaan 839 311,20 euroa vuodessa. Koko vuokra-ajalta vuokrasopimus on yhteenlasketuilta arvioiduilta määriltään vuoden 2006 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa 10 319 400 euroa ja arvonlisäveroineen 12 589 668 euroa. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriöille Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 11 977 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäasiainministeriö osoittaa kyseisille ministeriöille Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 326 000 euroa ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 326 000 euroa käytettäväksi Kainuun maakunnassa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Valtiontakuun myöntäminen Helsingin kaupungin taidemuseolle Tennispalatsissa 18.8.2006-21.1.2007 järjestettävälle "Athos" -taidenäyttelylle. Valtiontakuu on voimassa 10.7.2006-16.2.2007. (OPM ylitarkastaja Päivi Salonen 160 77431)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmä luovutti mietintönsä 21.6.2006 oikeusministeri Leena Luhtasen johtamalle kansalaisvaikuttamisen ministeriryhmälle. Työryhmän mukaan valtioneuvoston tulisi selkeyttää kansalaisjärjestöjen asemaa tekemällä erityinen periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä. Sen lisäksi yleishyödyllisille palveluille tulee laatia kansallinen strategia, jossa määritetään kansalaisjärjestötoiminnan, järjestöjen palvelutoiminnan ja järjestöjen elinkeinotoiminnan välinen raja. Työryhmä ehdottaa uutta kansalaisjärjestötoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan määritelmää. Toiminta olisi yleishyödyllistä, kun "se tapahtuu yhteisvastuullisesti ja autonomisesti yhteiseksi hyväksi, ei kohdistu vain rajoitettuun henkilöpiiriin, ei tuota siihen osallisille tai muille yksittäisille henkilöille taloudellista etua, on aatteellista ja perustuu toimijan sääntöjen tarkoituspykälään". Yleishyödyllisen toiminnan tulee työryhmän mielestä olla jatkossakin vapaata tulo- ja arvonlisäverosta. Työryhmän mietintö on osoitteessa www.om.fi/36348.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, sosiaalineuvos Markku Ruohonen p. 0400 710 880 sekä varapuheenjohtaja, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä p. 040 822 2777 oikeusministeriöstä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön Kuluttajaneuvontatyöryhmä luovutti 21.6.2006 ehdotuksensa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmän ehdotuksen mukaan kuluttajaneuvonnasta tulisi säätää laki, joka korvaisi nykyisen lain kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa. Ehdotuksen mukaan kuluttajaneuvonta olisi valtion rahoittamaa ja järjestämää toimintaa. Lisäksi kuluttajaneuvonnan sisältö määriteltäisiin uudelleen, kuitenkin nykyisen kunnallisesta kuluttajaneuvonnasta annetun lain pohjalta. Työryhmä ehdottaa, että kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat Kuluttajavirastolle. Kuluttajaneuvonta ehdotetaan annettavaksi lääninhallitusten tehtäväksi, jotka ensisijaisesti järjestäisivät tehtävän hoidon nimeämällä neuvojia toimipisteisiinsä. Lääninhallituksilla olisi myös mahdollisuus hankkia kuluttajaneuvojan palvelut sopivalta palvelun tuottajalta. Laissa olisi lisäksi säännöksiä kuluttajaneuvojien kelpoisuudesta. Työryhmä ehdottaa, että uuteen järjestelmään siirryttäisiin vuoden 2008 alussa. Ehdotus on osoitteessa http://ktm.elinar.fi/ ktm_jur/ktmjur.nsf/All/1F8822A76855EB52C2257194003D3D11/$file/kuluttajaneuvonnan_kehittaminen_jul24mos_2006.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Kristian Tammivuori p. (09) 160 63521, kaupallinen neuvos Ilkka Cantell p. (09) 160 63531 ja ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen p.(09) 160 63518 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Laboratorioiden korvausperusteita selvittänyt työryhmän toimikausi päättyi 15.6.2006 ja se luovutti raporttinsa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän tehtävä oli selvittää syitä yleisemmin käytettyjen laboratoriotutkimusten hintaeroihin julkisen sektorin sisällä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hintaerot sairaanhoitopiirien sekä julkisen ja yksityisen laboratorioiden välillä olivat suuria. Pienimpien alueellisten laboratorioiden hinnat näyttäisivät olevan sairaalalaboratorioiden keskihintojen yläpuolella, mikä tukee sitä käsitystä, että koon suurentaminen pienentää tuotantokustannuksia. Työryhmän toisena tehtävänä oli tehdä ehdotus kliinisten laboratoriokokeiden ja Kansaneläkelaitoksen korvaustaksojen säännöllisen vertailujärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä ehdottaa kliinisten laboratorioiden laboratoriokustannusten ja Kansaneläkelaitoksen korvaustaksojen säännöllisen vertailun kehittämistä siten, että nimikekohtaisia taksoja verrataan vuosittain julkisen sektorin laboratorioiden hintoihin, asiakkaalta yksityissektorilla perittyihin hintoihin sekä asiakkaalta kunnallisella sektorilla perittyihin laboratoriotutkimusten hintoihin. Vertailun toteuttajaksi työryhmä ehdottaa Kuluttajavirastoa, kun taksoja verrataan asiakkaalta yksityissektorilla tai kunnallisella sektorilla perittyihin laboratoriokustannusten hintoihin ja Kuntaliittoa, kun taksoja verrataan julkisen sektorin laboratorioiden hintoihin. Raportti on osoitteessa www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/06/pr1151325062930/passthru.pdf. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Jouko Isolauri p. 050 516 0624 ja hallitusneuvos Anja Kairisalo p. 050 3633 6186 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.