Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.6.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vankeudesta. Asetuksessa säädetään muun muassa täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä, vankilaan toimittamisesta, rangaistusajan suunnitelman sisällöstä, vangin työ- ja toiminta-ajasta, toiminta- ja käyttörahan ja palkan määräytymisestä, vankilan ulkopuolisille luville asetettavista ehdoista, tarkastukseen ja valvontaan liittyvien päätösten kirjaamisesta, oikaisumenettelystä sekä valvotusta koevapaudesta. Asetuksella kumotaan vankeinhoitoasetus (878/ 1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta annettu asetus (447/1975) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä annetun vanginkuljetusasetuksen (165/1954) 4 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 576/1988. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta. Asetuksessa säädetään muun muassa tutkintavankeuden toimeenpanokirjasta ja toimeenpanotiedoista, tutkintavangin hallussaan pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja muiden maksuvälineiden käytöstä sekä kirjeiden tarkastamis-, lukemis-, jäljentämis-, ja pidättämismenettelystä sekä puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta. Asetuksella kumotaan asetus tutkintavankeudesta (701/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta. Asetuksessa säädetään muun muassa valvonnan toimeenpanoasiakirjoista, päätösten kirjaamisesta ja valvonnan lakkauttamisesta. Asetuksella kumotaan ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annettu asetus (279/1931) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa rahankeräyslupahakemuksen sisällöstä, lupahakemukseen liitettävästä keräys- ja käyttösuunnitelmasta, rahankeräysten toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä ja määräajoista sekä rahankeräysten tilitysten sisällöstä. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta. Asetuksessa säädetään Merenkulkulaitoksen tehtävistä, johtokunnasta, asioiden ratkaisemisesta, henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksella kumotaan Merenkulkulaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (981/2003). Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksu on kolmelta kuukaudelta 53,00 euroa, kuudelta kuukaudelta 104,75 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 208,15 euroa 1.1.2007 lukien. Televisiomaksu, nousee 3,7 prosentilla. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että maksu voidaan maksaa myös kuukausittain. Yhdeltä kuukaudelta maksu on 17,95 euroa. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (482/2005). Asetus tulee voimaan 1.1.2007. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.6.2006 seuraavat päätökset:

Päätös antaa suostumus rajavartiolaitoksen käytöstä poistetun vartiolaiva Turvan luovuttamiseen Idäntie Ky - Österled Kb:lle 230 000 euron hinnasta. (SM ylitarkastaja Timo Riissanen 020 410 6606)

Päätös Haukivuoren kunnan liittämisestä Mikkelin kaupunkiin. Päätös perustuu Haukivuoren kunnan ja Mikkelin kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 44654)

Päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Kuivaniemen kunnan ja Iin kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 44654)

Päätös Pieksämäen kaupungin ja Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pieksämäen kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Pieksämäen kaupungin ja Pieksänmaan kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 44654)

Päätös Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin. Päätös perustuu Längelmäen kunnan, Jämsän kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Kodisjoen kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin. Päätös perustuu Kodisjoen kunnan ja Rauman kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Vuolijoen kunnan liittämisestä Kajaanin kaupunkiin. Päätös perustuu Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Ruukin kunnan ja Siikajoen kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Vöyrin kunnan ja Maksamaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Maksamaan kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Vöyrin kunnan ja Maksamaan kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös myöntää kenraalimajuri Kalervo Sipille ero kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.7.2006 lukien ja määrätä hänen tilalleen kontra-amiraali Juha Rannikko lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.1.2010. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Päätös hyväksyä valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskeva virka- ja työehtosopimus. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Päätös hylätä Stora Enso Oyj:n Oulun tehdasta koskeva ja M-Real Tako Boardin Lielahden voimalaitosta koskeva hakemus uusien osallistujien laitoskohtaisista päästöoikeuksista päästökauppakaudelle 2005-2007. Uutena osallistujana pidetään sellaista päästökauppalain 27 §:ssä tarkoitettua laitosta tai laitosten muutosta, joka ei sisälly 19.8.2004 annettuun kansalliseen jakosuunnitelmaesitykseen ja joka otetaan kaupalliseen käyttöön ennen päästökauppakauden 2005-2007 loppua. (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Päätös asettaa työsuojeluneuvottelukunta toimikaudeksi 1.7.2006-30.6.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen (hallitussihteeri Riitta Arko) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: yli-insinööri Outi Nystén (valvontajohtaja Jaakko Itäkannas) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: työympäristöasiantuntija Raili Perimäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK), asiantuntija Jyrki Hollmén (lainopillinen asiantuntija Minna Etu-Seppälä) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja aluejohtaja Rauno Hanhela Työterveyslaitos (toimitusjohtaja Jorma Löhman Työturvallisuuskeskus). (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Jari Salokoski valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2006 lukien. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 160 33143)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Aho maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.-31.12.2006, kuitenkin enintään niin kauan, kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Valtiotieteiden maisteri Eeva Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinaosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2006-31.5.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija varatuomari Liisa Ero on virkavapaana. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Valtioneuvosto myönsi Eeva Kristiina Pietikäiselle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvoksen virasta 1.7.2006-31.5.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän toimii viestintämarkkinaosaston apulaisosastopäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.6.2006 seuraavia asioita:

Sisä-Suomen veroviraston oikeuttaminen tekemään uusi vuokrasopimus, jossa virastolle vuokrataan lisätilaa yhteensä 2 709 m2 nykyisten toimitilojen (9 587 m2) yhteydestä. Tilat sijaitsevat Tampereella osoitteessa Hatanpään valtatie 36 A-B. Samalla nykyisten tilojen määräaikaista vuokra-aikaa pidennetään voimassaolevien sopimusten päättymispäivästä (31.12.2017) viidellä vuodella. Määräaikainen vuokrasopimus kaikkien tilojen osalta alkaa viimeistään 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2022. Vuokrakustannukset ovat yhteensä 129 746,19 euroa kuukaudessa ilman arvonlisäveroa eli 1 556 954,28 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Vuokra sisältää korjauskustannukset 6 prosentin korolla sekä vuoden 2008 alusta käyttöön otettavat 102 alakerran autohallipaikkaa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetusteksti säilyy ennallaan, mutta asetuksen liitteessä 1 luetellut kuntakohtaiset korvausosuudet muuttuvat. Asetus tulee voimaan 28.6.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksella voidaan myöntää Euroopan yhteisöjen komission antaman hyväksynnän mukaisesti korvaukset puutarhatuotteille, korjatulle sadolle ja puustolle sekä kylvämättä jäämisen takia aiheutuneista vahingoista siten, että maatalousvahinkoja kärsineille maksettaisiin 60 prosentin korvaus. Asetuksessa säädetään kuntakohtaiset enimmäismäärät, jotka ovat käytettävissä kyseisten vahinkojen korvaamiseen. Asetus tulee voimaan 28.6.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisen laskuperustekoron muuttaminen nykyisestä 6,0 prosentista 6,5 prosenttiin 1.7.2006 alkaen. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 21.6.2006

Kiireellinen ensihoito turvataan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Hallitus käsitteli keskiviikkona 21. kesäkuuta neuvottelussaan kiireellisen ensihoidon turvaamista Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Hallitus katsoo, että kiireellinen ensihoito on turvattava asianmukaisesti koko maassa.

Hallitus päätti neuvottelussaan myöntää Medi-Heli ry:lle väliaikaista avustusta lentotoimintaan Raha-automaattiyhdistyksen vuonna 2005 käyttämillä ehdoilla siihen saakka kunnes hankintapäätös on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 30.9.2006 saakka.

Avustus myönnetään sisäasiainministeriöstä ja tätä tarkoittava valmistelu käynnistetään välittömästi.

Hallitus edellytti neuvottelussaan, että sisäasiainministeriön johdolla seurataan Medi-Heli ry:n lentotoiminnan rahoitukseen vaikuttavia mahdollisia muutoksia ja tehdään tarvittaessa muutosesitys valtioneuvostolle.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma johti hallituksen neuvottelua pääministerin ollessa estyneenä.

Lisätietoja: valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, p. (09) 160 33002 ja valtiosihteeri Pertti Rauhio, p. (09) 160 34862

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maatalouden koulutuksen kehittämisstrategia luovutettiin 21.6.2006 opetusministeriölle. Maatalouden ammattikuvat ja osaamistarpeet ovat muuttumassa, ja ammattitaidolla ja yrittäjyydellä on merkittävä osa. Strategia asettaakin maatalouden koulutuksen tavoitteeksi, että koulutusohjelmat palvelisivat vuosiin 2015-2020 mennessä todellista muuttunutta osaamistarvetta, jossa keskeistä on kyky suuntautua uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Työryhmä toteaa, että maatalousopetusyksiköiden erikoisosaaminen tulee selvittää alueellisesti yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kesken. Lisäksi tulee lisätä työnjakoa ja suunnitelmallisuutta opetusyksiköiden välillä. Tavoitteena on, että opetusyksiköt olisivat erikoistuneita ja verkostoituisivat eri kouluasteittain sekä tutkimukseen ja neuvontaan muodostaen ympäristöä palvelevia oppimiskeskuksia. Tämä merkitsisi myös opetuspisteiden huomattavaa vähentymistä. Koulutuksen järjestäjien tulee työryhmän mukaan pyrkiä toimimaan yhä enemmän alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Maatalousalan opetusta kehitetään niin, että se vastaa paremmin työelämän vaatimuksia. Työryhmä esittää tavoitteiden saavuttamiseksi maatalouskoulutuksen laatukriteeristöä tuloksellisuuden ja itsearvioinnin välineeksi maatalousalan koulutuksen järjestäjille. Kehittämisstrategia on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2006/tr18/tr18.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Timo Lankinen p. (09) 160 77391 tai 0500 442 635 opetusministeriöstä ja opetusneuvos Susanna Tauriainen p. (09) 7747 7811 tai 050 552 9035 opetushallituksesta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.