Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 24/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.6.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Pykälän 2 momentista poistetaan tietohallinnon vastuualue. Siihen ovat aikaisemmin kuuluneet ministeriön tietohallintoyksikkö ja tietotekniikkakeskus. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta muodostettiin 1.1.2006 lukien itsenäinen virasto. Ministeriöön jää edelleen tietohallintoyksikkö. Kolmannen momentin sanamuotoa muutetaan. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622)

Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2005/2006. Korvaus on 0,33 euroa/100 kg valkoista sokeria kuukaudessa. Asetus tulee voimaan 21.6.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin kumoamisesta. Momentissa säädetään kutakin avustusvuotta koskevien hakemusten toimittamisajankohdasta. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Valtioneuvoston asetus mittanormaalijärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.7.2006. Asetukseen (972/1994) tehdään lainmuutokseen liittyen eräitä lähinnä teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisen ehtoja täsmennetään ja peruskoulussa tehtävän työn osalta tiukennetaan. Asetuksella kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta annettu asetus (508/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.8.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n 3 momentin muutoksen johdosta tehdään vastaava muutos asetuksen 1 §:n 2 momenttiin. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Liite muutetaan vastaamaan sisällöltään komiteanmenettelyssä hyväksyttyä komission päätöstä 2006/310/EY. Liitteeseen lisätään viisi uutta lyijyn käyttöä eräissä erityiskohteissa koskevaa poikkeusta. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 160 39708)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.6.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n Ihmisoikeusneuvoston ensimmäiseen istuntoon Genevessä 19.-30.6.2006 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajat ovat ulkoasiainneuvos Vesa Himanen, yksikönpäällikkö Johanna Suurpää, ulkoasiainneuvos Satu Mattila sekä jäsenet ovat osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, erityisavustaja Folke Sundman, lähetystöneuvos Katri Silfverberg, ulkoasiainsihteeri Lasse Keisalo, ulkoasiainsihteeri Satu Suikkari, määräaikainen avustaja Kirsti Pohjankukka, määräaikainen avustaja Ann-Mari Fröberg, korkeakouluharjoittelija Sanna Kyllönen ja varapuheenjohtaja (Saamelaiskäräjät) Anne Nuorgam. (UM lähetystöneuvos Anu Laamanen Ryter 160 55357)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä. Periaatepäätöksellä käynnistetään valtionhallinnon IT-toiminnan konsernimainen kehittäminen. Periaatepäätös sisältää valtion IT-toiminnan tavoitetilan, linjaukset siitä, miten valtionhallinnon IT-toimintaa kehitetään, valtionhallinnon yhteisen IT-toiminnan ohjausmallin sekä hahmotelman vuosille 2006-2011 suunnitelluista konkreettisista kehittämisohjelmista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VM valtion IT-johtaja Leena Honka 160 33255)

Päätös ratkaista Riita Timosen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Jouni Lahtisen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja tehty ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös myöntää puheenjohtaja Arvo Jäppiselle ero opintotukiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen ylijohtaja Sakari Karjalainen opetusministeriöstä neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 30.4.2009. (OPM ylitarkastaja Virpi Hiltunen 160 77034)

Päätös määrätä eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin, ylitarkastaja Berit Korpilo, ylitarkastaja Hannele Sankari, ylitarkastaja Johanna Wallius ja eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM ylitarkastaja Sinikka Saari 160 54291)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja sanomalehdistön kehittämishankkeisiin 15:lle sanomalehdelle. Avustusmäärä yhteensä 5 279 000 euroa jaettiin seuraavasti: Borgåbladet 100 000, Hufvudstadsbladet 220 200, Karjalan Maa 283 000, KD - Kristillisdemokraattinen Viikkolehti 44 100, Lalli 281 000, Nykypäivä 876 500, Suomenmaa 946 000, Uusi Aika 337 000, Uutispäivä Demari 1 679 000, Vihreä Lanka 67 200, Viikko Pohjois-Karjala 65 000, Västra Nyland 60 000, Åbo Underrättelser 180 000, Österbottningen 90 000 ja Östra Nyland 50 000. Nya Ålandia, Orimattilan Sanomia ja Ålandia koskevat hakemukset hylätään. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Päätös määrätä Saimaan kanavan vuokrasopimuksen uudistamista koskevan neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtaja Juhani Korpela Saimaan kanavan Suomen valtuutetuksi 1.7.-31.12.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Päätös myöntää Digita Oy:lle verkkotoimilupa maanpäälliseen digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon viidennelle kanavanipulle televisiotoimintaa varten ja hylätä Vaasan Läänin Puhelin Oy:n hakemus. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 160 28609)

Päätös muuttaa Subtv Oy:lle 23.6.1999 myönnetyn toimiluvan ehtoja siten, että yhtiöllä on oikeus lähettää yhden televisio-ohjelmiston lisäksi tätä täydentävää toista televisio-ohjelmistoa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.6.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivin 2004/109/EY tiettyjen tietojen avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta (avoimuusvaativuus ja tiedonantovelvollisuus). Euroopan komission edustaja on 24.5.2006 toimittanut ehdotuksen avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiivistä, jolla annetaan yksityiskohtaisia sääntöjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY mukaisten avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi. Euroopan arvopaperikomitean on määrä äänestää komission direktiiviehdotuksesta syyskuussa 2006. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (rahoitusvälineiden markkinat). Ehdotuksen artikloissa määritellään mm. asetusluonnoksen soveltamisala, keskeiset määritelmät, teknisluontoiset määritelmät yksittäiseen osakkeeseen liittyvän portfoliokaupan liiketoimet ja volyymipainotetut keskihintaiset liiketoimet, viittaukset kaupankäyntipäivään ja viittaukset liiketoimiin. (VM neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on yksilöidä ne velvollisuudet, jotka jäsenvaltioilla on lippuvaltioina. Direktiiviehdotuksella otettaisiin käyttöön lippuvaltion hallinnon puolueeton auditointi. Lisäksi tunnustettaisiin kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n laatima auditointijärjestelmä. Direktiiviehdotuksessa esitetään myös, että käyttöön otettaisiin komiteamenettelyyn perustuva mekanismi, jonka tehtävänä olisi tarvittaessa varmistaa sellaisten normien ja määräysten yhdenmukainen soveltaminen, jotka kansainvälisissä sopimuksissa on jätetty jäsenvaltioiden harkintavaltaan. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luokituslaitosdirektiivin uudistaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa direktiivillä 94/57/EY, ns. luokituslaitosdirektiivi, luotua nykyistä järjestelmää, jonka mukaisesti yhteisö hyväksyy luokituslaitokset. Ehdotuksen tavoitteena on laitosten valvontajärjestelmän vahvistaminen, yhteisön hyväksymisperusteiden yksinkertaistaminen ja jäsentäminen sekä seuraamusjärjestelmän uudistaminen. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen ylitarkastaja, varatuomari Kaisa Maaria Rubanin ja määräaikainen ylitarkastaja, varatuomari Mika Petteri Risla oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tuomioistuinyksikön hallitussihteerin virkoihin 1.7.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Tekniikan tohtori Tuija Kuusisto puolustusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.7.2006 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

Johtaja, oikeustieteen tohtori Matti Hepola Lapin ympäristökeskuksen johtajan virkaan 1.9.2006 lukien viiden vuoden määräajaksi. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 160 39402)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.6.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 15 miljoonan euron myöntäminen Mosambikille kohdennetuista myöntö- ja sopimusvaltuuksista Mosambikin terveyssektorin tukemiseen vuosille 2007-2009. (UM lähetystöneuvos Riikka Laatu 160 56235)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 29.88.53 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen) arviomäärärahan ylittäminen 1 620 000 eurolla. Ylitystarve johtuu Tiedekeskus Heurekalle myönnettävästä valtionavustuksesta Verne-teatterin uudistamiseen. (OPM opetusneuvos Heidi Kuusi 160 77465)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama Sosiaaliturvatyöryhmä on 12.6.2006 saanut valmiiksi raporttinsa. Työryhmä selvitti vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen yhdenvertaisuuden toteutumista perusturvaetuuksissa. Työryhmän lähtökohtana oli, että rikoksiin syyllistyneiden perusoikeudet eivät saisi olla perusteettomasti muita heikompia. Nykyään vankien eläkkeiden ja vammaistukien maksu katkeaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vankeuden alkamisesta, kun muilla etuuksien maksu jatkuu tuomiosta huolimatta. Työryhmän mukaan kansaneläkkeen maksua ei tulisi kokonaisuudessaan lakkauttaa. Erikseen tulisi selvittää eräiden koko väestölle tarkoitettujen perusturvaetuuksien kattavuus ja yhdenmukaiset tulkinnat. Vankityön palkkaus ja vaikutus eläkekertymään tulisi raportin mukaan saattaa samanlaiseksi kuin muillakin kansalaisilla. Työryhmän mielestä laitoksen ulkopuolella työskentelevät ja koevapaudessa olevat vangit ovat työmarkkinoiden käytettävissä. Heille tulisikin maksaa ehtojen täyttyessä sairauspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työryhmä ehdottaa myös, että rikokseen syyllistyneet pääsisivät nykyistä paremmin velkajärjestelyn piiriin. Lisäksi työryhmä ehdottaa vankien terveydenhuoltoon kokonaisuudistusta hoitoon pääsyn ja lääkinnällisen kuntoutuksen tehostamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona olisi, että vankien terveyspalvelut tilattaisiin julkisesta terveydenhuollosta. Raportti on osoitteessa www.om.fi/36203.htm. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen p. (09) 160 67642 oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön Tuomarikoulutussuunnittelun ohjausryhmä luovutti mietintönsä 13.6.2006 oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissaselle. Ohjausryhmä on suunnitellut luonnokset tuomarikoulutuksen valintajärjestelmäksi, koulutussuunnitelmaksi ja tuomarinkoulutuslautakunnan työjärjestykseksi. Suunnitellulla tuomarikoulutuksella pyritään varmistamaan, että tuomareiden osaaminen täyttää mahdollisimman hyvin yhteiskunnan asettamat vaatimukset. Lisäksi uusi koulutusjärjestelmä edistää tuomarin uran avaamista myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella työskenteleville lakimiehille. Esityksen mukaan tuomarikoulutuslautakunta valitsee koulutettavat esivalinnan ja haastattelujen perusteella. Valinnan toisessa vaiheessa hakijoiden joukosta etsitään henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja motivaationsa perusteella koulutukseen parhaiten soveltuvat. Koulutukseen otettavien määrä päätettäisiin erikseen joka vuosi. Kullekin koulutettavalle laadittaisiin henkilökohtainen opintosuunnitelma ja koulutukseen kuuluisi työssäoppimista oikeushallinnon työpaikoissa. Loppusuorituksena olisi joko esseen laatiminen, kehittämishankkeen suunnittelu ja raportointi tai laajan tuomion laatiminen. Koulutettava kokoaisi suorituksistaan portfolion, jota voisi hyödyntää tuomarivalinnoissa. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/36231.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen p. 040 706 8074 ja työryhmän sihteeri, koulutussuunnittelija Marja Mäkilaurila p. (09) 160 67938 oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön Elatusapujen ohjeistamistyöryhmä luovutti ehdotuksensa lapsen elatusavun suuruuden laskemista koskevaksi ohjeeksi 14.6.2006 oikeusministeri Leena Luhtaselle. Ohjeen tarkoituksena on antaa elatusavun määrän arvioinnille aiempaa tarkemmat mittapuut. Ohjeistus koskisi sekä elatusavun vahvistamista että aikaisemmin vahvistetun elatusavun muuttamista. Ehdotuksen mukaan elatusavun suuruus laskettaisiin jakamalla lapsen elatuksen tarve vanhempien kesken heidän elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Lapsen elatuksen tarvetta arvioitaessa yleisinä kustannuksina pidettäisiin ohjeesta suoraan ilmenevää ikäryhmän mukaan määräytyvää rahamäärää. Lisäksi lapsen asumiskustannuksina otettaisiin huomioon ohjeessa osoitettu osuus lapsen kanssa asuvan vanhemman asumismenoista. Lapsen muita kuluja otettaisiin huomioon joko tosiasiallisten kustannusten tai kohtuullisina pidettävien kustannusten suuruisina. Lapsilisä ja lapsen muut kuin satunnaiset tai vähäiset tulot vähennettäisiin edellä mainittujen kustannusten määrästä. Vanhemman elatuskyvyn määrittelyssä tulot ja mahdollisuudet hankkia tuloja sekä varallisuus otettaisiin huomioon tapauskohtaisen selvityksen pohjalta. Vanhempi saisi vähentää elatuskyvystään yleisiin elinkustannuksiinsa ohjeessa osoitetun rahamäärän sekä joitain muita kuluja, kuten asumiskustannuksensa. Ehdotuksen mukaan elatusavun muuttaminen edellyttäisi, että uudelleen lasketun elatusavun määrä poikkeaa aikaisemmin vahvistetusta määrästä vähintään 15 prosenttia. Ehdotus on osoitteessa www.om.fi/36207.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Markku Helin p. (09) 160 67665 ja työryhmän sihteeri, tutkija Mette Manninen p. (09) 160 67663 oikeusministeriöstä.

Selvityshenkilö Sirkka-Liisa Kivelä on luovuttanut raporttinsa geriatrisen hoidon vanhustyön kehittämisestä 31.5.2006 sosiaali- ja terveysministeriölle, joka julkaisi sen 14.6.2006 tiedotteen kera.

Selvityksen tehtäväksi antoon kuului perus- ja täydennyskoulutuksen saattaminen ajan tasalle, vanhusten lääkehaittojen ehkäisy sekä vanhusten masennuksen hoidon kehittäminen. Selvityksessä ehdotetaan valtakunnallisen vanhusten lääkehaittoja koskevan ehkäisyhankkeen käynnistämistä. Kivelän mukaan vanhusten hoidon ja palvelun tarpeen arvioinnissa tulisi toimintakyvyn lisäksi arvioida lääkehoitojen kokonaisuus ja mahdolliset lääkehaitat. Lääkehoitojen ja muiden hoitojen valvontaa tulisi tehostaa. Masennuksen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi tarvitaan valtakunnallinen vanhusten masennuksen ehkäisy- ja hoito-ohjelma. Selvityksen mukaan ammatillisten peruskoulutusohjelmien sisältöä tulisi uudistaa siten, että koulutukseen sisällytettäisiin nykyistä laajemmat vanhenemisen, geriatrian, vanhuspsykiatrian, vanhustenhoidon ja vanhustyön opinnot. Lisäksi lääkehoitoja käsittelevää lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden täydennyskoulusta tulisi laajentaa ja kehittää. Geriatrian erikoislääkärikoulutusta ja geronomikoulutusta tulisi laajentaa ja vanhuspsykiatriasta tulisi perustaa lääketieteen erikoisala. Terveydenhuollon henkilökunnan konsultaatiomahdollisuuksien ja vanhustenhoidon parantamiseksi kaikkiin sairaanhoitopiireihin tulisi perustaa geriatriset ja vanhuspsykiatriset osastot avopalveluineen. Selvitys on osoitteessa www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7477/index.htx. Lisätietoja antavat selvityshenkilö, professori Sirkka-Liisa Kivelä p. 040 503 9151 ja neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius p. (09) 160 74135 tai 050 561 3833 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Työministeriön asettama ihmiskaupan uhrien auttamistoimenpiteitä ja lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti raporttinsa 15.6.2006 työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä ehdottaa, että turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän yhteyteen perustetaan ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia toimeenpaneva järjestelmä. Järjestelmän piiriin voisivat kuulua ihmiskaupan uhreiksi epäillyt tai todetut henkilöt. Toimintaan sisältyisi asiakkaan vastaanotto ja kriisiapu, asumisen järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, neuvonta- ja oikeuspalvelut sekä kotoutumisen tai turvallisen paluun tukeminen. Myös asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen ja alaikäisten tarvitsemat erityispalvelut on huomioitu ehdotuksessa. Järjestelmän piiriin voisi tulla poliisin, rajatarkastusviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kautta, henkilön omasta pyynnöstä tai yksityisen henkilön ohjaamana. Kunnat vastaisivat palveluista ja tukitoimista kotikunnan omaavien henkilöiden osalta. Ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityispalveluita kunnat voisivat kuitenkin saada vastaanottokeskusten kautta. Työryhmä ehdottaa, että ihmiskaupan uhrit sisällytettäisiin kotouttamislakiin laissa kuvattuun määritelmään ja soveltamisalaan, sekä palvelujen ja tukitoimien saamisen kannalta pakolaisiksi rinnastettaviin henkilöihin. Järjestelmän rahoitus ehdotetaan järjestettäväksi valtion talousarvion kautta sisällyttämällä rahoitus työministeriön hallinnonalalle pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeville momenteille. Raportti on osoitteessa www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/ihmiskauppa.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, johtaja Mervi Virtanen p. 010 60 48020 työministeriöstä.

Työministeriön asettama Yt-lakikomitea on 13.6.2006 saanut valmiiksi ehdotuksensa. Komitea ehdottaa säädettäväksi kokonaan uuden yhteistoiminnasta yrityksissä annettavaa lakia, ns. yt-lakia, ja erikseen yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettavaa lakia, jossa olisi säännökset lähinnä kansallisesta ja kansainvälisestä konserniyhteistyöstä Euroopan talousalueella sijaitsevissa yritysryhmissä ja yrityksissä. Yt-lakia sovellettaisiin eräin poikkeuksin yritykseen, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Hyvitys, joka määrätään, jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijän noudattamatta lain säännöksiä, olisi euromääräinen ja sen enimmäismääräksi ehdotetaan 30 000 euroa. Uuden yt-lain soveltamisala laajenisi aikaisemmasta siten, että sen piiriin kuuluisivat kaikki yritykset ja muut yhteisöt ja säätiöt. Uutena asiana työnantajan olisi annettava vuosittain selvitys yrityksen ulkopuolisen työvoiman käytöstä siltä osin, kuin on kysymys sellaisesta alihankintatyöstä, jota tehdään työnantajan työtiloissa tai kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä arvioitaisiin aiheutuvan henkilöstövaikutuksia, olisi ne käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Yrityksessä olisi laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet ja ne olisi käsiteltävä yhteistoiminnassa. Työnantajan olisi lisäksi annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä. Komitea ehdottaa lakiin rangaistusseuraamuksen lisäksi uudenmuotoista turvaamistointa tilanteissa, joissa työnantaja laiminlyö tiedottamisvelvollisuutensa piiriin kuuluvien tietojen antamisen. Tällöin henkilöstöryhmän edustajat voisivat vaatia tuomioistuimelta päätöstä, jossa työnantaja velvoitettaisiin antamaan tiedot uhkasakon uhalla. Ehdotus on osoitteessa www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/yt_lakiehdotukset_2006.pdf. Lisätietoja antavat puheenjohtaja, professori Kari-Pekka Tiitinen p. 040 556 9002 Helsingin yliopistosta sekä komitean jäsen ja pääsihteeri, hallitusneuvos Raila Kangasperko p. 010 60 48935, 050 396 0201 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.