Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 23/2006

Liite: Ministereiden sijaisuudet 8.6.2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.6.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 70/2006 vp) laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta korvaa nykyisen Vankeinhoidon koulutuskeskusta koskevan lain. Uudessa laissa otetaan huomioon koulutuskeskuksen muuttuneet tehtävät sekä yleisessä koulutuslainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Koulutuskeskuksen hallintoa ja päätösvaltaa koskevia säännöksiä muutetaan ja niistä säädetään aikaisempaa kattavammin lain tasolla. Vastaavasti opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään perustuslain edellyttämällä tavalla aikaisempaa yksityiskohtaisemmin lain tasolla. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Esitys (HE 71/2006 vp) laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskuntaan perustetaan uusi tarkastusvaliokunta yhdistämällä valtiontilintarkastajat ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston valvontatoimi. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia lakkautetaan. Tarkoitus on, että uusi tarkastusvaliokunta aloittaa toimintansa vaalikauden 2007-2010 alkaessa. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 160 67697)

Esitys (HE 72/2006 vp) laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisin voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä poliisipalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi poliisiyksiköiden kihlakuntarajat ylittävää yhteistoimintaa lisätään. Tarvittaessa paikallispoliisin toiminta voidaan järjestää suurempina, useamman kihlakunnan käsitettävinä aluekokonaisuuksina. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää niistä kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielelliseen asemaan. Sisäasiainministeriön ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä siirretään sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukseen. Lisäksi laki sisältää säännökset Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämisestä Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskukseksi sekä säännökset poliisin ylimmän johdon eräiden virkojen osalta järjestelmästä, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotetaan toisistaan. Lailla tarkennetaan myös poliisin ylijohdon ja lääninjohdon tehtävämäärittelyä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskusta koskevat muutokset on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

Esitys (HE 73/2006 vp) laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Niiden saatavien piiriä, joiden vakuutena voidaan käyttää takauskeskuksen myöntämää takausta täsmennetään. Takauskeskuksen toimintaa ohjaavasta sisäasiainministeriön vahvistamasta ohjesäännöstä luovutaan. Takauskeskuksen rahaston käyttötarkoitusta laajennetaan ja lakiin sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä täsmennetään. Takauskeskuksen jäsenyhteisöksi voivat liittyä myös kunnat, jotka eivät tällä hetkellä ole takauskeskuksen jäseniä. Takauskeskuksen hallinnon ja tilien tarkistusta varten valittava tilintarkastusyhteisö ja takauskeskuksen valvonnasta vastaava takauskeskustarkastaja voidaan valita enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Esitys (HE 74/2006 vp) laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta. Lakia valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista muutetaan siten, että yhteistoimintaa paikallishallinnon toimintojen organisointimuotona tuetaan ja toimivalta päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista siirretään lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Esitys (HE 75/2006 vp) Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Sveitsin kanssa tehty tuloverosopimus ja sen pöytäkirjaa muuttava pöytäkirja. Pöytäkirjan ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään muutospöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 76/2006 vp) laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksen tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintosäännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Esitys (HE 77/2006 vp) eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevia säännöksiä muutetaan. Merimieseläkekassaa koskevat vastaavat muutokset on tarkoitus liittää osaksi merimieseläkelain kokonaisuudistusta. Tavoitteena on tehdä eläkelaitosten rahastointiperiaatteisiin ja vakavaraisuusmekanismiin muutokset, jotka mahdollistavat eläkelaitosten osakesijoitusten osuuden nostamisen ja siten korkeampien sijoitustuottojen tavoittelemisen. Tätä kautta tavoitteena on hillitä työeläkemaksun nousupainetta. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

Esitys (HE 78/2006 vp) laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta. Vakuutusvalvontavirastosta annettuun lakiin lisätään säännökset viraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyydestä, viraston toiminnan tavoitteesta ja johtokunnan tehtävistä. Lisäksi lakiin tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Esitys (HE 79/2006 vp) laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta säädetään. Lisäksi tehdään siihen liittyviä muutoksia eläkelaitoksia koskeviin lakeihin. Laki koskee työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden, eläkekassojen, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja merimieseläkekassan harjoittamaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Eläkelaitosten vakavaraisuusrajaa laskettaessa otetaan huomioon työeläkevarojen sijoittamiseen liittyvät riskit nykyistä täsmällisemmin. Lisäksi tehostetaan mahdollisuutta sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti sijoitustoiminnan kehityksen mukaisesti. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Esitys (HE 80/2006 vp) laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta. Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta koskee jälleenvakuutuksenluonteista valtiontakuuta, jonka tarkoituksena on turvata väestön toimeentulolle, talouselämän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle tärkeiden kuljetusten jatkuminen poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Tällaisissa olosuhteissa valtioneuvosto voi antaa määräajaksi vakuutustakuun tietyt ehdot täyttävälle vahinkovakuutukselle, jos asianmukaista jälleenvakuutusta ei ole saatavilla markkinoilta. Laissa säädetään myös vakuutustakuun enimmäismäärästä, takuumaksusta ja käsittelymaksusta. Valtioneuvoston asettaman poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan tehtävänä on osaltaan seurata ja arvioida huoltovarmuuteen liittyviä tekijöitä ja hoitaa eräitä muita vakuutustakuita koskevia tehtäviä. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Esitys (HE 81/2006 vp) maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutoksella korostetaan asuntotuotannon tarpeita osana kunnan kehityksen edellytyksiä. Kaavoituskatsaukseen tulee muutoksen mukaan liittää arvio asuntotonttien riittävyydestä, jos kysyntä kunnassa sitä edellyttää. Asemakaavan yhteydessä ei saa enää valittaa sellaisista asioista, jotka on ratkaistu jo yleiskaavassa ja rakennusluvan yhteydessä ei saa valittaa asemakaavassa ratkaistuista asioista. Kunnan jäsenten valitusoikeutta vähäisistä asemakaavan muutoksista rajoitetaan niihin, joiden etua tai oikeutta kaava koskee. Valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön rakennusluvissa, jos hallinto-oikeus ei ole muuttanut kunnan viranomaisen päätöstä. Rakennuslupa tehdään mahdolliseksi myös lainvoimaa vailla olevan asemakaavan alueella. Rakentaminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun kaava on tullut voimaan. Tiedon saamista hallintotuomioistuinten käsittelyajoista yhteiskunnallisesti merkittävien asemakaavojen osalta parannetaan. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 160 39560)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.6.2006 seuraavat lait:

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta ja laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 167/2005 vp). Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain soveltamisala laajennetaan koko maata kattavaksi. Liputta matkustamisen vähentämiseksi tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden julkisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa tehostetaan, säädetään mahdollisuus käyttää järjestyksenvalvojia apuna lippujen tarkastuksessa ja liputta matkustavien poistamisessa ja korotetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun suurinta sallittua määrää. Lisäksi tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntämistä ja peruuttamista, matkalipun tarkastajaa ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennetään. Rikoslakiin ja järjestyksenvalvojista annettuun lakiin tehdään vähäisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Laki ulosottolain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta, laki perintökaaren muuttamisesta, laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta ja laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 13/2005 vp). Ulosottolain, ulosottomaksuista annetun lain, perintökaaren, autokiinnityslain ja osamaksukauppalain säännöksiä muutetaan. Uudistus koskee maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, johon kuuluu ulosmittaus, myynti ja tilitys. Velallisen taloudellista vähimmäissuojaa ulosmittauksessa parannetaan muun muassa laajentamalla säännönmukaista lievemmän ulosmittauksen käyttöalaa sekä kehittämällä vapaakuukausijärjestelmää. Kaikkein suurituloisimpien velallisen osalta ulosmittaus kiristyy. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan muun muassa ulottamalla elinkeinotulon ulosmittaussäännösten soveltaminen myös yhteisöihin. Yhteisesti omistettu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata ja myydä ulosottotoimin. Kuolinpesäosuuden ulosmittauksen jälkeiset toimet siirtyvät ulosmittausvelkojilta ulosottomiehelle. Pakkohuutokauppaostajan oikeusasema säännellään. Ostaja saa tehokasta suojaa oikeudellisen virheen tilanteessa. Huutokaupan sijasta ulosmitattu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin myydä vapaalla myynnillä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän toimin. Tilityssäännösten mukaan kertymä kohdennetaan ensin korolle, sitten pääomalle ja viimeiseksi kuluille. Täytäntöönpanon keskeytystä tehostetaan muutoksenhaun turvaamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa saatavalle ulosotossa tulevan kertymän ja ulosottomaksujen suhdetta ulosottotoimessa ja että tämän suhteen pysyminen velallisen kannalta kohtuullisena turvataan tarvittaessa muuttamalla ulosottomaksuja koskevaa sääntelyä. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Linna 160 67718)

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta ja laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 6/2006 vp). Säännöksillä saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista. Direktiivistä johtuvien lainmuutosten lisäksi tehdään kansallisiin lähtökohtiin ja tarpeisiin perustuvia muutoksia, joiden takia ajanmukaistetaan arvopaperimarkkinalain 6 luvun säännökset julkisesta ostotarjouksesta kokonaisuudessaan. Arvopaperimarkkinalain ohella muutokset koskevat kauppakamarilakia ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia, jonka säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista täydennetään vastaamaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2003/71/EY vaatimuksia. Lait tulevat voimaan 1.7.2006. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2006 vp). Valtion talousarviosta annettuun lakiin lisätään uusi 22 a § valtionhallinnon hankintojen keskittämisestä. Siinä säädetään mahdollisuudesta toteuttaa hallinnossa tarvittavien tietynlaisten tavanomaisten tavaroiden ja palvelujen sekä laajasti käytettävien tavanomaisten tietoteknisten laitteiden ja niiden ohjelmistojen sekä hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankintoja yhteishankintoina. Säännöksessä tarkoitetuista yhteishankintojen piiriin kuuluvista tavaroista ja palveluista sekä yhteishankinnan valmistelusta ja toteuttamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtiovarainministeriö voi päätöksellään määrätä yhteishankinnan valmisteluun ja toteuttamiseen ryhtymisestä. Laki tulee voimaan 1.9.2006. (VM lainsäädäntöneuvos Jyri Inha 160 33023)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 227/2005 vp). Vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle. Työkyvyttömyyden on jatkuttava koko osasairauspäivärahakauden. Osasairauspäivärahajärjestelmän tarkoituksena on tukea vakuutetun työhön paluuta. Osasairauspäiväraha on itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädetyksi määräajaksi. Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään työsopimuslaissa sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. Määrältään osasairauspäiväraha on aina puolet sitä välittömästi edeltävästä sairauspäivärahasta ja sitä voidaan maksaa 12-72 arkipäivää. Lisäksi työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia tarkistetaan siten, ettei henkilö voi saada osasairauspäivärahaa ja työttömyysetuutta tai koulutustukea samanaikaisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. Työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain 5 luvun 4 §:n 4 momentti tulee voimaan 1.7.2006. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 210/2005 vp). Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin eli YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun neuvoston direktiiviin 85/337/ETY ns. osallistumisoikeusdirektiivillä 2003/35/EY tehdyt muutokset. YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla täydennetään lain osallistumista koskevia säännöksiä järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. Arviointimenettelyn soveltamisalaa hankkeiden muutoksiin täsmennetään. Päätösvalta arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa siirretään pääsääntöisesti alueellisille ympäristökeskuksille. Päätöstä koskeva muutoksenhaku järjestetään siten, että muut tahot kuin hankkeesta vastaava eivät saa hakea päätökseen muutosta erikseen, vaan samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä valitetaan. Lisäksi lakiin kirjataan nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti mahdollisuus hakea hankkeen lupa- tai sitä vastaavaan päätökseen muutosta paitsi arviointimenettelyn puuttumisen myös sen olennaisen puutteellisuuden perusteella. Laki tulee voimaan 1.9.2006. (YM ylitarkastaja Seija Rantakallio 160 39448)

Tasavallan presidentti päätti, että Suomi pitää Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklaan ja 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tehdyt varaumat voimassa toistaiseksi (HE 220/2005 vp). Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna 2002 Suomi teki siihen kaksi varaumaa, jotka koskevat vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia ja lainkäyttövaltaa. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Tasavallan presidentti hyväksyi korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja päätti, että Suomi antaa alla mainitut ilmoitukset sekä vahvisti lain korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 197/2005 vp). Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus tehtiin New Yorkissa 31.10.2003. Suomi antaa yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä seuraavat ilmoitukset: "Yleissopimuksen 46 artiklan 13 kappale; Suomessa oikeusapupyyntöjen vastaanottamisesta, täyttämisestä ja välittämisestä vastaava keskusviranomainen on oikeusministeriö." "Yleissopimuksen 46 artiklan 14 kappale; Suomi hyväksyy suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, ranskan tai saksan kielellä laaditut asiakirjat." Yleissopimus saatetaan voimaan blankettimuotoisella lailla. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.7.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/2006 vp). Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa allekirjoitettiin Oslossa 14.4.2005. Sopimuksen tarkoituksena on edesauttaa, että sopimuspuolten välinen tavaroiden ja palvelujen kauppa jatkuu erilaisissa kriisitilanteissa mahdollisimman normaalina. Sopimuksen mukaan osapuolet pidättyvät rajoituksista, jotka voivat estää osapuolten välistä kauppaa, ellei oman maan huoltotilanne sitä välttämättä edellytä. Keskeisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus sekä yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuus eli huoltovarmuus pyritään turvaamaan ensisijaisesti kansallisin voimavaroin ja järjestelyin. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.6.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisömetsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Valleyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumeviljelylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta. Suomi tukee Perun viranomaisten huumeiden vastaista työtä maan huumeidentorjuntavirasto DEVIDA:n kautta. Tukea on annettu teknisenä tukena DEVIDA:n omalle vaihtoehtoisen kehityksen ohjelmalle vuodesta 1999 lähtien. Suomen osuus hankkeen kustannuksista vuosina 2006-2008 on 250 000 euroa/vuosi eli yhteensä 750 000 euroa. Varat hankkeeseen on myönnetty. Asetus tulee voimaan 14.6.2006. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC -säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.174(79) tehty muutos. Muutoksella lisättiin katsastusasiakirjaan päiväys. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutos tulee voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC -säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.175(79) tehdyt muutokset. Muutokset ovat teknisiä. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään siitä, että ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevat hallintotehtävät hoitaa maakunnassa ylioppilastutkintolautakunta. Ahvenanmaan maakunnassa suoritettu ylioppilastutkinto antaa saman pätevyyden kuin vastaava valtakunnassa suoritettu tutkinto. Asetus tulee voimaan 12.6.2006. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.6.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehdyn lisäpöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosille tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 160 55729)

Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUFOR RD Congo) Kongon demokraattisessa tasavallassa. Suomi osallistuu operaatioon kolmella esikuntaupseerilla esikunnassa Potsdamissa ja joukkojen esikunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa (tai Gabonissa) sekä kolmella kolmen hengen lääkintäryhmällä Kongon demokraattisessa tasavallassa (tai Gabonissa). Suomalainen kokonaiskontribuutio on 12 henkeä. (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 160 55485)

Suomen tasavallan hallituksen ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Pertti Torstilalle. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Varauman tekeminen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3.6.1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen E (yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä), liitteeseen F (yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteeseen G (yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä). Suomi ilmoittaa hallitusten väliselle kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestölle OTIFille, ettei se sovella yleissopimuksen edellä mainittuja liitteitä ennen kuin COTIF 1999-yleissopimus saatetaan kansallisesti voimaan. Sopimus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.6.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 26 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki opintotuesta, maakuntalaki lukioasteen koulutuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki muinaismuistoista annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut lait. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta. Kirjelmä koskee Ahvenanmaan edustusta Euroopan parlamentissa. Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen (LTB 26/2006) mukaan Suomi olisi jaettuna kahteen vaalipiiriin europarlamenttivaaleissa siten, että Ahvenanmaan maakunta muodostaisi yhden vaalipiirin, jolloin Suomesta valittavasta 14 jäsenestä Euroopan parlamenttiin yksi valittaisiin Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiristä. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Rooman suurlähetystön päälliköksi 15.6.2006 lukien määrätyn suurlähettiläs Pauli Mäkelän sivuakkreditointi myös Maltaan 15.6.2006 lukien sekä Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Glen Lindholmin sivuakkreditointi myös Fidziin. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Hallinto-oikeustuomari Mauri Kalervo Hyvönen Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riitta Inkeri Fränti Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Olli Tapani Järvi vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2006 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Jari Tapani Makkonen toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Määräaikainen laamanni, käräjätuomari Olli Ilmari Saunanoja Espoon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2006 lukien, käräjätuomari Kimmo Heikki Suorsa Forssa-Loimaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, käräjätuomari Aarne Aukusti Korhonen Ylivieskan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien ja viskaali Kirsi Hannele Kanerva Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Oikeustieteen kandidaatti, ohjelmajohtaja Harri Skog opetusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.8.2006-31.7.2011. (OPM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 160 77252)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.6.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Kuulustelupöytäkirjaan tulee merkitä rikoksesta epäillyn ja asianomistajan kannanotto asian käsittelemisestä käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 160 67708)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.6.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 15.-16.6.2006. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus päättää perustuslakiprosessin jatkosta kesäkuussa 2005 tehdyn päätöksen mukaisesti. Perustuslakisopimusta käsitellään osana yleisempää, unionin tulevaisuutta käsittelevää kokonaisuutta, jonka toinen pääteema on laajentuminen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 160 22180)

Päätös määrätä ministereille sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös hyväksyä Nils Wahlin nimittäminen Euroopan yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.8.2007 saakka. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

Päätös ratifioida yleissopimus Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskeviin ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta (innovatiiviset toimet). Aluekehittämisviranomaisina ja innovatiivisten toimien -ohjelmien hallintoeliminä toimiville maakunnan liitoille jaetaan valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 2 656 250 euroa (Varsinais-Suomen liitto 1 000 000, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 806 250, Pohjois-Pohjanmaan liitto 850 000) käytettäväksi vuosille 2006-2007 laadittujen innovatiivisten toimien ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalin johdosta (EK 12/2006 vp) pöytäkirjaan. Pankkivaltuutetuksi on valittu kansanedustaja Eero Lankia. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös myöntää ammattikorkeakoulun toimilupa ja oikeus ammatillisen opettajankoulutuksen järjestämiseen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle 1.1.2007 lukien. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun toimiluvat peruutetaan. Nykyisten Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun toiminnot yhdistetään ja niiden koulutuspaikat siirretään osakeyhtiön ylläpitämälle HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva ammatillinen opettajakorkeakoulu siirtyy samalla HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteyteen. (OPM johtaja Hannu Sirén 160 77239)

Päätös määrätä Suomen varaedustajaksi Euroopan metsäinstituutin (European Forest Institute, EFI) neuvostoon ylitarkastaja Matti Heikurainen. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 160 53354)

Päätös myöntää laitoskohtaiset päästöoikeudet uusille osallistujille päästökauppakaudelle 2005-2007. Uutena osallistujana pidetään sellaista laitosta tai laitosten muutosta, joka ei sisälly 19.8.2004 annettuun kansalliseen jakosuunnitelmaesitykseen ja joka otetaan kaupalliseen käyttöön ennen päästökauppakauden 2005-2007 loppua. Valtioneuvoston 21.12.2004 antamaan päästöoikeuksien myöntämispäätökseen sisältyvästä, kaikkiaan 136,5 miljoonasta hiilidioksiditonnista (t CO2) on 2,5 miljoonaa t CO2 varattu uusille osallistujille. Varauksesta käytetään nyt annettavien myöntämispäätösten yhteydessä yhteensä 875 989 t CO2 päästöoikeuksia, mikä vastaa 35 prosenttia uusille osallistujille varatusta 2,5 miljoonan t CO2 päästöoikeusmäärästä. Uusien osallistujien varauksesta on nyt annettavien päätösten jälkeen käyttämättä 12,6 prosenttia kokonaispäästöoikeusmäärästä. Päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille maksutta. Mahdollisia käyttämättä jääviä päästöoikeuksia ei voi siirtää päästökauppakaudelle 2008-2012. Laitoskohtaiset päätösesitykset koskevat kaikkiaan 27 laitosta. (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Päätös määrätä varatuomari Roger Eriksson V piirin piirisovittelijaksi 12.6.2006 lukien seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.6.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2006) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (rahoitusvälineiden markkinat). Euroopan yhteisöjen komission edustaja teki Euroopan arvopaperikomitealle 6.2.2006 ehdotuksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 160 33013)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.6.2006 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Uusien verotuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 15.6.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Uusien vero- ja maksutuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 15.6.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Palkkaussopimuksen tekeminen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön Harri Pursiaisen kanssa. Sopimuspalkka on 9 513 euroa kuukaudessa 1.6.2006 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Yrittäjien eläkelain mukaisen vuoden 2006 valtion osuuden ennakon määrän tarkistaminen 59,3 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Yrittäjien eläkelain mukaisen vuoden 2005 valtionosuuden lopullisen määrän vahvistaminen 33 590 591 euroksi. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 1.6.2006

Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon Kongossa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin torstaina 1. kesäkuuta Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon vaalien tukemiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Suomen on tarkoitus osallistua EUFOR RD Congo -operaatioon yhteensä 12 rauhanturvaajalla. Kolmen aiemmin kaavaillun esikuntaupseerin lisäksi operaatiota tukee kolme kolmen hengen suomalaista lääkintäryhmää. Kussakin ryhmässä on lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa. Lääkärit ovat anestesialääkäreitä ja kirurgeja.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan yksiköstä, p. (09) 160 55480 ja yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen puolustusministeriön kv. puolustuspolitiikan yksiköstä, p. (09) 160 88154

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 2.6.2006

EU-ministerivaliokunta puoltaa suomalaisten osallistumista laittoman maahantulon hallintaoperaatioon

EU-asioiden ministerivaliokunta puolsi 2. kesäkuuta suomalaisten rajavartioiden osallistumista laittoman maahantulon hallintaoperaatioon Kanarian saarille ja Maltalla. Samalla ministerivaliokunta edellytti, että valtioneuvostolle tuodaan raha-asianvaliokunnan kautta seikkaperäinen arvio Suomen puheenjohtajuuskaudella mahdollisesti esitettävistä vastaavan tyyppisistä operaatioista paitsi raja-valvonnassa myös pelastus- ja poliisitoimessa. Selvitys tehdään sisäasiainministeriön johdolla.

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex on Espanjan pyynnöstä tiedustellut jäsenmaiden tukea Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Kanarian saarille suuntautuvan laajan laittoman maahantulon valvontaan. Valvontaan on tarkoitus käyttää aluksia, ilma-aluksia, liikuteltavia tutkia ja rajaturvallisuusasiantuntijoita. Operaation pääasiallisena tavoitteena on estää avomeren ylitysaikeet ja palauttaa laittomaan siirtymiseen pyrkivät suoraan lähtörannikolle.

Espanjan viranomaisten mukaan vuonna 2005 Kanarian saarille saapui noin 15000 henkilöä laittomasti. Tämän vuoden alusta lukien on tultu jo 10000 hengen tasolle. Viime viikkoina on lähes päivittäin saapunut satoja henkilöitä.

Rajavartiolaitos voi irrottaa Kanarian operaatioon noin kahdeksi viikoksi yhden Dornier-valvontalentokoneen miehistöineen ja kahdesta neljään asiantuntijaa. Rajavartiolaitos voi tarvittaessa lähettää 1-2 henkilöä tarkkailu- ja neuvonantajatehtäviin Maltalle. Rajavartiolaitos laskuttaa Frontexilta kaluston käytöstä aiheutuvat suorat kustannukset sekä osallistumisesta aiheutuvat ylimääräiset henkilöstökustannukset. Euroopan unionin komissio on tukenut operaatiota julkisuudessa ja on lisäksi luvannut osallistua operaation rahoitukseen vähintään kahden miljoonan euron panostuksella.

Suomalaisten osallistuminen rajoittuu tehtäviin, joissa ei käytetä minkäänlaisia oikeudellisia-, voima- tai pakkokeinoja laittomasti saapuneisiin kolmansien maiden kansalaisiin nähden. Suomalaiset rajavartijat osallistuvat vain valvonta- ja neuvontatehtäviin.

Lisätietoja: valtiosihteeri Kari Salmi, p. (09) 160 42802 ja kommodori Jukka Savolainen, p. 020 410 6654

Poikkeusluvat ja sisätilan kaventaminen ratkaisuksi rekkojen leveysongelmaan

Moduulirekkojen leveysongelmaan on löytymässä ratkaisu. Tietyille ajoneuvoille on mahdollista myöntää vuodeksi kerrallaan poikkeuslupia. Lisäksi sisätilaa kaventamalla saa 2,60 metrin levyistä kuormatilaa käyttää vuodenvaihteen jälkeen vielä kolme vuotta.

EU-ministerivaliokunta asettui puoltamaan poikkeuslupia ja kavennusratkaisua 2. kesäkuuta. Hallituksen on tarkoitus antaa asiasta esitys eduskunnalle vielä kesäkuun aikana.

Poikkeuslupia myönnettäisiin yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille.

Luvat ovat ajoneuvokohtaisia ja voimassa enintään vuoden kerrallaan. Lisäksi ne sidotaan maantieteelliseen toiminta-alueeseen. Luvasta peritään korotettu maksu, jonka suuruudesta liikenne- ja viestintäministeriö päättää myöhemmin.

Poikkeuslupien lisäksi ministerivaliokunta puoltaa sitä, että EU-direktiivin perusteella ylileveitä moduulirekkoja saa käyttää vuoden 2009 loppuun, kunhan niiden sisätilaa kavennetaan. Valvonnan helpottamiseksi kuormatilan ulkopuolella on oltava merkintä kavennuksesta.

Ulkoleveydeltään 2,60-metristen moduulirekkojen sisätila on kavennettava vastaamaan 2,55 metriä leveän kuormatilan sisäleveyttä, joka on enintään 2,51 metriä. Kavennus on tehtävä ennen vuodenvaihdetta.

EU-direktiivin mukaan kiellettyjä ovat sellaiset kokonaispituudeltaan yli 22-metriset ajoneuvoyhdistelmät eli moduulit, jotka ovat leveämpiä kuin 2,55 metriä. Suomessa on saanut käyttää 2,60 metrin levyisiä moduuleja kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Sisäpuolelta kavennetuille rekoille annettava kolmen vuoden lisäaika katsottiin tarpeelliseksi, jotta leveysongelma saadaan ratkaistua kuljetusalalla.

Direktiivissä tarkoitettuja kuorma-auton ja perävaunun muodostamia pitkiä 2,60-levyisiä yhdistelmiä on Suomessa 2500-3000 kappaletta ja vaihtokuormatiloja noin tuhat.

Lisätietoja: valtiosihteeri Perttu Puro, p. (09) 160 28325, ylijohtaja Harri Cavén, p. (09) 160 28500 ja apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, p. (09) 160 28639, liikenne- ja viestintäministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sisäasiainministeriön asettama Kunnalliseen eläkejärjestelmään liittyvän neuvottelujärjestelmän kehittämistoimikunta luovutti mietintönsä 2.6.2006 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Toimikunnan mukaan kunnalliseen eläketurvaan liittyvää neuvottelumenettelyä tulee jäntevöittää sekä luoda pysyvät rakenteet neuvottelujärjestelmälle. Toimikunta ehdottaa, että kunnalliseen eläkelakiin lisättäisiin säännökset uudesta kuntien eläkeneuvottelukunnasta, joka toimisi valmistelu-, neuvottelu- ja lausunnonantoelimenä kunnalliseen eläketurvaan liittyvissä lainsäädännön kehittämistä koskevissa kysymyksissä. Toimikunnan mukaan kunnallisen eläkelain säännöksiä tulisi täsmentää koskien Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan kokoonpanoa ja muuttaa koskien hallituksen jäsenten nimittämistä, hallituksen kokoonpanoa sekä toimikautta. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että sisäasiainministeriön vahvistamasta kunnallisen eläkelaitoksen ohjesäännöstä luovuttaisiin normiohjausmuotona ja perustuslain edellyttämällä tavalla siirrettäisiin lakiin laintasoista sääntelyä edellyttävät ohjesäännön määräykset. Mietintö on osoitteessa www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/782DF916046956D9C2257180003D8138/$file/292006.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Heli Backman (09) 160 42238 sisäasiainministeriöstä.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strategia ulkomaalaislainsäädännön ja -hallinnon kehittämiseksi -hankkeen työryhmä jätti ehdotuksensa 8.6.2006 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmä ehdottaa, että maahanmuuttopolitiikan valmistelun päävastuu keskitettäisiin sisäasiainministeriölle. Työryhmän mukaan maahanmuuttopolitiikan kokonaisvaltainen, yhtenäinen ja ennakoiva kehittäminen edellyttää, että päävastuu on annettu yhdelle ministeriölle, jonka on sovitettava yhteen eri intressit ja näin ollen toimittava yhteistyössä muiden ministeriöiden, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriön hallinnonalalle tulisi siirtää vastuu myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköstä ja kiintiöpakolaisten valinnasta. Lisäksi ulkomaalaislain kokonaistarkastelu tulisi suorittaa seuraavalla hallituskaudella. Työryhmä arvioi kiireellisimmiksi ulkomaalaislain muutostarpeiksi työntekijän oleskelulupajärjestelmän, käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä ja maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävän tilapäisen oleskeluluvan. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/95B10F6D51E1484EC2257186002873DE/$file/302006.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Kari Salmi p. (09) 160 42802, ylijohtaja Pentti Visanen p. (09) 160 42700 ja poliisiylitarkastaja Eero Laine p. (09) 160 42864 sisäasiainministeriöstä sekä ylijohtaja Jorma Vuorio p. (09) 476 55700 ulkomaalaisvirastosta ja prikaatikenraali Mikko Kirjavainen p. 020 410 6540 rajavartiolaitokselta.

Kansainvälisiä koulutustarpeita Helsingissä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 8.6.2006 opetusministeri Antti Kalliomäelle Työryhmän mukaan Euroopan unionin kemikaaliviraston perustaminen Suomeen vuonna 2007 sekä kansainvälisen henkilökunnan ja paluumuuttajien määrän kasvu edellyttää kansainvälisen koulutuksen kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Kysyntään pystytään vastaamaan vielä muutaman seuraavan vuoden ajan, mutta sen jälkeen opetussuunnitelma-, tutkinto- ja kielivalikoimia on monipuolistettava sekä määrällisesti että laadullisesti. Opetusministeriön työryhmä ehdottaa, että Helsinkiin perustettaisiin varsinainen Eurooppa-koulu tai -kumppanuuskoulu. Muistion mukaan Eurooppa-koulu rikastuttaisi Suomen koulutustarjontaa ja vastaisi osaltaan vaatimukseen kehittää eri opetussuunnitelma- ja tutkintovaihtoehtoja. Samalla se lisäisi Suomen vetovoimaisuutta kansainvälisen työvoiman rekrytoitumisessa elinkeinoelämään. Eurooppa-koulussa suoritettaisiin Eurooppalainen ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden kaikissa EU-maissa. Työryhmä ehdottaa, että Eurooppa-koulu tai -kumppanuuskoulu aloittaisi toimintansa syksyllä 2008. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2006/tr16/tr16.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Eeva-Riitta Pirhonen p. (09) 160 77268 ja erityisneuvonantaja Satu Heikkinen p. (09) 160 77256 opetusministeriöstä.

ELSA-radan selvitystyön seuranta- ja ohjausryhmä luovutti raporttinsa 6.6.2006 liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle. Ryhmän mukaan Turun ja Helsingin välisen junayhteyden kehittäminen perustuu toistaiseksi nykyisen radan parantamiseen ja nopeuttamiseen. Lohjan kautta kulkeva uusi nopea junayhteys otetaan kuitenkin huomioon pitkän aikavälin maankäytön suunnitelmissa. Vaikka ELSA-rata ei raportin mukaan ole lähitulevaisuuden hanke, se on strategisesti tärkeä Suomen liikennejärjestelmälle, joten sen alustava suunnittelu käynnistetään välittömästi. Raportti ei tue supernopeaa ratayhteyttä, eikä radan kulkua Lohjalta Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Helsinkiin. Seuranta- ja ohjausryhmän mukaan Turun ja Salon välistä taajamaliikettä tulee kehittää varautumalla kaksoisraiteen rakentamiseen. Raportti on osoitteessa www.mintc.fi/oliver/upl169-Julkaisuja%2028_2006.pdf. Lisätietoja antavat maaherra Rauno Saari p. 020 517 2001 Länsi-Suomen lääninhallituksesta sekä rakennusneuvos Mikko Ojajärvi p. (09) 160 28574 ja yli-insinööri Juha Parantainen p. (09) 160 28383 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.