Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2006

Liite: Ministereiden lomat kesällä 2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.6.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 67/2006 vp) Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan lokakuussa 2004 Euroopan perustuslaista tehty sopimus sekä laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus korvaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sakari Vuorensola 160 55722)

Esitys (HE 68/2006 vp) laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta. Peruskoulujen, lukioiden, taiteen perusopetuksen ja kirjastojen perustamishankkeiden valtionosuuksien ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten ja kesäyliopistojen perustamishankkeiden valtionavustusten myöntämistä, maksamista ja avustuksen palauttamista koskevat valtionapuviranomaistehtävät siirretään opetusministeriöstä lääninhallituksille. Siirto koskee myös ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen hankkeisiin aikaisemmin myönnetyn valtionosuuden ja -avustuksen palautusta koskevia asioita. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OPM lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Esitys (HE 69/2006 vp) laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta. Sairausvakuutuslakiin lisätään säännökset sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamisesta suoraan palvelujen tuottajalle silloin, kun palvelujen tuottaja on Kansaneläkelaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella perinyt asiakkaalta ainoastaan omavastuuosuuden. Lisäksi tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne mahdollistavat edellä kuvatun suorakorvausmenettelyn sekä sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun suorittamisessa ja matkojen välityksessä tarvittavien tietojen luovuttamisen. Vakuutettu ei myöskään jatkossa saa myönteisestä suorakorvaustapahtumasta erillistä kirjallista päätöstä, ellei hän sitä pyydä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 2.6.2006 seuraavat lait:

Laki kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta (HE 19/2006 vp). Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että sellaiset kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, joiden avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja, voivat halutessaan järjestää henkilöstölleen eläketurvan kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 40/2006 vp). Merenkulkulaitoksesta annettua lakia muutetaan siten, että Merenkulkulaitoksen jako keskushallintoon ja aluehallintoon poistetaan. Laista poistetaan maininnat keskus- ja aluehallinnosta sekä merenkulkupiireistä. Lait tulevat voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 224/2005 vp). Tieliikennelakia muutetaan niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta kaupallisissa kuljetuksissa sekä ajoaikojen noudattamisesta tulee kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajat huolehtivat myös siitä, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.10.2006. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 42/2006 vp). Lakia täydennetään siten, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle säädetystä tutkimusvelvollisuudesta voidaan eräin edellytyksin poiketa. Lisäksi lakiin tehdään eräitä teknisiä korjauksia. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Laki eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta (HE 46/2006 vp). Lakien tavoitteena on parantaa Suomen ja eräiden Euroopan unionin maiden välillä liikkuvan työvoiman tilastointia ja seurantaa Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä annetun lain soveltamisen päättyessä huhtikuun 2006 lopussa. Työntekoa koskevien tietojen rekisteröiminen parantaa mahdollisuuksia työvoiman liikkuvuuden tilastointiin ja seurantaan. Lait tulevat voimaan 5.6.2006. (TM ylitarkastaja Olli Sorainen 010 60 48022)

Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 228/2005 vp). Lakiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta lisätään säännös, jonka mukaan Kittilän kunnan Raattaman ja Rauhalan kylissä vakinaisesti asuvilla henkilöillä on oikeus metsästää kansallispuiston siinä osassa, joka kuntajaon muuttamista koskevalla valtioneuvoston päätöksellä on vuonna 2003 siirretty Kittilän kunnasta Muonion kuntaan. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 160 39329)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.6.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Liitteen 1 ryhmään 7 lisätään uusi arvonimi, kulttuurineuvos. Asetus tulee voimaan 2.6.2006. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistettu kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus. Laki (203/2006) tulee voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (MMM ylitarkastaja Annukka Nurmi 160 52785)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Asetuksella lisätään Ilmailukomission jäsenmäärä viidestätoista yhdeksääntoista. Asetus tulee voimaan 7.6.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään nesteytettyjä kaasuja kuljettavien alusten rakenteita ja varustuksia koskevaan IGC-säännöstöön Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.177(79) hyväksytyt muutokset. Muutoksia tehtiin laivajärjestelyjä koskevaan 3 sääntöön ja sähköasennuksia koskevaan 10 sääntöön sekä säännöstöön liittyvään todistukseen. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.173(79) tehdyt muutokset sopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön (Code for Application of Fire Treat Procedures). Muutokset koskevat mattojen myrkyllisyystestin hyväksyntärajaa. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ydinpolttoaineiden, plutoniumin ja radioaktiivisen jätteen turvallista kuljettamista koskevaan INF-säännöstöön Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.178(79) hyväksytty muutos. Muutoksella säännöstön mukaiseen todistukseen lisättiin siihen liittyvä katsastuksen päiväys. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan 9.12.2004 Lontoossa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 79. istunnossa hyväksytty muutos MSC.172(79). Muutos on tekninen ja sillä lisätään pöytäkirjan B liitteessä oleviin todistuksiin katsastusta koskeva päiväys. Pöytäkirjan (SopS 12/2000) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevaan ISM-säännöstöön Lontoossa 10.12.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.179(79) hyväksytyt muutokset. Muutoksella säännöstön mukaisiin todistuksiin lisättiin katsastuksen päiväys. Sopimuksen (SopS 11/1981) muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.6.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Makedonian tasavallan hallituksen välisen yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen pääjohtaja Tapani Erlingille tai hänen estyneenä ollessaan kansainvälisten asiain johtaja Jukka-Pekka Miettiselle. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

Yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen (ECAA) perustamisesta tehdyn monenvälisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ministeri Susanna Huoviselle tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaiselle Nina Vaskunlahdelle. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 2.6.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 91 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.6.2006 seuraavat nimitysasiat:

Hongkongin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Pauli Mäkelä Roomassa (Italia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.6.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Managuan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marja Luodon sivuakkreditointi myös Panamaan, Caracasin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mikko Pyhälän sivuakkreditointi myös Guyanaan sekä Ottawan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pasi Patokallion sivuakkreditointi myös Bahamaan. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.5.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta. Asetusta (1159/2002) muutetaan niin, että kansainvälisen tutkimusyhteisöjen järjestön (EISCAT, European Incoherent Scatter) toiminta suojataan matkaviestinverkkojen aiheuttamilta häiriöiltä Sodankylän alueella. Paikallisradiotaajuuksiin tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 160 28609)

VALTIONEUVOSTONPÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.5.2006 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuoden 2006 vuosilomat (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös Mietoisten kunnan ja Mynämäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Mietoisten kunnan ja Mynämäen kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007 (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin. Päätös perustuu Viljakkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin. Päätös perustuu Suodenniemen kunnan ja Vammalan kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös Luopioisten kunnan ja Pälkäneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen kunnan perustamisesta. Päätös perustuu Luopioisten kunnan ja Pälkäneen kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. Päätös tulee voimaan 1.1.2007. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 14/2006 vp) valtioneuvoston valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007-2011 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausunnoista aiheutuviin toimenpiteisiin. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 160 33105)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkainen takaus Finnvera Oyj:n enintään 50 miljoonan euron määräisen lainan maksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi sekä päätös antaa takaus perimättä takausmaksua. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot, sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös määrätä professori Dan-Olof Riska ja johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen Suomen edustajiksi Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon 1.6.2006-30.6.2010. (OPM opetusneuvos Mirja Arajärvi 160 77285)

Päätös myöntää toimiluvat valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan ja paikalliseen tai alueelliseen radiotoimintaan analogisissa lähetysverkoissa. Toimiluvat ovat voimassa vuoden 2007 alusta vuoden 2011 loppuun. Kokonaan valtakunnallisella taajuuskokonaisuudella jatkaa Radio Nova (Oy Suomen Uutisradio Ab). Swelcom Oy saa toimiluvan kahdelle lähes koko maassa kuuluvalle radiokanavalle. Yhtiö aloittaa rock-musiikkiin erikoistuvan sekä naisille suunnatun kanavan. Lähes valtakunnallisen toimiluvan saavat Swelcomin lisäksi: Pro Radio Oy, NRJ Finland (Energy), Metroradio Finland Oy (Groove FM, Suomi POP ja Classic radio), Kristillinen Media Oy (Radio Dei) ja Radio Satellite Finland Oy (Radio Sputnik). Ilman toimilupaa jäivät Sävelradio sekä nykyinen Radio City (ei hakenut toimilupaa). Useat paikalliset radiot jatkavat toimintaansa. Helsingissä aloittaa uusi nuorten asema. Kokonaan uudet kanavat ovat tulossa myös Lahteen, Joensuuhun, Kokkolaan, Ouluun sekä Rovaniemelle. Muutamat vanhat radiot muuttavat tyyliään. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 10/2006 vp) siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla annetun valtioneuvoston selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. (TM ylitarkastaja Olli Sorainen 010 60 48022)

Periaatepäätös hallituksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta vuosiksi 2006-2011. Ohjelmalla määritellään politiikkalinjauksia ja toimenpiteitä, joiden mukaisesti ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta voidaan edelleen vahvistaa. Linjaukset ja toimenpiteet vahvistavat ja konkretisoivat ulkosuomalaispoliittista näkökulmaa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TM ylitarkastaja Olli Sorainen 010 60 48022)

Periaatepäätös meluntorjunnasta. Tavoitteena on ympäristön melutasojen aleneminen ja melulle altistumisen vähentäminen. Melun aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisy ja olemassa olevien haittojen vähentäminen edellyttävät, että meluntorjunta otetaan huomioon läpäisevästi kaikkea melua aiheuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Periaatepäätös ei koske melua, johon sovelletaan terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädäntöä. Väliarvio periaatepäätöksen tavoitteiden toteutumisesta laaditaan vuonna 2011. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM hallitusneuvos Satu Nurmi 160 39313)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.5.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2006) eduskunnalle komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2007 (budjetti; Euroopan unioni). Komission esittämä maksumäärärahojen taso 116,4 miljardia euroa on 3,9 % vuoden 2006 tasoa suurempi. Sitoumusten määrä nousee 126,8 miljardiin euroon eli kasvua on 4,6 %. Komission esityksen mukaan maksumäärärahojen tarve tulee jäämään selvästi alle ennakoidusta. Kun vielä huhtikuussa maksatusten tasoksi arvioitiin 1,06 % EU:n BKTL:stä, komission 3.5.2006 esitys on 0,99 %:n tasolla. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu komission lisäbudjettiesityksen jälkeen ja otetaan huomioon kansallisessa budjettivalmistelussa. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 160 33022)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimitusketjujen turvallisuuden parantamiseksi (kuljetusketjujen turvatoimiasetus). Kuljetusketjujen turvatoimiasetuksen tarkoituksena on lisätä Euroopan yhteisön turvallisuutta muun muassa terroritekoja vastaan laajentamalla satamia ja lentokenttiä koskevat turvajärjestelyt koskemaan sisämaan liikennettä ja koko kuljetusketjua mukaan lukien terminaalit, tavaran lähettämöt, kuljetusyritykset ja huolintatoiminta. Turvatoimet olisivat yrityksille vapaaehtoiset, mutta jäsenvaltioiden olisi luotava toimintapuite. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 160 28497)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lääkinnällisiä laitteita koskevien säännösten tarkentaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 22.12.2005 tehnyt ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY tarkistamiseksi lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien osalta. Direktiivi selkiyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin vaatimuksia sekä täsmentää viranomaisten toimivaltaa. Ehdotuksella myös yhdenmukaistetaan aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden vaatimuksia. Biosididirektiivin muutoksella in vitro -diagnostiikkaan käytettävät lääkinnälliset laitteet jäävät muiden lääkinnällisten laitteiden tavoin biosididirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Outi Pälälle palkatonta virkavapautta 16.6.2006-15.6.2007 toisen tehtävän hoitamista varten. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos, akatemiatutkija Outi Kyllikki Suvirannalle virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.6.2006-31.7.2008 toisen tehtävän hoitamista varten. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 160 67690)

Valtioneuvosto myönsi puolustusasiainneuvos Helena Partaselle palkatonta virkavapautta 1.6.2006-31.7.2008 toisen tehtävän hoitamista varten. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Olli-Pekka Jalonen puolustusministeriön puolustusasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2006-31.7.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

Valtioneuvosto myönsi johtaja Sakari Karjalaiselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan yksikön johtajan virasta 1.6.2006-31.5.2011 hänen hoitaessaan yksikön ylijohtajan virkaa. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.5.2006 seuraavia asioita:

Museoviraston oikeuttaminen tekemään Kotkan kaupungin kanssa vuokrausta koskeva sopimus Suomen merimuseon käyttöön rakennettavista 5 700 ohm2:n tiloista. Vuokra-aika alkaa merimuseon tilojen käyttöönottopäivästä ja päättyy 31.12.2047. Rakennuksen suunniteltu valmistumisajankohta on 1.8.2007. Vuosivuokra on noin 1 060 000 euroa (arvonlisävero 0 %) aikavälillä 2007-2011 ja noin 1 245 000 euroa aikavälillä 2012-2047 (vuoden 2006 kustannustasossa). Hankkeesta Suomen merimuseolle koituvat kustannukset sisältyvät valtioneuvoston 5.3.2003 tekemään periaatepäätökseen Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen aiheuttamista kustannuksista. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön välisen lähiliikennesopimuksen tekeminen. Nykyinen liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön välinen kannattamatonta henkilöjunaliikennettä koskeva ostosopimus on voimassa Kerava-Lahti -oikoradan käyttöönottoon 2.9.2006 asti. Sopimus koskee pääkaupunkiseudun ulkopuolista lähiliikennettä, alueellista henkilöjunaliikennettä ja kaukoliikennettä. Syyskuun alun jälkeistä sopimusrakennetta on muutettu siten, että liikenne- ja viestintäministeriö ja VR Osakeyhtiö solmivat erilliset pääkaupunkiseudun ulkopuolista lähiliikennettä koskevan ostosopimuksen (lähiliikennesopimus) sekä kauko- ja alueellista henkilöliikennettä koskevan ostosopimuksen (kaukoliikennesopimus). Lähiliikennesopimus tehdään ajalle 3.9.2006-31.5.2007. Sopimuksen mukainen enimmäiskorvaus ajalta 3.9.-31.12.2006 on 3,53 miljoonaa euroa (sis. alv 8 %) ja ajalta 1.1.-31.05.2007 4,67 miljoonaa euroa. Koko sopimuksen voimassaoloajalta enimmäiskorvaus on yhteensä 8,20 miljoonaa euroa (sis. alv 8 %). (LVM rakennusneuvos Juhani Tervala 160 28482)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 31.5.2006

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan perustaminen

Valtiontalouden parlamentaarinen valvontatoimi aiotaan uudistaa. Eduskunnalle lähiaikoina annettavan esityksen mukaan eduskuntaan perustettaisiin uusi tarkastusvaliokunta yhdistämällä valtiontilintarkastajien ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston valvontatoimi. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia lakkautettaisiin. Uudistus edellyttää perustuslain muuttamista. Valtiontalouden tarkastusvirasto jatkaisi toimintaansa riippumattomana, ulkoisena valtiontalouden tarkastajana.

Asiaa käsiteltiin hallituksen iltakoulussa keskiviikkona 31. toukokuuta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö, p. (09) 160 67697

Kemikaaliohjelman toimeenpanossa voimavaroja erityisesti REACH-asetuksen toimeenpanoon

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin keskiviikkona 31. toukokuuta Suomen kansallista vaarallisia kemikaaleja koskevaa ohjelmaa. Helmikuun lopussa valmistuneen ohjelman tavoitteena on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja vuonna 2020. Niiden vähentämiseksi ohjelma sisältää 35 ehdotusta toimenpiteiksi. Kemikaaliohjelman laadinnasta sovittiin osana pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaa.

Tarvittavat toimet on ohjelmassa ryhmitelty niiden vaikuttavuuden mukaan kokonaisuuksiksi, joista viisi valittiin kiireellisiksi ja ensisijaisiksi. Näitä ovat EY:n kemikaaliasetuksen (REACH) tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen, altistumistiedot ja seuranta sekä yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta. Ensisijaisiksi valittiin lisäksi tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen sekä kansainvälinen yhteistyö kemikaalien haittojen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti.

Voimavarat olisi kohdistettava ensi vaiheessa kahdelle osa-alueelle. Näistä ensimmäinen on Euroopan unionin REACH-asetuksen toimeenpano. Riittävät voimavarat varmistavat toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaedellytykset asetuksen voimaan tulon jälkeen. Toinen erityisiä toimia edellyttävä kokonaisuus on altistumisseurantaohjelma. Sen avulla saataisiin tietoa ihmisten altistumisesta kemikaaleille kotona, työssä ja harrastuksissa. Altistumisseurantaohjelman tarve ja perustamismahdollisuudet selvitetään laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön johdolla.

Ohjelman toteutumista seuraa eri ministeriöiden edustajista koostuva työryhmä. Toteutumisesta laaditaan seurantaraportti, jonka pohjalta ohjelmaa päivitetään vuonna 2011. Kansallisesta kemikaaliohjelmasta on sen valmistumisen jälkeen saatu lausunnot 45 eri taholta. Lausuntokierroksen perusteella ohjelma on saanut laajaa tukea ja sen ehdotuksiin on suhtauduttu pääosin myönteisesti. Esitetyt kannanotot otetaan huomioon ohjelman toteutuksessa.

Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö, p. 050 5928 700, neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä, ympäristöministeriö, p. 050 3622 041 ja neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä, sosiaali- ja terveysministeriö, 050 555 6333

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Saaristoasiain neuvottelukunnan asettama Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä -projektin loppuraportti luovutettiin 23.5.2006 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Raportissa esitetään, että mökkikuntien mahdollisuuksia tarjota mökkiasujille kunnallisia palveluja tuetaan jättämällä mökeistä maksettavat kiinteistöverot huomiotta kuntien valtionosuuksien tasauksessa. Samalla esitetään maksujen ja kiinteistöverojen käytön tehostamista. Mökkiläisten nykyistä oikeutta saada kiireellistä hoitoa mökkikunnassa esitetään laajennettavaksi koskemaan myös rutiiniluontoista avosairaanhoitoa. Loppuraportti on osoitteessa www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3DD7F7F2C1D8BDA7C22571760047F6F6/$file/242006.pdf. Lisätietoja antavat saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen p. (09) 160 44513 sisäasiainministeriöstä ja projektipäällikkö Heikki Miettinen p. 050 762 675 Efekto Oy:stä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.