Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.5.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Muutoksilla joustavoitetaan koulutuksen suorittamista koskevaa säännöstöä sekä erikoisalan kuulustelun suorittamista. Asetus tulee voimaan 1.6.2006. (OPM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 160 77398)

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lääninhallitukselle annetaan mahdollisuus myöntää vapautus lypsylehmien ja lypsylehmiksi kasvatettavien hiehojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta, jos tuottaja osoittaa lopettavansa näiden eläinten pidon vuoden 2007 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 1.6.2006 ja se on voimassa 31.12.2007 saakka. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 160 53386)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään kävelykadun ja tunnelin merkitsemiseen tarkoitetut liikennemerkit. Asetukseen lisätään myös liikennemerkki, joka kieltää kuorma-autolla ohittamisen. Lisäksi tehdään tarkistuksia eräisiin liikennemerkkeihin ja merkkien numerointiin. Tunneliin liittyvät merkit ovat osa tieverkon tunneleitten turvallisuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY täytäntöönpanoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.5.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Sumiaisten kunnan, Suolahden kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta. Kuntien yhteisestä esityksestä valtioneuvostolle lakkautetaan Sumiaisten kunta, Suolahden kaupunki ja Äänekosken kaupunki ja perustetaan uusi Äänekosken kunta, joka ottaa käyttöönsä kaupunki -nimityksen. Päätös tulee voimaan 1.1.2007 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg 160 42289)

Päätös myöntää rakennusneuvos Raimo Taivalkoskelle ero Tieliikelaitoksen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi sekä määrätä hallituksen jäseneksi johtaja Kaisa Vikkula kummatkin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 160 28467)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.5.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmään (turvallisuusviranomaiset ja viisumitietojärjestelmä). Neuvosto on tehnyt 8.6.2004 päätöksen viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta. Järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto on yksi EU:n keskeisistä turvallisuuden parantamiseen liittyvistä poliittisista tavoitteista. Järjestelmän tavoitteena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan hallinnointia sekä edistää sisäistä turvallisuutta ja terrorismin torjuntaa. Neuvosto hyväksyi 7.3.2005 päätelmät sisäisestä turvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten pääsystä viisumitietojärjestelmään. Päätösehdotuksen tavoitteena on luoda vaadittu oikeusperusta, jolla mahdollistetaan näiden viranomaisten ja Europolin pääsy käyttämään järjestelmää ja säädetään pääsyn ehdoista. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 160 42231)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisaika). Direktiiviehdotus varmistaa sähköisten palvelujen direktiivin väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkumisen. Vuoden 2008 loppuun asti jatkuvan jatkoajan tarkoituksena on antaa neuvostolle riittävästi aikaa arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamista ja palvelujen suorituspaikkaa koskevien komission ehdotusten hyväksymiselle. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 160 33156)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (väkevät alkoholijuomat). Asetusehdotus pyrkii selkeyttämään väkevien alkoholijuomien lainsäädäntöä luettavampaan ja selkeämpään muotoon sekä mukauttamaan sen uusia teknisiä vaatimuksia ja WTO-vaatimuksia vastaavaksi. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 160 54240)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Liisa Ero liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2006-31.5.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija osastopäällikkö Harri Pursiainen on virkavapaana. (LVM osastopäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Valtioneuvosto myönsi apulaisosastopäällikkö Liisa Erolle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinaosaston apulaisosastopäällikön virasta 1.6.2006-31.5.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän toimii viestintämarkkinaosaston osastopäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (LVM osastopäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.5.2006 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66.4 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö) myönnetään yhteensä 6 500 000 euroa Liikekumppanuusohjelmalle (LKO) vuosille 2006-2007 seuraavasti: vuoden 2006 talousarvion määrärahasta 1 500 000 euroa ja 5 000 000 euroa vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista. Ulkoasiainministeriö on käynnistänyt uuden liikekumppanuusohjelman (Finnpartnership), joka edistää liiketaloudellisesti kannattavien yhteistyöhankkeiden syntymistä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikekumppanuusohjelma täydentää kehitysyhteistyön työkaluvalikoimaa tuoden yhteen elinkeinoelämän ja kehitysmaiden kaupalliset intressit sekä kehityspoliittiset tavoitteet kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. (UM lähetystöneuvos Kari Toiviainen 160 56260)

Valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 30.60.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) myönnetään metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle valtionavustusta yhteensä 44 179 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.5.2006

Puolustusvoimien osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 19. toukokuuta puolustusvoimien osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin vuonna 2007, operatiivisen meritilannekuvan vaihtamista Ruotsin kanssa, miehittämättömien ilma-alusten testilentokeskuksen toimintaa Kemijärvellä ja pelastusyhteistyön kansainvälisiä harjoituksia vuosina 2006-2008.

Puolustusvoimien alustava suunnitelma osallistumisesta kansainvälisiin harjoituksiin vuonna 2007 hyväksyttiin. Osallistumisen periaatteet säilyvät samoina kuin viime vuosina ja harjoitusten toiminnallinen painopiste on Euroopan unionin pohjoismais-virolaisen taisteluosaston suomalaisosien ja ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön harjoittamisessa.

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet operatiivisen meritilannekuvan vaihtamisesta maiden kesken. Yhteistyö Ruotsin kanssa tehostaa merialueen valvontaa ja vaikuttaa myös myönteisesti meriliikenteen turvallisuuteen. Valvontatieto on käytettävissä myös maiden rajavartio- sekä merenkulkuviranomaisilla.

Valiokunta käsitteli käynnisteillä olevaa hanketta miehittämättömien ilma-alusten (UAV) testilentokeskuksen (Robonic Arctic UAV Test Flight Center, RAUTFC) perustamiseksi Kemijärvelle ja keskuksen toiminnan käynnistymistä keväällä 2006.

Valiokunnalle tiedotettiin pelastusyhteistyön kansainvälisistä harjoituksista, jotka joko järjestetään Suomessa tai joihin Suomi osallistuu ulkomailla vuosina 2006-2008. Harjoituksia järjestetään muun muassa kriittisen infrastruktuurin suojelusta sekä lähialueilla metsäpalojen ja öljyvahinkojen torjumiseksi.

Lisätietoja: yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154, yksikön johtaja, prikaatikenraali Arto Räty (RAUTFC-asia), puolustusministeriö, p. (09) 160 88142, osastoesiupseeri Jyri Saanio (RAUTFC-asia), puolustusministeriö, p. (09) 160 88155, sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen (pelastusyhteistyöharjoitukset), sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42211

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 24.5.2006

EU-ministerivaliokunta käsitteli EU-puheenjohtajakauden asialista-arviota

EU-ministerivaliokunta hyväksyi 24. toukokuuta asialista-arvion Suomen 1. heinäkuuta alkavasta EU-puheenjohtajakaudesta. Asialistassa tarkennetaan niitä teemoja ja tavoitteita, jotka esitettiin EU-ministerivaliokunnan marraskuussa 2005 hyväksymässä arviossa EU- puheenjohtajakauden asialistasta.

Suomi katsoo, että kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin voidaan parantaa saavuttamalla konkreettisia tuloksia kysymyksissä, joissa unionin toiminta on selvästi kannattavampaa kuin pelkkä yksittäisten jäsenmaiden toiminta. Tämän vuoksi Suomi keskittyy EU-puheenjohtajakaudellaan keskeisiin ajankohtaisiin haasteisiin, kuten globalisaatioon, kilpailukyvyn parantamiseen, väestön ikääntymiseen, ilmastonmuutoksen hallintaan ja Euroopan turvallisuuteen. Lisäksi Suomi edistää unionin toiminnan avoimuutta, päätöksenteon tehokkuutta ja unionin lainsäädännön laatua.

Suomen lähtökohtana on, että EU:n perustuslakisopimusta koskeva prosessi tulee pitää liikkeessä. Pelkkä pohdintatauon jatkaminen ei tue perustuslakiprosessin etenemistä riittävästi. Lisäksi Suomi katsoo, että unionin toiminnan kehittämisessä on täysimääräisesti hyödynnettävä nykyisten perussopimusten tarjoamat mahdollisuudet.

Puheenjohtajakauden lopulliseen asialistaan ja tavoitteisiin vaikuttavat Itävallan puheenjohtajakauden ja kesäkuun Eurooppa-neuvoston tulokset. Pääministeri Matti Vanhanen antaa 21. kesäkuuta eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä.

Asialista-arvio on kokonaisuudessaan luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/eu/suomi-ja-eu/2006/pdf/asialista-arvio-toukokuu/fi.pdf.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 160 22182 ja EU-asioiden neuvonantaja Helena Tuuri, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22055

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama Todistajatuki-työryhmä on saanut valmiiksi 19.5.2006 ehdotuksensa valtakunnalliseksi todistajantukiohjelmaksi. Työryhmän mukaan oikeudenkäynnissä kuultavalle todistajalle ja asianomistajalle tulisi nykyistä enemmän kertoa todistajana toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä antaa tukea oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa todistajalle tulisi järjestää tukihenkilö mukaan oikeudenkäyntiin. Työryhmä ehdottaa oikeuksiin omia odotushuoneita todistajille sekä istuntosaleihin erillisiä tiloja pelkäävien todistajien kuulemiseen. Työryhmän mukaan todistajan tuen parantaminen ei edellytä lainmuutoksia, vaan viranomaisten yhteistyön ja tiedonkulun toimivuutta käytännössä. Eri toimijoiden tulisi myös entistä paremmin tiedottaa todistajalle oikeusprosessin etenemisestä ja sen eri vaiheista. Työryhmän mietintö on osoitteessa www.om.fi/ 35408.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen p. (09) 160 67624, 050 516 0481 oikeusministeriöstä ja työryhmän jäsen, toiminnanjohtaja Petra Kjällman p. (09) 612 3232, 040 510 6210 Rikosuhripäivystyksestä.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama Tulvavahinkotyöryhmä luovutti raporttinsa 18.5.2006 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä ehdottaa, että tulvista rakennuksille ja niiden irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja korvattaisiin vastedes rakennusten omistajien tulvavahinkovakuutuksista, eikä valtion varoista. Vakuutuksen myötä tulvavahinkoja korvattaisiin nykyistä kattavammin, lisäksi korvauskäsittely yksinkertaistuisi ja nopeutuisi. Työryhmä ehdottaa, että siirtymävaiheessa säädettäisiin määräaikainen laki, jolla luotaisiin edellytykset yleisesti saatavilla olevien, rakennusten tulvavahinkoja korvaavien vakuutusten kehittämiseksi. Ehdotuksen mukaan palovakuutuksiin tulisi sisältyä myös vakuutus poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. Poikkeuksellisista tulvista sadolle ja yksityisteille aiheutuvat vahingot ehdotetaan vastedeskin korvattaviksi valtion varoista. Mietintö on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2006/trm2006_16.pdf. Lisätietoja antavat vesihallintojohtaja Kai Kaatra p. (09) 160 53355, 040 593 2545 ja hallitussihteeri Katri Valjakka p. (09) 160 54245 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.